22gfltnD Tuinbouwklanken Leren en werken op een fruitteeltbedrijf We zitten bijna weer al aan de langste dag Hoe harder de boeren klagen, hoe beter Verse groenten uit Zeeuws- Vlaanderen naar Roeselaere? Nieuw voorbehandelingsmiddel voor 'Aquapack' gerbera's Stand groentegewassen kan beter Ondanks dat de hoeveelheden neerslag nog niet groot zijn hier op THOLEN heeft de regen wel wat van de kou verdreven en komt er toch wel groei. Ook de trage groei ers bij de bloemzaden ziet men steeds beter gaan. Er is nog heel wat achterstand in te halen. We we ten echter dat het in deze tijd van het jaar enorm snel kan groeien met de lange dagen. Het gebrek aan vocht is dan meestal de beperkende groeifaktor bij gewassen die nog niet voldoende met hun wortels in de grond zitten. Overjarige gewassen zoals de over dadig bloeiende May Queen mar grieten, hebben nergens last van en hebben voor de zaadzetting alleen maar goed weer nodig. De opkomst van de meeste bloemzaden is vrij goed geweest. Voor een goede op brengst is dit van groot belang. Vooral bij laag blijvende gewassen zoals violen is een regelmatige stand al een halve oogst. Er is dit Roeselaere ligt in West-Vlaanderen, op zo'n 50 km van Zeeuws- Vlaanderen. In april van dit jaar heeft de 'REO Veiling' er een geheel nieuw veilingcomplex geopend. 120 laadkaaien omgeven een loods van 60.000 m2. Wat daar staat mag werkelijk gezien worden. Een afvaardiging van de West- Zeeuwsvlaamse landbouworganisa ties en groentetelers was enige maanden geleden op bezoek in Roe selaere. Zij informeerden naar de mogelijkheden van het veilen van groenten door Nederlandse groente telers op deze Belgische coöperatie ve veiling. Onlangs bezocht ook de Provinciale Raad voor de Bedrijfs ontwikkeling voor de Landbouw in Zeeland de REO Veiling. Ook toen werd gevraagd naar een mogelijke samenwerking tussen Nederlandse en Belgische veilingen. In 1993 ver dwijnen immers de economische binnengrenzen van Europa. Zowel Zeeuws-Vlaanderen als West- Vlaanderen behoren dan tot dezelf de Euregio Scheldemond. De direk- tie van de REO-veiling deelde mee dat de veiling in principe bestaat uit Belgische leden. Maar er valt altijd te praten. Stormachtig De REO Veiling te Roeselaere maakt een stormachtige ontwikkeling door. Binnen vijf jaar is de omzet met 80% gestegen tot 204 miljoen gulden. De helft van de omzet bestaat uit sla, tomaten en cham pignons. Door deze snelle groei heeft de veiling de handen vol aan het structureren van het veilingge- beuren zelf. Zo heeft de nieuwbouw handenvol werk gegeven. Ook het veilen zelf is bij de tijd. Acht jaar geleden nam Roeselaere het ini tiatief om met een andere veiling si- Het Agrarisch Opleidingscentrum Zeeland e.o. biedt de mogelijkheid van werken en leren op een fruit- teeltbedrijf. Leerlingen die zich hier voor aanmelden kunnen zich gedurende één dag per week op de Fruitteeltvakschool voor Zuidwest Nederland oriënteren op het vak fruitteelt en werken daarnaast vier dagen per week op een fruitteelt- bedrijf. Het AOC krijgt geregeld verzoeken om een leerling/medewerker op een fruitteeltbedrijf te plaatsen, doch kan daarvoor niet uit het huidige leerlingbestand putten. De fruitteeltvakschool is een oplei ding van twee jaar waarbij theorie lende gewas met droge zomers maar matig, zodat een volle stand zeker nodig is om een goede op brengst te halen. Bij violen sneuve len er altijd nog wel wat plantjes na de opkomst. In hoofdzaak in het be- jaar bij dit gewas wat meer zaad verzaaid, wat vooral in de zwaarde re grond nodig was. De gewasont wikkeling is op deze gronden meestal bij dit oppervlakkig worte- multaan te gaan veilen. Nu nemen 7 Belgische groenteveilingen en 3 fruitveilingen deel aan het simul- taangebeuren. Het simultaan veilen is een passend antwoord gebleken op de vraag om een zo ruim moge lijk aanbod aan een zo groot moge lijk aantal kopers gelijktijdig te kunnen aanbieden. De veilingen blij ven de eigen identiteit behouden, terwijl het mogelijk is om elkaar bin nen het systeem te stimuleren. Ver gelijkingen zijn immers mogelijk. In de veilingzaal zijn dan ook niet min der dan 6 klokken naast elkaar op gesteld. Veel Nederlandse veilingen hebben onderlinge samenwerking gezocht in het systeem televeilen. Deze ontwikkeling noodzaakt de tuinders in Roeselaere en omstreken om mee te groeien. Veel gezinsbe drijven binnen het werkgebied van de REO Veiling zijn nog niet zo lang geleden overgestapt op de volle- grondsgroenteteelt voor de verse markt. Velen maken nog een leer proces door. Zij doen nog de nodige vakkennis op. Het resultaat laat zich steeds vertalen in kwaliteit, en dé basis van de prijs is kwaliteit. Herstructurering Een van de mogelijkheden in het ka der van de herstructurering van de akkerbouw is vollegrondsgroente- teelt voor de verse markt. Begin er niet allemaal tegelijk mee, maar het is wel een reëel alternatief. Voor de afzet van verse groenten zijn transporttijden- en rij-afstanden zeer wezenlijk. Open grenzen in 1993 wordt eerder een realiteit dan de Westerschelde Oeververbinding. Mogelijk vinden de veilingen in Ne derland en België elkaar eerder dan de WOV een realiteit is. Roeselaere kan wat betekenen voor Zeeuws- Vlaanderen! C. Rops en praktijk zoveel mogelijk samen gaan. Gedurende deze ene dag in de week zal de ochtend gevuld worden met theorievakken welke zoveel mo gelijk afgestemd zijn op de werk zaamheden in de praktijk. Onderdelen zijn: teeltkennis, be drijfsvoering (recht en wet, veilig heid en bedrijfsleer), bodemkunde en bemesting in de fruitteelt, ge wasbescherming en tuinbouwtech niek. In de namiddag worden praktische lessen verzorgd met daarnaast excursies naar fruitteelt- bedrijven, veiling, proeftuinen, e.d. Hierbij komen zoveel mogelijk han delingen aan de orde die op het fruitteeltbedrijf op dat moment aan gin door het onkruidbestrijdingsmid del "Venzar", maar ook de schimmel rhizoctonia blijft soms heel de teelt optreden. Onder glas heeft ook het buitenkli maat, ondanks de computer gestuurde klimaatsregeling een be hoorlijke invloed. Vooral het aantal zonuren is van grote invloed. Met de koude nachten moet er ook lang gestookt worden bij de hetelucht- bonen. Veel kassen snijbonen wor den momenteel echter weer al ge ruimd voor herfsttomaten. Van de vroege hetelucht-bonen is de op brengst zowel aan kilo's en geld maar matig. De late konkurrentie van Spaanse snijbonen drukte de prijs behoorlijk. Nu het ook daar warmer geworden is valt de konkur rentie weg en steeg de prijs tot bijna een tientje per kg. Wie daar nog van profiteert kan in korte tijd een goed metergeld beuren. Door de meestal korte oogstperiode bij deze teelt zijn de verschillen in metergeld bij de snijbonen teelt be hoorlijk groot. Verschillende plant- data spreidt de oogst en dus ook arbeid en risiko. Vroeger was hier tussen bij deze teelt een duidelijk verband. Hoe vroeger de teelt hoe hoger het metergeld, maar dat is met de komst van de Spaanse bo nen minder zeker geworden, en is er dan ook de oorzaak van dat de vroege stookteelt van snijbonen be hoorlijk ingekrompen is. Ondanks dat er met de stookteelt op substraat de zeer hoge op brengst van 7 kg per m2 te halen is moet toch ook hier vanwege o.a. de hoge stookkosten de prijs het doen. De teelt van vollegrondsgroenten verloopt in WEST-BRABANT niet naar ieders wens. Sperziebonen hebben veel telers al veel geld ge kost. Veelal zijn de vroeg gezaaide bonen opnieuw gezaaid omdat de vorst toesloeg of omdat door de koude-periodes de groei dermate slecht was dat van een normale oogst geen sprake meer kan zijn. Waar dit niet gebeurd is laat de stand van het gewas veel te wen sen over. Een normale kilogramopbrengst kan er niet meer vandaan komen. Komt er tijdens of na de bloei nog een koude periode dan laat de kwaliteit het ook afweten. Vorig jaar is wel gebleken dat weinig aanbod alleen met een hoge prijs gepaard gaat als de kwaliteit goed is. Een ander ne gatief punt dat bij bonen die onder plastic gezaaid zijn gaat meespelen is de onkruidgroei. Een bespuiting met een bodemherbicide heeft wei nig uitgehaald. De ontwikkeling van winterpeen is erg wisselend. Verschillende perce len zijn behoorlijk uitgedund omdat door een droge periode er te weinig vocht was om de plant op weg te helpen. Een paar percelen die onder plastic zijn uitgezaaid staan er goed bij al is er van een achterstand ten opzichte van vorig jaar wel sprake. Eind mei is er op een aantal plaatsen de orde zijn, zoals: planten, sorte ren, snoeien, uitbuigen, oogsten, koelen en bewaren, gewasbescher ming en verdere teeltzorgen. Meerdere fruittelers zijn bereid een leerling van de vakschool op te ne men met de wetenschap dat zij ook een aandeel hebben in het leerpro ces. Die bereidheid dient door be langstellenden dan ook met beide handen te worden aangepakt door een zo spoedig mogelijke opgave als cursist van de fruitteeltvakschool! Aanmelding is mogelijk bij de AOC- lokatie de Groene School, Biezeling- seweg 10, 4421 PM Kapelle. Het te lefoonnummer is 01102-41812. A.B. Andela docent A.O.C. Zeeland e.o. Het weer wil nog steeds niet de goede richting uit. Voor veel tuin ders in de BARONIE hoeft dit ook niet. Laat het maar te koud en te droog blijven. Hoe harder de boeren klagen, hoe beter, is een veelge hoord gezegde. In de kassen zit men ook niet te wachten op 25 gra den en meer. De prijzen blijven, voor de kasprodukten, goed op peil. De eerste nieuwe komkommers van de tweede teelt worden al weer zo gesneden. De prijs van paprika is ook weer gestegen tot een aan vaardbaar peil. In de vollegrond is de oogst van o.a. bloemkool in volle gang. De prijs hiervan is redelijk. Het schommelt wel wat maar we mogen niet kla gen. De aanvoer loopt een stuk ach ter bij andere jaren en zeker tegenover vorig jaar. Op een aantal bloemkoolpercelen heeft de vorst hard toegeslagen. Een aantal bloemkolen is gewoon bevroren. Op de veiling wordt momenteel veel klasse II bloemkool aangevoerd. Ook voor andere produkten worden redelijke prijzen betaald. B.v. voor ro de en savooye kool wordt grif 2a 3 gulden per kilo betaald. De oogst van zomerprei komt ook op gang. Momenteel komt deze nog veel uit de kas, maar ook in de volle- grond is men hier en daar al bezig. De prijs van de zomerprei is best aardig. De oude winterprei is ver weg geruimd. Het fenomeen luis steekt na enkele warme dagen de kop weer op, een goede bestrijding en op tijd is van nog winterpeen gezaaid. Enkelen zaaiden dit gewas omdat het vol gens hen voor snijmais te laat was. Winterpeen kan heel veel kilo's ge ven en als het met de prijs niet wil lukken dan is het nog een lonend veevoer om aan het eigen vee te geven. Achter in de groei zijn ook de plant- uien. De meningen hierover lopen wat uiteen. Enkele telers willen be weren dat het gewas wat later is maar dat de ontwikkeling goed is terwijl anderen de nodige vraagte kens bij de faktor gezonde ontwik keling plaatsen. Normaal gesproken Florissant Sales B.V. uit Roelof- rendsveen lanceert een nieuw voor behandelingsmiddel voor de gerbera. Het nieuwe middel is speci aal gemaakt voor gerbera's die op water naar de veiling worden ge bracht via de zgn. 'aquapack- methode'. Florissant 510, zoals het nieuwe middel is genoemd, houdt het water schoon, stimuleert de wa teropname en voorkomt het vroeg tijdig verwelken van de bloem. De groot belang. Wacht men te lang dan gaat de groei uit het gewas. Vooral in een produkt als ijsbergsla is het van groot belang om op tijd te bestrijden. Immers de bol van ijs bergsla sluit zich. Als er dan enkele luizen inzitten kun je daar niet meer bij voor de bestrijding. Bij de oogst zit je met de ellende. De vorst heeft ook in de aardbeien teelt toegeslagen. Ondanks de bere geningen die men heeft uitgevoerd, is er nogal wat bevroren. Er worden dan ook nog maar weinig aardbeien vanonder folie aangevoerd. Maar, zei een aardbeienteler, toch liever wat minder plukken voor behoorlijk geld dan een situatie als vorig jaar. Toen hingen er zoveel aardbeien dat men hier en daar percelen om moest frezen. Deze periode is echt druk. Naast het oogsten moet er ook steeds op nieuw geplant worden. Voor enkele gewassen is de planttijd alweer zo voorbij. Bleekselderij b.v. kan hooguit tot half juli worden geplant. De herfstprei zit praktisch allemaal in de grond. En de winterpreiplanten staan er goed bij op het plantenbed. Zo goed het momenteel in de volle- grond gaat, zo slecht gaat het met het witlof. De prijzen zijn nog steeds ver onder de maat. Als dit zo door gaat wordt het voor veel witloftelers een zeer slecht jaar. Nog niet te spreken van de telers die, noodge dwongen, hun bedrijf moeten beëin digen. Telers die dit moeten doen gaan, met hun gezin en medewer kers, door een hel. En toch zal hier niet aan te ontkomen zijn. Kan de eerste plantjuin rond 20 juni op de markt komen. Vast staat wel dat daar dit jaar geen sprake van is. De eerste vroege aardappelen uit de regio zijn geveild. Met prijzen van, al naar gelang de sortering, 80 cent tot f 1,80 per kilo. Geen slechte start. De kilogramopbrengst per ha lag op 17 ton. Verwacht wordt dat vanaf de derde week van juni het aanbod vanuit West-Brabant goed op gang gaat komen. Bij handha ving van het weertype van de afge lopen weken kan de prijs misschien op een aanvaardbaar niveau blijven hangen. Koud weer houdt de aard appelconsumptie op peil. gerberakweker plaatst de bloemen onmiddejlijk na het snijden of het verwerken in een oplossing met daarin Florissant 510. De bloemen kunnen dan in die oplossing naar de veiling worden gebracht. Het middel wordt geleverd in em mers van 4 kilogram en de dosering komt neer op 1 gram per liter water. Meer informatie over Florissant 510 is verkrijgbaar bij Florissant Sales B.V., tel. 01713-17150. Bij een kg-opbrengst van 17 ton per ha brachten de eerste vroege aardappelen tussen de 80 cent en f 1,80 per kg op.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 11