Uit de praktijk De regen is gevallen, nu nog warmte Rassenonderzoek bieten op Peeland? DOORWEEKT DE STAL IN Kijk alvast naar mogelijkheden uitruil grond Na de ganzen nu de hazen 13 In het afgelopen weekend is er een redelijke hoeveelheid regen gevallen op het WALCHERSE, we kunnen in ons gebied op de gemiddelde gron den en bodemgesteldheid met wei nig regen stellen, maar na twee droge jaren is de bodemvoorraad toch wel geringer. Als u dit schrijven onder ogen krijgt wijst de kalender de datum aan dat (volgens deze) de zomer begint en hopelijk de begeer de warmte zal brengen. Bekijken we de gewassen na het koud voorjaar dan zien we dat voor al de granen er goed en gezond voorstaan, de meeste suikerbieten zullen op die datum het veld wel vol hebben. Dit gezegde stamt nog uit de tijd dat de rijenafstand in de bie ten nauwer was dan tegenwoordig, de luisdruk in de gewassen is gering er hebben dan ook hiervoor weinig bespuitingen plaatsgevonden. De opkomst van de bruine bonen is vlot verlopen mede door het grotere are aal is de duivenschade beheersbaar, inzet van jager-grondgebruiker blijft een vereiste. Door de kou zijn er wel bonen kaal opgekomen zgn. 'pae- pen'. In de percelen prinsessebonen voor de zaadteelt is dit aantal aan zienlijk. De snijmais lijkt de grootste achter stand te hebben, niet het onkruid wat er in voorkomt. Er zijn percelen waar bijna geen mais meer te zien is, door de slechte ontwikkeling is de chemische onkruidbestrijding steeds uitgesteld. Diegenen die heb ben doorgepakt en reeds hebben gespoten lijken het best weg te ko men ondanks de gevoelige tik die ook het gewas heeft opgelopen, an deren hebben in de paden mechani sche onkruidbestrijding toegepast. Het is niet doenlijk alle gewassen te behandelen, we zullen het af moe ten wachten, we liggen nu eenmaal buiten met ons aanstaand inkomen, alle kosten moeten er eerst aan gespendeerd worden die dan hope lijk door de wasdom in veelvoud te rug komen. Vorige week hield Verzekeringen ZLM haar jaarvergadering in ons ge bied. Op de keper beschouwd ligt het hier juist andersom, de in komsten vloeien in de eerste weken van het nieuwe jaar binnen, door een goed rentmeesterschap is een deel van het resultaat al 'verzekerd' en is het maar af te wachten hoe de schade-ontwikkeling zal verlopen in het jaar. Het geeft een veilig gevoel om lid te zijn van een financiële ster ke onderneming en als die vertaald wordt door lage premieheffing en goede schadebehandeling voldoet een onderlinge aan zijn opdracht. Bestuur en directie zullen zich ech ter steeds moeten afvragen: wat is goed voor de leden, wat voorzien we in de toekomst en hoe kunnen we die veilig stellen. Vooral in de verzekeringswereld ontstaan grote machtsblokken, ZLM Verzekeringen zal dan ook steeds in de werkhou ding moeten blijven en alert moeten zijn op de ontwikkelingen in de re gio, in de sektor waar ze werkt. De tijd komt weer aan om er eens voor enkele dagen of langer op uit te trekken en de dagelijkse beslom meringen te laten voor wat ze zijn, de één zoekt het wat verder dan de ander, grenzen vervagen en alle af standen zijn met moderne midde len van vervoer te overbruggen. De recreatiedruk in ons gebied is nog niet groot, nu is het altijd zo dat tus sen Pinksteren en de vakantietijd het in deze branche wat slapjes is. Het weer werkt ook tegen en wat weerverlangen betreft zitten land bouw en recreatie op dezelfde golf lengte. Enkel de echte frisse luchthappers komen op ons gebied af, vooral de Oosterburen zijn te her kennen aan kleding, schoeisel en fietsen als ze lopend langs de vloed lijn op de stranden te zien zijn of fietsend op de binnenwegen. Een goede beschutting biedt ook de Walcherse Manteling waar het goed toeven is, niet nieuw in het verleden bouwden adelijke families, regenten en stadse lieden die goed bij kas zaten hier hun buitenverblij ven. Vele zijn in de loop der tijden verdwenen, een aantal zijn geble ven, het bezien waard. Andere vor men van recreatie hebben hier hun beslag gekregen en buiten de com binatie van strand-zee-bos en duin uit. Niettemin een gebied waar men nog op een rustige manier kan ge nieten van wat de natuur in velerlei vorm hier te bieden heeft. horige week vielen er al een paar buitjes op NOORD-BEVELAND, maar die konden aan de heersende droogte niets verhelpen, want de harde wind had na een dag alles al weer weggeblazen. En droog was het, want heel mei en begin juni was er niets van betekenis gevallen. Tot zaterdag 15 juni, toen er 25 mm uit de lucht kwam. Eindelijk waren de aardappelbedden eens doorweekt. Veel te laat, want de onkruidbestrijdingsmiddelen hadden door de droogte hun werk niet naar behoren kunnen doen. De aanwezige onkruiden zullen nu door de kappenspuit aangepakt moeten worden of anders zorgen voor een aanzienlijke vermeerdering. In andere gewassen is het met de onkruidbezetting nogal redelijk. Opslag van aardappelen is in veel gevallen het lastigste onkruid, al zijn er boeren die dat niet schijnen te hebben. Hoe krijgen ze dat voor elkaar? La ten ze het land na de aardappel oogst liggen, zodat overgebleven knollen kunnen bevriezen? Ploegen ze de vergeten aardappeltjes zo diep onder dat die niet meer boven kun nen komen? Is hun rooiwerk zoveel beter dat er geen verlies is, of heb ben ze een kneuzer op de machine? Of bestrijden ze eventuele opslag (in het volgende graangewas) zo goed, dat alles opgeruimd is? Aardappels verbouwen is ondanks dit opslag probleem onmisbaar in ons bouwplan. De velden met suikerbieten gaan nu langzamerhand een gesloten geheel vormen, wat toch bijna drie weken De afgelopen dagen heeft het flink geregend, waardoor er op sommige boerenerven waterplassen wer den gevormd. De koeien sjokten vorige week zaterdag tegen meikenstijd gehaast de droge stal in. Een maal binnen sloeg de damp van de doorweekte ruggen. Nu wij ons op zaterdag 15 juni op maken om het praktijkoverzicht van THOLEN en ST. PHILIPSLAND te schrijven regent het zowaar zodanig dat er ook werkelijk neerslag van enige betekenis komt. Tot nu toe is dat nog steeds niet het geval ge weest. De te velde staande vruch ten zullen daar zeker dankbaar voor zijn, alhoewel wij van mening zijn dat niet het vochtgebrek de belang rijkste oorzaak is van de matige groeiprocessie maar veeleer de constante lage temperaturen. Aanstaande week begint de zomer, de aanloop naar deze zomer toe had echter een winters karakter, want als we op het veld bezig waren met wiedwerkzaamheden dan beviel een dikkere jas eigenlijk steeds maar al te goed! De voorsprong van de vroege zaai- en pootdatum is al lang verloren, sterker nog ons inziens hebben we al een achterstand ten opzichte van gemiddelde jaren en zeker ten opzichte van voorgaande jaren. De opbrengsten van de vroege aard appels vallen tegen en ondanks dat zijn wij ook over de prijs daarvan nauwelijks enthousiast. En dat geldt zeker als we de vergelijking trekken met de prijs van de oude aardappe len van oogst 1990. Helaas zullen weinig collega's profiteren want de voorraad daarvan lijkt thans heel erg klein te zijn. Vrijdag jl. werd de na brand her bouwde veiling van St. Annaland wederom in gebruik gesteld. De met een omzet van acht miljoen gulden toch kleine veiling is nog springle vend en straalt nog steeds vitaliteit uit en dat is vooral voor de vroege- aardappelteelt van Tholen en omge ving een goede zaak. Het is de eni ge nog zelfstandige veiling in Zeeland, en tegelijkertijd is het te vens de grootste vroege- aardappelveiling van Nederland. Verder profiteert de bloemzaadteelt op Tholen die evenals de vroege- aardappelteelt heel erg belangrijk is in onze streek van de droogcapaci- teit van de veiling. Jammer is dat uienverwerking via de veiling wat op zijn retour is, want ook deze teelt is toch op Tholen nog steeds van wezenlijke betekenis. Via poolafzet in samenwerking met ZHZ te Barendrecht probeert men daar aan wat te doen, maar de resultaten vielen helaas dit jaar niet mee. Toch verdient het wellicht aanbeveling om eens na te gaan wat er minder goed is verlopen en dan te bekijken of er misschien toch nog wat te ver beteren zou zijn. Wij wensen de vei lingvereniging van St. Annaland met haar zusterveiling te Scherpenisse nog heel veel succes toe met de nieuwe verbeterde accommodatie. Vorige week was er een inspraaka vond van de landinrichtingscommis sie van Stavenisse. Dit is het tweede blok dat bij de administra tieve ruilverkaveling van Tholen de inwoners van dit blok de gelegen heid biedt om kennis te nemen van de voorlopige plannen van de land inrichtingscommissie en tegelijker tijd biedt dit de inwoners de gelegenheid om hun eigen inzichten kenbaar te maken over het ruilverka velingsplan en de bijkomende land- inrichtingswerken. Wellicht is het hier beter te stellen dat deze in spraakavond vooral ging om de glo bale infrastructurele werken. Qua ruilverkaveling kwam eigenlijk alleen de vrijwillige kavelruil tussen de ver schillende ruilverkavelingsblokken aan de orde. De voorzitter benadrukte terecht dat wanneer men optimaal van de ruilverkaveling wil profiteren en men heeft gronden liggen in een ander ruilverkavelingsblok men er goed aan doet om deze gronden met col lega's uit een ander blok te ruilen, zodanig dat men tracht alle gronden in het eigen ruilverkavelingsblok te krijgen. Om dit proces te helpen be vorderen is er een uitruilcoördinator aangesteld in de persoon van onze oud-kringvoorzitter, die vooral als lid van de Grondkamer voor Zeeland over de nodige kennis voor mens en grond op Tholen beschikt. Wij willen onze leden opwekken om zelf al eens te kijken hoe men zijn verder afgelegen percelen zou kun nen ruilen met mensen die juist in omgekeerde richting met dezelfde problemen te maken hebben. Daar bij een vrijwillige kavelruil altijd minstens 3 partijen betrokken moe ten zijn om de kosten tot vrijwel nul te reduceren is BBL bereid om als derde partij te fungeren. Overigens was het een rustige inspraakavond, waarop opnieuw werd gewezen op het onderhoud, van dijken en open bare terreinen alsmede op de over last die de agrarische sector heeft van rotganzen en overige vogels die in de aan te planten bosjes ver toeven. later is dan vorig jaar. Opmerkelijk is het kleurverschil tussen verschillen de rassen. Het nieuwe ras Hilde toont donkerder dan Univers. Allebei zul len ze in het najaar een goede op brengst geven, want de uitgangspositie voor een eventuele droge periode is goed; door de voor bije droge weken zal er al een lange penwortel gevormd zijn. Het zoeken naar steeds betere ras sen, iets waar de Noord-Bevelandse boer ongetwijfeld belang bij hééft, moet toch maar liever niet op dit ei land plaatsvinden. Aldus luidt de overheersende mening van de aan wezige boerenbevolking, als ant woord op de vraag of zulk onderzoek op Noord-Beveland zou kunnen geschieden, waarbij de angst voor een eventuele aantasting door het vergelingsvirus de voor naamste rol speelt. Een potentiële besmettingsbron is hier ongewenst. Of zou Peeland, juist omdat de bie tenteelt er zo belangrijk is, moeten zeggen: kom maar, hier vind je de juiste omstandigheden, de kans op nadelige effecten is erg klein, even tuele schade wordt royaal vergoed? Terecht of niet terecht, deze afwij zing, dat onderzoek moet toch er gens plaatsvinden, want de beschikking over betere rassen kan in onze strijd tot overleven nog wel eens belangrijk blijken. In het afgelopen weekeinde is er flink wat neerslag gevallen en dat is te zien aan de gewassen, ook op OOST-ZUID-BEVELAND. Hoewel ondanks het vrij droge koude voor jaar de gewassen toch goed groei den was de regen zeer welkom. De bieten staan er gezond bij en met het onkruid valt het erg mee, ook de luizendruk is tot nog toe klein. Wel is er sprake van wildschade aan bie ten door hazen en fazanten, wel licht ook te wijten aan het droge weer. En wat we nog bijna nooit gezien hebben is dat percelen afgerasterd worden om de schade te beperken. Ook percelen bruine bonen worden met schrikdraad afgezet. De schade door hazen aangericht is op sommi ge plaatsen aanzienlijk. Wel worden aan jagers afschotvergunningen af gegeven maar dit is vaak niet af doende. Op de aardappelen is op veel plaat sen de eerste preventieve bespui ting tegen Phytophthora uitgevoerd. Ook op de granen zijn de bespuitin gen tegen afrijpingsziekten gedaan. De zomergerst komt mooi in de aar en de ziektedruk is goed onder con trole te houden. De mais is daaren tegen laat, ze komt langzaam van de grond. Wat warmer weer zou veel goed doen. Maar dat geldt voor alles. De hooioogst komt dit jaar langzaam op gang. Prijzen zijn nog hoog vanwege het gering aanbod. De kwaliteit gaat wat achteruit, vooral het dijkhooi. Rondrijdend door het landschap besef je dat dit een mooie tijd van het jaar is, verge leken met enkele jaren terug zie je toch wat veranderingen. Veel meer zie je de opkomst van de groente teelt, waren er al wat winterworte len nu is ook de broccoli in de opkomst. De tijd zal moeten leren of dit perspectief biedt. Onze organisatie is volop in bewe ging, samenwerking met de Gelder- sche Maatschappij van Landbouw maar ook het betrekken van vrou wen bij de ZLM. Veel vrouwen vra gen zich af wat het nut is als ze lid worden. Je zou het ook anders kun nen bekijken, lid worden geeft aan de betrokkenheid bij het bedrijf, meedenken en meebeslissen, een versterking van de ZLM, die breder gedragen wordt. Dit is nodig en zal in de toekomst meer dan nodig zijn. Het is dan niet meer wat biedt de ZLM vrouwen maar wat bieden vrouwen de ZLM.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 13