Plan Tureluur niet alleen negatief voor de landbouw VanderHave ziet omzet en winst in 1990 stijgen minder middelen toe Aardappelen kunnen met kwart Hoogste punt nieuwbouw bloemenveiling "Ontpoldering is een marginaal idee" Dit gebied achter de Oostersche/dedijk op het zuidelijk deel van Schouwen komt volgens de Zeeuwse Milieu Federatie in aanmerking voor natuurontwikkeling. Het plan Tureluur, dat op woensdag 20 maart jl. met veel tromgeroffel door de Zeeuwse Milieufederatie werd gepresenteerd, heeft in de Zeeuwse landbouw veel stof doen opwaaien. Tureluur is een plan dat bedoeld is om de natuurwaarden van de Oosterschelde te versterken. Het past dan ook in het Natuurbe leidsplan van de regering. Er zijn 44 konkrete projekten uitgewerkt. Ze hebben voor een deel betrekking op grond die nu nog een landbouwkun dige bestemming heeft. Vooral het idee om landbouwpol- ders geheel of gedeeltelijk onder water te zetten of in moerassen te veranderen, heeft in de landbouw voor heftige beroering gezorgd. Thijs Kramer van de ZMF begrijpt die opwinding wel, maar wijst er op dat het idee van ontpoldering in boerenkringen te veel een eigen le ven is gaan leiden. "Het is maar een onderdeel, een marginaal idee ei genlijk. We hebben alleen voor het gebied Rammegors tussen Flipland en Tholen ontpoldering voorgesteld. Dit is geen landbouwgrond. We wil len daar als het ware wat oefenen, kijken wat de kosten en baten zijn. Daarna zien we wel verder. Er is geen sprake van, dat we konkrete plannen hebben om landbouwpol- ders onder water te zetten. Dat is een misverstand". Achterdocht Toch valt niet te ontkennen dat in het plan Tureluur een aantal polders met name worden genoemd, die voor "moerassering" in aanmerking komen, zoals de Abr. Wissepolder, de Van Haaftenpolder, de Moggers- hilpolder, de Klaas van Steelandpol der, de St. Pieterspolder en de De nieuwbouwfase H2 van Bloe menveiling Westland bereikte 7 juni het hoogste punt, 56 meter boven de grond. Deze uitbreiding voorziet in 45.000 vierkante meter veiling ruimte en een nieuw, twaalf ver diepingen tellend hoofdkantoor. Oost-Bevelandpolder. Voor een deel gaat het hier om goede tot uitste kende landbouwgrond. Het zijn vooral deze voorstellen die de land bouworganisaties achterdochtig hebben gemaakt. Kramer: "Bij ontpoldering zijn voor ons een aantal dingen van belang. Voorop staat dat we niet ongewild grond afnemen yan de boeren. Tus sen haakjes: het valt ons op dat de medewerking van individuele boe ren dikwijls groter is dan van de landbouworganisaties. In de tweede plaats kijken we naar de veiligheid. Polders die langs diepe vaargeulen liggen laten we ongemoeid. In de derde plaats past ontpoldering in onze filosofie dat de Oosterschelde meer schorren moet krijgen, omdat daarmee de natuurwaarde van dit gebied aanzienlijk groter wordt. En daar is het ons als natuurbescher mingsorganisatie uiteindelijk om te doen". "Wat betreft de polders die in het plan worden genoemd: daar moeten we een niet te grote realiteitswaarde aan geven. Het gaat ons meer om de filosofie die er achter zit: ruimte maken voor natuurontwikkeling. Een doelstelling die uitstekend past in het Natuurbeleidsplan van het rijk. Natuurclaims Een hoofdbezwaar van de land bouw is dat het plan Tureluur verder gaat dan het Natuurbeleidsplan. Er worden claims gelegd op land bouwgronden, die de taakstelling van het NPB overstijgen. Kramer er kent dat, "maar", zo voegt hij er on middellijk aan toe", de kaart van het NPB is geen dogma. Hij is indikatief bedoeld. De aanwijzing van de ge bieden voor natuurontwikkeling ligt niet precies vast. Het gaat er om dat we in Zeeland de taakstelling voor natuurontwikkelingsgebieden en re- latienotagebieden halen". De Zeeuwse Milieu Federatie wil de versterking van de natuurcompo- nent in het Zeeuwse landschap vorm geven in nauwe samenspraak met de boeren. Voor wat betreft de relatienotagebieden is er gestruktu- reerd overleg in de PCBL. En de land inrichting, die de Milieufederatie voor de zuidkust van Schouwen gaat aanvragen, kan niet worden gerealiseerd zonder de boeren in het gebied. Daarom is er op 20 juni a.s. in Serooskerke op Schouwen een voorlichtingsavond voor de land bouw. "De aanvraag wordt door ons ingediend, maar de uitwerking willen we in nauw overleg met de boeren doen. Voor ons staat vast dat er op dit deel van Schouwen meer ruimte voor natuurontwikke ling moet komen. De hoofddoelstel ling is hier niet de landbouwkundige situatie, maar de natuurontwikke ling. Er zal landbouwgrond moeten worden opgeofferd. De boeren zul len in ieder geval niet de dupe mo gen worden. Het landinrichtingsgebied is groot ge noeg om compensatiemogelijkhe den te kunnen bieden". Betere gronden Volgens Thijs Kramer is het Plan Tu reluur niet alleen maar negatief voor de landbouw. Langs de Ooster schelde liggen ook slechte land- De Koninklijke VanderHave Groep heeft in 1990 wederom een goed jaar gehad. De omzet steeg met ruim 30 miljoen gulden tot bijna 300 miljoen en ook het winstcijfer ging omhoog van 18,7 naar 20 mil joen gulden. De stijging van de geconsolideerde omzet met circa 30 miljoen gulden is vooral het gevolg van de consoli datie van de omzetcijfers van de Ne derlandse bedrijven Leen de Mos B.V. en P.K. Woldijk Groningen (Hol land) B.V./Eerste Euro Graan B.V., die in de loop van 1990 werden verwor ven. Gezien het tijdstip van verwer ving hadden de beide acquisities in de Verenigde Staten, te weten Mi chigan State Seed Company (okto ber) en J L Adikes, Inc. (december) slechts een geringe in vloed op de omzet. Hoewel het resultaat van de deelne mingen enigszins achterbleef bij dat van 1989, steeg de netto winst met 1,3 miljoen gulden. Het investe ringsniveau lag in 1990 met 30,7 miljoen gulden aanzienlijk boven dat van de afschrijvingen. Dit was hoofdzakelijk het gevolg van de reeds eerder genoemde acquisities. Het aantal medewerkers in de groep bedroeg per ultimo 1990 ruim 900. De acquisities in 1991 van Booker bouwgronden, waar de boeren moeten ploeteren om nog een bo terham te kunnen verdienen. Deze boeren kunnen in het kader van het plan verhuizen naar betere gronden. Kramer wijst verder op de toene mende overlast van wild en vooral Seeds (Engeland), thans Sharpes In ternational Seeds Ltd., Columbia Seeds Inc. (Canada) en Cubian S.A. (Spanje) hebben dit aantal inmiddels verder doen stijgen tot circa 1.150. Clusters Om de slagvaardigheid en doelmati ge aansturing van de sterk groeien de onderneming te bevorderen, werden de activiteiten van de groep in een viertal clusters georgani seerd. Eveneens werd met het oog op een betere scheiding van holding- en werkmaatschappij activiteiten een nieuwe houdster maatschappij opgericht onder de naam Koninklijke VanderHave Groep B.V. Gedurende het boekjaar werd we derom een groot aantal rassen in binnen- en buitenland voor registra tie aangemeld of tot het verkeer toegelaten. De inspanningen op het gebied van de biotechnologie heb ben de eerste bruikbare toepassin gen opgeleverd. In tegenstelling tot de situatie in Amerika verliep de afzet van gras sen voor recreatiedoeleinden in Europa goed. Wel zorgden grote voorraden voor een neerwaartse druk op het prijsniveau. Vooral voor de suikerbietenzaden was 1990 een van rotganzen op de landbouwbe drijven rond de Oosterschelde. Meer natuurgebied betekent minder scha de aan de gewassen. "Zo helpt het plan Tureluur mee om een aantal knelpunten in de Zeeuwse land bouw op te lossen", aldus Kramer. goed jaar. Stijgingen van zowel om zetten als marktaandelen konden worden gerealiseerd. Veel aandacht werd besteed aan de voorbereiding van de introductie van de eigen maisrassen in belang rijke markten als Frankrijk en Duits land. Het zonnebloemenareaal in de Verenigde Staten vertoonde op nieuw een daling. Het toenemend gebruik van zelf geproduceerd zaai zaad voor boeren, vooral bij granen, wordt met zorg gadegeslagen. De vermindering van royalty-inkomsten, die hiervan het directe gevolg is, kan op termijn leiden tot het beëindigen van veredelingsprogramma's in deze gewassen. Vooruitzichten De eerdergenoemde acquisities zul len in 1991 mede leiden tot een ver dere stijging van de omzet. Gelet op de moeilijke situatie waarin de ak kerbouw zich momenteel bevindt, dient rekening te worden gehouden met een neerwaartse druk op de marges. Dit gegeven, gekoppeld aan de noodzakelijke continuering van de zeer omvangrijke investeringen in de veredelingsprogramma's, leidt tot de verwachting dat het netto re sultaat in het komend jaar geen ge lijke tred zal kunnen houden met de groei van de verkopen. CCU, lichtte de nieuwe Algemene Voorwaarden Consumptieaardappe len (AVC) toe. Vanaf 1 augustus a.s. vervangen deze de oude voorwaar den. In de AVC zijn punten geregeld als de bepaling van de kwaliteit, le vering en risiko-overdracht, beta lingstermijn etc. De AVC hebben een secundair karakter, primair komt de overeenkomst of het kon- trakt tussen teler en afnemer. De te ler kan dus zelf beslissen wat hij wel en niet via de AVC wil regelen. Imago De heer T. Bey van het NIVAA ver telde daarna het een en ander over de promotie van Nederlandse aard appels en aardappelprodukten in binnen- en buitenland. "Een van de dingen die we doen is de konsu- ment erop wijzen dat er meer ras sen zijn dan Bintjes en Eigenheimers, wanneer deze rassen aan de markt zijn en hoe ze bereid moeten worden. We moeten af van het stoffige en ietwat oubollige ima go dat de aardappel nu bij velen heeft". Het NIVAA gaat altijd te werk op basis van onderzoek. Naar aanlei ding van de teruglopende afzet van Nederlandse aardappelen op de Duitse markt heeft het NIVAA een nieuwe marktbenadering ontwik keld. Gebleken is dat het marktseg ment waarvan het Bintje deel uitmaakt elk jaar kleiner wordt. Ver groting van dit marktaandeel kan al leen tegen zeer hoge kosten. Realistischer is het om een nieuw produkt op de markt te zetten in het zogeheten "festkochende" seg ment. Onder merknaam, verpakt in milieuvriendelijke verpakking en van hoge kwaliteit maakt de prijs dan niet meer zo veel uit. Bey: "De Duit se konsument betaalt grif vier DM voor 2Vz kg van een dergelijk produkt". Het rapport waarin de resultaten van dit onderzoek zijn neergeschre ven ligt momenteel bij het bedrijfsle ven, dat zich hierover aan het beraden is. R Hijma, voorzitter van de Stuur groep Uitvoering Milieuaktieplan Aardappelen, gaf vorige week op de voorlichtingsbijeenkomst voor aar dappeltelers in Goes een toelichting op het milieuaktieplan konsumptie- aardappelen. Hierin staan de aktie- punten om tot een milieuvriendelijker aardappelteelt te komen. Het plan is een bundeling van aktiviteiten die landelijk en regi onaal plaatsvinden. "De vermindering van de milieube lasting hangt niet af van dit plan, maar van u als teler, en van de vraag of het kèn", aldus de heer Hij- ma. Als alles meezit, zo heeft een werkgroep van deskundigen nage gaan, is een reduktie van de hoe veelheid in aardappelen toegepaste chemische middelen met 50 pro cent mogelijk. Dit zou echter wel ten koste van het inkomen gaan. Een werkgroep met daarin praktijk mensen en onderzoekers heeft uit gerekend dat het gebruik van chemische middelen in het midden van de jaren negentig kan worden dat dit inkomen kost. beperkt met ca. 25 procent, zonder Cees Moerman, sekretaris van de De informatiestand van het Landbouwschap, waar de telers in de pauze foldermateriaal e.d. konden meenemen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 7