Vrijstelling overdrachtsbelasting bij bedrijfsoverdracht Accountantsunie ZLM 4 Geld en goed zyo^ilorro Sociaal onomisc Voorlichting Bestemmings plannen vullen? Ruilverkavelingsplan voor Stavenisse in de inspraak Het ene gat met het andere Afscheid leden commissie Werkgevers en Sociale Zaken Nieuwe organisatiestructuur akkerbouwproduktschappen Voorlichting stemming ruilverkaveling St. Philipsland Landbouw onderwijs in beeld Overdrachtsbelasting wordt gehe ven bij de verkrijging van onroerend goed of van zakelijke rechten (denk aan erfpacht, vruchtgebruik) daar op. Het tarief bedraagt 6%. Bij de overdrachtsbelasting kennen we, naast de naburigheidsvrijstelling, ook een vrijstelling bij overdracht van het bedrijf aan de kinderen. Aan welke eisen moet voldaan worden om er voor in aanmerking te komen. De vrijstelling is bedoeld om ver snippering te voorkomen. Om voor vrijstelling in aanmerking te komen moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: a. de onderneming moet door de ouders worden overgedragen aan eigen of aangehuwde kinde ren of pleegkinderen; b. de overgedragen onroerende goederen moeten behoren tot een onderneming van de ouder; In een speciaal daarvoor belegde vergadering van de Commissie Werkgevers en Sociale Zaken van de ZLM op 4 juni j.l. te Goes werd afscheid genomen van een aantal commissieleden. De heer M.C.J. Kosten te Tholen verliet de commissie na vele jaren de voorzittershamer te hebben ge hanteerd en de belangen van de agrarische sector op vele verwante terreinen te hebben gediend. Verder keerden de leden A.J. Almekinders te Retranchement en K. Dees te Biezelinge niet meer terug, evenmin als de plaatsvervangende leden A. Dingemanse te Zoutelande en J.L. Schoof te Oosterland. In een onge dwongen samenzijn werd de schei dende commissieleden dank Voor de ruilverkaveling in het gebied Stavenisse (2.700 ha) is een voorontwerp-landinrichtingsplan opgesteld. Het is op 10 juni j.l. be kend gemaakt en toegezonden aan de directe belanghebbenden. Er is een tweetal inspraakbijeenkomsten georganiseerd en tot 10 september a.s. kunnen schriftelijke reacties worden ingediend bij de Landinrich tingscommissie. Het plan is gericht op verbetering van de verkaveling door ruiling, ver groting en samenvoeging van kavels om zo de produktie- omstandigheden voor de landbouw te kunnen verbeteren. Het patroon van wegen en waterlopen is voor de bereikbaarheid van de agrarische gronden en gebouwen in het alge meen voldoende. Wel is een berm verbreding van de Veerseweg bij Stavenisse opgenomen. Ook zitten er enkele verdichtingswegen voor kavelontsluiting in het plan. Ten aan zien van de waterbeheersing wordt de afwatering uit de Margarethapol- der verbeterd. Dijkbeplanting Om de hoofdstructuur van het land- In september 1990 zijn de akker- bouwproduktschappen gestart met een organisatorisch verande ringsproces. Op 10 juni is een be langrijk deel van dit veranderingsproces afgesloten. Vanaf die datum is met name het HPA-deel (hoofdproduktschap) van de organisatie grotendeels anders gestructureerd. Veel administratieve structuren zijn gewijzigd en een c. het onroerend goed moet dienst baar zijn aan de onderneming; d. de kinderen moeten de onderne ming van de ouder, voor wat be treft de bedrijfsvoering, in haar geheel voortzetten. Op het woonhuis of woongedeelte is de vrijstelling niet van toepassing. Hierover moet dus wel 6% over drachtsbelasting worden betaald. gebracht. Daaraan voorafgaand bracht de commissie een bezoek aan het Ar beidsbureau te Goes, waar zij infor matie kreeg over taak, functioneren en ontwikkelingen van het Arbeids bureau. Tijdens het bezoek bleek dat het Arbeidsbureau tracht de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen door steeds meer in te spelen op de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. Dat gebeurt door middel van bemiddeling, scholing en informatie. Tevens werd over de ar beidsvoorziening in de agrarische sector van gedachten gewisseld. De sector speelt weliswaar geen be langrijke rol, maar toch zou naar de mening van de direktie het arbeids bureau goede diensten kunnen bieden. schap te accentueren zal op ver schillende plaatsen dijkbeplanting plaatsvinden. Ten zuiden van St. Maartensdijk is in samenhang met natuurgebied De Pluimpot een bos geprojecteerd. Bij Stavenisse en St. Maartensdijk wil de commissie boomweiden inrichten. Verder kun nen boerderijen worden voorzien van erfbeplantingen. In het kader van de toedeling wil men enkele percelen uit het reser- vaatsgebied in de inlaag Stavenisse uitruilen. Verder zijn drie lokaties aangewezen voor natuurontwikke ling. De kosten van het totale plan worden becijferd op f 2.675.000,—. Hiervan komt 70% voor rekening van het rijk. De eerste inspraakbijeenkomst heeft j.l. woensdag plaatsgevonden in Sint-Maartensdijk. Op maandag 17 juni a.s. is er nog een inspraakbij eenkomst in De Stove te Stavenisse, aanvang 19.30 uur. Op woensdag 26 juni a.s. is er gelegenheid voor individuele gesprekken met de com missie, 's morgens in Stavenisse en 's middags in Sint Maartensdijk. aantal functionarissen heeft een an dere functie gekregen. Ten behoeve van de akkerbouwproduktschappen is er een College van Overleg ge vormd. De werkorganisatie van het HPA krijgt een driehoofdige leiding, waarbij ieder een eigen aandachts gebied heeft. Verdeeld over deze drie aandachtsgebieden zijn er bin nen het HPA nu 12 afdelingen. Gedeeltelijke/geleidelijke overdracht Soms komt het voor dat een ge deelte van de onderneming aan het kind wordt verpacht en een ander gedeelte aan het kind wordt ver kocht. Als later het verpachte ge deelte wordt verkocht kan eveneens van de vrijstelling worden gebruik gemaakt. Zoals eerder opgemerkt moet de gehele onderneming worden voortgezet. Voorbeeld: de ouders hebben een bedrijf van 50 ha. De zoon koopt 45 ha. De ouders behouden 5 ha om zelf te beboeren. Het gevolg is dat de vrijstelling niet van toepassing is. De onderneming wordt niet in haar geheel voortgezet. Zijn de gesplitste delen ieder apart Bij het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is versche nen de uitgave 'Landbouwonderwijs in beeld' 1990. Het eerste deel geeft alle ontwikkelingen in het landbouwonderwijs weer, in het tweede deel wordt verslag gedaan over het gevoerde onderwijsbeleid in de afgelopen vijf jaren. In vergelij king met vorige uitgaves is het hoofdstuk 'Agrarische Onderwij scentra' nieuw. De uitgave kan vele doelgroepen van dienst zijn, zoals het 'onderwijs veld', het bedrijfsleven, en mensen die zich willen documenteren. Onlangs is de voorjaarsnota aan de Tweede Kamer aangeboden. Deze nota van minister Kok geeft een eer ste beeld van de uitvoering van de begroting van het lopende jaar. Hier in worden de mutaties ten opzichte van de Miljoenennota 1991 gemeld. Ook de besluiten uit de tussenba lans, met betrekking tot het jaar 1991, zijn in de cijfers verwerkt. Nadat er in de tussenbalans al voor 4,7 miljard aan maatregelen zijn ge nomen blijft er nog een aanzienlijk tekort voor dit jaar. De bijbehorende dekking van de kapitaalbehoefte van het Rijk in 1991 bedraagt in to taal een bedrag van 44,9 miljard gulden. Dit bedrag bestaat uit het tekort van het Rijk groot 21,3 miljard en de te verrichten aflossingen op de staatsschuld groot 23,6 miljard. Het gehele bedrag van 44,9 miljard wordt op de kapitaalmarkt geleend en daarvan is tot en met 15 mei 26,8 miljard gerealiseerd. In de loop van het jaar wordt het restant bij- geleend. Vreemde manier Op het eerste gezicht lijkt het een vreemde manier van doen: het geld voor de te verrichten aflossingen eerst gaan lenen. Dat een tekortsi tuatie moet worden gefinancierd (geleend) is nog te begrijpen, maar dat het geld voor de aflossing zelve moet worden geleend is onbegrijpe lijk. Vandaar de titel van dit artikel: het ene gat met het andere vullen. In de praktijk van onze eigen situatie kan dit niet. Iedere ondernemer en als zelfstandige onderneming te be schouwen, dan is de vrijstelling wel van toepassing. Van een zelfstandi ge onderneming was geen sprake als het kind enkel de grond over neemt en geen bijbehorende voor de bedrijfsvoering noodzakelijke ge bouwen worden overgedragen. In eer> recent arrest is hierin een ver soepeling gekomen. Als het kind aannemelijk maakt dat het reeds voor langere tijd over voldoende opstallen beschikt of daarover bin nen afzienbare tijd kan beschikken én het resterende gedeelte dat bij de ouder blijft, elk voor zich een zelf standige onderneming vormen, kan de vrijstelling ook worden toe gepast. Wordt de onderneming door meer dere kinderen gezamenlijk voort gezet, dan is de vrijstelling eveneens van toepassing. De vrijstelling geldt ook als het kind de onderneming uit een maatschap overneemt. Huwelijksvoorwaarden Met betrekking tot huwelijksvoor waarden is het volgende van belang hetgeen het beste als voorbeeld uit gelegd kan worden: Man en vrouw zijn buiten gemeen schap van goederen gehuwd. De man is pachter van het bedrijf dat in eigendom is van zijn schoonouders. De schoonouders willen het bedrijf verkopen aan hun dochter. Omdat Op 4 juli 1991 vindt de stemming plaats over de ruilverkaveling van St. Philipsland. Er wordt dan gestemd over het landinrichtingsplan dat in middels door Gedeputeerde Staten van Zeeland is vastgesteld in een stemmingsrapport. Na de voorberei ding en totstandkoming van dit land inrichtingsplan door de Landinrich tingscommissie St.Philipsland is het woord en daad aan de belang hebbende. Op maandag 24 juni a.s. wordt daarom een voorlichtingsbijeen komst voor de stemming door de drie Zuidelijke Landbouw Organisa- particulier moet zijn aflossingen uit besparingen kunnen voldoen, ten einde eens van de schuld af te ko men. Zoals de overheid het op het eerste gezicht doet blijven wij voor immer met een grote schuld voor ons nageslacht zitten. Op het eerste gezicht heb ik het ge noemd, dat er wel een verklaring voor is te geven. In de uitgaven van de overheid zoals die op kasbasis worden opgenomen, zijn grote be dragen begrepen die wij als investe ring zouden aanmerken. Deze uitgaven worden in het bedrijfsleven niet ineens tot de kosten gerekend, maar middels afschrijving in de ko mende jaren onder de kosten opge nomen. Een aflossingsschema van de financiering moet daarbij zo ge kozen worden dat de afschrijvingen gelijk zijn aan het bedrag van de af lossingen. Op deze wijze hebt u de meest ideale situatie bereikt. Echter de overheid handelt niet aldus, maar richt zich zuiver op de uitgaven. De kosten van wegenaanleg, bruggen bouw, scholen, etc.etc. komen ten laste van het jaar van uitgaaf. Deze de vrouw zich niet met de exploita tie bezig houdt, komt ze niet voor de bovenstaande vrijstelling in aanmer king. Een man-vrouw-maatschap of een toedeling uit de boedel kan een oplossing bieden. J.L. Mieras Sprang-Capelle Een bestemmingsplan wordt voor bereid voo.r het Buitengebied van de gemeente Sprang-Capelle, waarvan de begrenzingen nauwkeurig zijn aangegeven op de bij dat besluit ho rende kaart. Zonder aanlegvergun- ning mogen in het gebied geen werken worden uitgevoerd. Het besluit is op 10 juni in werking ge treden. Vanaf die datum ligt het ter inzage op het gemeentehuis. Klundert Een bestemmingsplan Landelijk Ge bied wordt voorbereid voor de pol ders, aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening. Het besluit is op 7 juni in werking getre den, vanaf welke datum het ter in zage ligt op het gemeentehuis. ties (3-ZLO) georganiseerd. Deze bij eenkomst vindt plaats in Hotel 'De Druiventros', Voorstraat 41 te St. Philipsland en begint om 19.30 uur. U kunt aldaar nadere informatie ont vangen over het landinrichtingsplan, de stemmingsprocedure en wat er na de stemming gebeurt. De infor matie wordt o.a. verzorgd door de voorzitter van de L.i.c. St. Philips land, het KADOR en de SEV. Op de ze bijeenkomst zijn ook de leden en adviseurs van de landinrichtings commissie aanwezig. Alle betrokken belanghebbenden en belangstellen den zijn welkom. uitgaven zijn begrepen in het eerder genoemde financieringstekort van 21,3 miljard. Vandaar dat een aldus ontstaan tekort van de overheid ook niet direct zorgelijk behoeft te zijn. Oplopende staatsschuld Wel zorgelijk is het wanneer de staatsschuld maar steeds omhoog loopt. In 1991 wordt dit: nieuwe geldleningen ad 44,9 miljard minus 23,6 miljard aflossingen is per saldo een groei van 21,3 miljard. Als hier mee nu ook de waarde van BV Ne derland zou toenemen door de gedane investeringen in de in frastructuur, dan valt het allemaal nog wel mee. Alleen wie betaalt er voor onze wegen, bruggen, etc.? Niemand immers, omdat het niet verkoopbaar is. Daarmee zijn we weer terug bij het reeds bekende gegeven: de overheid dient te bezui nigen opdat de jaarlijkse tekorten gaan verdwijnen en daardoor de staatsschuld kan verminderen. Een leefbare samenleving achterlaten voor onze kinderen is een opdracht die wij ons best mogen stellen. B. Veerbeek

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 4