Speciale bijeenkomst over gelegenheidsarbeid in Goes VITAK en Agrotel gaan samenwerken Deze week Nieuwe model- voorwaarden consumptie aardappelen Boeren naar bijstand of parkwachter Too £yfljTsE BIBLgg zuidelijke landbouw maatschappij Pag. 3 Oud ZLM-voorzitter geridderd. Pag. 4 Wanneer bedrijf overnemen. Pag. 5 Zes miljoen voor NRS; Graanoogst naar record. Pag. 7 Zeeuwse pastors maken kennis met praktijk landbguw. Pag. 9 AHS Delft: geen statische studie. Pag. 10 Cursussen West-Brabant in komend win terseizoen. Pag. 11 Tuinbouwklanken. Pag. 12 Reddingsplan patrijs. Pag. 13 NAJK: leer samenwerken. Europarlementariër Wijsenbeek: orra land- en tuinbouwblad VRIJDAG 3 MEI 1991 79e JAARGANG NO. 4069 De Zuidelijke Landbouw Maat schappij organiseert op woensdag 8 mei a.s. een informatieve en de monstratieve bijeenkomst over de gelegenheidsarbeid in de land- en tuinbouw. De bijeenkomst is be doeld om uiting te geven aan de ver ontwaardiging die met name onder de fruittelers in zuidwest-Nederland is ontstaan met betrekking tot de kosten van gelegenheidsarbeid. De forumavond vindt plaats in de Prins van Oranje te Goes en begint om 20.00 uur. Inleidingen zullen worden gehouden door de heer M.P. van Weele, fruitteler te Waarde, de heer F. Dillingh, voorzitter van de af deling Werkgevers en Sociale Zaken van het KNLC, en de heer Th. van der Heyden, direkteur van de Be drijfsvereniging voor Tabaksverwer- kende en Agrarische Bedrijven te Tilburg. Na de pauze zullen de sprekers sa- Het Landbouwschap heeft nieuwe algemene handelsvoorwaarden vastgesteld voor de in- en verkoop en de contractteelt van consumptie- aardappelen. De voorwaarden,die tot stand kwamen in overleg met de handel en de aardappelverwerkende industrie, zijn bedoeld om de rech ten en verplichtingen van alle be trokken partijen zo evenwichtig mogelijk vast te leggen. Mochten er tocht problemen ontstaan dan zullen die door een arbitragecommissie worden beslecht. In de loop van volgende maand or ganiseert het Landbouwschap een serie voorlichtingsbijeenkomsten waar de nieuwe handelsvoorwaar den uitvoerig worden toegelicht. Iedere teler met meer dan één hec tare comsumptieaardappelen krijgt hiervoor binnenkort een schriftelijke uitnodiging in de bus. men met vertegenwoordigers van de Accountantsunie ZLM, de SEV en de voorzitter van de tuinbouw- commissie van de ZLM, de heer C. Hamelink, een forum vormen en zal er een discussie worden gevoerd over het beleid met betrekking tot de gelegenheids- en seizoensarbeid. De leiding van de bijeenkomst ligt in handen van de heer F.A. Dees, voor zitter van de Commissie Werkgevers en Sociale Zaken van de ZLM. Gelet op de heersende onrust onder de bedrijfsgenoten in Zeeland wordt op 8 mei a.s. in Goes een grote op komst verwacht. VITAK en Agrotel hebben over eenstemming bereikt over samen werking. Binnen een half jaar wordt een technische koppeling gereali seerd van beide videotex-systemen voor de akkerbouw. Ook op het ter rein van werving, promotie en abon- nementenstruktuur zijn principe-afspraken gemaakt. Binnen de gemaakte afspraken is identi- teitsbehoud van alle betrokken part ners gewaarborgd. De samenwerking tussen beide videotex-systemen zal al op korte termijn zichtbaar worden voor de gebruikers van VITAK en Agrotel. Er wordt één keuzemenu geïnstalleerd waaruit beide systemen kunnen worden aangeroepen. De koppeling komt tot stand door naast de bestaande toegang via het telefoonnet Agrotel ook aan te slui ten op het Datanet van de PTT, waarvan VITAK en de andere AGRINET-partners (CANON en Vee- NET) nu al gebruik maken. Dan wordt het mogelijk om met één tele foontje alle genoemde systemen te benaderen. Verder zijn afspraken ge maakt over o.a. eenduidige procedu res voor de presentatie, huisstijl, menustrukturen eri voor het in loggen. Met deze samenwerking is voor de akkerbouw een belangrijke stap ge zet in de richting van het open agra- risch netwerk. Nieuwe abonnementenstruktuur Binnen de samenwerkingsvorm zal volgend jaar een aangepaste abon nementenstruktuur in werking tre den. Voor verschillende onderdelen van VITAK en Agrotel (b.v. weerbe richt) zullen aparte prijzen gaan gel den. De vaststelling van de tarieven en de afrekening blijven berusten bij de individuele partners. VITAK is het videotex- informatiesysteem van SIVAK, de takorganisatie voor automatisering in de akkerbouw; Agrotel omvat de videotex-informatiesystemen van een aantal regionale koöperaties binnen de Cebeco- Handelsraadgroep. Een plaatje, dit tulpentapijt met de Zeeuwse schuur op de ach tergrond. Het perceel is inmid dels gekopt, waardoor de warme rode kleur heeft plaatsgemaakt voor het minder opvallende groen. Ook het voorjaarsweer heeft zich vanaf die tijd van een minder 'fleurige' kant laten zien.... (foto Anton Dingemanse). "Sociaal moet er natuurlijk wat gebeuren, anders roepen de boeren straks allemaal: jij bent een mooie, jij stuurt ons de bijstand in. Nou ja, voor een deel zal dat er natuurlijk wel van ko men. Dat moet ik toegeven. Dat is onvermijdelijk. Een deel wordt ook gedegradeerd tot parkwach ter, tenminste als iedereen per se op de boerderij wil blijven. Het is trouwens een teruglopend probleem, om de eenvoudige re den dat het aantal ook terug loopt. Niet alleen in Nederland, maar in de hele EG". Als het aan Floris Wijsenbeek, lid van het Europees parlement voor de VVD, ligt, moeten de boeren in Nederland maar niet te veel hoop hebben. In een inter view met de Leeuwarder Cou rant van 25 april j.l., waaraan wij het voorgaande citaat ontlenen, doet hij - niet gehinderd door kennis en nog minder door be grip - enkele onthullende en ont hutsende uitspraken over de manier waarop "het landbouw probleem" in Europa moet wor den aangepakt. "Ik ben liberaal en ik vind dat de boeren het uit de markt moeten halen. Bovendien vind ik dat je de GATT-onderhandelingen niet kan laten stuklopen op dat kleine stukje agrarische handel in de wereld. Dus: subsidies afbou wen en de markt de prijs laten bepalen en met de interventies door de bodem van nu heengaan". Landschapsparken "Dan roepen ze natuurlijk straks: ja maar, daar komen allemaal ge volgen van. Ja, dat weet ik ook best. Het klinkt buitengewoon hard en buitengewoon onaange naam, maar er zullen straks stukken in Nederland zijn waar je niet meer verantwoord land bouw kunt bedrijven. Nederland zal daar overigens geen stuk brood minder om eten, hoor. Dat worden dan landschapsparken met misschien wat houtproduk- tie. Je kunt ook een paar polders vol water laten lopen. Misschien kun je dan nog wat doen met al ternatieve produktie. Riet bijvoor beeld. Of andere moerasachtige planten als grondstof voor de in dustrie". "De problemen in de landbouw zijn groot en ik durf best te zeg gen dat de eerstkomende decen nia het gedonder over de landbouw door zal gaan. Kijk, die GATT moet lukken. Dus: steun aan de landbouw in de EG terug. Wij kunnen ons niet permitteren dat 60% van de uitgaven naar de landbouw gaat, terwijl er al lerlei nieuwe dingen op ons afko men. De ellende voor de boeren is dan ook nog lang niet voorbij. Het is een belangrijke groep, maar ze vormen niet meer dan koud 4% van de bevolking". Madeira "De boeren hadden altijd een gegarandeerd inkomen. Zolang er echter voor de koelhuizen en opslagruimtes wordt geprodu ceerd heeft dat natuurlijk niks met de markt te maken. Alles werd toch ook benut. Ik heb het letterlijk zelf op Madeira gezien: in elk hutje daar staat een koe, wordt nog melk geproduceerd en daar krijgen ze net zo'n hoge prijs voor als de boeren bij jullie in Friesland. Van het daar produ ceren waar het het beste kan, is dan ook geen bal terecht gekomen". "Tja, nu loopt het hartstikke vast. Moet je dan nu MacSharry kwalijk nemen dat hij maatrege len neemt en de kleine boeren wat bevoordeelt?" Aldus Euro parlementariër Wijsenbeek.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 1