Voor de vrouw Geen aangeschoten wild 'Op reis naar de gordel van smaragd' Bathmen wint culturele selectie Vrouw en Jongeren p.j.zuid geluid onder redaktie van de Perskommissie Bond van Plattelandsvrouwen voor Zeeland en Noord-Brabant. Adres: P.J. de Rooy-Janse M.A. Postbus 42, 4424 ZG Wemeldinge PJGN bereidt zich voor op moeilijke tijden 13 Redaktie Henk Tegels Je leeft er een jaar naar toe en dan ineens is het toch zo ver, het vertrek in alle vroegte naar Schiphol en het onbekende tegemoet. Onze reis begon met een vlucht die geannuleerd was, dus een dagje 'Keukenhof' en 's middags om zes uur met de KLM, een overvol toestel door onze overboeking, op weg naar Singapore. Na 14 uur vliegen aankomst in Singapore, waar de hitte als een deken op je viel, wat me voor het eerst deed denken, wat ben je begonnen en hoe houd je dit 3 weken vol? Deze stad is echter zo fascinerend, je voelt je er zo snel thuis dat je de warmte snel weet te accepteren. Hindoetempel Prambanan in Centraal Java. Vooraf had ik het boek Tanamera van Noel Barber, uitgegeven door Luitingh te Utrecht gelezen. Dit boek beschrijft de geschiedenis van twee dynastieën - een Britse en een Chinese in een tijd van omwentelin gen en oorlog. Ik voelde me daar ge lijk thuis, de haven, de Chinese wijk, het beeld van de Engelse gouver neur Raffles, die maar 14 dagen daar geweest is, maar een onuitwis baar stempel op het geheel gedrukt heeft. Na 2 dagen door naar Suma tra, waar we een week verbleven. Dit gedeelte van Indonesië was het meest ongerepte qua natuur. We maakten een tocht per bus van 12 uur door bergen en langs het oer woud. Bij een fotostop moest je eerst op de grond stampen i.v.m. slangen, en de motor van de bus bleef draaien om wilde dieren uit de buurt te houden. We ontdekten hoe belangrijk rijst hier is, men krijgt hier rijst bij zijn loon, als kinderbijslag, en als bruidsschat brengt de bruid 4 ki lo rijst mee in het huwelijk. Java gaf weer een heel ander beeld Hindoestaanse tempel op Bali. Minangkabauhuis in Padang, Sumatra. Nog een tip tot slot mocht u deze geweldige reis nog eens gaan ma ken, neem dan geen koffer vol schoenen mee, maar één paar extra een maat groter dan u gewend bent te dragen. Dikke voeten is nl. een probleem waar niemand aan ont komt in de tropen. A.J.J. de Jonge-van Geest ons tempo ligt voor hun begrippen veel te hoog. Van hun kant veranderen ze terecht hun gewoonten niet voor ons en je moet je als gast aanpassen. Veel lezen Voor je op reis gaat veel lezen over de geschiedenis van het land, je ver diepen in de cultuur ervan, je laten raden door de reisleiding voorkomt teleurstellingen. De kosmos reisgids over Indonesië thuis lezen en mee nemen en raadplegen in de bus als je een streek gaat bezoeken. Het is de reis van je leven, onvergetelijk mooi, maar het vraagt je de wester se bril thuis te laten. Hotelaccommodatie, service en het eten het is anders, b.v. een a ander half uur wachten op je bestelling en dan nog als je met z'n vieren aan ta fel zit na elkaar eten is heel gewoon. Een koude douche niets bijzonders, nee, als de krachtcentrale uitvalt, dan kan je alleen maar hopen dat er voor de nacht weer stroom is voor de airconditioning, die je niet kunt missen. Bali is voor onze begrippen een droomeiland, zwembad bij het hotel, temperatuur van 36 gr. en een heerlijk fris windje erbij. te zien, met zijn theeplantages in de bergen. Tegen de hellingen de pluksters bezig de minuscule blaad jes te plukken, 20 kg per dag was normaal, tegen een loon van één Hollandse gulden per dag. Op Java waren we niet zo gezien. Vooral in streken waar men de Islamitische goddienst belijdt duldt men de toeristen vanwege de deviezen. Dit wil niet zeggen dat over het alge meen de bevolking niet vriendelijk is en bereid je te helpen, alleen alles is anders. De normen liggen anders dan hier, wij werden er steeds door onze gidsen op gewezen dat we al les meer plan-plan, dat is langzaam, langzaam moesten doen. Zelfs lo pen deden we verkeerd en te vlug, 'Het kan ook anders' was dit jaar het thema van de culturele selectie van de PJGN, het hoogtepunt van het toneëlseizoen 90/91. Slechts drie groepen deden dit jaar mee, vorig jaar waren dat er nog vijf. Bathmen (Overijssel), Vorden (Gel derland) en Middenveld-Zuid (Dren te) gingen de strijd met elkaar aan. Het onderwerp was door de drie groepen erg verschillend uitgewerkt. Het verschil van aanpak maakte het de jury dan ook erg moeilijk. Zo was Ted de eerste draagvader van de wereld van de wereld, om zover te komen moest eerst zijn blaas wor den opgerekt. Een ander legde meer de nadruk op emancipatie: Play boys, weg ermee, een timmerman wordt een timmerpersoon en een vroedvrouw een vroedmens. Drente was afwijkend, er straalde enthou siasme vanaf en zij durfden ook vol gens de jury de nek uit te steken. De zaal genoot met volle teugen. Toch moesten zij genoegen nemen met de laatste plaats, een tegenvaller dus. Vorden diepte het thema emancipatie behoorlijk uit. De zang van deze groep was erg goed maar de jury miste af en toe wat dyna miek in het spel, het kon flitsender. De presentatie van Bathmen vond de jury wat druk maar erg boeiend. Door 'het kan anders' op verschil lende manieren uit te leggen en het toneel goed te gebruiken legde Bathmen de basis voor succes: de eerste prijs. We moeten niet als aangeschoten wild over het platteland gaan ren nen, waarschuwde voorzitter Sjoerd Politiek op de jaarvergadering van de PJGN naar aanleiding van de ko mende bezuiniging op het vrijwilli gers jeugd- en jongerenwerk. De PJGN valt daaronder, net als bij voorbeeld Scouting en de CJV. De bezuinigingen die WVC heeft aangekondigd waren een hot item op de Algemene Vergadering van de PJGN op 25 mei in Markelo. PJGN- voorzitter Politiek kon nog niet ver tellen hoeveel er bezuinigd moet worden maar 'deze keer is het me nens en uw organisaties worden niet gespaard', haalde hij een top ambtenaar van WVC aan. Hoeveel er bezuinigd gaat worden is dus nog niet bekend maar schattin gen lopen van 10 procent tot 40 procent. De minister is van plan de huidige subsidieregeling te veranderen. Ver nieuwing en participatie van jonge ren spelen daarin een hoofdrol. De PJGN-voorzitter wilde het hoofd niet laten hangen, wat er ook ge beurt. 'We zullen de komende tijd al onze inventieve en creatieve krach ten, nog meer dan we al deden, moeten inzetten', aldus Sjoerd Poli tiek. 'Willen we de beroepsmatige ondersteuning behouden - wat mijns inziens een must is voor een efficiënte, doelgerichte organisatie - dan moeten we harde discussies niet uit de weg gaan'. In de vergade ring werd dan ook volop gediscus sieerd hoe er bezuinigd zou kunnen worden binnen de PJGN. Efficiënte benutting van gelden door in de pro vincie meer samen te werken, con tributieverhoging en/of onderscheid maken tussen algemene en agrari sche leden voor de verdeling van de gelden. Besluiten hierover zijn ech ter niet genomen, omdat niet be kend is hoevéél er bezuinigd wordt. Eén ding werd wel duidelijk, de PJGN moet goed voorbereid zijn op de bezuinigingen. Belangenbehartiging De PJGN-voorzitter was positief over de structuur van het agrarisch werk. De omvorming van de lande lijke agrarische commissies in NAJK-sectorwerkgroepen deed hem genoegen. Van hieruit zullen ook de vertegenwoordigingen naar het KNLC worden geregeld. Dat blijft nog wel een PJGN-er. Waar het NAJK een actieve democratische structuur kent moet daar bij het APJW nog aan gewerkt worden. Daarover had de PJGN-voorzitter nog wat zorgen. Op deze jaarvergadering werd af scheid genomen van de landelijke bestuursleden Henk Varvik (PJGO) en Wim Huisman (PJGU). Zij wer den opgevolgd door Joke van Coe- verden en Diederik Wismeijer. Na een jaar actief te zijn geweest bij de PJGN als voorzitter algemeen werk verlaat Erna Roeterdink het dagelijks bestuur. Ze wordt voorzitter van het APJW. Haar opvolger Henriët Fok kink maakt al deel uit van het dage lijks bestuur van het APJW. Ze is lid van de afdeling Vorden van Jong Gelre. Erna werd bedankt voor haar inzet binnen de PJGN en iedereen wenste haar veel succes als voorzit ter van het APJW. Afd. Noord-Beveland 22 juni: trekkerbehendigheids- wedstrijd op de Kade van Kortgene. Aanvang: 14.30 uur. Leden, dona teurs en ook niet-leden kunnen hier aan deelnemen. Kosten: leden en donateurs f 5,—; niet-leden f 7,50. Opgave vóór 15 juni bij Wil- mar (01108-1986) of bij Annemarie (01108-2273). Provinciaal 15 juni: Avond voor HB-, DB- en commissieleden. 25 juni: HB-vergadering. 22 juni: Landelijke Sportdag te Gro ningen. De jury vond de presentatie van Bathmen wat druk, maar erg boeiend

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 13