Onderscheidingen in Zeeland en Brabant dithane® Afrijpings- ziekten in GRANEN? Koninklijke onderscheiding voor de heer A.L.C. Brooijmans ïOOÏÏD Nieuws en Commentaar Zegge en schrijve Bij gelegenheid Oud ZLM-voorzitter ir. Prins Ridder Nederlandse Leeuw Kies de voordeligste bestrijding met 'Paardenman van de eeuw', geridderd In Zeeland en Brabant hebben een aantal personen, die zich onder an dere voor de land- en tuinbouw ver dienstelijk hebben gemaakt, ter gelegenheid van Koninginnedag een koninklijke onderscheiding in ont vangst mogen nemen. In Kortgene werd A.L. Priester be noemd tot Ridder in de Orde van Oranje - Nassau. De versierselen werden hem uitgereikt door burge meester mevr. H.J. Hoogendijk. De heer Priester is tientallen jaren be trokken bij de Noordbevelandse On derlinge Verzekerings Maatschappij tegen hagelschade, de laatste jaren als voorzitter. Daarnaast is en was hij aktief in diverse coöperatieve or ganisaties en polderbesturen. Ook maakt hij zich verdienstelijk voor de Kon. Ned. Federatie van Rijvereni- gingen als jurylid. De heer Priester heeft zijn landbouwbedrijf vorig jaar overgedragen aan zijn zoon. De heer T.P. Cambier uit Breskens, oud-dijkgraaf van het waterschap Het Vrije van Sluis", werd maandag j.l. eveneens benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij ging vorig jaar met pensioen. Hij was eerder lid van de gemeenteraad van Oostburg en maakte zich ver dienstelijk voor diverse sportvereni gingen. Voorts was hij bestuurder van de Rabobank. De onderschei- Burgemeester EJ Hoogendijk-van Duijn van Kortgene heeft de heer A.L. Priester zijn lintje opgespeld (foto Willem Mieras). ding werd hem opgespeld door bur gemeester J. Kruize van Oostburg. Eremedaille in goud Een gouden eremedaille was er voor de heer Th. P. Hiel uit Hulst, die op 1 september 1990 zijn aktieve loop baan als bedrijfsdeskundige van de sector akkerbouw en vollegronds- groenteteelt bij de DLV beëindigde. Zijn werkgebied was Oost Zeeuws- Vlaanderen. De heer Hiel kreeg de onderscheiding uit handen van mi nister P. Bukman. Eveneens goud was er voor heer B. Leijs uit Kruiningen, dirigent van de mandolinevereniging Excelsior, maar in de tuinbouwwereld beter bekend als fruitkweker en veiling bestuurder. Hij was o.a. nauw be trokken bij de fusie van de Zeeuwse veilingen in 1985. De heer H.P. Korst uit Sas van Gent werd onderscheiden met de gouden eremedaille vanwege zijn ver diensten voor de landbouw als ak kerbouwer, bestuurslid van de NCB en van de Rabobank. Daarnaast be kleedde de heer Korst een aantal maatschappelijke functies. Bestuurders Twee ex-gedeputeerden van Zee land deelden eveneens in de lintjesre gen. De heer J.D. de Voogd uit Vlissingen werd benoemd tot Rid der in de Orde va de Nederlandse Leeuw, terwijl mevrouw E. Maris- Koster uit Zaamslag zich sinds maandag jl. Officier in de Orde van Oranje Nassau mag noemen. De burgemeester van Wissenkerke, de heer P. Wisse, werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nas sau. Eenzelfde onderscheiding viel ten deel aan de burgemeester van Zevenbergen, de heer A.J.D. Seeler. In Brabant werd de Commissaris van de Koningin, mr. F.J.M. Houben, benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Afgelopen maandag is de heer A.L.C. Brooijmans uit Steenbergen benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg deze on derscheiding voor zijn grote ver diensten in de landbouw en dan met name de paardenwereld. De versierselen zijn hem uitgereikt door de loco-burgemeester van Steen bergen de heer C.F.J. Ooms. •De heer Brooijmans heeft in 1946 de Thoolse Landbouw Jongeren Ge meenschap mede-opgericht. Van 1958 t/m 1963 was hij hoofd bestuurslid van de ZLM. Vanaf 1960 tot de dag van vandaag is hij bestuurslid van de Stichting Thool se dagen. Daarnaast heeft hij nog tal van andere bestuursfuncties ver vuld, waaronder voorzitter van de veiling Sint Annaland. De grootste bekendheid heeft de heer Brooijmans echter gekregen vanwege zijn aktiviteiten in de Ko ninklijke Vereniging "Het Neder- landsch Trekpaard" en als grote animator van shows met Zeeuwse trekpaarden. In de paardenwereld geniet hij daardoor landelijk een gro te populariteit. Zijn grote kennis van paarden, organisatievermogen en buitengewone inzet hebben de ex port van paarden bevorderd. Dit heeft er o.a. toe geleid dat verschil lende Duitse bierbrouwerijen Neder landse trekpaarden aanspannen voor hun showwagens. Van 1945 tot 1983 heeft hij binnen de KVNT diverse bestuursfuncties vervuld. Op 9 maart 1983 werd hij erelid van de Koninklijke Vereniging. In 1970 was de heer Brooijmans oprichter van de Stichting 'Zeeuwse dag van het paard', een zeer succesvolle or ganisatie die de jaarlijkse keuringen van de verschillende paarderassen bundelt tot één grote centrale keu ring met bijbehorende demonstra ties. In 1982 viel de heer Brooijmans een bijzondere onderscheiding ten deel: samen met andere bekende mensen uit de paardenwereld werd hij door het uitvoerend comité 'na tionale Tentoonstelling' uitgeroepen tot "paardenman van de eeuw". Tijdens de uitreiking van de onder scheiding maandagmorgen heeft de heer M.C.J. Kosten de geridderde namens de ZLM geluk gewenst. Hij noemde de grote betekenis die de heer Brooijmans voor de landbouw heeft gehad en nog heeft. Kosten en Brooijmans hebben destijds sa men de Thoolse LJG opgericht. De heer Brooijmans wist overigens maandagmorgen nog nergens van. Gewoontegetrouw was hij in alle vroegte naar de paardenmarkt in Utrecht gegaan, vanwaar men hem naar Steenbergen moest halen om hem de onderscheiding te kunnen uitreiken. Deze week vierde Nederland weer Koninginnedag. Jammer genoeg was het weer zodanig slecht dat veel feestprogramma's geheel of ge deeltelijk werden afgezegd. Vooral voor de kinderen was zo'n beslis sing een grote teleurstelling waar ze het meestal niet mee eens waren. Ik heb de indruk dat veel Oranjeverenigingen het incasserings vermogen van hun achterban - toch vooral kinderen - op dit punt heb ben onderschat en teveel met volwassen maatstaven hebben gemeten. Ik schrijf dit overigens niet om Oranjeverenigingen te kat ten, maar om weer eens vast te stellen dat besturen blijkbaar niet al tijd doen wat de achterban wil. En ook daar bedoel ik niets mee. Ondanks het slechte weer was er toch weer dat typische Koningin nedagsfeertje. Het hebben van een Koningin is blijkbaar een bijzonder bindende faktor die mensen bij elkaar brengt. Dus lang leve de Konin gin. En dan waren er natuurlijk ook weer de koninklijke onderschei dingen. Ondanks voortdurende zure kritiek op het systeem ervan is de Lintjesregen voor velen "bij gelegenheid" toch altijd weer een bij zondere gebeurtenis en (dus) een gelukwens waard. Bij deze. Arbeid Na Koninginnedag komt de Dag van de Arbeid. Voor ons is dat deze keer volgende woensdag 8 mei. Dan organiseert de ZLM in de Prins van Oranje in Goes een speciale bijeenkomst om met onze achterban te praten over de problemen rond de gelegenheidsarbeid (zie elders in dit blad). Ondanks het feit dat we al enkele jaren deze problematiek indringend bij vriend en vijand onder de aandacht hebben gebracht is de situatie er onder meer door jurisprudentie alleen maar slechter op geworden. Met behulp van onze achterban willen we de proble matiek van de gelegenheidsarbeid in de land- en tuinbouw deze keer rechtstreeks vanuit de praktijk op de landelijke vergadertafels leggen. Er moet nu wat gebeuren wil de zaak niet uit de hand lopen. Oggel Ir. J. Prins, president-directeur van Cebeco-Handeisraad, is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Links zijn vrouw, rechts minister Bukman. mrnê De zojuist geridderde heer A.L.C. Brooijmans. Links loco burgemeester Ooms van Steenbergen (foto Willem Paterik). De oud-voorzitter van de ZLM, ir. J. Prins, thans president-direkteur van Cebeco Handelsraad, is ter gelegen heid van Koninginnedag een hoge onderscheiding ten deel gevallen. Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De versierselen werden hem uitge reikt door minister drs. P. Bukman. Ir. Prins is van 1966 tot 1971 alge meen voorzitter geweest van de ZLM. Hij volgde ir. M.A. Geuze op. Hij was tevens de eerste gezamenlij ke voorzitter van de ZLM en de Noordbrabantse Landbouw Maat schappij. Hij werd in 1967 als zoda nig benoemd en onder zijn leiding kreeg de integratie van de beide landbouworganisaties gestalte. Ir. Prins kwam op 1 juni 1960 in dienst van de ZLM als eerste mede werker voor de agrarisch sociale voorlichting (later SEV). In 1961 werd hij benoemd tot secretaris sa men met de heer C.D.J. van Iwaar- den. In 1965 volgde zijn benoeming tot algemeen secretaris als opvolger van mr. J.F.G. Schlingemann. Een jaar later werd hij benoemd tot voor zitter van de ZLM.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 3