rtZT G. DE VRIES TERMIJNMARKT B.V. Varkensvlees vetarm Runderen incl. btw Schapen Europ- notering Veevoeders ex btw., per 1000 kg. Varkensprijzen onveranderd Schema biggenprijzen Folder grasmengsel Eerste frambozen Slachtvarkens te duur Vrije kuikenprijs fors omlaag Prijzen slachtrunderen verder aangetrokken Veemarkt 's-Hertogenbosch Prijsbericht ZHZ Slachtvarkens Biggen Zeugen Slachtpluimvee Konijnen 15 SLACHT- RUNDEREN Per kg gesl.gew. Utrecht do. Zwolle vr. Leeuwarden vr. Leiden ma. Doetinchem di. Purmerend di. Groningen di. Den Bosch wo. GEBRUIKS- VEE Per stuk Utrecht do. Zwolle vr. Leeuwarden vr. Leiden di. Doetinchem di. Purmerend di. Groningen di. Den Bosch wo. VLEES KALVEREN Per kg levend gew. Barneveld ma. Den Bosch wo. NUKA'S Prijs per stuk: Zwolle vr. Leiden di. Den Bosch wo. Mannelijk extra kwal. 8,40-9,00 - 7,80-8,70 8,00-9,00 8,35-9,10 7,75-8,50 8,20-8,65 Melk- en kalf- koeien, 1e kw. 1450-1975 1700-2225 1700-2000 1800-2300 1500-2325 1450-2300 Aanvoer Mannelijk 2e kwal. 6,70-7,40 5,90-7,05 5,85-6,45 6,60-7,40 6,20-6,95 6,50-7,30 Vrouwelijk extra kwal. 7,30-9,15 6,85-8,80 7,45-8,65 7,05-9,00 Vrouwelijk 2e kwal. 4,75-5,65 - 4,60-5,55 4,85-5,45 5,00-5,80 5,20-5,90 7,30-8,80 Kalf- Guste koeien vaarzen 1e kwal. 1e kwal. 1600-2025 1700-2000 1550-1850 1900-?300 1550-2400 1e kwaliteit 1250-1650 1150-1475 1175-1550 1700-2200 - 1525-1850 1300-1950 2e kwaliteit 5,00-5,80 Pinken 850-1375 900-1200 1075-1450 1300-1700 625-1500 650-1200 3e kwaliteit Gras kalveren 625- 900 700-1300 390- 590 Stieren roodbont 425-540 460-575 180-405 Vaarzen roodbont 250-340 250-330 260-360 Stieren zwartbont 240-290 260-365 170-210 Vaarzen zwartbont 140-190 110-210 540-790 Zwolle vr. Leiden di. Den Bosch wo. Slachtschapen/kg. 2,75-4,75 Slachtramlammeren 9,15-10,15 - Fokschapen/stuk 100-185 Weidelammeren/stuk 75-115 115-170 12/04-19/04, ex btw bron PW Stieren 7,23 - Koeien 4,80 GOES ZUID- M/W.- N/O- NED NED NED Telersprijzen Verbruikersprijzen Weidehooi Hooi a en b 385-390 375 -375 Weideh. 2e Tarwestro 195-205 190 -185 Dijkhooi Gerstestro 200-210 195 -190 Veldbeemd Kuilmais 95-97,50 100 100 (28%) Tarwestro Bierbostel 55-60 65 55-65 Gerstestro Maisgluten 125-130 Landelijke adviesprijs aardappelpersvezels 35-40 Varkensvlees is de meest gevraagde vleessoort in ons land. Ter illustratie: in 1990 kocht zelfs 92,8% van de. Nederlandse huishoudens varkens vlees. Gemakkelijk klaar te maken, zeer gevarieerd en minder vet dan u denkt. Naar dat laatste heeft het TNO-Voeding onlangs een uitge breid onderzoek gedaan. Schouderlapjes bevatten slechts 8 gram vet per 100 gram onbereid vlees. Een filetlapje, en een haas- en ribkarbonade bevatten nog minder: 7 gram vet per 100 gram. Hamlap pen bevatten maar 5 gram vet per 100 gram. En fricandeau, varkens haas en een ongepaneerde schnitzel zijn met slechts 3 gram vet per 100 gram nog magerder. Varkensvlees is een produkt dat past bij iedere gelegenheid. Voor een doordeweekse dag, een slavink en een schnitzel en voor een feeste lijk dineetje een lekkere rollade, een varkenshaasje of varkensoester. Noch Vleuten noch de grote slacht- bedrijven zagen aanleiding hun no teringen te veranderen. De gebroken weken waarin nogal wat werkdagen uitvallen bemoeilijken het normale handelsverkeer en veroorzaken ook bij de slachtbedrijven nogal wat moeilijkheden. Het aanbod lijkt mo menteel goed aangepast aan de af zetmogelijkheden. In de lidstaten is de 1e mei een dag waarop "alles" stilligt. In Hamburg noteerde maandag voor vleesvarkens onveranderd, terwijl in Weser-Ems de markt vriendelijk gestemd was, wat mede tot uiting kwam in een licht aantrekken van de prijzen. In de vleesgroothandel bleven de prijzen nagenoeg onver anderd, afgezien van een verhoging met een stuiver voor hammen en ribben. De biggenmarkt zwakte wat af. Zowel Vleuten als de NCB ver laagden hun biggenprijs met rond f 3,—. Abortus-blauw blijft een dreigend gevaar. De slachtrundermarkt ontving een stimulans door een grotere vraag voor export o.a. naar Frankrijk. Het gevolg was een duidelijk oplopen van de prijzen van koeien met 10 tot 20 cent/kg. De prijzen voor stieren handhaafden zich op het niveau van de voorgaande week. Slachtwolvee was wat wisselend met een wat zwakkere ondertoon. In de week van 6-5-1991 tot 13-5-1991 dienen de biggenprijzen, die vermeld staan in het Landelijk Biggenprijzenschema van 31 de cember 1990 met f 1,10 te worden verlaagd. De kostprijs van 1 kg varkensvlees in deze week is f 3,57. Barenbrug heeft een gratis produkt- folder beschikbaar over het grasmengsel Tetra-plus. Het meng sel bestaat voor 70 procent uit te- traploïde (Phoenix) en voor 30 procent uit diploïde rassen (Barma- co, Barezane). De tetra's zorgen voor de smakelijkheid, de diploïde rassen geven het gras een groot., weerstandsvermogen. Voor inl. tel. 08818-1744. Maandag 29 april zijn de eerste frambozen van het nieuwe seizoen aangevoerd door teler J.J. Zuidweg uit Yerseke. De eerste koper van de ze partij was J.L. Trimpe uit Goes die voor de eerste 12 doosjes van 150 gram 6,20 per doosje betaalde. De inkooporganisaties hebben de prijzen voor de slachtvarkens die ze deze week van de mesters hebben overgenomen, ongewijzigd gelaten. De biggenprijzen werden verlaagd. Volgens de slachterijen is de afzetsi- tuatie van het varkensvlees ge woonweg slecht te noemen. De stemming op de markt is lusteloos. Overal in Europa is voldoende var kensvlees verkrijgbaar. Veel Nederlandse exporteurs moe ten met verlies verkopen. Feitelijk is de inkoopprijs van de slachtvarkens 20 cent per kg te hoog. Het aanbod van slachtvarkens is echter nog steeds krap. Zelfs voor vier slacht- dagen, zoals deze week. Vandaar dat er als het ware wordt gevochten om voldoende varkens aan de haak te slaan. Een en ander bracht de Jansen- groep, VAKO en NVC er verleden week al toe om een deel van hun toeslagen in de roepprijs onder te brengen. Vandaar dat deze nu hoger liggen dan van de andere inkoop combinaties. Het bestuur van Ence- be besloot om over de periode 10 t/m 30 maart 2 procent prijscorrec- tie te verlenen en over de 31 maart t/m 20 april 3 procent. Over 21 t/m 27 april geeft men 4 procent prijs- correctie. De biggenprijzen heeft men al laten dalen. Hierbij speelde een rol dat de exportmogelijkheden sterk zijn be perkt door de geheimzinnige var kensziekte. Bij het afsluiten van deze editie was echter van sommige inte graties nog niet duidelijk hoeveel zij hun prijs zouden doen dalen. Eieren De eiermarkt is bijzonder zwak. Duitsland en Engeland nemen wei nig af. Reële afzetmogelijkheden zijn er in feite alleen maar richting in dustrie. Vanwege de vrije dagen heeft deze echter minder productie capaciteit. Vandaar dat het hele prijsniveau naar beneden is gegaan. Er is op dit moment nog geen bo demprijs in zicht. Pluimveevlees De afzet van pluimveevlees loopt goed door. Het aanbod is ruim, overigens mede vanwege uitvallen de slachtdagen. Daardoor daalden de prijzen van vrije kuikens. De broedeiermarkt is optimistisch. Het aanbod in slachtkuikens blijft zeer ruim. Voor de bescheiden hoe veelheden niet-contract gebonden kuikens had dat tot gevolg dat de prijzen met 13 cent terugliepen, dit ondanks dat er in de gebroken week zelfs op zaterdag geslacht werd. In kippen was het aanbod niet al te ruim, wat tot enig prijsherstel leidde. De VHVF stelde voor de week vanaf 6 mei de volgende prijzen vast in flkg levend gewicht incl. BTW: slachtkuikens, lichte courante f 1,59-1,64 (-13 cent); id. zware f 1,51-1,56 (-13 cent); slachtkippen 5 cent in prijs omhoog: lichte witte tot 2000 g f 0,45-0,50; lichte brui ne tot 2300 g f 0,50-0,55; zware bruine 2300 g f 0,55-0,60; slachtkuikenmoederdieren f 1,20-1,25 (onver.). De basiscontractprijs voor de week vanaf 6 mei bleef onveranderd f 1,68 (1,6665) incl. BTW en excl. toeslag. De contractpijs incl. 10 cent toeslag bedraagt f 1,78 (1,7657). Tussen haakjes de prijzen voor ondernemers die onder de landbouwregeling produceren. De vrije prijs voor broedeieren ligt boven de contractprijs, die van een- dagskuikens ligt rond de contract prijs. Er is nogal wat afzet van eendagskuikens naar het Nabije Oosten. - Makelaar Amsterdamse Termijnmarkten, aardappelen en varkens - Bel vrijblijvend voor informatie Damrak 379, 1012 ZJ Amsterdam Telefoon 020 - 620 50 01 Fax 020 - 620 63 26 Er is wat meer vraag naar goed rundvlees. Vandaar dat de slacht runderen wat vlotter worden opge nomen. Voor gebruiksvee is nog steeds erg weinig belangstelling. Op de eindmarkten van verleden week, in Zwolle en Leeuwarden, had de handel in het vrouwelijk slachtvee nog een aarzelend ver loop: Maar op de maandagmarkt in Leiden verliep de handel vrij vlug en tegen iets hogere prijzen. Doetin chem en Groningen en 's- Herthogenbosch hadden een goede handel en iets hogere prijzen; afhan kelijk van de kwaliteit: +10 tot +15 cent per kg geslacht gewicht. De handel in slachtstieren verliep overwegend kalm. De prijzen hand haafden zich in doorsnee op hetzelf de peil. Bij de handel in gebruiksvee is de stemming lusteloos. Er is weinig vraag. Vooral de drachtige dieren zijn moeilijk te plaatsen. De prijzen noteerden gelijk tot iets lager. De handel in weidekoeien was leven dig. De prijzen bleven gelijk of wer den iets hoger. De handel in het jongvee verliep stroef. De prijzen handhaafden zich op hetzelfde peil. Het aanbod van vleeskalveren was minder ruim. De afzetsituatie van het voorvlees bleef onveranderd; die van achtervlees werd duidelijk be ter. Voor vleeskalveren worden in de komende weken iets hogere prijzen verwacht. Op de paardenmarkt van 's- Hertogenbosch zijn 25 april 103 stuks aangevoerd. De prijzen waren per stuk (incl. BTW): Luxe paarden f 3.200,— tot f 3.900,—; 2-jarige Merries f 2.450,— tot f 2.900,—; 2-jarige Hengsten f 1.900,— tot f 3.100,—; 1-jarige Merries f 1.900,— tot f 2.800,—; 1-jarige Hengsten f 1.750,— tot f 2.050,—; Veulens f 850,— tot f 1.250,—; Pony's f 1.050,— tot f 1.850,—; Shetlander pony f 450,- tot f 1.000,-; Slacht- paarden oud f 3,70 tot f 4,45; Slachtpaarden jong f 6,— tot f 6,50. Handel redelijk, prijzen gelijk. Woensdag 1 mei 1991 Winterbloemkool: aanvoer: 66.000 st. 6 St. p.bk. 1-1 319, I-2 306; 8 st. p.bk. 1-1 267, I-2 250%; 10 st. p.bk. 1-1 195, I-2 158%; 12 st. p.bk. 1-1 122, I-2 97; 15 st. p.bk. I-2 72. Witlof: aanvoer: 52.000 kg. Kort grof I: S 184, 2 180%, 3 159; lang I: 2 186, 3 178; klvp. 4/5 I: 2 308; klvp. 2/3 I: 2 304; kort II: 1 164, 2 128; lang II: 1 112%, 2 96; extra kort II: 1 132, 2 89; ongesort. Ill: 1 70, 2 56%; snijlof III: fijn 42, grof 25. Aardappelen: aanvoer: 20.000 kg. Bintje: 13 - 36. Eigenheimer: 14 - 15. Irene: 19 - 27. Uien: aanvoer: 24.000 kg. Bonken: 26 - 43. Grof: 15 -28. Middel: 9 - 23. Drieling: 5 - 11. Geschoond: 73 - 130. Vandaar dat de handel in nuchtere kalveren williger was gestemd. Alle markten noteerden hogere prijzen. In 's-Hertogenbosch deden eerste kwaliteit nuka's f 60,— meer dan verleden week. Zuivelmarkt onzeker Op de zuivelmarkt heerst nog steeds onzekerheid. Dat komt om dat Brussel nog niets heeft besloten over de EG-prijzen. De afzet van boter verloopt nog steeds stroef. De produktie ligt ze ker 4 procent boven het niveau van 1990. Er wordt veel voor interventie ingeleverd. De markt voor mager melkpoeder is onoverzichtelijk, maar vertoont wel een neerwaartse tendens. Alleen de markt voor weipoeder geeft hogere prijzen te zien. Edammerkaas onderging verleden week een prijsdaling vn 30 cent per kg. Maar deze week werd deze weer ongedaan gemaakt. Men ver wacht voor de nabije toekomst on veranderde kaasprijzen, bij een produktie die afgestemd is op de afzet. Per kg. gesl. gew., incl. btw. Verwachting Vleuten deze week Geslacht (73-93 kg.) Levend (85-115 kg.) 3,50-3,52 2,83-2,88 Roepprijs inkooporganisaties vorige week deze week Cavee/Coveco 3,32 3,32 Druvar 3,32 3,32 Encebe 3,32 3,32 Janssen groep 3,36 3,36 Lunenburg 3,32 3,32 NVC 3,44 3,32 Vagrocon 3,32 3,32 Vako-Zuid 3,44 3,44 Zuidgroep 3,32 3,32 Gepubliceerde prijs voor biggen met een basisgewicht van 23 kg. in gld./stuk vorige week deze week Dalland N Dalland Z Encebe Fomeva Lunenburg Richtprijs LBS Vleuten (verw.) Lei (wk 17) 142,00 139,00 133,00 137,00 135,00 111,60 137,00 133,50 130,00 133,00 1e kwal. per kg. lev. gew., incl. btw Utrecht 25/04 Zwolle 26/04 Leiden 30/04 Den Bosch 30/04 2,40-2,50 2,40-2,45 2,50-2,60 Basiscontr.prijs/kg./ex toesl./incl. btw. Kuikens tot 1400 gr. week 27/04-04/05 1,78 Vrije prijzen week 27/04-04/05 Lichte witte kippen 0,43 - Zwaardere bruine kippen 0,53 - Slachtkuikenmoederdieren 1,23 - Slachtkuikenintegraties LEI, week Slachtkuikens netto 1601 gr. per kg.lev.gew.af mester Eendagskuikens per stuk franco mester ex btw., deze week Enki 1000 kg. Elco franco 3.000 kg Wilko* hoogste notering: 1e kwaliteit, 150 kg. 4,00-4,30 4,25

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 15