"Sektor moet aardappelplan gezamenlijk aanpakken" Deze week Aanleg zoetwaterpijp op Zuid-Beveland in gevaar Landinrichting Schouwen in overleg met de boeren VLEGELS EN VLEGELS Groter areaal pootaardappelen 7-40O •^ODELB^^' zuidelijke landbouw maatschappij Regionale voorlichtingsbijeenkomst voor telers konsumptieaardappelen Uitspraak Raad van State Pag. 2 Excursiedagen Rusthoeve gestart Pag. 3 Subsidie voor duurzame landbouw Pag. 4 Vrijstelling overdrachtsbelasting Pag. 5 Ledenvergadering Verzekeringen ZLM Pag. 6 Oriënteringsavonden stichting SPP Pag. 7 Plan Tureluur niet alleen negatief voor landbouw Lagere milieubelasting aardappelen Pag. 8 Nitraatsneltest in aardappelen Pag. 9 Promest verwerkt ook koeiemest Pag. 11 Tuinbouwklanken Pag. 11 Verse groenten Z.-Vlaanderen naar veiling Roeselare? Pag. 13 Naar 'gordel van smaragd' Milieufederatie dient aanvraag in cm land- en tuinbouwblad VRIJDAG 14 JUNI 1991 79e JAARGANG NO. 4075 Onder het motto "Geef de pieper meer perspektief" heeft het Land bouwschap vorige week donderdag in de Prins van Oranje te Goes een voorlichtingsbijeenkomst gehouden voor telers van konsumptieaardap pelen. Ca. 80 telers bezochten deze regionale bijeenkomst, waarvan er deze maand in het hele land acht worden gehouden. Het doel van de bijeenkomsten is om de aardappeltelers een beeld te geven van wat er moet gebeuren om de positie van de Nederlandse konsumptieaardappel veilig te stel len. De Commissie voor Consump tieaardappelen en Uien (CCU) van het Landbouwschap heeft een 'plan van aanpak' ontwikkeld voor de konsumptieaardappelen. Voorzitter van de CCU J.A. van der Oord, zelf akkerbouwer in Middenmeer, lichtte het plan toe. Een van de doelstellingen in het plan van aanpak om de toenemende konkurrentie te weerstaan is het volgen van een andere marktstrate gie en het meer inhoud geven aan het begrip 'integrale ketenbewa king'. Nu is de Nederlandse positie op de markt van tafelaardappelen te veel gebaseerd op het aanbieden van een relatief goed (bulk-)produkt tegen een konkurrerende prijs. De markt vraagt echter vooral kwaliteit, zeker gezien de veranderingen in het koop- en konsumptiegedrag. Door de verzadiging op de markt kunnen de konsumenten steeds meer speci fieke eisen stellen aan een produkt. Die moeten vertaald worden naar de teler, o.a. door het telen van meer verschillende rassen. De verwerken de industrie is dan optimaal in staat om in te spelen op de wensen van de konsument en kan een grotere verscheidenheid in het aanbod aan brengen om daarmee verschillende marktsegmenten te bedienen. Uit marktonderzoek op de binnenlandse markt is al gebleken dat een kwali teitskeurmerk met een hogere prijs een redelijk marktaandeel kan behalen. Milieu De heer Van der Oord benadrukte dat de aardappelsektor heel goed zelf in staat is om de belasting op het milieu te verminderen, zonder dwingende voorschriften van de overheid. "We hebben dat de over heid ook voorgehouden, maar dan moet er natuurlijk ook wel wat ge beuren". Door sommige handelshuizen is al een start gemaakt met het registre ren van de teelt. Elke aardappel in de winkel is zo terug te herleiden tot de teler, een goede zaak aldus Van der Oord. Het komt ook steeds voor dat handelshuizen aan de teler vra gen aan te geven welke chemische middelen zij hebben gebruikt. Volgens Jans Leeuwma, die de avond voorzat, kan het plan van aanpak een succes worden, "als het bij u aanslaat en als de sektor het plan gezamenlijk aanpakt". Zie ook pag. 1. De gemeente Reimerswaal is door de Raad van State voorlopig in het gelijk gesteld in zijn bezwaar tegen de aanleg van de Ipg-leiding op zijn grondgebied in opdracht van Delta Nutsbedrijven. Het schorsingsver- zoek van Delta Nutsbedrijven tegen het blokkeren van de werkzaamhe den is afgewezen. De uitspraak kan grote gevolgen hebben voor de zoetwatervoorziening ten behoeve van de land- en tuinbouw op Zuid- Beveland. De zoetwaterpijp wordt Schoolkinderen gingen maandagmiddag op de Grote Markt in Goes a/s vlegels rond met de Zeeuwse Vle gel, het milieuvriendelijke brood van Zeeuwse bodem. In de tarwe van de Zeeuwse Vlegel zitten geen bestrijdingsmiddelen. De tarwe wordt door de windmolen van Wolphaartsdijk tot meel gemalen. De Zeeuwse Vlegel is in acht bakkerswinkels in Zeeland te koop voor f 2,65. De milieuvriendelijke teelt en de uitstekende smaak moeten er voor zorgen dat er straks op iedere tafel een Zeeuwse Vlegel staat. Zie verder pag. 5. (Foto Anton Dingemanse). Nog voor de zomer wil de Zeeuwse Milieu Federatie een aanvraag indie nen voor landinrichting in het zuide lijk deel van Schouwen. De Milieufederatie organiseert in ver band hiermee op donderdag 20 juni a.s. een voorlichtingsavond voor de boeren in het gebied. De bijeen komst vindt plaats in het Dorpshuis van Serooskerke, aanvang 19.30 uur. Het is in Zeeland de eerste keer dat een landinrichtingsaanvraag wordt ingediend door de Milieufederatie. In het verleden waren het altijd de landbouworganisaties, die het initia tief tot landinrichting namen. De Mi lieufederatie wil de boeren in het gebied nauw bij de planontwikke ling betrekken. Daarom wordt be gonnen met een voorlichtingsavond voor de boeren en de landbouwor ganisaties in het gebied. De aanvraag voor de zuidkust van Schouwen vloeit rechtstreeks voort uit het Plan Tureluur, dat de Zeeuw se Milieu Federatie dit voorjaar pre senteerde. Het is een natuurontwikkelingsplan voor de Oosterschelde. Het accent in dit plan ligt op de zuidkust van Schou wen. Het gebied waarvoor de land inrichting wordt aangevraagd strekt zich uit van Zierikzee tot de Schelphoek met een uitloop in noor delijke richting tot Brouwershaven. Het gaat om ongeveer 7.000 ha voornamelijk landbouwgronden. Volgens Thijs Kramer van de ZMF zal er op de zuidkust van Schouwen meer ruimte moeten komen voor natuurontwikkeling, gelet op de taakstelling van het Natuurbe leidsplan, "dat in de Nederlandse politiek brede steun geniet". (Zie ook elders in dit blad.) gelijktijdig gelegd. met de Ipg-leiding aan- Als gevolg van de uitspraak is onze ker geworden of, wanneer en onder welke voorwaarden er zoet water voor de fruittelers en akkerbouwers op Zuid-Beveland beschikbaar komt. De gemeente Reimerswaal is van oordeel dat Delta Nutsbedrijven eerste een aanlegvergunning moet hebben alvorens de werkzaamhe den te kunnen uitvoeren. Delta Nutsbedrijven is tegen deze aanzeg ging bij de Raad van State in beroep gegaan. Het schorsingsverzoek is jl. woensdag afgewezen. Volgens het gemeentebestuur van Reimerswaal belemmert de Ipg-pijp de ontwikkelingen op het gebied van woningbouw en bedrijfsvesti gingen in de gemeente. Er moet na melijk een ruime bebouwingsvrije zone in acht worden genomen. De gemeente wil over deze kwestie eerst meer duidelijkheid. Door de blokkade van de Ipg-pijp komen ook de andere leidingen in gevaar. Delta Nutsbedrijven is in haar afspraken met o.a de fruittelers steeds van ge combineerde en dus relatief goed kope aanleg uitgegaan. Spoedoverleg Om uit de impasse te komen heeft Delta Nutsbedrijven om spoedover leg met de gemeente Reimerswaal en Gedeputeerde Staten gevraagd. "Als daar geen oplossing uitkomt, zijn we genoodzaakt het project stil te leggen," aldus ir. de Kraa, hoofd distributie van Delta Nutsbedrijven. "We hebben in dat geval onvol doende financiële dekking. Ik besef dat dit een buitengewoon ernstige situatie voor de land- en tuinbouw in het oostelijk deel van Zuid- Beveland is, maar het is niet anders. We hopen dat het overleg nog een opening biedt." Het areaal pootaardappelen dat is aangegeven voor de keuring be draagt dit jaar 38.452, ruim 3.000 ha of bijna 10 procent meer dan vo rig jaar. Dit blijkt uit het voorlopig overzicht van de keuringsaangifte pootaardappelen van de NAK. Bij de keuringsdienst Rivieren-Delta- Nederland is 5.678 ha aangemeld, vorig jaar was dat 4.755 ha, een stijging dus van bijna 20 procent. De voorlopige aangiftes in de ande re NAK-distrikten dit jaar zijn: Friesland-Groningen 14.470 ha; Noordoost Nederland 3.845 ha; Noordzeepolders 14.456 ha. Bintje Van het grootste (pootaardappel)- ras, het Bintje, steeg de voorlopige aangifte 16 Vi procent. In 1991 be draagt de voorlopige aangifte van Bintje 7.561 ha, in 1990 was dit 6.489 ha en in 1989 nog 7.359 ha. Na een daling vorig jaar is het areaal Bintje pootgoed dus weer hoger dan in 1989. Van het areaal aangegeven Bintjes ligt 2.278 ha in het gebied van Rivieren-Delta-Nederland (vorig jaar 1.784 ha), een stijging van bijna 30 procent.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 1