Voorlopige vergunningen voor wateronttrekking aUitdaj3mktijk Geen Bintje meer in de volkstuin? Zwart-wit discussie over akkerbouw Een beetje kritisch mag toch wel? Nieuw onkruid: papegaaiengras 10 IH Zaterdag 15 juni werden we in WEST ZUID-BEVELAND verblijd met 15 mm neerslag in 1 dag (ten minste in de woonplaats van uw praktijkschrijver). Sinds februari is het niet meer voorgekomen dat er een matig regentje is gevallen. Vol doende is het nog lang niet (alle ge wassen hebben het hard nodig). De groei stagneerde teveel. Dankzij de goede structuur en het koele weer is er nog geen ernstige schade op getreden. Ook dankzij het koele weer is het nog maar sporadisch voorgekomen dat de groene luis in de bieten bestreden moest worden. Laten we hopen dat ook de felle wind af neemt om op een aanvaardbare ma nier de ziektebestrijding in de aardappels te kunnen uitvoeren. Ondanks de vroege ontwikkeling van de tarwe stagneerde het in de aar komen. Toch is het nog niet erg laat. 1986 ongeveer 25 juni, in 1987 zelfs nog in begin juli sommi ge rassen voor de eerste keer tegen afrijpingsziekte gespoten. Om de laatste overbemesting op tarwe en eventueel op aardappels tot zijn recht te laten komen is nog veel meer neerslag nodig. Over vocht gesproken! De provincie gaat aan diegenen die zich aange meld hebben voor wateronttrekking via een of andere bron, voorlopige vergunningen verstrekken. Over het algemeen is er nog veel te weinig bekend welke gevolgen dergelijke onttrekkingen hebben op een groter gebied. Zeker wanneer er door uit blijven van voldoende regenval geen aanvulling plaats kan vinden. Nu pas gaat men onderzoeken hoe de eventuele gevolgen kunnen zijn. Vrij laat naar mijn mening. Het is hl. zo dat de diepe grondwatervoorraad voor het merendeel door zout water vanaf onderuit wordt aangevuld. In Zuid- en Noord-Holland kent men daar de gevolgen al van. Als klap op de vuurpijl kon men op de hoorzit tingen vernemen dat Deltanutsbe drijven het zoet grondwater in Zuid-Beveland claimen. Zou het niet verstandiger zijn eens in de archie ven te duiken en de onderzoeksre sultaten te bestuderen die er ongetwijfeld zijn gedaan in de tijd dat de openbare watervoorziening van de grond kwam? Ook toen zal het wel gebleken zijn dat het geen haalbare kaart was. De ZMF kwam met het idee van peilverhoging van het oppervlakte water mede als achtergrondsidee verhoging van natuurwaarden. Ook zijn kunnen toch weten dat de hui dige streefpeilen zijn ingesteld na uitvoerige proefnemingen en metin gen om de gemiddelde hoogst haal bare voorwaarden te scheppen voor cultuurgewassen en bebouwing. Tenslotte: Het WOV tracee is in be rekening. Zou het niet verstandig zijn dat de eigenaren/grondgebrui kers die hiermee te maken heb ben/krijgen eens gezamenlijk stappen ondernemen bij Provinciale Waterstaat voor bijvoorbeeld vor ming van een grondpot en kavelaan passing/ruiling na een eventuele realisering? Ook deze kosten beho ren tot de aanlegkosten. Uw stands organisatie zal zeker bereid zijn u hier in bij te staan. Het is dat het 's avonds wat langer licht is, want anders lijkt het wel no vember te zijn qua temperatuur en nattigheid. Er valt vandaag redelijk wat regen. Tot nu toe was dat in het "LAND VAN AXEL" de laatste we ken bij wat motregen gebleven. Toch staan de gewassen er over het algemeen gezond bij. Weliswaar ligt de ontwikkeling wat achter, maar ook het vorig jaar toen de beginont- wikkeling heel wat verder was op deze tijd van het jaar dan nu, ging bij temperaturen van zo'n 30 graden en een uitgedroogde grond de con ditie wat achteruit. Alle speculaties over opbrengsten kunnen echter nog door allerlei fac toren worden beïnvloed. Bij de oogst zullen we het zeker weten. In tussen gaan de ontwikkelingen verder. De vinding van Gist-Brocades om mest te verwerken en mogelijk de aanwezige eiwitten (stikstof) te ver werken in veevoer betekent een doorbraak. De mogelijke inkrimping van de veestapel zou hierdoor wel eens van de baan kunnen zijn. De mestoverschotten zouden volgens het procédé milieuvriendelijk en fi nancieel aantrekkelijk verwerkt kun nen worden. Of daarmee de stroom mest richting Zeeland minder wordt is vooralsnog niet voor de hand liggend. De commotie die is ontstaan door de aanbieding van gratis mest uit België is wellicht niet geheel onte recht, vooral wat betreft de eventu ele aanwezigheid van het varkenspestvirus. Toch kan men misschien bij nader inzicht zich af vragen hoe lang dit virus in mest wel in leven blijft. Overigens is het niet nieuw. Al enkele jaren wordt mest vanuit België gratis gebracht Ter afwisseling valt er zo af en toe een buitje regen in WEST ZEEUWS- VLAANDEREN, ondanks sombere voorspellingen blijft de hoeveelheid water zeer beperkt. De donkere luchten beloven veel, in een echte regenperiode zouden we van het land drijven. Nu is het water wel kom, maar eigenlijk zitten we nog steeds op een temperatuursverbe- tering te wachten. De grote groei achterstand wordt vooral hierdoor veroorzaakt. De bieten liggen nog maar hier en daar dicht, hoewel er ook wel ras verschillen zijn te zien. De 'stijle stand van het blad geeft laatkie- mende onkruiden zoals zwarte nachtschade nog wel veel kans. Weinig blad is eigenlijk strijdig met de pogingen om het gebruik van de chemie terug te dringen. De tarwe- aren staan nog steeds niet boven het gewas uit, de bespuiting tegen afrijpingsziekten heeft nog nauwe lijks plaatsgehad. Bij een gezond ge was hebben de dure systemische middelen weinig nut dus is wachten op de aren op zijn plaats. In vatbare rassen die re goed voorstaan is wel licht toch een preventieve bespui ting te overwegen in combinaie om het risico van een late besmetting te verkleinen. Het bijmengen van lui zenmiddelen is niet aan te raden, tot op heden geven deze geen proble men. Bij een zorgvuldig onderzoek van de siertuin blijken ze toch niet allemaal bevroren te zijn, ze wach ten nog op temperatuur. Eindelijk dan toch wat neerslag in MIDDEN- EN OOST-BRABANT. De laatste weken heeft het op sommi ge plaatsen best veel, en op andere plaatsen wat minder geregend. Dit neemt echter niet weg dat het toch nog veel te droog is. Daarnaast blijft het ook te koud. De maïs is nog geen tien centimeter groot, terwijl deze toch normaal gesproken minstens 40 centimeter hoog staat bij vroeg gezaaide maïs. Doordat de maïs niet wil groeien en het onkruid helaas wel, zal er toch chemische gewasbescherming toe gepast worden. Hierdoor ziet men dat op maïspercelen met enige lich te vorstschade, nu extra schade ontstaat aan de maïsplant door de gewasbescherming. Het is daarom oppassen met tijdstip en dosering bij het spuiten. Tevens is er dit jaar weer een nieuw soort onkruid ontdekt, papegaaien gras genaamd. Dit is een zeer hard nekkig, standvastig soort onkruid. Het is moeilijk te bestrijden en is in staat bij complete bodembekking van maïsplanten toch harder te groeien zodat het alsnog boven de maïs uitkomt. En zo licht en water Maïs en bruine bonen hebben ook veel last van de kou, de planten zijn veel te bleek. In laatst genoemd ge was is nogal wat wildschade te zien. Hazen, fazanten, eenden en bosduiven zijn de grote boosdoe ners. Het is frustrerend dat er zo weinig aan de wildschade gedaan kan worden, de omslachtige scha deregelingen spreken de praktijk niet echt aan. Helaas tonen veel ja gers ook meer belangstelling voor het laatste haas in december dan voor het bestrijden van eenden of duiven op een frisse voor jaarsmorgen. Zowel in de praktijk als hogerop in de organisaties wordt een nogal zwart-wit discussie gevoerd over de oplossing van de huidige landbouw (akkerbouw) crisis. Al velen hebben voorgesteld volumebeperking te realiseren o.a. door extensiveren van 'de produktie. Naast minder aanbod op de markt zou ook het milieu er voordeel bij hebben. Uiteraard hangt er een prijskaartje aan het geleverde produkt. Veel bestuurders, vooral in de hogere regionen willen hier niet van weten en prediken juist dat een intensivering het antwoord dient te zijn. Nou weet elke praktiserende boer dat met een verantwoorde graanprijs luilekkerland niet komt, maar domweg de toekomst aan als en bloemkool ophangen is ook kort zichtig. De collega's in landen als Frankrijk en bijvoorbeeld de ex-DDR beginnen deze teelten eveneens en misschien kunnen zij het net zo goed. Als we "Zegge en Schrijve" van af gelopen week lezen dan is de af stand van bestuur naar praktijk niet zo groot. De vraag is alleen waarom de top de druk van de leden niet ge bruikt om een beter beleid af te dwingen. De akties vorig jaar heb ben getoond dat eensgezindheid de enige weg is om dat te bereiken. en verspreid, met name in het ge bied in en rond de Braakman. Het lijkt ons dan ook niet vreemd dat de onrust het meest leeft bij de mest handel zelf. Zij zien met de toene mende regelgeving bij de Vlamingen wellicht een wat ongelijke concur rentie op zich afkomen. Natuurlijk, iedereen denkt aan zijn belang, maar de belangen van de varkens houder mogen zeker niet in gevaar komen. De negatieve berichtgeving die over de hele agrarische sektor door de media wordt uitgestrooid, lijkt over dreven en is ook overdreven vinden wij als boer. Maar lang niet iedereen denkt daar zo over. Ook politici laten zich jammergenoeg wat dat betreft nogal eens eenzijdig voorlichten. Ook de burger, de consument, leest deze verhalen over allerlei schadelij ke effecten die ons voedsel onder vindt door spuiten en te hoge bemesting. Zo had een mevrouw af gelopen winter ook gelezen over de gifpieper. Het Bintje met te hoge ni traatgehaltes. Maar, zei ze, we heb ben ook een volkstuin en zoals je wel begrijpt daar komen bij ons geen Bintjes meer in. Wij eten in de toekomst gezonde aardappels, zoals Prior en andere. Manlief probeerde nog wat in te brengen zoals: het ligt er toch aan wat je er zelf insteekt, maar het draaide er toch op uit dat er geen Bintje plantgoed in de volkstuin werd gezet. Dit verhaal komt wat ludiek over, maar het is waar gebeurd. Zo zie je wat voor een invloed een krantenartikel heeft op de consu ment, en hoe de hele materie uit zijn verband gerukt wordt. Er blijkt ook uit hoe noodzakelijk een goede en objectieve PR voor de landbouw is. Maar dat niet alleen. Ook zelf kun nen we, door te voorkomen dat er zich op kwaliteitsgebied excessen voordoen, misschien het beschadig de imago van de landbouw met de grote L, wat opvijzelen. Blijft nog over om in deze rubriek even te vermelden dat de op 1 juni gehouden gezelligheidsrit een suc ces geworden is. Zo'n 45 auto's met een 140 personen slingerden zich door de polders rond de Braak man. Velen zullen nog nooit bij de Riemensen over het "hof" geko men zijn, en niemand was opgeval len dat de richtingwijzer op de Posthoorn richting Philippinne wijst. Met twee ennen nog wel! Een vol gende keer verkennen we het ge bied rond Zaamslag wellicht. onttrekt van de maïsplant. Zeker on der deze vreemde voorjaarsomstan digheden zijn dit soort onkruiden in het geheel niet welkom. De malaise in de varkensslachterijen is nog altijd niet voorbij. Ondanks reorganisaties, verminderde aanvoer staan de prijzen weer onder druk. Dit is een gevolg van de onvoorspel bare exportmarkt. De meeste zeu genhouders hebben juist nu wat financiën nodig vanwege de gele den schade van de abortus Blauw- infectia Daarnaast dienen de nodi ge investeringen ook nog gedaan te worden. Dit geldt tevens voor de kleinere vleesvarkenshouders. Het verplaatsingsbesluit laat lang op zich wachten, zodat verkoop van het bedrijf of van de produktierech- ten niet altijd mogelijk is. En leegstand kost ook geld. De enige sector waar momenteel weer geïn vesteerd wordt is de pluimveehou derij. De prijzen zijn het laatste jaar redelijk geweest, zodat men weer durft te investeren. Echter het be treft hier veelal investeringen die al reeds enkele jaren gepland stonden. Nu maar hopen dat voor hen de ex port op gang blijft, want juist deze sector is wat dat aangaat zeer ge voelig. Veel regen en zonneschijn. Het afgelopen weekend is er voor het eerst sinds lange tijd weer regen van betekenis gevallen op SCHOUWEN-DUIVELAND. Gemid deld werd er deze dagen zo'n 20 mm afgetapt. Prima voor alle ge wassen. De aardappelen waren daar evenals de bieten hard aan toe. Nu zie je deze gewassen onstuimig groeien. De bieten zuilen zo rond 21 juni dicht staan. Hier en daar zijn er ook wat latere percelen te zien. Onkruidproblemen zijn er vooral in de aardappelen. Door de droogte zijn er veel onkruiden ontsnapt aan de diverse bodemherbiciden. De combinatie Racer-Afarin heeft nog het best gewerkt is wat ik in de praktijk zo hoor. De kappenspuiten zullen de komende dagen veel ge bruikt worden De veldspuiten konden eindelijk na een week van veel wind weer uit de schuur wor den gereden. Plenty werk voor deze machines. Aardappels spuiten tegen phytophthora en granen tegen afrij pingsziekten. Spuiten zolang het nog mag. In de krant las ik vanmorgen het artikel over het Meerjarenplan Gewasbe schermingsmiddelen. In 1995 (over 4 jaar!) moet het gebruik van deze middelen met 35% zijn verminderd en in 2000 met 50% dat is althans de wens van de regering. Het is nu aan de Tweede Kamer. Veel lobby werk van de landbouworganisaties zal nodig zijn om daar een bijstelling voor elkaar te krijgen. Indien het plan onverkort wordt aangenomen zou dit onze sector maar liefst 2,3 miljard gulden gaan kosten. Het is te hopen dat in een jaar dat Nederland voorzitter is van de EG het zich realiseert dat vooruitlopen op harmonisatie van wetgeving, juist ook op dit gebied een extra last op die al zo smalle schouders van de landbouw (met name de akker bouw) met zich mee brengt. Markt- verlies door een slechte concurrentiepositie is niet te bereke nen en levert een structurele schade op die Nederland ook in de schatkist treft. De sector dient vooral adem gegeven te worden om eerst uit de problemen van de markt (veroor zaakt door bijstelling van de EG- prijzen) te komen. Daar bovenop nog eens een extra last voor het mi lieu, die niet valt door te berekenen naar de consument, gaat deze prak tijkschrijver te ver. Wel kunnen, wij ons door een aangepast beleid, als sector bereid verklaren een lager percentage te accepteren. Onze goede wil moeten wij tonen, dat kunnen wij ook zonder al te grote lasten. Het is zeker ook in ons belang en dat van onze kinderen onze ogen niet te sluiten voor de eisen van on ze medeburgers. Het is jammer dat de consument en ook onze volks vertegenwoordiging zo ver van de praktijk af staan. Het belang van de produktie van voedsel en de proble men daarbij is zachtjes aan helaas bij de burgers verloren gegaan. Een goede PR is een belangrijke voor waarde om onze stem gehoord te laten krijgen. Als beroepsgenoten hebben wij daar ook een belangrijke taak in. Initiatieven van wie dan ook om die PR te verbeteren moeten wij ondersteunen of sterker nog en- tamineren. Van mij mag daar nog veel meer aan gebeuren. Dat is belangrijker dan vrouwen op te nemen in het bestuur van het Landbouwschap en andere organisaties, omdat zij vrouw zijn! Mij ontgaat de noodzaak hiervan. Je hebt samen een gezins bedrijf. Beiden kunnen lid zijn van een landbouworganisatie. Afspra ken tussen man en vrouw over werkverdeling worden gemaakt. Van het grootste belang is dat een organisatie van onderaf gedragen wordt. Bestuurders hebben soms de neiging die van bovenaf op te leg gen. Geldt dat ook in deze zaak? Voor een goed verstaander: ik heb er geen enkele behoefte aan de woede van vrouwen (organisaties) op mijn hals te halen. Daarvoor zijn zij mij veel te lief!... Maar een beetje kritisch mag toch wel?

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 10