Promest kan ook koeiemest verwerken Veehouderij Grasland scheuren bij De Peel mag PPE wil ook pluimveeprodukten naar Oost-Europa Wolinnameprogramma 1991 Legsektor in mei Voorlichting DVE Graskaas-primeur in vier landen DLV - brochure Mechanische Onkruidbestrijding in mais f^l feil: Mestverwerkingsfabriek Promest uit Helmond is volgens directeur ir. B. Hilberts nu in staat koeiemest om te zetten in mestkorrels, waarbij ook de in deze mestsoort hinderlijke on kruidzaadjes onschadelijk worden gemaakt. Op dit onkruid zitten de akkerbouwers zeker niet te wach ten. Door het verdrogingsproces bij 130 graden Celsius worden alle on kruidzaden vernietigd en kan koeie mest zijn naam als 'verdachte' mestsoort kwijt raken. Als de overheid de termijnen waar op noch varkens- noch koeiemest mag worden uitgereden aanzienlijk, verlengt, dan betekent dit dat de boeren hun koeiedrijfmest vanaf september 1991 tot het voorjaar van 1992 niet meer kwijt kunnen. Ook door de snelle opmars van het tot compost verwerkte groente- en tuinafval van partikulieren zal de af zet van koeiemest verder onder druk komen te staan. Het gescheiden in zamelen van huisvuil zal over enkele jaren grote hoeveelheden compost opleveren. Directeur Hilberts verwacht overi gens niet, dat compost een echte concurrent van mest wordt. Com post bevat geen mineralen en is dus geen echte meststof. Het is volgens Hilberts eerder te vergelijken met humus, waarmee de structuur van de grond te verbeteren is. Het PPE heeft becijferd dat in mei de gemiddelde producentenprijs voor eieren evenals voorgaande maand met 18 cent daalde tot f 1,66 per kg, wat 5 cent lager is dan in mei 1990. Over de eerste vijf maanden bedroeg de gemiddelde producentenprijs f 1,92, wat 2 cent hoger was dan vorig jaar. Opgemerkt wordt dat de opbrengst doorgaans daalt in mei, door de on regelmatige belevering en een gerin gere vraag tijdens de in die periode gebruikelijke feestdagen. Dat de da ling wat sterker was dan gewoonlijk komt doordat het gemiddelde prijs niveau van de eerste vier maanden wat hoger was dan vorig jaar. In mei kwam de vrije notering voor het eerst onder de gemiddelde produ centenprijs. De voerprijs liep op tot f 50,40. Samenwerking De Brabantse mestafzetcoöperatie MESTAC gaat nauw samenwerken met Promest. Met ingang van sep tember gaat MESTAC de helft van de mestaanvoer van Promest ver zorgen, en per 1 januari van het vol gend jaar zelfs de volledige aanvoer van drijfmest. Hierdoor krijgen de Brabantse boeren maar met één 'lo ket' te maken voor zowel de afvoer als de verwerking van hun drijfmest. Zoals bekend gaan de vier grote mestcoöperaties in Noord-Brabant en Limburg uiterlijk eind 1992 sa mensmelten tot één grote club, die de distributie en verwerking van overtollige dierlijke mest gaat rege len. De nieuwe club zal worden ge dragen door 1000 boeren uit Oost-Brabant en 500 boeren uit Noord- en Midden-Limburg. Schaalvergroting is nodig om uit de rode cijfers te komen. Alleen het Brabantse MESTAC al leed vorig jaar een verlieé van ruim zes ton. Vee houders betalen nu gemiddeld acht gulden per kubieke meter om over tollige mest kwijt te raken. Dat be drag kan mogelijk tot twintig gulden oplopen. Bovendien zal als gevolg van de strengere milieu-eisen het mestoverschot in Zuid-Nederland naar de 3,5 miljoen ton groeien. Met ingang van september gaat MESTAC de helft van de mestaan voer van Promest verzorgen Het Produktschap voor Pluimvee en Eieren (PPE) wil ook pluimveepro dukten in aanmerking laten komen als voedselhulp aan Oost-Europa. In een brief aan minister Bukman van Landbouw vraagt het schap initia tieven in deze richting te nemen. Tot nu toe staan geen pluimveepro dukten op de lijst van goederen waarop kan worden ingeschreven. Ook komen ze niet voor in de kate- gorie produkten waarvoor bij uitvoer kredietgaranties kunnen worden ge geven. De USSR-autoriteiten zou den geen pluimveeprodukten op Op 21 juni a.s. organiseert het Cen traal Veevoederbureau in samen werking met anderen in de Reehorst te Ede een voorlichtingsmiddag over de definitieve invoering van het nieuwe eiwitwaarderingssysteem voor herkauwers, het DVE-systeem. Voor aanmelding en nadere inlich tingen: tel. 03200-93510. hun lijsten hebben geplaatst. Het PPE vraagt de minister stappen te ondernemen, waardoor het mogelijk wordt ook pluimvee en eieren als voedselhulp te bestempelen. Invoer uit Hongarije In de brief aan de bewindsman spreekt het produktschap zich ver der uit tegen de manier waarop de Europese Commissie Hongarije fi nancieel wil ondersteunen. De Commissie heeft voorgesteld de in voerheffing op ruim 33.000 ton pluimveevlees te halveren. Het PPE wijst deze reduktie af, omdat de maatregel leidt tot verstoring van de markt. Een daling van het prijsni veau kan het gevolg zijn. De lasten drukken dan op de Europese pluim- veesektor. In zijn algemeenheid is het Produkt schap geen voorstander van het verlenen van tariefconcessies aan bepaalde landen, maar voelt het meer voor overeenkomsten die een wereldwijde strekking hebben. Daarom stelt het PPE voor om de tariefreduktie niet te verlenen aan importeurs van pluimveevlees, maar het bedrag dat daaruit voortvloeit, rechtstreeks aan Hongarije ter be schikking te stellen. Deze benade ring heeft in zijn uitwerking meer het karakter van ontwikkelingshulp en doorkruist daardoor minder de bestaande regelingen op het gebied van het internationale handels verkeer. Met uitzondering van enkele kleine gebiedjes wordt het scheuren van grasland in het buffergebied aan de Astense kant van natuurgebied De Groote Peel niet aan een vergun ningsplicht onderworpen. Gedepu teerde Staten van Noord-Brabant hebben dat besloten. Scheuren van grasland betekent dat de grond tijdelijk niet als weide, maar als akkerland wordt gebruikt. Zowel de werkgroep Behoud de Peel als de gemeente Asten hebben met verbazing van het GS-besluit kennis genomen. Volgens de werkgroep blijft er voor zeldzame vogels, die in en om De Peel verblijven, op deze manier onvoldoende weidegebied over. De werkgroep Behoud de Peel gaat zeker beroep aantekenen bij de Kroon. Vanaf half juni is in vier landen Ne derlandse graskaas te koop. Deze verkoop wordt ondersteund met collectieve promotie-activiteiten. In Duitsland wordt actie gevoerd on- Bij*de Dienst Landbouwvoorlichting (DLV) is een nieuwe brochure ver krijgbaar over mechanische onkruid bestrijding in mais. DLV geeft in deze uitgave op een beknopte en heldere manier een volledig over zicht van de verschillende metho den van mechanische onkruidbestrijding bij deze teelt. In de praktijk is gebleken dat er vaak goede alternatieven mogelijk zijn voor chemische onkruidbestrijding in mais. De brochure behandelt achtereen volgens het eggen, schoffelen en het aanaarden als methode voor on kruidbestrijding. Ook worden de eisen waar de machines aan moe ten voldoen besproken. Belangstellende agrarische onderne mers kunnen de brochure gratis aanvragen bij het DLV-team in hun regio. Dit geldt ook voor een folder over dit onderwerp. Voor niet-agrariërs is de brochure (plus folder) verkrijgbaar tegen beta ling van f 5,00 (inclusief verzend kosten). De brochure is telefonisch Dienst Landbouw- voorlichting Mechanische onkruidbestrijding Sn mais of schriftelijk aan te vragen bij DLV, Postbus 174, 3454 ZK De Meern. Het telefoonnummer van DLV is 03406-95311. Bij toezending wordt een acceptgiro meegestuurd voor betaling. der het motto 'Zum Sommeranfang das Beste vom Frühling'. Importeurs en winkelorganisaties zijn bewerkt om de Mai-Gouda in het assorti ment op te nemen. Daardoor is dit produkt in de meeste winkels te koop; dat geldt ook voor veel win kels in het voormalige Oost- Duitsland. Parijs staat van 13 tot en met 16 ju ni in het teken van 'La Hollande' ter gelegenheid van de komst van Gou da de Mai. Aan de voet van de Eifel- toren wordt een grote Hollandmanifestatie gehouden, met uiteraard een kaasmarkt. In België is de actie met mailings t aan groothandel en detaillist aange kondigd. De vele winkels waar de kaas verkrijgbaar is, zijn voorzien van promotiemateriaal. De consu menten in Vlaanderen en Wallonië worden verder bereikt met reclame op radio en televisie. De Mei-Gouda wordt in België, Duitsland en Frankrijk verkocht on der gemeenschappelijke naam en met een uniforme verpakking. Het is een Goudse kaas van zes weken oud, gemaakt in de periode dat de koeien het eerste weidegras aten. Graskaas in Nederland In Nederland begint op maandag 17 juni de verkoop van graskaas in su permarkten, kaasspeciaalzaken en marktkramen. Op vrijdag 14 juni krijgt de ambassadeur van Polen zijn gewicht in kaas aangeboden tijdens een ontvangst in het Haagse Promenade-hotel. De kaas gaat naar een kinderopvanghuis in Polen. Door marktomstandigheden is de wolopbrengst voor de schapenhou der ook dit seizoen zeer gering. Des ondanks blijft het van groot belang de ruwe wol zo schoon en zuiver mogelijk te leveren. De voorschot- prijzen, waarvoor scheer 1991 door de Nederlandse Wolfederatie wordt overgenomen, zijn als volgt vast gesteld: klasse I (leden): ƒ1,70 per kg; niet- leden f 1,50 per kg; klasse II: f 0,80 per kg; klasse B: f 0,60 per kg; klasse Geel: f 0,60 per kg; klasse Zwart en Bont: f 0,30 per kg; heidewol: f 0,30 per kg. Indien de prijsontwikkeling op de markt daartoe aanleiding geeft, kan de voorschotprijs tussentijds wor den aangepast. Tijdens de wolinna- me kunnen o.a. ontwormingsmiddelen, schape wasmiddel, schriknetten, ram- dektuigen, krijtblokken, drinkbakken etc. geleverd worden. Profiteer van de aanbiedingen! Zeeland en westelijk Noord- Brabant Maandag 24 juni: Oostburg, Graan op en overslagbedrijf Cehavé, Steenhoven- sedijk 5: 8.00-11.15 uur; 13.00-15.00 uur. Dinsdag 25 juni: Oostburg, Graan op- en overslagbedrijf Cehavé, Steenhovense- dijk 5: 13.00-15.30 uur. Woensdag 26 juni: Oostburg, Graan op en overslagbedrijf Cehavé, Steenhoven- sedijk 5: 8.00-11.30 uur; 13.00-15.00 uur. Donderdag 27 juni: Terneuzen, W. van Hoeve, Spui weg 35: 8.00-11.30 uur; 13.00-15.00 uur. Vrijdag 28 juni: Terneuzen, W. van Hoe ve, Spuiweg 35: 8.00-12.00 uur. Maandag 1 juli: Kloosterzande, A.J. van Waterschoot, Pres. Rooseveltstraat 12: 8.00-11.30 uur; 13.00-15.30 uur. Dinsdag 2 juli: Kloosterzande, A.J. van Waterschoot, Pres. Rooseveltstraat 12: 8.00-11.00 uur. Dinsdag 2 juli: Zundert, Transportbedrijf Tax, Ettensebaan 12: 9.00-12.00 uur; 13.00-15.30 uur. Woensdag 3 juli: Zundert, Transportbe drijf Tax, Ettensebaan 12: 9.00-10.30 uur. Woensdag 3 juli: Grijpskerke, Agr. Han delsbedrijf P. Cevaal, Middelburgseweg 18: 8.00-11.30 uur; 13.00-15.00 uur. Donderdag 4 juli: Grijpskerke, Agr. Han delsbedrijf P. Cevaal, Middelburgseweg 18: 8.00-11.30 uur; 13.00-15.00 uur. Vrijdag 5 juli: Grijpskerke, Agr. Handels bedrijf P. Cevaal, Middelburgseweg 18: 8.00-11.00 uur. Maandag 8 juli: Zierikzee, Coöp. Aan koop Vereniging: 8.30-11.30 uur; 13.00-15.30 uur. Dinsdag 9 juli: Zierikzee, Coöp. Aankoop Vereniging: 8.30-11.30 uur; 13.00-15.30 uur. Woensdag 10 juli: Zierikzee, Coöp. Aan koop Vereniging: 8.30-10.30 uur. Donderdag 11 juli: Wissenkerke, A.A.P. Breure, Dorpsweg 48: 8.00-11.30 uur; 13.00-13.30 uur. Vrijdag 12 juli: Lewedorp, J. Nieuwen- huyse, Quarlespolderweg 1: 8.00-11.00 uur; 13.00-15.00 uur. Maandag 15 juli: Lewedorp, J. Nieuwen- huyse, Quarlespolderweg 1: 8.00-11.00 uur. Dinsdag 16 juli: Rilland, C. Meijer B.V., Bedrijf 'Zuidhof': 8.00-11.30 uur; 13.00-15.00 uur. Woensdag 17 juli: Rilland, C. Meijer B.V., Bedrijf 'Zuidhof': 8.00-10.00 uur. Donderdag 18 juli: Dinteloord, Cebeco-Zuidwest, Havenweg 71: 8.30-11.30 uur; 13.00-15.00 uur. Vrijdag 19 juli: Dinteloord, Cebeco- Zuidwest, Havenweg 71: 8.30-12.00 uur. Maandag 22 juli: St. Annaland, M. Kooij- man, J. Mariapolder 5: 8.00-11.30 uur; 13.00-15.00 uur. Dinsdag 23 juli: St. Annaland, M. Kooij- man, J. Mariapolder 5: 8.00-12.00 uur. Woensdag 24 juli: Wilhelminadorp, Kon. Mij. 'De Wilhelminapolder', Bedrijf 'Goenje', Langeweg 1: 8.00-11.30 uur; 13.00-15.00 uur. nieuwe wolinnameplaats.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 9