Reddingsplan voor patrijs HACK TooNv/d Aangeboden: DROGE KIPPENMEST 2e HANDS STELCONPLATEN 1 70,* p. st., 2 x 2 m2 Alle zorg Uw antwoord op schimmels: Luxan Corbel en Daconil 2787® 12 mmmm Met eenvoudige maar doeltreffende beheermaatregelen de patrij zenstand opkrikken, dat is de doelstelling van het vorige week door staatssecretaris Gabor van Landbouw, Natuurbeheer en Visse rij gepresenteerde "Herstelplan Leefgebieden Patrijs". In éen vijftal proefgebieden, waaronder een ge bied van 800 ha in Poortvliet, moet blijken dat de stand in vijf jaar kan verdubbelen. De Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu heeft als initiatiefnemer van het plan ook de verantwoorde lijkheid over de uitvoering ervan, in samenwerking met de plaatselijke grondgebruikers en jagers. Onderzoek dat de laatste twintig jaar is uitgevoerd, toont aan dat met verbetering van de biotoop de patrij zenstand ook aanzienlijk verbeterd kan worden. Gedacht moet worden aan een selectief gebruik van bestrijdingsmiddelen en het vergro ten van het aanbod van nestgele genheid voor deze bodembroeder. Hoewel deze biotoopaanpassingen op zich vrij eenvoudig zijn uit te voe ren, is dat tot nu toe nooit op grote schaal gebeurd. Daarvoor zijn drie oorzaken aan te wijten. Het grond gebruik door de landbouw is altijd zo intensief geweest dat aan biotoop- aanpassingen geen ruimte werd geboden; het Relatienota-beleid van de overheid heeft zich altijd meer op de graslandgebieden dan op de ak kerbouwgebieden gericht; en jagers hebben door gebrek aan informatie tot nu toe te weinig activiteiten ont plooid ten gunste van de patrijs. Een publiciteitscampagne rond het "Herstelplan Leefgebieden Patrijs" en het daarin opgenomen de monstratieproject moet jachthou- ders, landbouwers en andere betrokkenen stimuleren om flora- en faunavriendelijke maatregelen te ne men. Het project behelst de inrich ting van een vijftal proefgebieden in de provincies Limburg (Beesel, 200 ha), Zeeland (Poortvliet, 800 ha), Drenthe (Westdorp, 700 ha) en Gro ningen (Muntendam, 600 ha; Zuid- laardermeer, 200 ha). Braaklegregeling Een drietal maatregelen zal in ieder geval in alle proefgebieden uitge voerd worden. Zo moeten broed- en schuilgelegenheid voor patrijzen vergroot worden. Dat wordt bereikt door stroken grond uit de land- bouwproduktie te nemen en hierop ruigtestroken te creëren. Verder zal met de landbouwers overeengeko men worden dat zij selectief gebruik maken van bestrijdingsmiddelen, vooral in randstroken van graanper- celen. Tenslotte zal het aanbod van voedsel en dekking op gronden die vrijkomen in het kader van de braak legregeling vergroot worden. Omdat deze maatregelen ten koste gaan van de inkomsten van de be trokken landbouwers, zullen er door het ministerie vergoedingen uitge keerd worden. i HEEFT DE IDEALE SHOVEL VOOR HET BOEREN WERK! (04199) 16 86 TE KOOP gevraagd melkquo tum. Marcel Obels O.G. b.v., tel. 01658-1570. GEBRUIKTE BETONKLIN- KERS, gebakken klinkerkeien, w.f. klinkers en natuursteenkei en. Pekaar Bestratingsmateria- len b.v., tel. 01131-2069. SLACHTKUIK EN S STROOISELMEST met gega randeerde gehaltes! De gewas- beschermer van der Wal B.V., 01877 - 1200 - 2935 01873 - 2746. LUCHTFOTO van uw bedrijf, woning of omgeving. Bel: Jo- han de Groene LUCHTFOTO- GRAF1E Tel. 01192 - 2087. MESTSILO KAPPEN passend op alle merken. Geheel gemon teerd vlg. BRM. Vraag vrijblij vend prijs; Fa. v. Eekeren, Wouw, 01658 - 2251, ook na kant, uren. GALLAGER SCHRIK DRAAD app. Div. uitvoerin gen. Gratis demonstratie; Fa. v. Eekeren, Wouw, 01658 - 2251. Henk Bruyn, Kruiningen, 01130 - 3405. VOOR LEVERING van pro- paangas in bulk van 1000 liter tot 20.000 liter, flessen gas (5 kg, 10,5 kg en 32 kg) voor grootverbruik en depothou ders. J. van Oers, tel. 01658 - 1732. TE KOOP: gebruikte Agria 4800 diesel tuinbouwtraktoren, gebruikte Votex weidebloter 2.20 m. Gebr. Catseman, 01175 - 266. TE KOOP: olie c.v.-ketel met radiatoren en pijpen en 1200 ltr. olievat. Hard houten vallen en planken voor varkenshok in richting. Ventilatoren regel- kasten. Drinknippels voor varkens. Partij grasvoerbakken voor varkens. Hogedrukspuit. Tel. 01194 - 360. OVERALLS 3 stuks 97,— excl. BTW. Hogedrukreinigers tegen stuntprijzen. Dekker, Se- rooskerke, 01189 - 2774. met aantrekkelijke garanties en prijzen dubbel bewapend Ook nieuwe Tel. 01650-54152 De zorg voor uw gewas, daarmee is Luxan al tientallen jaren bezig. Uw dagelijkse praktijk is uitgangspunt bij het ontwikkelen en produceren van het brede Luxanpakket Produkten die bijdragen tot een optimaal resultaat en een prima opbrengst Luxan Corbel, vóór het te laat is. leder seizoen bedreigen meeldauw, roesten en Septoria uw graanoogst. In een vroeg stadium stopt Luxan Corbel de ontwikkeling van deze schimmels. Daarmee voorkomt u extra schade in uw gewas. Vanaf het in de aar komen kan Septoria schade geven. Toevoe ging van Daconil 2787 is dan noodzaak. Kontroleer uw gewas regelmatig en geef schimmels geen kans. Zet Luxan Corbel en Daconil 2787 tijdig in. Luxan Corbel en Daconil 2787 zijn verkrijg baar bij uw regionale land- en tuinbouw- koöperatie. Gedeponeerde handelsmerken: Corbel: Dr. R. Maag. AG.; Daconil 2787: ISK Biotech. Go zorgvuldig met gewasbeschermingsmiddelen om en lees voor de toepassing altijd eerst de gebruiksaanwijzing op het etiket Alle zorg voor uw gewas! B.V. Luxan - Postbus 9 - 6660 AA Eist (Gld) Tel. 08819-608II Maakt deel uit van de Cebeco-Handelsraad-groep

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 12