Fuchsia's in tuinen Kasteel Bouvigne Agenda Vaste bezoekdagen bij Denar Kas Trekker-trek op Walcheren Land- en tuinbouwblad Hoofdbestuur ZLM vergadert op 6 mei Accountantsunie ZLM Verzekeringen ZLM Sociaal Economische Voorlichting SEVvan de ZLM •"h,: In verband met het tijdig klaarmaken van het blad, kunnen né dinsdag 15 uur, geen agendaberichten meer worden opgenomen. AFDELINGEN BRUINISSE EN OOSTERLAND VAN DE ZLM Op vrijdag 17 mei 1991 houden de afdeling Bruinisse en Oosterland van de ZLM een gecombineerde vergadering om 20.00 uur. Deze wordt gehouden in pleisterplaats 'De Treffer' te Oosterland. De verga dering zal in het teken staan van de fusie en de statutenwijziging zal be handeld worden. Veldbijeenkomsten VVB "Altena-Biesbosch" De Vereniging voor Bedrijfsvoorlich ting "Altena-Biesbosch" organiseert in samenwerking met de DLV een aantal veldbijeenkomsten. Hiervan hebben er inmiddels twee plaatsge vonden. Er worden nog bijeen komsten gehouden op 14 mei bij R. de Regt, Muggenwaard 1 te Wer kendam; op 28 mei bij A. Koekkoek, Blaasbalg 1 te Rijswijk; 11 juni bij D. Quartel, Heymansgatweg 1 te Wer kendam (pootgoedteelt); en op 25 juni bij L.A. Snoek, Uppelsehoek 17 te Almkerk (kalifixatieproeven). Alle bijeenkomsten zijn op dinsdagmid dag, aanvang 13.30 uur. Ze worden geleid door de heer J. Staal van de DLV. Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Adres: Grote Markt 28, 4461 AJ Goes, Postbus 2116, 4460 MC Goes, tel. 01100-21010, telefax 01100-31189. Redaktie: Mr. J. Oggel, hoofdredactie tel. huis 01100-20228 J. Jille, eindredactie tel. 01103-2906 L. Kattenwinkel, red. medewerker tel. huis 01100-16104 Marjan van Erk red. assistente Abonnementen en adreswijzigingen: Secretariaat ZLM-Goes telefoon 01100-21010 toestel 37 Abonnement (wekelijks): f 110,per jaar. Klachten: Bij klachten over bezorging door PZC: tel. 01184-84000 (ook op zaterdag) Bij klachten over bezorging door PTT: redaktie ZLM-blad Goes, tel. 01100-21010, toestel 21. Technische verzorging, advertentie-exploitatie en administratie over advertenties: VINK-ROTADRUK B V. Nassaustraat 13 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 2069912 Tel. 01155-8000 Telefax 2951 Het hoofdbestuur van de ZLM komt op maandag 6 mei a,s. bijeen om 13.30 uur in het Landbouwhuis te Goes. Naast de gebruikelijke versla gen uit de commissies akkerbouw, tuinbouw, veehouderij en grondge bruik zal het hoofdbestuur onder meer spreken over de contacten met de Agrarische Hogeschool in Delft en het voornemen van het ILKV om de kringen van de land bouworganisaties aktief te benade ren over het aanbod van kadercur sussen in het komende wintersei zoen. De NCB heeft aan de ZLM gevraagd mee te doen aan het opzetten van een organisatie voor het inzamelen van landbouwplastic. Het dagelijks bestuur adviseert hier positief op te reageren. Verder bespreekt het hoofdbestuur onder andere een notitie over de in tegratie van vrouwen in de ZLM. De integratiecommissie van de ZLM heeft zich in de afgelopen maanden met deze kwestie bezig gehouden. Ook de uitwerking van het ZLM- vraagpunt 1990-1991 over de be trokkenheid van vrouwen en jonge ren bij de ZLM-afdelingen staat op de agenda. Demonstratie onkruidbestrijding mais De Dienst Landbouw Voorlichting organiseert op 15 en 16 mei de monstraties mechanische onkruid bestrijding in mais. De demonstraties zijn op zand, maar de machines zijn ook bruikbaar op klei. Op 15 mei vindt de demonstratie plaats op proefboerderij Vredepeel Vredeweg 10 te Vredepeel, aanvang 10.00 en 13.30 uur. Op 15 mei is de demonstratie op landgoed Puyen- broek te Hilvarenbeek, aanvang eveneens om 10.00 en 13.30 uur. Voor meer informatie of als er twij fel bestaat over het doorgaan van de demonstratie (ivm slecht weer) kunt u contact opnemen met de DLV-teams Breda, Boxtel, Uden of Horst. De afdeling Walcheren Noord- West van de ZLM organiseert in samenwerking met de VVV op 18 juli a.s. een trekker-trek wed strijd. Deze wedstrijd wordt ge houden op een stuk weiland van de heer Ries de Visser, gelegen aan de Pekelingseweg tegenover de Aagtekerkseweg. Er wordt al leen getrokken in de vrije klasse Deelname staat open voor ieder een. De wedstrijd begint om 17.30 uur 's middags. De deel nemers krijgen de gehele namid dag de tijd om alvast 'in te trekken'. De organisatie heft de trekker- trek vereniging 'De stille kracht' uiit Tholen bereid gevonden om voor wat extra spektakel te zor gen en mete twee robuuste trekker-trek trekkers een de monstratie te verzorgen. Deze vereniging zorgt ook voor de sleepwagen. Degenen die meer informatie willen of die zich alvast willen aanmelden kunnen bellen met de penningmeester van de afde ling Adri Houmes (tel. 01188-1968), met de vice- voorzitter Jo de Visser (01188-1280) of bij Piet Dekker van de VVV (01188-2673). AFDELING SOUBURG EN OMSTREKEN VAN DE ZLM Het bestuur van de afdeling Sou burg en omstreken van de ZLM or ganiseert op donderdag 6 juni 1991 een reis naar Noord-Limburg met Van Fraassen Tours. In het program ma zijn een bezoek aan het Missie museum te Steyl en een bezoek aan de kasteeltuinen in Arcen opgeno men. De kosten van deze geheel verzorgde reis (inclusief koffie met gebak, een koffietafel en een diner) bedragen f 84,— per persoon (bij voldoende deelname). Voor 15 mei kunt u zich opgeven bij de heer J. de Visser, tel. 01184-61388 en de heer A.M. Ovaa, tel. 01184-61611. Informatieavond rondweg Oostburg Maandagavond 13 mei wordt door de 3 CLO West-Zeeuws-Vlaanderen in samenwerking met het Land bouwschap een bijeenkomst belegd voor alle belang hebbenden, die te maken kunnen krijgen met de aan leg van een rondweg ten noorden van Oostburg. Uw aanwezigheid is erg belangrijk om een tracé keuze te maken. Ook uw opmerkingen en bezwaren kunnen dan gezamenlijk worden aangepakt. Aanvang 19.30 uur in "De Eenhoorn" te Oostburg. Door de grote belangstelling voor Denar Kas is de leiding van het bedrijf gedwongen om vaste bezoekdagen in te stellen. Tuin ders die belangstelling hebben voor het milieuproject in Rijswijk kunnen voortaan op dinsdag en donderdag terecht. In de afgelopen weken hebben de vele bezoeken een te grote druk gelegd op het normale werk op het bedrijf. Op dit mo ment komen belangstellenden gedurende zes dagen per week. Voor een bezoek blijft een af spraak noodzakelijk. Dat kan bij de heer P. van Emmerik via tele foonnummer 015 - 132022. Het adres van Denar Kas is: Sions- weg 60a te Rijswijk. Landbouwhuis Goes: Grote Markt 28, 4461 AJ Goes Postbus 2116, 4460 MC Goes tel. 01100-21010 telefax 01100-31189 Kantoor Zevenbergen: Stationslaan 4, 4761 BG, Zevenbergen Postbus 17, 4760 AA Zevenbergen tel. 01680-27921 telefax 01680-25896 Kantoren: Goes, Zaamslag, Bergen op Zoom, Middelburg, Oostburg, Zierikzee, Renesse, Klein Frankrijk 1, Axelsestraat 4, Dahliastraat 94, Stationsstraat 1 5, Nieuwstraat 67b, Haringvlietplein 3, De Zoom 16, tel. 01100-15710 tel. 01153- 2010 tel. 01640-43350 tel. 01180-11451 tel. 01170-54285 tel. 01110-16051 tel. 01116- 1540 Postbus 70 - 4460 BA GOES tel. no. Algemeen 01100-38000 Polisafd. 01100-38880 Schademelding 01100-38888 Afdeling Advies Verkoop 01100-38850 Landbouwhuis, Grote Markt 28, Goes. Dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur de heer J. v. Nispen, tel. 01100-21010. Bezoekers van de heer Zuid weg alleen op afspraak. Landbouwhuis, Stationslaan 4, Zevenbergen. Donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur de heer J. de Feyter, tel. 01680-27921. J.A.M. Withagen, hoofd voorlichting, tel. 01100-21010 (kan toor), 01106-3842 (privé). T. de Bakker, rayon Schouwen-Duiveland, Tholen en St. Philips- land, tel. 01100-21010 (kantoor). A. Lindenbergh, rayon West-Brabant, Langstraat, en Midden- en Oost-Brabant, tel. 01680-27921 (kantoor), 01651-2082 (privé). P.J.E. Mangnus, rayon Zeeuws-Vlaanderen, telefonisch bereik baar tussen 08.00 en 09.00 uur onder tel. 01150-97332. Mevr. G.T. Middelkoop-v.d. Ploeg, rayon- Heusden en Altena, Langstraat en Midden- en Oost-Brabant, tel. 01680-27921 (kan toor), 01685-2338 (privé). J.L. Mieras, tel. 01100-21010 (kantoor), 01102-44041 (privé). E.T. Pons, rayon Zuid-Beveland, tel. 01100-21010 (kantoor), 01100-33242 (privé). A.F. van Rozen, rayon Noord-Beveland en Walcheren, tel. 01100-21010 (kantoor), 01100-13036 (privé). De voorlichters op kantoor Goes zijn tussen 8.00 en 9.00 uur telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer: 01100-21010. De heer A. Lindenbergh is met vakantie van 6 t/m 20 mei. De werkzaamheden worden waargenomen door mevrouw G. Middeikoop-v.d. Ploeg. In de tuinen van het Kasteel Bouvig ne te Breda zal van 3 tot en met 11 augustus 1991 een grote Fuchsia tentoonstelling worden ingericht. Vele bijzondere fuchsia's en fraaie collecties zullen de bezoekers op een zeer overzichtelijke wijze wor den getoond. Behalve oogstrelend is de show ook bedoeld als propaganda voor de teelt van deze mooie bloem. Op de tentoonstelling treft u daarom ook een keur van fuchsialiefhebbers, die als 'vraagbaak kunnen dienen voor beginnende telers. Toegangskaarten voor de Fuchsia tentoonstelling geven tevens toe gang tot de andere tuinen van het Kasteel, een Franse, een Engelse en een Duitse. Het Kasteel Bouvigne dateert uit de zestiende eeuw. Het is ongeveer 60 jaar lang eigendom geweest van de Prinsen van Oranje, maar de belangstelling was zo ge ring, dat er alleen rentmeesters in hebben gewoond. In die tijd kwam het Kasteel zodanig in verval, dat opdracht tot slopen het gevolg was. Dat is echter gelukkig door de be volking verhinderd. Met medewerking van de Rijks dienst voor Monumentenzorg is de laatste restauratie in 1975 1977 uitgevoerd. Ledenvergadering NTS Op woensdag 8 mei a.s. houdt het Nederlands Texels Schapenstam boek in motel Utrecht-Bunnik te Bunnik zijn algemene ledenvergade ring, aanvang 10.00 uur. Na het huishoudelijk gedeelte (voor de mid dag) houden drs. J. Devillors en dhr. J. Verhelle van de Nationale Vereni ging van Kwekers van Vleesscha pen in België na de middag een inleiding over de toekomst van de Belgische selectie in schapen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 2