Uit de praktijk fllltlPf Vanaf de dii Kan de maïs nog herstellen? Veldexcursies DLV goed gewaardeerd Laten we met z'n allen drijfmest injecteren &£gj 11 1990 Had een van de warmste len tes van de eeuw. De lente van 1991 is hard op weg om een van de koudste te worden. Dit is dan in WEST BRABANT ZUID ook duidelijk aan de gewassen te zien. Aardappe len, suikerbieten en granen hebben een achterstand van 2 3 weken opgelopen. Ondanks deze achter stand staan de traditionele akker bouwgewassen er redelijk goed bij. Bij de suikerbieten heeft de onkruid- groei weinig problemen gegeven. Bij aardappelen ligt dat anders. Met een volleveldsbespuiting met sencor is in de meeste gevallen met succes het onkruid bestreden. In een enkel geval is met een halve kg. sencor per ha gespoten. Aan de aardappelen was dat duidelijk te zien. Slechts 150 gram met 100 cc uitvloeier liet ook een goed resultaat zien zonder dat de aardappelen een groeiremming kregen. Wintertarwe en gerst vertonen een mooi vol en goed uitgestoeid gewas. Hoewel de oogst belangrijk later zal komen te liggen hoeft men zich om de kilogra mopbrengst tot heden toe geen zor gen te maken. Wat wel zorgen baart is de ontwik keling van de snijmaïs. In veel geval len zit de maïs 2 maanden in de grond waarbij de lengte nog niet veel verder is dan 10-15 cm. Wat gaat dit worden? Hoeveel koude da gen kan maïs in het beginstadium verdragen zonder dat dit de verdere groei belemmert? Uit praktijkerva ring is dit niet te vertellen. Veel vee houders hebben niet veel hoop meer op een redelijke opbrengst. Zij verwachten dat bij warm weer de maïs nog doorgroeit tot een meter lengte en dan in de pluim schiet. Het is tenslotte van oorsprong een tropisch gewas. Vorig jaar had snij maïs eind juni al een lengte van 1 meter bereikt. Met de 30 mm neerslag van vorige week is de tweede snede voordroog in ieder geval veilig gesteld. De eer ste snede viel veelal tegen. Zoals het er nu naar uit ziet zal de tweede snede meer massa in de kuil bren gen dan de eersta Gelegenheid om een perceeltje te hooien is er nog niet geweest. In de pers is op dit moment degelijk wel weer iets te lezen over fa brieksmatige mestverwerking. De overheid stemt er haar mestbeleid tenminste steeds meer op af. De mogelijkheden om mest op het land af te zetten krijgen steeds meer be perkingen. Opzet of niet? Het begint er wel op te lijken, dat de overheid op deze manier industriële mestver werking wil gaan verplichten, ook voor de niet overschotgebieden. Ondanks de verdergaande mestui- trijbeperkingen die in september in gaan worden er weinig mestopslagplaatsen gebouwd. Te veel onzekere faktoren op termijn weerhouden de veehouder ervan om nu kapitaal te vernietigen. Ook net als overal is het voor de tijd van het jaar veel te koud geweest in onze WESTHOEK. We hebben nog al wat regen gehad maar wat hoge re temperaturen zouden zeer welkom zijn. De nu gezaaide sper zieboontjes en natuurlijk ook de mais kunnen de koud slecht verdra gen. Toch staan de gewassen er niet slecht bij, al lopen we wel 2 tot 3 weken achter ten opzichte van verleden jaar en wat hadden we toch een vroeg voorjaar. Geen enkel jaar is gelijk en ook de te verwachten opbrengsten geven een steeds voorkomende wisseling te zien. Zo in de wereld is er in de na tuur nogal wat gaande. Overstro mingen, vulkanische uitbarstingen, aardbevingen en ga zo maar door. We horen, zien en lezen er over. Maar ook daar leven mensen. Zo op het laatst van juni is het de gewoonte om de twee gewestelijke proefboerderijep te gaan bezoeken. Daar wordt goed gebruik van ge maakt. En vanwege enkele nieuwe systemen die wel of geen toepas sing zullen gaan vinden is het toch goed alles te volgen. Zo van colle ga's te horen zijn juist deze veldex cursies die het meest gewaardeerd worden in het totale DLV-gebeuren. Ze treden zo weinig meer naar bui ten. Niemand weet eigenlijk meer wie wie is en waar men mee bezig is. Jammer, het is wel eens anders geweest. Gelukkig wordt op een an dere manier hierin voorzien. Maar de wetenschap dadelijk een bijdrage te moeten leveren aan iets dat min- f« 0 l'HM Een Zuideuropees aandoend plaatje van de voormalige suikerfabriek in Stampersgat langs de snelweg tussen Roosendaal en Zevenbergen, vrijdag 14 juni jl. der of niet meer aanspreekt valt niet best. Vanwege de matige soms zelfs lage prijs voor de droge kuikenkippemest wordt veel aangevoerd in ons ge bied. Overal liggen hopen in de graanpercelen te wachten om dade lijk over de stoppel te worden uit gestrooid. Deze mest heeft de naam het allerbeste te zijn al kost het toch nog al wat eer het verspreid op de percelen ligt. Maar nu er steeds meer met fosfaatarmer voer wordt gevoerd, hoe liggen de verhoudin gen dan. Zou het niet eens goed zijn om in ons blad daar eens een arti keltje aan te wijden zodat we weten waar we aan toe zijn. Natuurlijk kunnen we het zelf ook laten onder zoeken. Maar in z'n algemeenheid wat informatie voor de nieuwe ge bruikers is niet verkeerd. De laatste weken zijn nogal wat col lega's bezocht door de handel voor - straks - op het veld liggend stro en graszaadhooi. Voor een ha-prijs, niets meer aan te doen (zal ook niet mee vallen, vanwege het gewicht). Met fijnhakselpersen worden pak ken van minimaal 400 kg gemaakt. Hier blijkt een markt voor in op komst te zijn met zeer veel vraag met pame vanuit de veehouderij in de nieuwe opzet van de moderne potstallen en ter vervanging in de kuikenkippenstallen van de zeer du re houtkrullen. Zou dit hopelijk een eerste aanloop mogen zijn tot het weer tot waarde brengen van een nevenprodukt waarvan de vraag voor 80% was weggevallen. Zo zien we, in de praktijk zijn steeds weer ontwikkelingen gaande, en dat zal ook wel zo blijven anders vergaat een bedrijfstak teloor in gelatenheid. Maar daér zijn we nog te veel onder nemend voor. In het organisatiegebeuren is het rustig zo met de vakanties voor de deur. Ook bedrijfsgenoten gaan eens elders kijken. Zelfs over de grenzen is niet slecht. Informeer zo door het aangename met het nutti ge te verenigen eens bij uw colle ga's daar. De meesten onzer weten niets van de soms heel andere ma nier van het benaderen van de re gels die voor ons gaan gelden in het Europa van 1992. Het zonnige dat op dit moment van uit de LANGSTRAAT kan worden vermeld is dat PSV als Brabantse club kampioen is geworden van Ne derland. Maar wat mag je anders verwachten van zo'n spelerspoten- tieel! Heel wat minder zonnig is het gesteld met het weer c.q. het aantal uren zonneschijn van de laatste weken. De start van het seizoen was veel belovend. Kunstmest kon bij het be reiken van de temperatuursom van 180 graden C op tijd op het gras land worden gestrooid, iets dat je in een later stadium goed aan de stand en groei van het gras kunt zien. De grasmat kreeg de juiste voorjaarsbe handeling. De eerste snede werd begin mei gemaaid en de opbrengst was kwalitatief vrijwel overal zeer goed. Dit zal analyse in een later stadium wel uitwijzen. Kwantitatief echter was de opbrengst niet over dreven groot. De snijmais werd na een ideale voorjaarsbehandeling van de grond op tijd gezaaid. Tot hiertoe alles koek en ei en wie doet je wat. Het weer is toen omgeslagen - begin mei - en het is tot op dit moment veel te koud gebleven. De mais is na ongeveer 3 4 weken wel opgeko men, doch zit nu pas in het 4 tot 6 bladstadium en staat nog steeds te rillen van de kou, gezien de gele kleur van de planten. Inmiddels is een behoorlijke groeiachterstand ontstaan. Ook de grasgroei wilde niet erg meer lukken. De koeien hadden genoeg om hun rantsoen vol te krijgen doch de voederwin ning kwam vrijwel geheel stil te staan. Problematisch behoeft dit niet te zijn, daar er op de meeste plaatsen vrij grote voedervoorraden aanwezig zijn en er vermoedelijk toch weer minder voor de winter nodig zal zijn, als het melkquotum met ruim 2% wordt ingekrompen. Positiever was het gesteld met de nukaprijzen, welke de laatste tijd door importverboden van landen buiten de EG behoorlijk waren aan getrokken doch nu weer een lichte daling te zien geven. Met de vleesprijzen van slachtvee wil het allemaal nog niet zo erg. Met de va kantie in het vooruitzicht zijn deze niet hoopgevend. In onze streek wordt nog maar mondjesmaat mest geïnjecteerd. Als men de stikstof van drijfmest, welke ondergrond wordt toege diend, niet meer toedient als extra mest, doch werkelijk bij de totale hoeveelheid toegediende stikstof re kent, kan dit bij deze mesttoedie- ning bij een N-prijs van f 1,10/procent N, een voordeel ge ven van f 4,— tot f 4,50 per m3 geïntegreerde drijfmest. Afwegende de loonwerkkosten van ongeveer f 5,— tot f 6,— per m3 uitgereden mest, kost dit de veehouder niet veel extra en bewijst men een zeer goede dienst aan het milieu. Moge lijk behoeven we geen dure recla mespots, zoals deze afgelopen winter tijdens de rondgang langs de kringen door de algemeen voorzitter van de ZLM ter sprake werden ge bracht, uitgevoerd te worden of uit de ijskast te worden gehaald, indien ze daar al waren ingeplaatst! Laten we met z'n allen eens overwegen een stuk van de drijfmest te injecte ren. Men kan dan zelf het resultaat aan den lijve ondervinden. Boven dien, als de loonwerker door de week komt, hoeven de meeste vee houders niet meer tegen of in het weekend drijfmest uit te rijden, iets dat door mensen van buiten de landbouw nogal eens als hinderlijk en bij sommige evenementen zelfs als lastig wordt ervaren. In onze omgeving is de renovatie van de Kv-lijn van de PNEM, 150.000 Kv, duidelijk zichtbaar. Het was een verademing toen de oude masten weg waren. De polder gaf een veel mooier aanzien. Bij de sloop van de oude masten is aan veel percelen in de polders grote schade toegebracht. Het veel te zware materieel dat over de perce len reed heeft veel schade aange richt, schade die vooral door de insporing aan de structuur is toege bracht en mogelijk moeilijk te kwali ficeren. De nieuwe masten worden nu weer opgebouwd. Het oude ge zicht keert al weer terug. De palen staan weer op dezelfde plaatsen, dus in de weg, maar laten we hopen dat de gebruikers/eigenaren van de percelen niet de dupe worden. Maar met de wetenschap dat de PNEM een betrouwbare onderhande lingspartner is, hopen we dat de schade, en vooral de vervolgschade op een goede en gezonde manier af gehandeld wordt. De zuiveringsinstallatie te Kaatsheu vel wordt vanaf nu behoorlijk uitge breid. Flinke grondwateronttrekkingen zullen plaatsvinden. Mochten er proble men in de betreffende omgeving ko men, klop dan zo snel mogelijk aan bij uw organisatie welke de belan gen voor u ook bij deze uitbreiding waarneemt. Niet voorspeld, toch gekregen. Een stuk strak blauwe hemel, in de verte witte donzige wolken. En dat alles na 20 millimeter wa ter. Mens, dier en planten keren hun gezicht naar de zon, voor een groeiproces dat we niet kun nen missen. Wind en kou zijn vergeten en ondanks de sombe re voorspellingen draaien we de kachel uit, trekken een jas min der aan om te kijken vanaf de dijk. Er liggen hier en daar nog perce len waar niets op staat. De spuit- kar heeft met z'n lading het onkruid vernietigd. Hier zullen de bonen spoedig gelegd worden voor een zomertee/t. Verder zijn de polders groen. Heel veel kleu ren groen. Het frisse vrolijke voorjaarsgroe gaat over in de donkere zomerse kleur. Dat is niet zo wonderlijk a/s we naar de kalender kijken. A/s u dit leest is de zomer begonnen. Het is nu de tijd om rond te rijden, te kijken en te genieten. Want ondanks nachtvorst, koude en wind ligt er een goede oogst. Duizenden ko renaren wiegen in de wind en de bieten groeien nu snel naar een geheel grondbedekkend gewas. De aardappelplanten geven el kaar een handje na een flinke groeischeut. De zeer welkome regen voor dit gewas heeft hier voor gezorgd. Ineens zijn alle spuitkarren aktief geworden in ons gewest. Want we weten al len dat het grote gevaar "phy- thophtora" nu z'n kop op kan steken. Een vol gewas, een natte ondergrond en dan zon met kans op een lokale bui. Na de zorgen om gewassen zijn er problemen over de vele olie tanks die bij de boerderijen in of boven de grond liggen. Buiten de kom van de gemeente wonend hebben we altijd een beetje ja loers naar het schone en goed kopere gas op ons dorp gekeken. Hoewel niet zover van de gasleiding vond je het toch wel veel geld om aan te sluiten. Bovendien had je oliekachels. Nu met de wet van die tank eruit of 3 dubbeldikke wanden hebben we de knoop doorgehakt. Over op gas. Alles zelf betalen want de subsidiepot was leeg. Mis schien een goede raad voor mensen die in een buurtschap wonen. Steek de koppen bij el kaar. Samen ben je altijd sterker dan alleen. De PNEM geeft sub sidie aan de gemeente voor on rendabele gebieden en a/s je het niet aankaart heb je ook geen kans. Dit keer op gas.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 11