Cursussen volgen in West-Brabant in het seizoen 1991-1992? Veel vraag naar informatieboekjes IMog geen erkenning voor cursus spuitvaardigheid Stagemogelijkheden in Canada en Europa Geef u zo snel mogelijk op ClS)0£K Vekabo nieuws 10 Nu veel van de voorjaarswerkzaamheden achter de rug zijn, is het goed om de gedachten eens te laten gaan over welke cursus(-sen) u het komende winterseizoen zou willen volgen. Haast is hierbij ge boden, omdat u zich uiterlijk begin mei dient op te geven. Om u een overzicht te geven van alle cursussen die aangeboden worden, en de vereiste voorwaarden, is er ook dit jaar weer een boekje uitgege ven waarin u al deze informatie kunt vinden. In dit boekje staan de cursussen die worden aangeboden door de agrari sche scholen die vallen onder het AOC West-Brabant (zie kaartje). Verder is in het boekje te vinden hoe lang de verschillende cursussen du ren, in welke periode ze plaatsvin den en aan welke voorwaarden de deelnemers moeten voldoen om aan een cursus te kunnen deelnemen. Iemand die full-time dagonderwijs volgt kan niet tot het cursusonder wijs worden toegelaten. De volgen de cursussen worden aangeboden: Algemene cursussen A.V.T.O. (Algemene Vorming Toe komstige Ondernemers), boekhou den en ekonomie; boekhouden en administratie; booglassen voor be ginners en gevorderden; informatika (algemeen voor beginners); steen- en cement werk (metselen); trek- keronderhoud beginners en gevor derden; bijenteelt beginners; ge zondheid, rugklachten en veiligheid in de agrarische sektor; personeels beleid; T.O.V. (Training ondernemers vaardigheden); elektriciteit; mana gement I en II; managementsstudie- dagen over motiveren, onderhandelen en kreatief denken; handvaardigheid; houtbewerking; mollenbestrijding; bedrijf en milieu; bodemkunde en bemesting; agra risch Engels, Frans en Duits; com puter boekhouden; handel in agrarische produkten. Landbouw cursussen aardappelselekteur; bedrijfsoverna me (i.s.m. de R.A.K.), geïntegreerde landbouw; (opfriscursus) spuiten in de landbouw; klauwverzorging; voortplanting/vruchtbaarheid/ge boorte bij rund; schapenhouderij (voor beginners); varkenshouderij; themacursus rundveehouderij; E.V.T.O. rundveehouderij; informatika (akkerbouw, rundveehouderij, var kenshouderij); V.O.R. (voortgezette opleiding rundveehouderij); boeren kaasbereiding; kalveropfok; machi naal melken; weidebouw en voederwinning; bewaarmethoden; braadkuikenhouderij; uitvoering ge wasbescherming akkerbouw; the macursussen rundveehouderij, mineralenbenutting, varkenshoude rij en loonwerkbedrijven; geïnte greerde akkerbouw; EVO (vervolg op EVTO) rundveehouderij; onder nemen en veranderen akkerbouw. Tuinbouw/groente/bloemencur- sussen spuiten in de tuinbouw; groenteteelt volle grond; aankomend hovenier; vakbekwaamheid Hovenier I; vakbe kwaamheid bloemschikken I en II; De agrarische schoten die onder het AOC West-Bra bant vallen. beginnen met een bloemenwinkel; bemesting en fysiologie in substraatteelt; ekologische groente teelt; informatika tuinbouw (ver volg); kasklimaatsregeling/automatisering; plantenfysiologie en klimaat; keur meester A, B en C; themacursus groenteteelt; weefselkweek; tuin- bouwcursus voor vrouwen; onder houd kettingzagen; maaimachines groenvoorziening en verzorging; scherpen van gereedschappen snoeien - nieuwe visie; boomteelt (oriëntatie); fruitteelt voor vrouwen; onderhoud en werken met hegge- scharen; sportveldenbeheer; veilig heid in de groenvoorziening; bloementeelt; groenteteelt; be mesting in de tuinbouw; algemene tuinbouw; allerlei vervolgcursussen voor bloemschikken en -binden; EVTO-tuinbouw; EVO glastuin bouw; beleid. Boomteelt Vermeerdering; milieu en bedrijf; uit voering gewasbescherming. Aanleg en onderhoud van groen voorzieningen Beheersplan openbaar groen; ecolo gisch groenbeheer; bedrijfsmilieu- zorg; vervolgcursus ontwerpen; begeleiden ecologisch groenbeheer; project management/administratie; uitvoering gewasbescherming; snoeien en erfbeplanting. Naast de hierboven genoemde cur sussen worden er ook nog cursus sen aangeboden door het Centrum' voor Champignonteeltonderwijs te Horst (tel. 04709-4555), het Cen trum voor Onderwijs in de Diervere- deling en Rundveehouderij te Horst (tel. 04709-3535) en de Land- bouwpraktijkschool te Schoondijke (tel. 01173-1551). Voor informatie over hun cursusaanbod kunt u het beste met de scholen zelf contact opnemen. Of de cursussen op alle genoemde plaatsen doorgaan is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Soms moeten er kombinaties worden ge maakt. Het is van groot belang, dat u zich tijdig aanmeldt, dat wil zeg gen zo spoedig mogelijk, omdat eveneens spoedig, wordt besloten of de cursus doorgaat. Wanneer een cursus wegens een te klein aantal deelnemers eenmaal is afgelast, kan deze in het cursusjaar 1991/1992 praktisch geen doorgang meer vinden. Aanmelding en informatie De aanmelding voor een cursus dient schriftelijk bij de betreffende school te geschieden. Waar de cur sus precies gehouden wordt staat in de cursusboekjes vermeld. Deze boekjes kunt u verkrijgen bij: - de cursuscontactpersonen van de. afdelingen - het Landbouwhuis van de ZLM te Zevenbergen (tel. 01680-27921) - het secretariaat van de PJZ (tel. 01100-21010) - de betreffende scholen, te we ten: s.g. Quirijn te Tilburg (013-555911), de heer M. van Wijk; regio Alphen (04258-1570), de heer Chr. van Nuland; LAS Steenbergen (01670-63417), de heer P. Bo- vee; LAS Oudenbosch (01652-3338); LAS Andel (01832-1298), de heer A. van Veen; LAS Breda (076-140156), de heer A. Braat; MITuS Breda (076-712280), de heer Spaarga ren. De heer Spaargaren is te vens algemeen cursuscoördinator. Grietjes Middelkoop Henk Tegels Eind maart stond in de Kampi oen, het maandblad van de ANWB, een artikel over kampe ren bij de boer. Dit artikel was dermate positief dat veel kam peerders, die hiervan nog nooit gehoord hadden, informatie bij Vekabo aanvroegen. Er werd vanuit heel Nederland om. Veka boboekjes van Zeeland gevraagd en tot nu toe zijn er al zo'n kleine honderd verzonden. Begin april kwam de Kampeer- en Caravan- kampioen uit, met daarin een gidsje met de adressen van zo'n 200 kampeerboeren in geheel Nederland. Ook daarna was er weer vraag naar Vekaboboekjes Imaar nu meer over een bepaal de regioomdat er meer informa tie over de mini-campings in de Vekaboboekjes staat. Persoonlijk vind ik het idee van de kampeer- boerengids prima, maar de infor matie iets te summier. Zelf had ik liever gezien dat de bedrijven ge kwalificeerd waren op sanitair en andere voorzieningen, dan wisten de aspirant-kampeerders bij de boer beter wat ze konden verwachten voor de prijs. De ANWB was echter van mening dat dit de prijs zou opdrijven. AMFtKtN O)DL \£t)£KATI£ ZttLAND Op 18 april werd de handteke- ningenaktie van Vekabo Zeeuws-V/aanderen behandeld in de gemeenteraad van Oost burg. Zoals te verwachten was en geen meerderheid in de raad voor het plaatsen van 15 eenhe den in het hoogseizoen. Tot ie ders verbazing bleken echter de frak ties van PvdA, CDA en VVD bereid iets voor de kampeerboe ren te doen. Zo werd voor gesteld, het aantal weken dat er 10 eenheden mogen staan, uit te breiden. Dit voorstel houdt in, met He melvaart en tot en met Pinkste ren 10 eenheden, en in het hoogseizoen geen 6 maar 8 we ken. Jammer voor alle kampeer boeren die aan deze aktie hebben meegedaan, dat er nog steeds geen 15 eenheden ge plaatst mogen worden, maar met een uitbreiding van het aan tal weken, hebben ze toch een klein succesje behaald en is al hun werk niet voor niets ge weest. Toch geven we de moed niet op en blijven streven naar 15 eenheden in het hoogseizoen. Veel zal echter afhangen van de nieuwe W.O.R., want ook nu bleek weer, dat de gemeente Oostburg zich houdt aan de kampeerwet. Er is weer een aantal gesprekken geweest tussen Vekabo en de 3 ZLO's. Het grote hangijzer is nog steeds, is de mini-camping een onderdeel van het agrarisch bedrijf. Begin mei vindt weer een ge sprek plaats met de Recron. De voorzitters van de Vekabo's uit Zeeland, Noord-Brabant, Lim burg en Noord-Nederland zullen in Arnhem een gesprek hebben met het Recron-hoofdbestuur. Het belangrijkste gesprekspunt zal ongetwijfeld zijn de 15 een heden die Vekabo in de nieuwe W.O.R. opgenomen wil zien. Op dinsdag 11 november begint in Goes een kursus kamperen bij de boer. De kursus duurt 15 we ken en wordt gehouden op de dinsdagavond. Aspirant- kampeerboeren of reeds be staande kampeerboeren, die in teresse hebben deze kursus te volgen, kunnen zich opgeven bij de Vekabo bestuurders in hun regio. Volgende week is het Hemel vaart. Als het weer mee zit, zal het erg druk worden. Steeds meer kampeerders trekken er in het voorjaar een weekje op uit en steeds meer kampeerders weten de weg naar de boer te vinden. De ctirsus spuitvaardigheid, ontwik keld door bedrijfsleven en landbouw onderwijs, dreigt in het slop te raken. Een formele erkenning van deze cursus door het ministerie van Landbouw is tot nu toe achterwege gebleven. Het Landbouwschap trekt hierover aan de bel bij de directie Landbouwonderwijs van het minis terie van Landbouw. Het Meerjarenplan Gewasbescher ming stelt een diploma spuitvaardig heid verplicht voor iedereen die bestrijdingsmiddelen gebruikt. Om dat het bedrijfsleven al enige jaren goede ervaringen heeft met eën cursus op dit vlak, is het ministerie eerder gevraagd om deze te erken nen als de cursus uitvoering gewas bescherming in het Meerjarenplan Gewasbescherming. Dit is nog steeds niet gebeurd. Het gevolg is, aldus het Landbouw schap in een brief, dat de bestaande cursus dreigt dood te bloeden. Voor deelnemers en voor onderwijsinstel lingen is het onduidelijk of dit onder wijs in de toekomst nog wel blijft bestaan en of het certificaat straks kan worden omgewisseld voor een spuitdiploma. In de brief vraagt het Landbouwschap aan het ministerie om de cursus snel te erkennen. De Stichting Uitwisseling heeft op beperkte schaal voor dit jaar nog stagemogelijkheden in Canada en Europa. In samenwerking met de emigratie instanties en de Canadese regering biedt de Stichting Uitwisseling jon ge agrariërs en schoolverlaters van MAS of HAS de mogelijkheid 9 tot 12 maanden in Canada te verblijven. Naast het verbreden van de prakti sche ervaring is het kennisnemen van de Canadese levenswijze een ander belangrijk aspekt aan dit pro gramma. Sommige deelnemers besluiten later te emigreren naar dit land. Kosten: f 150,— verzeke ring en reiskosten. De Europese Gemeenschap biedt jongeren met agrarisqhe werkerva ring of een afgeronde agrarische opleiding de mogelijkheid van 3 maanden stage, voorafgegaan door een taalkursus van 4 weken in een van de E.G.-landen. Voor dit jaar is er nog plaats in het programma dat op 7 juli begint en op 27 oktober ein digt. Er zijn geen mogelijkheden in de tuinbouw. Kosten: f 240,— verzekering en (een deel van de) reiskosten. Bij een individuele stage in Europa bepaalt een deelnemer zelf de begin- en einddatum. De Stichting Uitwisseling zorgt voor een praktij kadres via één van de Europese zusterorganisaties. De stageduur is tenminste 3 maanden. Kosten: f 150,— verzekering en reis kosten. Deelnemers dienen tussen de 18 en 28 jaar oud en ongehuwd te zijn. Zij moeten de karaktereigenschappen bezitten om langere tijd op eigen be nen te staan. Meldt u zich zo spoedig mogelijk aan bij de Stichting Uitwisseling, postbus 97, 1860 AB Bergen, tel. 02208-96144.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 10