Oriënteringsavonden kleinfruit en pruimen voor akkerbouwers Geslaagden AOC Zeeland Geslaagden Groene School van het AOC Geslaagden De Leeuwtjes Kursussen voor vrouwen 6 Pruimen plukken in augustus Geïnteresseerde akkerbouwers die in hun agenda te noteren en die een kennis- en arbeidsintensievere avonden naar Kapelle te komen, teelt zoeken voor een deel van hun bedrijf en aan die teelt een grote aandacht willen geven, doen er coördinator SSPP goed aan deze oriënteringsavonden ir. L.Th.J.M. de Wit De Stichting Stimulering Plantaardi ge Produktie organiseert samen met de Coöperatieve groente- en fruit veiling Holland Zeeland (CHZ) twee avonden om belangstellende akker bouwers kennis te laten maken met de teelt van kleinfruit en pruimen. De oriënteringsavonden vinden plaats op 2 juli bij mevrouw De Schipper te Kloetinge (kleinfruit) en op 4 juli bij mts. Hamelink te We- meldinge (pruimen), beide keren tussen 19.00 en 20.00 uur. Na af loop van de excursies is er om 20.30 uur in de vergaderruimte van de veiling te Kapelle een algemene oriënterende discussie over teelt, afzet, arbeid en andere kostenposten van de betrokken teelten. De inkomensvorming in de Zeeuwse akkerbouw is de laatste jaren struc tureel gezien steeds nijpender ge worden. De oorzaken van de teruglopende inkomsten zijn ge noegzaam bekend: steeds stijgende kosten en hard achteruithollende fi nanciële opbrengsten, vooral in de sector van de marktordeningsge wassen. Waar vooral in de plantaar dige produktiesector de akkerbouw 'n groot aantal Brusselse regelingen kent, zal het duidelijk zijn dat deze sector wordt voorgehouden meer marktgericht te gaan produceren. Door landelijke commissies en eigen organisaties wordt de akkerbouw voorgehouden niet bij de pakken te gaan neerzitten; dat is geen oplos sing. Wel wordt voorgehouden nieu we wegen in te slaan. Geen éénsluidend recept kan worden ge geven en ook door niemand een re cept met gegarandeerd succes. Ook kan een weg door leidinggevenden niet voorgeschreven worden hoe de individuele akkerbouwer moet han delen om verbeteringen door te voe ren op zijn bedrijf. Elke akkerbouwer zal er zelf op uit moeten trekken om te zoeken wat voor zijn bedrijf het beste aansluit bij zijn persoonlijke omstandigheden. Marktgericht produceren Ten einde de praktische boer te hel pen bij het aantrekken van en het zoeken naar 'nieuwe produkties' is in 1989 de Stichting Stimulering Plantaardige Produktie opgericht door de 3-landbouworganisaties (CBTB, NCB en ZLM) en het Provin ciaal Bestuur Zeeland. Na ruim 1,5 jaar oriëntatie kan gesteld worden, dat er (nog) geen vraag vanuit de markt naar bulkprodukten is. Wel is duidelijk, dat indien deze vraag er in verband met agrificatie zou komen, Het is de bedoeling dat er in Oost en Midden-Brabant in '91:92 gestart wordt met een opleiding voor boerinnen in het kader van Va kopleidingen Leerlingstelsel Rund veehouderij. De opleiding duurt twee jaar, van september tot eind mei. gaat 1 dag per week naar school. Er wordt verder verwacht dat u gemiddeld 20 uur per week op het eigen bedrijf werkt. Voor inlichtingen: de heer Van Kessel tel. 04116-83333. Verdere kursussen speciaal voor vrouwen: A.V.A.V., Algemene Vor ming Agrarische Vrouwen, kur- susplaats Bladel tel. 04259-1540. Overige plaatsen nog onbekend. Ba- siskursus Tuinbouw voor vrouwen. Het doel van de basiskursus is het vergroten van het praktisch inzicht op het gebied van de tuinbouw. Ook bij de kursussen van het A.O.C. Hel mond zijn er verschillende die voor vrouwen zeer de moeite waard zijn. Inlichtingen: M.A.S. Helmond 04920-23983; M.A.S. Boxtel 04116-83333; M.A.S. Oss 04120-23547. er geconcurreerd zal moeten wor den met akkerbouwprodukties uit landen waar men goedkoper kan produceren. In de markt is er wel vraag naar groenten, bloemen en fruit van be paalde kwantiteit en kwaliteit en een regelmatig aanbod. Deze constatering zal er toe moeten lei den, dat de producenten zich in groepen dienen te concentreren teneinde een zeker kwantum te kunnen aanbieden. Bij een 'nieuwe teelt' heeft men dan tevens het groepsvoordeel, dat men de proble men met elkaar kan bespreken, de begeleiding kan organiseren en de afzetkosten laag kan houden. In deze geest zijn reeds enkele initia tieven in de provincie Zeeland ont wikkeld en hebben 'nieuwe produkties' vaste voet gekregen. Een zwarte-bessentelerscoöperatie op Zuid-Beveland, een bloemenstu- diegroep op Tholen, maar ook poot- goedtelers, tulpentrekkers, zomerbloemen- en suikermaistelers geven aan dat er ook in Zeeland mo gelijkheden zijn om met kennis- en arbeidsintensieve teelten in de plantaardige produktiesector een aanvullend inkomen te verwerven. Kleinfruit produktiemogelijkheden Naast de aandacht die gegeven wordt aan de groenteprodukties met afzet via Grobeka en veiling kan ook de 'markt' van kleinfruit voor een aantal akkerbouwers een over wegingsmogelijkheid zijn. 'Volop kansen in teelt kleinfruit onder plastic tunnels' en 'Pruim-alternatief voor akkerbouw' zijn zo een paar koppen uit landbouwbladen van het Aan het Agrarisch Opleidingscen trum Zeeland e.o. te Goes zijn de volgende leerlingen geslaagd voor het eindexamen: B-opleiding met vakrichting akkerbouw Corné van Gorsel, St. Maartensdijk; Ben Hamelink, Zaamslag; Jeroen de Leeuw, Wagenberg; Wim Luteijn, Nieuwvliet; John Terhoeve, Oude Tonge; Wilco Lind- hout. Poortvliet; Renée de Bonte, Oolt- gensplaat; Wim Francke, Meliskerke; Marcel Goud, Biervliet; Leon van Gurp, Oude Tonge; Sjakkie de Hulster, Biervliet; Bob Kakebeeke, Goes; Martien Klee- mans, Nieuwerkerk; Paul Mangnus, Graauw; Mare Noteboom, 's-Heer Arendskerke; Erik Rombouts, Zevenber gen; Marcel Rop, Kapelle; Janrien van Rossum, Ooltgensplaat; Piet-Jan Visser, de Heen; André de Visser, Westkapelle; Jan van der Wekken, Kerkwerve Niet geslaagd: 3 Aan het A.O.C. Zeeland e.o. lokatie Groene School Kapelle hebben on derstaande leerlingen het diploma I.I.O. behaald: Rinie van As, Nieuwdorp Davy Berg man, Kloetinge; Jelle van den Dool, Vlis- singen; Dianne Flikweert, Zierikzee; Richard Flock, Zierikzee; Jansje Geuze- broek, Schore; Simone Hermanns, Sas van Gent; Antoine de Jonge, Heinkens- zand; Wilfred Kik, Goes; Louke Kluijf- hout, Koudekerke Wijnand Mol, Vogelwaarde Gera Peursem, Wilhelmi- Op de Leeuwtjes, de ZLM- scholengemeenschap in Terneuzen, hebben de volgende leerlingen met goed resultaat het eindexamen af gelegd. Individueel huishoud- en nijverheidson derwijs: Ingrid Buys, Breskens; Marion Dons, Aar denburg; Astrid Fraanje, Philippine; Dana de Haas, Terneuzen; Monique van Hoorn, Hoek; Brigitte Huijssen, Terneu zen; Bianca de Mey, Oostburg; Bianca afgelopen jaar. Deze krantekoppen hebben mogelijk een aantal akker bouwers aan het lezen en denken gezet. Een verdere oriëntatie is thans mogelijk doordat voornoemde Stichting en de Coöperatieve groente- en fruitveiling Holland Zee land (CHZ) te Kapelle een 2-tal open avonden georganiseerd hebben om serieuze belangstellenden uit de ak- kerbouwsektor kennis te laten ne men van de teelt van kleinfruit (ook onder plastic tunnels) en/of de teelt van pruimen. Op dinsdag 2 juli bezoeken de geïn teresseerden het bedrijf van Mw. de Schipper-de Punder, Oostmolenweg 10a te Kloetinge, om daar kennis te nemen van teelten van diverse bes- sensoorten. Ook de mogelijkheid om via plastic-tunnelkassen de teelt te vervroegen kan er bekeken wor den. Het is de bedoeling van de or ganisatoren om op het bedrijf slechts enkele informatieve vragen te behandelen en na afloop met de gehele groep op de veiling te discus siëren over de mogelijkheden voor het akkerbouwbedrijf. Op donderdag 4 juli bezoeken geïn teresseerden dan het bedrijf van de mts. C. Hamelink, Oudepolderweg 8 te Wemeldinge waar de teelt van pruimen aan een nadere beschou wing wordt onderworpen. Ook na afloop weer de discussie op de veiling. De programma's voor beide dagen zijn behalve de te bezoeken bedrij ven en teelten identiek. Verzamelen om 18.45 uur op het terrein van de Veiling CHZ te Kapelle om niet met te veel auto's naar de bedrijven te moeten rijden. Herexamen: 1 Uitgesteld examen: 1 B-opleiding met vakrichting veehouderij Stefan Arandse Oost-Souburg; Anna Brandsma, Etten-Leur; Jacques de Buck, Oostkapelle; John van Goudswaard, Co- lijnsplaat; Dave Kamphuis, Westkapelle; Arjen Knuist, Stavenisse; Huib Koppert, Oosterland; Johnny Verton, 's-Heer Arendskerke Niet geslaagd: 2 B-opleiding met vakrichting akker bouw/fruitteelt Lian Melio, Driewegen; Jacob Verhage, Hoedekenskerke Niet geslaagd: 1 A-opleiding met vakrichting Akker bouw/Veehouderij Teo van Cadsand, Schoondijke; Pierre nadorp; Jörg Rooze, Goes Andre Ver- muë. Hulst Marcel van Wanrooij, Goes; Mart Witte Borssele Martijn de Witte Westkapelle; Henk Aantjes, Vlis- singen; Anne Dekker, Lewedorp; Cornie Dekker, Biggekerke Peter de Feijter, Oostburg; Jean Paul Coense, 's Graven polder; Ewald van Harn, Rilland; Lennard van der Heijde Vlissingen; Raymond van Hemert, Vlissingen; Hans den Hollander, Arnemuiden; Wilco Kaljouw, Oost Sou burg; Jeroen van Kan, Kerkwerve; Keetie de Koeijer, Yerseke Conrad Menheere, Steltjes, Terneuzen; Nathalie van de Vel de, Breskens; Adriaan van de Wege, Ter neuzen; Rianda de Zutter, Breskens; Nicole Cordes, Aardenburg; Jessica Boo gaard, Schoondijke; Cennet Cil, Terneu zen; Marina Couqué, Sluiskil; Natasja Minnik, Sluiskil. Afdeling verzorging: Deborah Baay, Hoek; Jackelien de Blaey, Sluiskil; Sandra Boerman, Terneuzen; Saskia Bolleman, Terneuzen; Henriette Broere, Terneuzen; Juanita Buysse, Ter neuzen; Angelina van den Ende, Cammaert, Schoondijke; Adri Francke, Middelburg; Corjaan Gideonse, Veere; Marcel Jasperse, Kerkwerve; Jaap van de Panne, Kerkwerve; Peter Wagenaar, Kloetinge; Jan Wolfert, Hoek. A-opleiding met vakrichting Akker bouw/Groenteteelt Erwin Born, Middelharnis; Jenny den Braber, St. Philipsland; Jacob Jan Dogte- rom, Oude-Tonge; Dingeman van Es, Nieuwe-Tonge; Dick de Hooge, Wemel dinge; Frank van Hove, Goes; Gino Ja cobs Michielsen, Woensdrecht; Carolien Maes, St. Kruis; Theo Mastenbroek, Sommelsdijk; Jan Mijnders, Dirksland; Kees van Poortvliet, de Heen; Willy Salo- mé, Groede; Wino Schrauwen, Stam persgat; Kees Stoutjesdijk, Ossendrecht; Erik de Vlieger, Kerkwerve A-opleiding met vakrichting Akker bouw/Fruitteelt Biezelinge; Jozef Rijk, 's Heer Arendsker ke Danielle Rotteveel, Scharendijke; Irmgard de Snaijer, Krabbendijke; Jeroen Verbruggen, Zuiddorpe; Marck Verhulst, Yerseke; Mandy de Wild, Yerseke; Lies- beth Willems, Middelburg Rudy Baas, Ritthem; Marno Bouwmeester, Oud Gastel; Johan Claessens, Kwadendam- me; Andre van Damme, Haamstede Bert van Halum, Oud Vossemeer; Romy van Hoeijdonk, Oost Souburg; Corné Ja cobs, Steenbergen; Theo Neeskens, Schore Tom van den Ouden, Zierikzee; Zaamslag; Amber Fierinck, Terneuzen; Marsha Hamelink, Zaamslag; Chantal van Hoorn, Hoek; Hatica Kara, Terneu zen; Colinda Klaassen, Terneuzen; Mar jan Klaassen, Terneuzen; Mirjam Klaassen, Terneuzen; Andrea Kolijn, Ter neuzen; Viola de Reuver, Terneuzen; Inge Smedeman, Terneuzen; Mirjam Visser, Hoek; Marjolein de Vries, Zaamslag. Lager economisch en administratief on derwijs: Corine Beljoudi, Sluiskil; Diana Boude- wijns, Hoek; Nellie Buyze, Terneuzen; Le Hajo de Bakker, Scharendijke; Gert-Jan Flikweert, Nieuwerkerk; Cors Hage, Kruisland; Coen van den Hoek, Drei- schor; Mare Kriekaard, Oostdijk; Peter Vleugel, Oudelande; Jan Zandijk, Kam perland. A-opleiding met vakrichting Akker bouw/exact Johan Bliek, Krabbendijke; Bart Bonte, St. Kruis; Izakjan Dekker, Koudekerke; George Don, St. Maartensdijk; Gert Hart- hoorn, Vlissingen; Robert de Jonge, Goes; Martin Nelis, Goes; Erik v. Nieu- wenhuijzen, Halsteren; Arjen Pieterse, Aagtekerke; Dennie de Putter, Hoek; Jo han Remeeus, Dreischor; Arjan Rijk, 's- Heerenhoek; Jan Scheele, Oostburg; Walter van de Velde, Sommelsdijk; Wilco Verhage, Koudekerke; Art Wondergem, Gapinge Niet geslaagd: 2 Herexamen: 1 Albert Pierhagen, Middelburg; Nicolette Stahlie, Goes; Heidi de Wit, Nieuwdorp; Harold Boot, Burg. Haamstede; Marien Bos, Ouwerkerk; Jerom van Dam, Wol- phaartsdijk; Rob Geertse, Goes; Bad van Gilst, Kamperland; Wiebke Hoebeke, Yer seke; Stefan de Looff, Meliskerke Tho mas Reeders, Kruiningen; Jos Schot, St. Maartensdijk; Ken Sorber, Goes. De leerlingen met een achter de naam hebben ook het diploma machinaal mel ken behaald Meng Chi, Terneuzen; Imke van Cleem- putte, Terneuzen; Cindy van Dam, Vogel waarde; Miranda van Duivendijk, Terneuzen; Iris van Eek, Terneuzen; Ka- tinka Goos, Terneuzen; Natasja den Ha mer, Hoek; Bianca Kayser, Terneuzen; Annemarie Lolkema, Terneuzen; Isabel Mahu, Terneuzen; Liana Nieuwdorp, Ter neuzen; Natasja Oosterman, Terneuzen; Michel Poortvliet, Terneuzen; Sandra Rij- pert, Terneuzen; Christel van de Rijt, Sas van Gent; Deborah Tolsma, Sluiskil; Bian ca Weeteling, Terneuzen; Annuska de Wever, Biervliet.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 6