Zeeuwse pastors maken kennis met praktijk in de landbouw in Uitbreiding DLV activiteiten voor ekologische - en BD landbouw Nieuws BASF Plan van aanpak voor biologische landbouw BESCHERMD MET CORBEL. IMÜ Verhelderende themadag op Walcheren Schimmelziekten kunnen het vroegtijdige einde betekenen van uw graangewassen. Met Corbel® van BASF voorkomt u dit gevaar. Geeft meeldauw, bruine- en gele roest geen kans. Uw leverancier weet precies hoe u met BASF een goede opbrengst kunt realiseren. w Het was een schot in de roos van de Provinciale Kerkvergadering van de Ned. Hervormde Kerk om predi kanten en pastoors uit te nodigen voor een studiedag over pastoraat en landbouw. Ruim 40 Zeeuwse pastors uit diverse kerken hadden aan de oproep gevolg gegeven en meldden zich op 25 april jl. in het Kurhaus te Zoutelande. Ze kregen er een verhelderende inleiding van ing. J. Markusse, oud hoofd van de SEV van de ZLM, te horen, bezochten twee bedrijven op Walcheren en lie ten zich vooral tijdens de afsluiten de forumdiscussie uitvoerig informeren over een groot aantal za ken, variërend van het Europese prijsbeleid voor landbouwprodukten tot zelfdoding op boerderijen. Kort om, de bezoekers van de themadag konden terugzien op een geslaagde en nuttige dag, terwijl de landbouw de gelegenheid kreeg de praktijk van het boeren-wel-en-wee te laten zien. In de ochtenduren bracht het eer waarde gezelschap een bezoek aan het bedrijf van de familie W. Cop- poolse in Gapinge. De heer Cop- poolse is akkerbouwer (57) en voert het bedrijf samen met zijn zoon in maatschapsverband. Deze winter is Coppoolse begonnen met het broei en van tulpen. Ook teelt hij op be scheiden schaal goudsbloemen voorde oliewinning. Bedrijfsovername 's Middags was het melkveebedrijf Bertus Blankers in Grijpskerke doel van een leerzame excursie. Bertus is 32 jaar en heeft het totale bedrijf per 1 januari 1991 overgenomen. Hij houdt 80 stuks melkvee en 70 stuks jongvee. Veel belangstelling toonden de pastors voor de manier waarop Bertus het bedrijf van zijn vader heeft overgenomen, waarbij Bertus Blankers (rechts) geeft de predikanten en pastoors uitleg in de Hgboxenstai op zijn bedrijf in Grijps kerke. (Foto Oscar van Beest). ook de relatie tot de andere kinde ren van het gezin aan de orde kwam. In dit gezin is de overname in goed overleg tot stand gekomen. HOU DE GROEI ERIN MET BASF. Maar niet in alle gezinnen komt men in vrede tot een oplossing. Uiteraard kwam ook de mestverwerking ter sprake. Het bedrijf van Blankers is een demonstratiebedrijf. De drijf- mest wordt geïnjecteerd in de grond en dus niet met een giertank uit gereden. Het spreekt vanzelf dat het milieu een veelbesproken onderwerp was op de themadag. Markusse zei in zijn inleiding onder andere dat de hele samenleving verantwoordelijk heid draagt voor de aantasting van natuur, landschap en milieu. Is het dan terecht de boer als zondebok aan te wijzen en hem de rekening te presenteren? In de forumdiscussie aan het eind van de dag, benadruk te Coppoolse dat de boeren best milieuvriendelijk willen produceren, maar dan moet de consument wel een paar centen meer willen betalen voor zijn brood en melk. En die be reidheid is er niet of nauwelijks. Belangrijke onkruiden zijn gevoe lig voor Lentagran, zo meldt produ cent Schering AAgrunol. Dit bedrijf heeft een brochure samengesteld over het gebruik van drie Lentagran- produkten in de maisteelt. De ge voeligheid van onkruiden voor Len tagran neemt toe als atrazin wordt toegevoegd. Voor inlichtingen, tel. 050-333911. Cees Bierens, die namens de ZLM aan het forum deelnam, zei het nog sterker: "de mensen willen het bes te en het goedkoopste produkt en ze laten de produkten die milieu vriendelijk geteeld zijn, maar waar een plekje op zit, in de winkelschap pen liggen". Een van de predikanten erkende dat ook de kerken boter op het hoofd hebben. "In veel kerken wordt nu nog gediscussieerd over de vraag of ze Max Havelaarkoffie moeten schenken of niet. Ik bedoel maar....". Veel belangstelling toonden de Zeeuwse pastors voor het in de landbouw veel voorkomende feno meen gezinsbedrijven. Jo Kodde (CBTB) zie in dit verband dat in de landbouw meer dan in andere be roepsgroepen de financiële afhanke lijkheid binnen het boerengezin groot is. Dat kan in de onderlinge verhoudingen problemen en span ningen oproepen. Het is goed dat predikanten en pastoors daarbij stil staan en daarmee rekening houden in hun pastorale werk. De jonge boer, die het ouderlijke bedrijf over neemt, moet vaak ook een regeling treffen met de andere kinderen. Hij heeft het voorrecht boer op het ge zinsbedrijf te kunnen blijven, maar daar staat tegenover dat hij zich enorme financiële lasten op de hals haalt. Het rendement van het ver mogen is in de landbouw laag. De jonge boer heeft weinig speelruimte en moet alles afstemmen op de be drijfsvoering. Op de themadag was voorts veel aandacht voor het geweldige veran deringsproces in de land- en tuin bouw, wat trouwens de laatste decennia nooit anders is geweest, al ligt het tempo van de veranderingen nu hoger. Hoe kunnen de kerken dit proces ondersteunen en de boeren helpen hier op een postieve wijze op in te spelen? Een van de predikanten gaf de suggestie dat de boeren zich meer met de buitenwereld moeten bemoeien en zich duidelijker buiten de eigen kring moeten presenteren. "Hebben jullie niet te lang op een ei land gezeten? Veel mensen hebben nog altijd het idee dat een boer rijk is en in een heel grote auto rondrijdt om te kijken hoe de gewassen er bij staan. Die beeldvorming zal moeten worden doorbroken". Voor zover dominees en pastors een verkeerd beeld mochten hebben van de land- en tuinbouw, heeft de themadag er zeker aan meegehol pen om dit in positieve zin bij te stellen. verwerking en de afzet van produk ten. Ook wordt de inzet van arbeid in de biologische landbouw onder werp van studie. Daarbij wordt met name gekeken naar de kwaliteit van de arbeid en naar de arbeidsvoor ziening. Eind dit jaar komt de werkgroep met een voorstel over de manier waarop de belangenbehartiging in de toekomst kan worden geregeld. De werkgroep bestaat uit vertegen woordigers van de beide voedings bonden, de centrale landbouworganisaties, de Vereni ging voor Biologisch-dynamische Landbouw en de Nederlandse Vere niging voor Ecologische Landbouw. De werkgroep Biologische Land bouw van het Landbouwschap heeft een plan van aanpak op gesteld voor de ontwikkeling van de biologische landbouw. De werk groep gaat ervan uit dat voor die ontwikkeling het beste gebruik kan worden gemaakt van de bestaande structuren in de landbouw voor af zet, onderwijs, voorlichting en on derzoek. Aandachtspunten van de werkgroep in de komende tijd zijn: de toe komstperspectieven van de biologi sche landbouw, de behoefte aan onderzoek, de inzet van voorlichting en onderwijs en stimulering van de De vorig jaar gestarte Dienst Land bouwvoorlichting (DLV) gaat zijn ac tiviteiten voor de ekologische - en de biologisch - dynamische land bouw uitbreiden. DLV heeft daar voor afspraken gemaakt met de Nederlandse Vereniging voor de Ekologische Landbouw en de Vere niging voor Biologisch Dynamische Landbouw. De bedoeling is dat na een overgangsperiode het DLV-team voor de biologische landbouw uit acht bedrijfsdeskundigen bestaat. Op dit moment heeft DLV vier des kundigen in dienst voor deze vor men van landbouw. Aanleiding voor dit besluit is de overtuiging dat een bundeling van krachten tot een kwalitatief betere voorlichting leidt. Bovendien biedt het de mogelijkheid om efficiënter te werken. In eerste instantie richten de be drijfsdeskundigen zich op ekologische- en biologisch dynami sche land- en tuinbouwbedrijven. Ook agrariërs die willen omschake len naar ekologische landbouw of b.d. landbouw kunnen een beroep doen op de bedrijfsdeskundigen. drijfsdeskundigen. Van de uiteindelijke acht bedrijfs deskundigen worden er vier betaald via bijdragen van de NVEL en de BD-vereniging. Afgesproken is dat DLV van deze vier arbeidsplaatsen 50 procent financiert. NVEL en BD- vereniging betalen op collectieve basis 20 procent. Via het profijtbe ginsel moet de resterende 30 pro cent binnen komen. Dit houdt in dat ondernemers een rekening krijgen als zij gebruik maken van de voor lichting. De overige arbeidsplaatsen voor de bedrijfsdeskundigen worden op pro jectbasis gefinancierd. De bijdragen hiervoor zijn afkomstig van het Minis terie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Ook de provincies dra gen bij in de kosten voor de anders vier arbeidsplaatsen. Daarnaast be talen boeren en tuinders ook een deel van deze kosten.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 7