Voor de Haar haar en haar IMAJK: leer samenwerken Vrouw en Jongeren Schrijven in het ZLM-blad onder redaktie van de Perskommissie Bond van Plattelandsvrouwen voor Zeeland en Noord-Brabant. Adres: P.J. de Rooy-Janse M.A. Postbus 42, 4424 ZG Wemeldinge 13 Niet alle jaren is de drang zo hevig maar dit jaar was het er weer, bij ve len ging de bezem erdoor en kwam er nieuw behang, een nieuw verfje of nog meer. Als het huis klaar is volgt de kleding en dan komen we aan onszelf toe. Een bezoek aan de kapper is al het minste wat de meesten doen. De kleur van het haar kan worden aangepast aan het ge voel van het moment of aan het ver wachtingspatroon voor de komende tijd. Verven van het haar is bepaald geen verschijnsel van onze tijd. In de oudst bekende gegevens wordt al over haarmode en kleur melding gemaakt. Afrikaanse strijders verfden en ver ven nog hun haar als ze ten strijde trekken. Rode klei gaat er dan in en met de beschilderingen van hun ge zicht zijn ze "onherkenbaar" als persoon. Het is dan een soort ca mouflage of uniform en dat maakt de mens onpersoonlijk. In vroegere tijden droegen de Engelsen heel dik wijls een pruik. Dat gaf de drager meer autoriteit, meer gezag. Gewel dige hoge kapsels zijn in de middel eeuwen mode geweest. De mode om een pruik te dragen ging heel ver en de kapsels werden torenhoog opgebouwd uit echt haar of wol of katoen en ook Wel een combinatie ervan. Voor mannen waren het veelal de lange kapsels met golvende lokken die in de modekleur waren geverfd. In die tijd werd men niet gaarne met grijs haar gezien en evenmin kaal of kalend. Punk Enige jaren geleden zag men jonge ren met z.g. punk-haar. Dat was dan in een heel felle kleur geverfd bo venop het hoofd terwijl de zijkanten werden kaalgeschoren. Het was be doeld als een soort afzetten tegen de maatschappij. Echt nieuw was dat niet, in de oude afbeeldingen van de Egyptenaren komen we der gelijke kapsels al tegen. Men ge bruikte in die tijden middelen die er gemakkelijk uitgewassen konden worden zoals de rode klei van de Af rikanen. Na de strijd kwam men weer als zichzelf terug! Pruikenmakers Een heel speciaal beroep was dat van pruikenmaker. De techniek van dat vak moest van een goede vak man worden geleerd. Voor het haar dat nodig was had men mensen in dienst die dat leverden van hun hoofd. In de noordelijke streken was blond haar zeer in trek en roodhaar had veel minder aftrek. Tot er iemand met rood haar op een hoge post kwam zoals Koningin Elisabeth I van Engeland, dan wordt het mode; dus mooi. Soms dragen we ons haar lang en andere tijden weer kort. Lang geloofde men dat de kracht van een mens te makëfThad met zijn haar. Als dat werd geknipt ging de kracht verloren (zie het verhaal van Simson en Delilah). Dierenwereld Ook in de dierenwereld is het haar en de kleur ervan van groot belang. Meestal zijn de mannetjes uitbundi ger dan de vrouwtjes. Dat heeft in veel gevallen te maken met de kwetsbaarheid. Een broedende vo gel b.v. is een gemakkelijke prooi voor haar vijanden, vandaar de schutkleur. Het mannetje daarente gen is dikwijls heel uitbundig van kleur en kan de vijand daarmee op een dwaalspoor brengen, van het nest weg. Bij de zoogdieren hebben Het haar is a/s een kroon op het hoofd (foto Anton Dingemanse). de mannelijke veelal een veel vollere haardos/manen en staart of zoals de leeuw een grote krans om het gelaat. Dierlijk haar wordt in mindere mate voor pruiken gebruikt. Alleen wol is in bepaalde gevallen geschikt. Wel wordt er als pruiken in de mode zijn van alles in verwerkt om de pruik meer volume te geven. In een kapsel worden ook wel stoffen ingebracht met het doel het volume te vergro ten, zie het gebruik van Col in deze tijd door vooral jongeren. Toch doen we allemaal een beetje mee met dat wat de "mode" voor schrijft al proberen we het wel aan te passen aan onze eigen smaak. Hoe belangrijk een kapsel is vertelt het volgende voorval. Een genezen de patiënte had grote moeite om weer een beetje op gang te komen. Haar huisarts zei toen: "Ga nu eerst eens naar de kapper en koop daarna een nieuwe jurk en je zult zien dat het dan stukken beter zal gaan". De raad werd opgevolgd en inderdaad, het werkte. Het gevoel er beter uit te zien werkte mee in de goede richting. Verzorging van ons haar. Ga je mee naar...., kom nu, dan heb ben we wat meer tijd. Goed, maar ik moet eerst nog even mijn haar was sen. Hoe vaak horen we dat niet of; "ik was vroeg op want ik moest eerst mijn haar nog wassen". Het haar is als een kroon op het hoofd en mag dus best heel erg goed worden verzorgd. Volgens de laatste berichten komen de pruiken weer meer in het modebeeld en zul len velen die de mode volgen daar aan meedoen. Wel is het zaak te bedenken dat men die dingen niet constant dragen kan omdat dan het eigen haar dreigt te verstikken on der de last van de pruik. Zoals bij al les eerst zien of het nuttig effect groot genoeg is om tot aanschaf over te gaan. Van de vorige rage lig gen er waarschijnlijk nog heel wat ergens opgeborgen. Hoge kapsels zien we ook nu wel en het is interessant te zien hoe men daarmee omgaat. Stijf van de lak en zittend slapen, kunnen dergelijke kapsels wel enige weken mee. Datzelfde geldt voor de talrijke dun nen vlechtjes die sommige Afri kaanse vrouwen dragen (soms ook mannen). Het kapsel blijft zitten tot de haargroei al te duidelijk zichtbaar is bij de haarwortel. Dan neemt men weer uren om het kapsel opnieuw in te vlechten. Wassen gaat door het kapsel heen men spoelt het haar en de hoofdhuid tussen de vlechtjes door. Drs. P.J. de Rooy-Janse Iedere week vindt u in het ZLM-blad een hele of halve pagina, volge schreven door leden van de Neder landse Bond van Plattelandsvrouwen uit Zeeland en Noord-Brabant. Dat is een ver trouwd en bekend onderdeel van de ZLM-krant, maar heeft iemand van u zich wel eens afgevraagd hoe dit kleine stukje tot stand komt? Want zo gemakkelijk als het eruit ziet is het allemaal niet. Dat kleine groepje Plattelandsvrou wen, dat ervoor zorgt dat u de laat ste wetenswaardigheden over de Bond en andere zaken te weten komt, is een clubje goedwillende amateurs, die een gedeelte van hun vrije tijd besteden aan het vullen van deze pagina. Maar om dat op een verantwoorde manier te kunnen doen, hebben wij daar zo nu en dan enige hulp bij no dig. Uiteindelijk zijn de meesten van ons niet voor schrijfster in de wieg gelegd. Om ons hierbij wat verder op weg te helpen, was onze laatste bijeen komst, behalve om te bespreken hoe ons stukje van de krant de eerstkomende maanden gevuld gaat worden, voor een gedeelte ge wijd aan het "Schrijven". En als u denkt dat het allemaal wel mee zal vallen, wat denkt u dan van de volgende zinnen, die geschreven stonden op het stencil dat we alle maal onder onze neus geschoven kregen die dag? "Wat we ook schrijven, er is altijd een lezer en de lezer is dan onze gast. Wij komen binnen en bieden iets aan. Onze gast kan dat tot zich nemen. Een gast wil met respect worden behan deld. Niet neerbuigend. Daarom er voor zorgen dat men geen woordenboek nodig heeft bij datge ne wat men leest. Nooit vergeten voor wie men schrijft. Die groep wil- lén we bereiken." Opdracht Dat was een gedeelte van de tekst, daarna volgden nog wat aanwijzin gen hoe we een teket in moesten delen, wat we weg moesten laten en wat zeer beslist niet. En omdat het nieuwe jaar nog niet zo heel oud was, kregen we als opdracht: Schrijf eens een toespraak van een afdelingspresidente van de Neder landse Bond van Plattelandsvrou wen, zoals zij die zou kunnen houden op een Nieuwjaarsbijeen komst. En dan ga je beginnen. De jaarwisseling is allang verleden tijd. Buiten schijnt het zonnetje en je hebt eigenlijk al een beetje het voor jaar in je hoofd. Maar toch, een nieuwjaarstoespraak. En dan kom je er eigenlijk pas goed achter, hoe verschillend mensen zijn. We zijn niet met een grote groep. Maar het is interessant te bemerken hoe verschillend we allemaal den ken over een nieuwjaarstoespraak. In de ene toespraak komt hoofdza kelijk naar voren hoe belangrijk de Bond kan zijn voor vrouwen die met eenzelfde problematiek te maken hebben. Namelijk de landbouw en in het bijzonder het bedrijf. Een ander vindt het belangrijk open te staan voor anderen. We wensen het al kaar ieder jaar weer toe, maar wat komt ervan terecht. Een ander kijkt terug op hetgeen er het afgelopen jaar is geschiedt, en een volgende wenst een ieder het geduld toe, te kunnen luisteren naar anderen zon der te veroordelen. Spreek- en schrijftaal Nadat ieder van ons een toespraak heeft geschreven, lezen we allemaal de toespraak van een ander voor. Dan blijkt dat er een groot verschil is tussen spreektaal en schrijftaal. Als je de toespraak van iemand wil ge bruiken om in het ZLM-blad te publi ceren, zal je die moeten veranderen. Je moet er echter wel voor zorgen dat de essentie van de toespraak hetzelfde blijft. Ook dat wordt besproken. Hieruit blijkt dus wel, dat het vullen van de pagina in het ZLM-blad niet zo gemakkelijk is als het lijkt. We moeten wel degelijk rekening hou den met bepaalde faktoren. Maar onder leiding van Nelly de Rooy Janse zal het ons wel lukken. E. Geil voet-Bevaart Afd. Tholen/St. Philipsland 10 mei: Kleiduivenschieten te St. Philipsland. Vertrek om 18.30 uur bij Lysian, Hogeweg 2 te St. Philips land. Opgeven bij Paul (01166-2637) of Lysian (01677-2427). 20 mei: Fietsen en Barbeque. Plaats: Scherpenisse. Aanvang: 11.00 uur. Kosten: f 10,—. Opgave bij Paul Versluys (tel. 01666-2637). Afd. Noord-Beveland 17 mei: Schuurfeest. Plaats: Noord- langeweg 19 te Kats. Aanvang: 21.00 uur. Afd. Oost Zeeuws-Vlaanderen 10 mei: Naar Walibi. Vertrek: 8.15 uur van het plein te Zaamslag. 8.30 uur van het Marktplein te Axel. Kosten: leden f 25,—; niet-leden f 30,—. Opgave vóór 9 mei bij Leendert (tel. 01150-12842). Provinciaal 6 mei: DB-vergadering; 21 mei: HB- vergadering. Agrarische jongeren moéten niet al leen met planten, dieren en machi nes leren werken, maar ook met mensen. Agrarische scholen, het vervolgonderwijs en onze eigen jongeren-organisatie moeten hen daarbij helpen, aldus het congres van het Nederlands Agrarisch Jon geren Kontakt op 5 april in Gelder- malsen. Op 5 april sloot het NAJK het jaar thema 'Samen werken' af. De con clusie is duidelijk. Samenwerken kan en moet beter. Bijvoorbeeld bij bedrijfsovername Het is noodzake lijk dat ouders en opvolger voor de bedrijfsovername goed samenwer ken op basis van gelijkwaardigheid. Daartoe maken ze schriftelijk af braken over beloning, verantwoor delijkheden en taakverdeling. De opvolger moet, ondermeer via cursussen, leren verantwoordelijk heden op zich te nemen. Ouders moeten leren verantwoordelijkhe den over te dragen. Indien het be drijf onvoldoende inkomensmogelijkheden biedt voor ouders en opvolger, beslissen ouders en opvolger in onderling overleg wie buitenshuis gaat wer ken ter aanvulling van het inkomen uit het bedrijf. Er is méér nodig dan een goede sa menwerking tussen ouders en op volger. Jonge agrarische vrouwen moeten zelf kunnen kiezen of ze buitenshuis, op het bedrijf of in de huishouding willen werken. Jonge agrarische mannen stellen hen daartoe in staat door een deel van de huishoudelijke taken op zich te nemen. Het NAJK wil dat in het middelbaar onderwijs mannen via zorgvakken leren voor zichzelf te zorgen. Ook de relatie werkgever werknemer moet beter. Alle agrarische jongeren moeten zich kunnen scholen tot een goede werkgever. Het agrarisch vervolgon derwijs dient in het cursusaanbod een cursus sociale vaardigheden op te nemen, bijvoorbeeld over om gaan mest personeel/stagiaires. Tenslotte is er de samenwerking met andere boeren en tuinders. Sa menwerken met collega's kan eco nomische en sociale voordelen opleveren. Boeren en tuinders zijn zelf verantwoordelijk voor het suc cesvol laten verlopen van die sa menwerking, vindt het NAJK. De overheid, de Sociaal- Economische Voorlichting (SEV) en de Dienst Landbouwvoorlichting (DLV) moeten het samenwerken tussen twee of meer bedrijven ver der stimuleren. Bijvoorbeeld wat be treft het samen gebruiken van machines, het gezamenlijk bouwen van een mestopslag, onderlinge ka velruil en grondroulatie tussen vee houderij en akker- en tuinbouwbedrijven. Henk Weinans

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 13