rtTT G. DE VRIES TERMIJNMARKT B.V. Marktberichten Runderen Schapen Europ- notering Veevoeders ex btw., per 1000 kg. Kaasexport m maart iets omlaag Pluimveemarkt Veemarkt 's- Hertogenbosch Slachtvarkensprijzen onderuit Kaasmarkt blijft vast Nuchtere kalveren een stuk goedkoper Forse verlaging varkensprijzen Slachtvarkens Biggen Zeugen Slachtpluimvee Konijnen incl. btw SLACHT- Mannelijk Mannelijk Vrouwelijk Vrouwelijk RUNDEREN extra kwal. 2e kwal. extra kwal. 2e kwal. Per kg gesl.gew. Utrecht do. 8,00-8,70 - 6,20-6,90 - 4,75-5,65 - Zwolle vr. 7,85-8,80 5,85-7,00 - 7.45-9,30 5,00-5,70 Leeuwarden vr. 6,80-7,50 - 5,70-6,10 - 6,90-8,60 - 4,80-5,50 - Leiden ma. 8,25-9,00 6,00-7,15 - 7,35-8,70 - 4,90-5,60 - Doetinchem di. 7,65-8,40 - 5,90-6,75 - 7,00-8,75 - 5,10-5,95 - Purmerend di. 6,00-6,75 5,00-5,50 Groningen di. 6,30-6,70 4,90-5,60 Den Bosch wo. 8,00-8,50 6,20-7,05 - 7,10-8,60 4,90-5,70 GEBRUIKS- Melk- en kalf- Kalf- Guste koeien Pinken VEE koeien, 1e kw. vaarzen 1e kwal. 1e kwal. Per stuk Utrecht do. 1525-2050 1675-2100 - 1250-1650 - 725-1250 - Zwolle vr. 1750-2300 1750-2050 1200-1500 950-1300 Leeuwarden vr. 1700-2100 1525-1850 1275-1475 1150-1500 Leiden di. 1800-2250 1850-2250 - 1600-2050 - 900-1500 Doetinchem di. 1500-2325 1550-1875 625-1500 Purmerend di. 1700-2000 1800-2000 1500-1800 Groningen di. 1650-2100 1450-1750 1150-1350 700-1100 Den Bosch wo. 1425-2350 1500-2400 1225-1875 - 600-1150 VLEES Aanvoer 1e kwaliteit 2e kwaliteit 3e kwaliteit KALVEREN Per kg levend gew Den Bosch wo. 14 5,25-5,75 - 5,00-5,25 - 4,00-5,00 - NUKA'S Gras Stieren Vaarzen Stieren Vaarzen kalveren roodbont roodbont zwartbont zwartbont Prijs per stuk: Zwolle vr. 625- 950 550-700 300-550 450-500 250-325 Leiden di. 650-1200 710-810 - 400-475 510-675 300-375 - Den Bosch wo. 450- 850 550-750 - 250-480 410-545 - - 210-300 - Zwolle vr. Leiden di. Den Bosch wo. Slachtschapen/kg. 4,00-5,00 - 2,50-4,25 2,00-4,00 - Slachtramlamm/22 kg. 8,00-8,50 - Fokschapen/stuk 110-160 - Weidelammeren/stuk 65-100 - 90-160 70-100 - 24/05-31/05, ex btw bron PVV Stieren Koeien 7,11 - 5,48 GOES ZUID- M/W.- N/O- NED NED NED Telersprijzen Verbruikersprijzen Weidehooi geen not. Hooi a en b 350-400 400 -400 Weideh. 2e Tarwestro 220-230 220 -200 Dijkhooi Gerstestro 225-240 200 -200 Veldbeemd Kuilmais 107,50 115* 105 -105 Tarwestro Bierbostel 65-68 65 65-67,50 Gerstestro Perspulp 145-150 28% droge stof Hoewel de export van kaas uit Ne derland in maart iets is achtergeble ven bij vorig jaar, was de uitvoer in de eerste drie maanden met 108.018 ton toch nog 5861 ton gro ter dan in de eerste drie maanden van 1990. Het betreft kaas in Ne derland geproduceerd. Bovendien werd in het eerste kwartaal nog 4169 ton eerder geïmporteerde kaas uitgevoerd (4549). De afzet naar de EG-landen nam toe van 84.848 ton tot 91.499 ton. De afzet in de be langrijkste afnemers onder de EG landen vertoonde volgend beeld: Duitsland 47.400 ton (44.393); Frankrijk 13.559 ton (12.390); Bel gië 12.114 ton (11.637); Italië 6321 ton (3513); Engeland 4271 ton (4736); Griekenland 3989 ton (4093); Spanje 2804 ton (3515). Naar derde landen werd 20.867 ton uitgevoerd, vergeleken met 21.858 ton in de eerste drie maanden van 1990. De boterexport daalde van 32.596 ton tot 28.364 ton, terwijl een melk-botervet 27.337 ton werd uit gevoerd (19.125). De uitvoer van niet-magere melkpoeder daalde van 34.152 ton tof 24.577 ton die van magere melkpoeder daalde van 45.936 ton tot 21.459 ton. Voor de niet-contractgebonden slachtkuikens liepen deze week de prijzen op, vooral de prijzen van de zwaardere kuikens. De oorzaak is een kleiner aanbod, dat is toe te schrijven aan een geringere inleg van broedeieren rond de eindejaars weken van 1990. Overigens blijft het aanbod zeer ruim, niet alleen in Nederland maar ook elders in de EG, waarbij vooral te vermelden valt een vrij sterke uitbreiding in Groot- Brittannië. De VHVP stelde voor de week vanaf 17 juni de volgende prijzen vast in f/kg levend incl. BTW: slachtkui kens, lichte courante f 1,81-1,86 5 cent); id. zware f 1,81-1,86 17 cent); slachtkippen, lichte witte 1700-2000 g f 0,45-0,50; lichte bruine 2000-2300 g f 0,55-0,60 (-5 cent); zware bruine 2300 g plus f 0,60-0,65 (-5 cent); slachtkuiken- moederdieren 3500 g plus f 1,18-1,23 (-4 cent). De basiscontractprijs bleef onveran derd f 1,66 (1,6467) voor kuikens 1600 gr incl. BTW excl. toeslagen. De prijs incl. 10 cent toeslag be draagt f 1,76 (1,7459), waarbij de tussen haakjes vermelde prijzen be trekking hebben op prijzen voor on dernemers die gebruik maken van de landbouwregeling. De vrije prij zen van broedeieren en eendagskui- kens liggen beneden de contractprijs. Op de paardenmarkt te 's- Hertogenbosch werden 6 juni 91 stuks aangevoerd. De prijzen waren per stuk (inkl. BTW): luxe paarden f 3.250,— tot f 3.950,—; 2-jarige merries f 2.650,— tot f 3.250,—; 2-jarige hengsten f 2.250,— tot f 3.150,—; 1-jarige merries f 1.950,— tot f 2.850,— 1-jarige hengsten f 1.800,- tot f 2.100,-; veulens f 950,- tot f 1.250,-; po ny's f 1.250,- tot f 2.000,-; Shetlander pony f 500,— tot f 1.050,—; slachtpaarden oud f 4,75 tot f 6,25; slachtpaarden jong f 6,25 tot f 7,25. Handel vlot, prijzen gelijk. De afzetmarkt voor varkensvlees was deze .week lusteloos. Voor di verse onderdelen moest genoegen worden genomen met aanzienlijk la gere prijzen. Tegelijkertijd was het aanbod van slachtvarkens minder krap dan in voorgaande weken. De slachterijen grepen deze gele genheid aan om de prijzen voor de mesters met 20 tot 25 cent per kg geslacht gewicht te verlagen. Ze verwachten namelijk dat er pas op een aanzienlijk lager prijsniveau een marktevenwicht zal ontstaan. Encebe Boxtel verzacht de pijn voor de mesters door vanaf 28 april prijs- correcties toe te passen (week 118 en 19 5%, week 20 2% en week 21 en 22 3,5%). Konijneprijzen ingezakt De afzetmarkt voor konijnevlees is sterk verslechterd, vooral als gevolg van sterk afgenomen vraag in Frankrijk. De prijzen zijn ingezakt en liggen nu minstens 50 cent per kg lager dan enkele weken geleden. De zomer is voor de afzet van konijne vlees trouwens meestal geen goede tijd. Pluimvee en eieren Op de markt voor pluimveevlees konden de prijzen zich maar met moeite handhaven. Desalniettemin werd voor de mesters de VHVP- contractnotering (nog) niet ver laagd. Broedeieren kwamen onder contractniveau; enerzijds vanwege minder inleg in verband met nade rende vakanties, anderzijds omdat de export naar Polen sterk is ver minderd. De prijzen van uitgelegde hennen en moederdieren waren in herstel. De afzet van eieren bleef voorname lijk geconcentreerd op de Duitse markt. Enigszins tegen de marktver houding in besloot de eierhandel af gelopen maandag de prijzen voor zijn afnemers met een kwartje per 100 stuks te verhogen. Dit werd ech ter niet geaccepteerd. Duitse han delaren bleken bereid hun klanten te bedienen voor lagere prijzen. De prijsverhoging kon dan ook niet worden doorgezet. De noteringen voor de jonge kaas bleven in Alkmaar en Leeuwarden gelijk aan die van de voorgaande week, te weten resp. f 6,50 voor Goudse kaas en 40 plus kaasmerk en f 7,00 voor kaasmerk NH. Gesteund door een goede export blijft de markt vriendelijk, ook al omdat de produktie goed aangepast is aan de afzetmogelijkheden. Voor lopige cijfers geven aan dat in de week tot 31 mei bij een geschatte produktie van 11.625 ton ongeveer 9.050 ton kaas werd uitgevoerd. In de overeenkomstige week van 1990 bedroeg de produktie 12.042 ton en de uitvoer 8.200 ton. De strijd om behoud of uitbreiding van markt aandelen houdt aan, met metho den die niet ieders waardering kunnen wegdragen. De botermarkt blijft gedrukt door toenemende voorraden in de Ge meenschap en een vrij algemeen dalende tendens, mede door de boter-imitaties die door vooral de coöperatieve zuivelfabrieken wor den geproduceerd en op de markt gebracht. De internationale markt voor mager melkpoeder voor vee voeder trok wat aan, wat zijn weerslag vond in een verhoging van de officiële notering voor mager poeder voor veevoeder met 4 cent tot f 4,10 per kg en met 2 cent tot f 1,06 voor weipoeder. Handelsnoteringen kaas, (FVK) week tot 6 juni: Goudse kaas merk F f 6,50; merk HB f 6,65-6,67; merk NH f 7,00; Edammers in bol vorm merk F f 6,45-6,50; merk NH f 7,00; overige 40 plus kaas merk F f 6,54-6,65; merk NH f 7,00. Boe renkaas: Goudse 1e srt. tot f 7,60; extra en zware tot f 8,75; Leidse kaas f 10,50. 15 - Makelaar Amsterdamse Termijnmarkten, aardappelen en varkens - Bel vrijblijvend voor informatie Damrak 379, 1012 ZJ Amsterdam Telefoon 020 - 620 50 01 Fax 020 - 620 63 26 Ondanks opzetverplichtingen je gens de kalvermesters en een be perkt aanbod aan nuchtere kalveren besloten de inkopers deze week ge leidelijk minder voor de kalveren te gaan bieden. Ongetwijfeld speelde een rol dat de afzetsituatie van het kalfsvlees moeilijk is. Aanvankelijk konden de nukaprijzen zich nog ongeveer op hetzelfde ni veau handhaven. Maar in Den Bosch verliep de handel slecht. De prijzen noteerden daar voor de stier kalveren f 25,— tot f 35,— per stuk lager en voor de vaarskalveren nog meer: zo'n f 40,—. De handel in rundvlees verliep stroef. Er moest wederom genoe gen worden genomen met iets lage re prijzen. Vooral op de Franse markt moesten concessies worden gedaan. Mede door het krappe aan bod konden de prijzen van slacht koeien en vaarzen zich nog ongeveer handhaven, overigens wel met een neiging naar nog iets lagere prijzen. In Den Bosch bleven ze on geveer gelijk. De handel in slachtstieren verliep zeer matig. In Den Bosch viel de prijsverlaging nog mee: 5 cent per kg geslacht gewicht. Ook voor kop pels stieren werd minder geboden. De handel in het melk- en kalfvee is De grote slachtbedrijven hebben voor de in de week tot 15 juni over genomen varkens een basisprijs uni form vastgesteld van f 3,56 per kg voor geslachte varkens KI. A 52%, 73/93 kg, basis af-mestbedrijf incl. BTW en excl. toeslagen. Vergeleken met de meeste prijzen van de voor gaande week betekent het een ver laging met 20/25 cent. Dat de meeste, zo niet alle grote, bedrijven één basisprijs hanteren, maakt de markt wel wat doorzichtiger. Voor dien was het een wirwar van prij zen, dat aanleiding gaf tot de verdenking van misleiding van de producenten. De forse verlaging be tekent een zekere inkeer, dat het met maar steeds hogere prijzen te bieden alleen om de slachthaken vol te krijgen zo niet langer kan door gaan. Dat betekent zeker niet dat de strijd om het varken is opgegeven. Er werden in de week tot 8 juni on geveer 377.000 varkens geslacht, 15.000 minder dan in de week daar voor. Uitgevoerd werden in die week 26.902 levende varkens, 4142 ton halve varkens en 10.839 ton varkensvlees in stukken. Aan mestbiggen gingen slechts 1465 stuks naar de partnerlanden. In de vleesgroothandel gingen de prijzen van hammen met 20 cent omlaag, die van ribben, schouders en mid dels met 10 cent. De markt in de partnerlanden van de EG is mat, met aflopende prijzen. Hamburg verlaagde deze week 2x de noterin gen voor vleesvarkens met in totaal 14 cent/kg. De slachtrundermarkt is eveneens zwak. Ondanks vrij krappe aanvoer gingen begin deze week de prijzen onderuit. Frankrijk heeft wel belang stelling voor levende runderen en rundvlees, doch komt met slechts lage biedprijzen uit. De prijzen van nuka's en vleeskalveren brokkelden eveneens af. De EUROP-notering voor de week tot 7 juni luidde als volgt: stieren R3 f 7,08 (-3 cent); koeien 03 f 5,50 2 cent). lusteloos. Ook de handel in guste koeien (weiders) en jongvee was kalm. Hun gebruikswaarde is mo menteel minimaal. De handel in slachtschapen verliep tegen dezelfde tot iets lagere prijzen dan verleden week. Zuiglammeren lagen moeilijk in de markt. Opbrengstprijs geitemelk Over de prijzen van geitemelk, waarover verleden week in deze ru briek werd geschreven, verstaan verschillen van inzicht. Een aantal geitehouders verwerkt zelf de melk tot kaas of andere zuivelprodukten of doen dit in gezamenlijk verband. Dan ligt de opbrengstprijs tussen de 90 cent en een gulden per liter. Boeren die de geitemelk gezamenlijk laten indikken ten behoeve van de export als grondstof voor bereiding van Fêta-kaas in Griekenland, zijn de dupe van de nieuwe wet in Grieken land die bepaalt dat uitsluitend kaas voor de Griekse markt mag worden gemaakt van verse melk. Voor de in Nederland bereide geitekaas bestaat veel belangstelling, ook in Duits land, België en Frankrijk. Per kg. gesl. gew., incl. btw. Verwachting Vleuten deze week Geslacht (73-93 kg.) 3,78-3,80 Levend (90-115 kg.) 3,05-3,10 Roepprijs inkooporganisaties vorige week deze week Cavee/Coveco Druvar Encebe Jansen groep Lunenburg NVC Vagrocon Vako-Zuid Zuidgroep niet tijdig bekend 3,76 3,56 3,76 3,56 3,76 3,56 3,75 3,81 3,56 3,81 3,56 3,81 3,56 3,81 3,56 3,81 3,56 Gepubliceerde prijs voor biggen met een basisgewicht van 23 kg. in gld./stuk vorige week deze week Dalland N Dalland Z Encebe Fomeva Lunenburg Richtprijs LBS Vleuten (verw.) Lei (wk 23) niet tijdig bekend 151,00 148,00 142,00 146,00 144,00 131,85 141,00 144,00 140,00 144,00 142,00 122,00 140,00 1e kwal. per kg. lev. gew., incl. btw Utrecht 00/00 Zwolle 07/06 Leiden 11/06 Den Bosch 12/06 2,55-2,70 2,50-2,60 2,55-2,65 Basiscontr.prijs/kg./ex toesl./incl. btw. Kuikens tot 1400 gr. week 08/06-15/06 1,76 Vrije prijzen week 08/06-15/06 Lichte witte kippen 0,48 Zwaardere bruine kippen 0,63 Slachtkuikenmoederdieren 1,25 Slachtkuikens wit 1,79 Slachtkuikenintegraties LEI, week 07/06-14/06 1,81 Slachtkuikens netto 1601 gr. per kg.lev.gew.af mester Eendagskuikens 0,56 per stuk franco mester ex btw., deze week Enki 1000 kg. Elco franco 3.000 kg Wilko* 3,50-3,80 3,75 3,50

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 15