Marktberichten Kleinere bloemenaanvoer zorgt voor hogere prijzen Aardappelmarkt aflopend Eieren Aardappelen Uien Aardappeltermijnmarkt Granen en zaden Vlas Peulvruchten Fruit Vollegrondsgroenten Glasgroenten Bloemen en planten Champignons CHZ nieuws CVZ-noteringen Fruitveiling ZHZ Schema biggenprijzen Prijsbericht ZHZ 14 Bij de bloemenveilingen ligt de aan voer momenteel op een duidelijk la ger niveau dan vorig jaar rond deze tijd toen zo af en toe sprake was van warm en groeizaam weer. De telers mogen over de prijsvorming niet ontevreden zijn. Gemiddeld genomen zijn de prijzen goed. Zomerprodukten, zoals violier, trachelium en duizendschonen, zijn duur. Zelfs rozen, lelies en gerbera's brengen gezien deze tijd van het jaar nog mooie prijzen op. Verleden week kwam de gemiddelde prijs van de snijbloemen op 40 cent. Dat was 4 cent per steel meer dan in dezelfde week van vorig jaar. In mei was de gemiddelde prijs van snij bloemen overigens nog hoger, na melijk 48 cent tegen 35 cent in mei 1990. Export Ook met de export van bloemen en planten blijft het goed gaan. Uit cij fers van het Bedrijfschap voor de Groothandel in Bloemkwekerij pro- dukten blijkt dat deze in mei ruim 24 procent groter was dan vorig jaar. Qua stuks nam de export toe met ruim 11 procent, qua waarde met ruim 24 procent. Totaal ging er in mei voor ruim f 690 miljoen de grens over. Vorig jaar bedroeg de exportstijging in mei 3 procent. De export van bloemkwekerijprodukten tot en met mei kwam hiermee op bijna f 2,8 miljard. De export naar EG-landen steeg in waarde met ruim 35 pro cent en in volume met 11 procent. De export naar de rest van Europa groeide met ruim 36 procent in waarde en met 13 procent in ge wicht. De bloemenexport naar Amerika bevindt zich nog steeds in een neergaande spiraal: een export daling in waarde van ruim 25 procent. De uitvoer van potplanten steeg in waarde met 12,6 procent ten op zichte van vorig jaar mei. De gemid delde prijs steeg met 31 cent tot f 2,67. Groenten redelijk in prijs De groentekwekers bleven afgelo pen week voor de meeste van hun produkten goede tot redelijk goede prijzen maken. Alleen de sla liet het dinsdag afweten (17-18 cent). Maar deze was eind vorige week dan ook wel erg duur (circa 50 cent). Toen was het aanbod klein. Medio deze week kwam er veel meer sla aan de veilingen. Een soortgelijke ontwikkeling was er ook bij komkommers. Tomaten en aubergines bleven het redelijk goed doen. Ook de witloftelers mogen niet klagen. Voor het eerst sinds lange tijd kwam de prijs weer royaal boven f 2 per kg. Het koude weer lijkt zo hier en daar de teelt planning nogal in de war te hebben gebracht. Er moet rekening mee worden gehouden dat de gevolgen hiervan veel duidelijker worden als het weer warm wordt. Dit zal dan ongetwijfeld leiden tot inhaaleffec ten en opeenhoping van het aan bod, met alle gevolgen van dien voor de prijsontwikkeling. Na het afgelopen weekend leek de stemming op de afzetmarkt voor consumptie-aardappelen zeer vast. Halverwege deze week bleken de handelaren toch wat anders tegen de stand en ontwikkeling van de aardappelen in het veld aan te kij ken. De prijzen gingen dalen. Op de Aardappeltermijnmarkt van Amster dam kwam dit ook tot uiting. Woensdagmorgen kwam Bintje 50 mm opw. niet verder meer dan f 48,50, f 2,— minder dan dinsdag. De kentering kwam toen het de handel duidelijk werd dat men voor de inmiddels sterk opgelopen prij zen van oude aardappelen even goed of beter nieuwe kon kopen. Hiervan komen er nu elke dag meer aan de markt. Eerder waren er be richten dat er met name in Noord- Frankrijk, België en Duitsland veel vroege aardappelen bevroren wa ren. De gevolgen daarvan Ijjken wat mee te vallen. Wel heeft de kou de ontwikkeling, en daardoor de oogst, nogal ver traagd. Nu er echter in heel West- Euorpa regen van betekenis is geval len, is de handel niet zo bang meer dat er dit jaar te weinig consumptie aardappelen zullen komen. Van oogst 1990 waren er per 1 juni 960.000 ton geëxporteerd, 170.000 ton meer dan vorig jaar rond deze tijd van oogst 1989. Graanmarkt zwakker De prijs van inlandse tarwe van oogst 1990 is in de loop van het verkoopseizoen sterk gestegen. Enerzijds is dit een gevolg van het EG-marktbeleid voor tarwe. Dit voorziet immers in een vergoeding voor bewaring. Anderzijds heeft de opgaande lijn te maken met het in- terventiebeleid dat de EG dit afzet- seizoen voerde. Wel ging er veel EG-tarwe naar de Sovjet-Unia Voor de handel werd maar mondjesmaat tarwe vrijgegeven. Vandaar dat deze 2elf 'de boer op ging' en de prijs van inlandse tar we vanaf februari sterker steeg dan eerder voor mogelijk werd gehou den. De laatste weken stelde Brus sel royaler interventietarwe beschikbaar. Vandaar dat de prijs in middels met ongeveer f 1,— is gedaald. Of deze weer zal stijgen omdat Amerika 1,5 miljard dollar ter be schikking stelt aan de Sovjet-Unie, was medio deze week nog onduide lijk. Tot dusver had het graanmarkt- gebeuren in Amerika meestal geen grote invloed op dat van Europa. Woensdagmiddag hadden ook de inkopers van veevoedergrondstof fen nog niet fel gereageerd op het besluit van president Bush. In Europa had het regenachtige weer meer invloed. Hoewel sommi gen verwachten dat de achterstand in groei die de gerst heeft opgelo pen, niet meer ingehaald zal kunnen worden, zorgde de regen bij diverse EG-produkten zelfs voor ont spanning. Zaden De markt voor droge erwten bleef lusteloos. Ook voor de nieuwe oogst was nog weinig belangstel ling. Karwij kwam er maar weinig beschikbaar. De markttendens is hoger. Het areaal graszaden 1991 dat is aangegeven voor de veldkeuring, is groter dan geraamd door het Ont breken van de geschatte winter- schade. In Nederland is 27.670 ha voorlopig aangegeven voor keuring. Dit is bijna 1.000 ha meer dan het goedgekeurde areaal in 1990 (26.734 ha). MARKT BARNEVELD week 30/05-06/06 Per 100 stuks ProVeBa (06/6) wit ProVeBa (06/6) bruin ProVeBa (11/6) wit ProVeBa (11/6) bruin Evadag wit bruin Ven wit bruin per 100 per kg. 48-54 gr. 8,50-10,00 1,77-1,85 57-61 gr. 10,65-12,00 1,87-1,97 64 gr. 11,60-12,20 1,81-1,91 42-43g 47-48g 52-53g 57-58g 62-63g 67-68g 72-73g 6,30 - 4,75 4,65 Roveco-notering is gelijk aan Ven 7,56-8,01 7,75-7,85 7,60 7,40 7,20 6,60 9,03-9,13 9,00-9,21 8,81-8,77 8,60 9,10 7,55 7,25 9,37-10,34 9,38 - 9,25-9,70 9,60 9,65 8,35 8,35 10,40-11,44 10,79-12,24 11,16-11,70 10,82-11,54 10,03-10,63 10,74-10,82 10,19-10,45 10,14-11,05 10,90 11,10 11,30 11,30 9,45 10,15 9,45 10,10 11,25 11,20 ex btw, bintje/100 kg/ ex btw./100 kg. Veld- Klei Klei Voer- vigs. AVZ Telersprijzen gewas 0 mm 40-50mm aardappelen Emmeloord 06/06 38,00-42,00* 3,00-4,00 geen not. Zeewolde 07/06 38,50-42,50* Dronten 12/06 41,00-43,00* frites geschikt Uit bewaring Groothandelsprijzen Klei Klei Voer- 40-50 mm 50 mm+ aardapp. Rotterdam 10/06 38,00-42,00 52,00-56,00 4,00-6,00 huidvast Per 100 kg, ex btw. Vor.week. Vorige dinsdag vrijdag Deze dinsdag 50mm+ juni '91 59,00 60,00 50,50 50mm+ april '92 26,40 25,40 25,80 per 100 kg. GRANEN Tarwe (basis 16%) Wintergerst Zomergerst Haver Voergerst Goes geen noteringen ZADEN telersprijzen, boerenschoon Blauwmaanzaad geen Karwijzaad noteringen prima doorsnede Groningen di 11/06 46,25-47,25 41,25-42,25 41,25-42,25 35,00-38,55 100,00-150,00 Middenmeer geen noteringen geen noteringen GOES, di. op auto geleverd: ongerepeld 0,30 Goes di. R'DAM, ma. per 100 kg. Groothandelsprijzen Groene erwten geen 69,50 (cons, kwaliteit) noteringen Kapucijners 68,00 Bruine bonen 162,50 In de periode van 1 juli 1990 tot en met half april 1991 is ruim 18.000 ton graszaad geëxporteerd. Dit is 11 procent minder dan in dezelfde pe riode vorig jaar. De gemiddelde ex portprijs lag dit seizoen op f 3,19 en is daarmee iets gedaald (vorig sei- Veilinggegevens Sorte Aanv.- Gem. Prijs - Veilinggegevens Sorte Aanv. Gem. Prijs - Veilinggegevens Sorte Aanv.- Gem. Prijs - wk 03/06-07/06 ring trend prijs trend week 03/06-07/06 ring trend prijs trend week 03/06-07/06 ring trend prijs trend Golden Delicious 70/80 178 Witlof kort IEF 180 Tomaten rond A1 223 Jonagold 75/80 - 176 - Natuursla 28/30 25 Tomaten vlees B - 204 Elstar 70/75 - 162 - Bloemkool 8 192 - Glassla 21/22 - 44 Gloster 70/80 - 141 - Witte kool, Deense 9/11 - 205 Komkommers 41/51 - 93 - Conference 65/75 - 202 - Spitskooj - - 77 Paprika groen 75/85 - 347 Gieser Wildeman 60/70 - 244 - Chinese kool - 88 - Paprika rood 75/85 - 406 - Aardbeien kl. I 353 Broccoli - 415 - Paprika geel 75/85 - 582 Spinazie - - 55 Aubergines 225/300 318 Andijvie - 95 Radijs midden - 34 Waspeen A I - 156 Courgette 9 - 96 Breekpeen 200/400 115 Bospeen - 87 - Prei blok 2 378 Asperges AA - 933 Snijbonen - 745 Veilinggegevens week 03/06-07/06 prijs in ct. per stuk Aanvoer- Gem. Prijs- trend prijs trend Roos grootbl. - 41 Roos kleinb. - 30 Freesia - 33 Chrysanthemum - 45 Trosanjer - 39 Gerbera 32 Gypsophila - 54 - Iris 28 - Lilium Az.hybr. 45 Alstroemeria - 33 Gladiool 48 0 Limonium - 51 Snijbl. totaal 40 Kamerpl. totaal 234 - Veilinggegevens week 03/06-07/06 prijs in ct./kg. Door Gem. Prijs - snede prijs trend Klasse I-2 40 3,30 Klasse I-2 60 3,04 Klasse II-2 80 2,14 - Klasse II-3 100 1.91 0 Klasse III-3 100 1.76 Sinds 1 juni zijn de veilingen ZHZ te Barendrecht en de CVZ te Kapelle gefuseerd. Beide veilingen gaan nu verder onder de naam CHZ (Coöpe ratieve groente- en fruitveiling Hol land Zeeland). Op beide afdelingen neemt de aan voer appelen en peren af. Het be langrijkste ras was de Gloster met een aanvoer van 200 ton. De prijzen van dit ras zijn verder gestegen. Voor de I 70/80 en I 80/90 werden prijzen behaald tot 1,52 per kilo. De export van dit ras naar het zuiden van Europa en naar Duitsland ver loopt de laatste weken bijzonder goed. Nog 1 2 weken en dan zal dit ras geruimd zijn. Ook bij de Jona gold en Jonagored was er een lichte stijging van de prijzen. De Golden Delicious daarentegen had het deze week moeilijker en voor alle maten werd een lagere •middenprijs genoteerd. Bij de Lom- barts was er een aanvoer van 15 ton en ook voor dit ras zit het seizoen er bijna op. Ditzelfde geldt voor de Conference waar de laatste cel vori ge week open gegaan is. Voor veel telers is het nu wachten op het nieuwe seizoen. De oogstverwach- tingen voor het nieuwe seizoen zijn matig. Dit blijkt wel uit het feit dat er ontzettend veel fruitpachters en fruithandelaren de telers een bezoek brengen. Bij het kleinfruit neemt de aanvoer toe. De prijzen van de bramen en aardbeien zijn bijzonder goed. Die van de frambozen en rode bessen zijn in 1 week tijd toch behoorlijk gedaald. Ras, maat, klasse, hoeveelheid (x ton) en middenprijs. Noteringen van week 3-6 tot en met 7-6. Erachter de noteringen van dinsdag 11 juni 1991. Gloster: I 65/70: 22 131 BL-2 (8 144); I 70/80: 76 141 BL-2 (16 153); I 80/90: 30 143 BL-2 (5 161); I 90/100: 3 94 BL-2 (-- --); II 65/70: - - -); II 70/80: 5 93 (-- --); II 80/90: 2 87 - --). Golden Del.: I 65/70: 22 145 BL-2 (11 153); I 70/80: 54 171 BL-2 (7 177); I 80/90: 6 182 (3 182); II 65/70: 2 112 --); II 70/80: 3 129 (-- --). Jo nagold: I 65/70: 3 181 I 70/80: 16 198 (7 204); I 80/85: 12 182 (4 192); I 85/90: 5 173 (6 170); I 90/95: -- 133 --); II 70/80: 5 151 (2 165); II 80/85: 5 144 (-- II 85/90: 4 127 (-- --); II 90/95: -- - (-- -). Conference: I 55/65: 37 211 (29 192); I 65/75: 14 251 (12 259); II 45/55: 14 119 (14 121); II 55/65: 8 106 (8 129); II65/75: 3123(2 132). Dinsdag 11 juni 1991: Appels: Golden Delicious: Kapelle 10 ton: 80/90: I-2 189; 70/80: I-2 zoen f 3,29). Dankzij de gestegen koers van de dollar en redelijk prijshoudende no teringen is de wereldmarktprijs van suiker weer op een niveau van on geveer 57,- per 100 kg gekomen. In de week van 17 juni tot 24 juni 1991 dienen de biggenprijzen, die vermeld staan in het Landelijk Big- genprijzenschema van 31 december 1990 met f 2— te worden ver laagd. De kostprijs van 1 kg var kensvlees in deze week is f 3,60. Dinsdag 11 juni 1991: Winterbloemkool: aanvoer: 56.000 st.; 6 st. p.bk.: 1-1 241 I-2 210; 8 st. p.bk.: 1-1 182%, I-2 177%; 10 st. p.bk.: 1-1 1601/2, I-2 148. Witlof: aanvoer: 33.000 kg; kort grof I: 2 250, 3 244; kort fijn I: S 248, 2 214, 3 200; lang I: 2 2541/2, 3 253; klvp. 4/5 I: 2 238; klvp. 6/7 I: 2 213; klvp. 2/3 I: 2 222 kort II: 1 125%, 3 87; lang II: 1 125, 3 85; ongesort. I: 1 91, 3 70; snijlof III: fijn 59, grof 53. Uien: aanvoer: 15.000 kg; Bonken: 83; Grof: 64 - 79; Mid del: 36 - 56. 178; 65/70: I-2 146. Barendrecht 27 ton: 80/90: I-2 190, I-3 187; 70/80: I-2 179, I-3 178%; 65/70: I-2 150%, I-3 149%. Gloster: Kapel le 51 ton: 90/100: 1-1 124, I-2 129, I-3 133; 80/90: 1-1 159, I-2 161, I-3 157; 70/80: 1-1 157, I-2 153, I-3 148; 65/70: 1-1 136, I-2 144, I-3 137. Jonagold: Barendrecht 52 ton: 95/105: I-2 115; 90/95: I-2 138; 85/90: I-2 169; 80/85: I-2 190%; 70/80: I-2 201%; 65/70: I-2 179. Peren: Conference: Kapelle 85 ton: 65/75: 270; 55/65: 219 - 230; 45/55: 139.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 14