Fosfaatnormen voor kwaliteit suikerbieten zo slecht nog niet Infocentrum in trek bij akkerbouwers die nog geen computer hebben Terugbetaling m.v.h. bij braaklegging bouwland Steunverlening kleine graantelers m Registratie in- en uitvoer aardappelprodukten "Onnauwkeurige bemesting komt te vaak voor" Exportwaarde aardappelprodukten boven miljard Onder de bezoekende akkerbouwers is de waardering voor het Info centrum zeer groot. Vanuit het oogpunt van kwaliteit zijn de wettelijke fosfaatnormen in bepaalde gevallen zo slecht nog niet. Dit is bijvoorbeeld het geval in de bietenteelt. Teveel dierlijke mest kan ten koste gaan van het suiker gehalte, zo betoogde ir. H. Hengst dijk van het PAGV vorige week vrijdag op de abonneedag van het proefstation. De onderzoeker van het proefstation baseerde zich op enkele voorlopige conclusies uit onderzoek van het PAGV naar toepassingsmogelijkhe den van dierlijke mest in de akker bouw, gegeven de wettelijke randvoorwaarden (beperkte hoe veelheden, uitrijverboden, inwerk- plicht). Op zes lokaties zijn elf meerjarige veldproeven opgezet. Toediening van dierlijke mest eens in de twee jaar voorafgaand aan aard appelen of bieten, in hoeveelheden die voldoen aan de wettelijke fos faatnorm, resulteren in het alge meen in een verhoging van de kg-opbrengst. Weliswaar is de op brengstverhoging groter naarmate de mestgift groter is, maar dit kan ten koste gaan van de kwaliteit. De verminderde kwaliteit bijvoorbeeld bij bieten resulteert in een lager sui kergehalte, hetgeen contraproduk- tief werkt. Een mindere kwaliteit door een teveel aan dierlijke mest Akkerbouwers die in het kader van deelname aan de set-aside regeling in het verkoopseizoen 1990/1991 (periode van 1 juli 1990 t/m 30 juni 1991) tenminste 30% bouwland uit produktie hebben genomen, kunnen in aanmerking komen voor terugbe taling van (een gedeelte van) de af gedragen medeverantwoordelijkheidshef fingen. De belangrijkste voorwaarden zijn: - gedurende het gehele verkoop seizoen 1990/1991 dient aanvra ger tenminste 30% van het bouwland, van het betreffende bedrijf in het kader van deelna me aan de set-aside regeling uit produktie te hebben genomen; - bij de aanvraag dienen be wijsstukken (nota's) te worden overlegd waaruit blijkt dat over het opgegeven aantal tonnen granen heffingen zijn be taald/verhaald; - er wordt per bedrijf per verkoop seizoen slechts éénmaal een te rugbetaling voor verhaalde/betaalde heffingen verricht; - terugbetaling van de heffingen vindt alleen plaats voor granen waarvoor geen compensatie in het kader van de Beschikking steunregeling kleine graanprodu centen wordt verkregen; - wanneer eveneens een aanvraag is ingediend in het kader van de Steunregeling kleine graanpro ducenten dan dient voor deze steunregeling het maximale aan tal kilo's granen waarover heffin gen terugbetaald kunnen worden, te zijn opgegeven (25.000 kg). De granen waaro ver heffingen zijn betaald/ver haald en die niet bij de steunregeling kleine graanprodu centen zijn opgegeven, kunnen tot een maximum van 20.000 kg voor deze regeling worden op gegeven. Wanneer bijvoorbeeld over totaal 40 ton granen heffingen zijn ver haald/betaald dan dient voor de steunregeling kleine graanprodu- lijkt overigens sterker te gelden voor suikerbieten dan voor aardappelen. In het volggewas wintertarwe, brouwgerst of erwten worden tot dusver bij deze mestgiften geen opbrengst- en/of kwaliteitseffecten gesignaleerd. Stikstof Een probleem bij toepassing van dierlijke mest is en blijft waarschijn lijk de afstemming van de kunst- meótgift. Inschatting van de werking van de stikstof uit de dierlij ke mest blijft moeilijk, ook na analy se van het stikstofgehalte van de mest. De werkingspercentages van stikstof in dierlijke mest die in de li teratuur als vuistregel gehanteerd worden leiden veelal niet tot maxi male opbrengstniveau's, aldus ir. Hengstdijk. Ir. FG. Wijnands, die een inleiding hield over 'geïntegreerde (N)- bemestingsstrategie voor de akker en tuinbouw', wees erop dat de stikstofbemesting ook direct van in vloed is op de kwaliteit van de pro- dukten. Volgens hem komt overdosering van dierlijke mest, het onvoldoende rekening houden met de nawerking en een te ruime stikstofbemesting uit kunstmest al gemener voor dan doorgaans aan genomen wordt. centen 25 ton granen opgegeven te worden en voor deze regeling 15 ton granen. De terugbetaling kan ten hoogste betrekking hebben op de heffingen voor een hoeveelheid granen van 20 ton. Dit komt overeen met f 404,46. Bedragen beneden f 50,— worden niet uitbetaald. De betaling vindt in principe plaats voor 31 december 1991. De aanvraagpe- riode voor het verkoopseizoen 1990/1991 loopt van 1 juli 1991 t/m 15 augustus 1991. Te laat ingedien de en onvolledige aanvragen wor den niet in behandeling genomen. Aanvraagformulieren en nadere in formatie zijn verkrijgbaar bij de dis trictsbureauhouder in de regio. Ook dit jaar is het weer mogelijk een aanvraag in te dienen in het kader van de steunverlening kleine graan producenten voor het verkoopsei zoen 1990/1991. Dit verkoopseizoen loopt van 1 juli 1990 tot 1 juli 1991. De voorwaarden om voor een bij drage in aanmerking te komen zijn ten opzichte van vorig jaar niet ver anderd. Deze voorwaarden zijn: - men moet in het verkoopseizoen 1990/1991 tenminste 4 ha gra nen hebben verbouwd; - de totale bedrijfsomvang in stan- daardbedrijfseenheden mag niet meer dan 300 bedragen; - er wordt over maximaal 25.000 kg graan heffing terugbetaald; - de aanvraag dient tenminste be trekking te hebben op 2.473 kg granen waarover f 50,— mede verantwoordelijkheidsheffingen zijn verhaald/betaald. De aanvraagperiode loopt van 1 juli 1991 tot en met 15 augustus 1991. Aan graantelers die hebben deelge nomen aan de landbouwtelling 1990 en die ook voor zover uit die landbouwtelling blijkt aan de overi ge voorwaarden voldoen wordt het Voorbeelden van een mindere kwali teit als gevolg van teveel stikstof zijn bij aardappelen een te laag dro gestofgehalte en te weinig afgerijpt zijn voor verwerking, bij suikerbieten een te laag suikergehalte en te lage winbaarheid, bij uien dikhalzen en slechte bewaarbaarheid en bij vojle- grondsgroenten de nitraatproble- matiek. Uit de mineralenbalansen en uit spoelingsmetingen op het OBS te Nagele blijkt dat zowel het N- overschot als het N03-verlies via drains voor het geïntegreerde bedrijf lager is dan voor het gangbare be drijf: stikstof-overschot 130 tegen 85 kg/ha, uitspoeling 10 tegen 8 mg N03-stikstof/1 voor resp. gangbaar en geïntegreerd. Dit voorjaar heeft een evaluatie plaats gevonden van het functione ren van het Infocentrum Akker bouw te Schoondijke. Het Infocentrum heeft een expositie ruimte, waar bezoekers kunnen ken nismaken met de mogelijkheden van automatisering voor de ak kerbouw. Belangrijke conclusies uit de evalua tie zijn: - In ruim 2 jaar werd het Infocen trum bezocht door meer dan 4600 personen, hoofdzakelijk akkerbouwers en studen ten/scholieren. - Het Infocentrum blijkt vooral een behoefte^te vervullen bij diege nen die nog niet met automati sering zijn begonnen op hun bedrijf. - Veel bezoekers komen na een eerste algemene oriëntatie (vaak Dit jaar neemt Westland Berkel Bloemenveilingen Holland deel aan de Tuinbouwdagen in Liempde. In de stand wordt aandacht besteed aan de afzet van boomkwekerijpro- dukten en zomerbloemen via Bloe menveilingen Holland. Het standnumraer van Bloemenveilingen Holland is 237. aanvraagformulier in de laatste week van juni 1991 toegezonden. Graantelers die op grond van ge noemde voorwaarden menen voor een bijdrage in aanmerking te ko men, maar die voor 8 juli 1991 nog geen aanvraagformulier hebben ontvangen, kunnen zich in verbin ding stellen met de districtsbureau houder. Het aanvraagformulier dient uiterlijk op 15 augustus 1991, vergezeld van bewijsstukken, te worden ingediend bij de districtsbureauhouder. De steun wordt uiterlijk op 31 de- Met ingang van 1 juli a.s. treedt een aantal wijzigingen op wat betreft de opgave van de hoeveelheid ver werkte aardappelen en de registra tie van de in- en uitvoer van aardappelconsumptieprodukten en de hieraan verbonden heffingen. Dit is een gevolg van de realisering van de Europese interne markt per 1 ja nuari 1993. Een van de concrete gevolgen hier in groepsverband) een keer terug om zich individueel in bepaalde aspecten te verdiepen. - Het Infocentrum heeft vooral be zoekers getrokken uit de provin cies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland. Van de bezoeken de akkerbouwers is slechts on geveer 10% afkomstig geweest uit de andere provincies. - Onder de bezoekende akkerbou wers is de waardering voor het Infocentrum zeer hoog. Bij de algemeen hoge waardering van de bezoekers voor het Infocen trum speelt de objectiviteit een be langrijke rol. Die objectiviteit is mede te danken aan het feit dat een vrijwel volledig assortiment merken en typen automatiseringstoepassin gen wordt getoond. Volop vraag In het evaluatierapport wordt verder geconcludeerd dat het Infocentrum een positieve bijdrage heeft gele verd aan het wegwerken van kennis achterstand bij de bezoekers op het terrein van de automatisering. Ook wordt gesteld dat er binnen de akkerbouw nog volop vraag is naar informatie over automatisering. Zo zijn ook niet-bezoekers uit Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant on- cember 1991 betaald. De steun is gelijk aan het bedrag dat aan mede verantwoordelijkheidsheffing is be taald danwel verhaald, met dien verstande dat de steun maximaal f 505,57 kan bedragen. Dit bedrag wordt ook betaald, wanneer het be wijs is geleverd dat over meer dan 25.000 kg heffingen is betaald/ver haald. De steun wordt evenredig verlaagd, wanneer in Nederland het totaal van de aangevraagde steun voor de regeling de door de Europe se Gemeenschap beschikbaar gestelde middelen overtreft. van is dat elke onderneming die zich bezig houdt met de in- en uitvoer van aardappelconsumptieprodukten en/of de be- en verwerking van aardappelen zich voor 1 augustus a.s. dient te registreren bij het Pro- duktschap voor Aardappelen. Voor eventuele vragen kan men ook bij het produktschap terecht, tel. 070 - 3708455. dervraagd. De helft van hen zegt in teresse te hebben in automatisering. Van de exposanten is driekwart goed tot zeer goed te spreken over het exposeren in het Infocentrum. De helft van de expo santen is matig te spreken over de lokatie. Tenslotte heeft het Infocentrum ook een belangrijke rol gespeeld als regi onaal steunpunt voor diverse activi teiten van o.a. SIVAK (Stichting Informatie Verzorging Akkerbouw) en DLV (Dienst Landbouw Voorlich ting). Te denken valt aan voorlich tingsavonden over VITAK (Videotexsysteem voor de Akker bouw) en teeltbegeleidingssyste men en ondersteuning van diverse studie- en gebruikersgroepen. Het evaluatie-onderzoek is uitgevoerd door bureau 'Wijzer' te Den Haag. >>S* De uitvoerwaarde van de aardappel consumptieprodukten steeg van 960 miljoen gulden in 1989 tot 1,08 miljard gulden in 1990, en overschreed daarmee voor het eerst de grens van f 1 miljard. Dit blijkt uit het verslag over de kalenderjaren 1989 en 1990 van de VAVI, de ver eniging voor de Aardappelverwer- kende Industrie. Het totale exportvolume steeg in 1989 met 72.000 ton tot 687.630 ton, een stijging van 12 procent. Vo rig jaar steeg het exportvolume met bijna 36.000 ton tot 723.450 ton (overeenkomend met 1.566.400 ton verse aardappelen), een stijging van 5 procent. De export van consumptieproduk- ten begint overigens een degressie ve groei te vertonen, zo meldt de VAVI. In de afgelopen vijf jaar daal de de groei van 19 procent in 1986 naar 5 procent in 1990. De berekende gemiddelde export prijs begint zich enigszins te herstel len. Vorig jaar lag deze prijs op f 1,50 per kg, waarmee het niveau van 1985 weer ongeveer bereikt is. Het dieptepunt werd in 1988 bereikt met een prijs van f 1,37. In de jaren 1989 en 1990 is ruim 80 procent van de geproduceerde aardappel produkten geëxporteerd, waarvan 95 procent voor de binnenlandse markt.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 15