Schade door nachtvorst is per regio verschillend Agrariër wordt vrijer in keuze computers Zeeland lijkt relatief gunstige uitzondering De nachtvorst van eind vorige en begin deze week heeft hier en daar hard toegeslagen. Vooral in West-Brabant en het Land van Heusden en Altena hebben de gewassen flinke schade opgelopen. Enkele fruittelers in deze regio zagen hun oogst bijna helemaal ver loren gaan. Zeeland heeft in feite maar één nacht vorst gehad, maar toch is ook in deze provincie plaatselijk nogal wat schade aange richt. Vergeleken met de situatie elders in het land lijkt Zeeland er niettemin redelijk goed af te komen. Zeeuws-Vlaanderen en vooral in de omgeving van Hulst heeft de nach telijke vrieskou hier en daar nogal huis gehouden. Wisselend beeld Schouwen-Duiveland geeft een wisselend beeld te zien. Fruitkweker P. Flikweert uit Nieuwerkerk consta teerde zondagochtend op 1,5 meter hoogte -2,4 graden vorst. Hij heeft zijn perebomen onmiddellijk met GA 4/7 bespoten om de groei van de vruchtbeginselen te stimuleren. In de appelbomen zijn gelukkig nogal wat bloemen onbeschadigd geble ven. "Als je geen zoet water hebt, loop je grote risiko's. Dat is wel weer duidelijk gebleken", zegt Flik weert. Ook hij heeft overwogen een helikopter in te zetten. "Ik heb 16 ha aaneengesloten fruit staan. Dan kan een helikopter interessant zijn". In de akkerbouw en groenteteelt lijkt de schade op Schouwen mee te vallen. De bieten hebben de vorst goed doorstaan. Wel moest er 25 ha bieten worden overgezaaid, maar dat kwam door stuifschade. De vroege aardappels lijken een week te zijn teruggezet, maar zijn in het algemeen niet kapot gevroren. Zwaar geleden West-Brabant, het Land van Heus den en Altena en de Biesbosch heb ben vrij zwaar geleden onder de nachtvorst. Op sommige bedrijven lijkt 90% van de oogst verloren. Een enkel bedrijf kan beregenen, maar er bleek helaas weinig water be schikbaar. "De meeste bloemknop pen zijn tot in het hart bevroren", zo wordt uit dit gebied gemeld. In West-Brabant zijn veel percelen vroege aardappelen 2 weken terug gezet. Op enkele plaatsen is even boven de grond -7°C. gemeten. Vooral op de lichte gronden heeft de vorst hard toegeslagen. Plastic heeft niet die bescherming gegeven die men ervan verwacht. Met name waar de gewassen het plastic raken is kontaktwerking ontstaan met als gevolg bevriezing. Op lichte en dro ge zandgrond zijn de aardappelen tot op de grond afgevroren. Bij wat zwaardere grond is het bij bevriezing van het bovenste blad gebleven. Zelfs onder plastic waren gewassen niet veilig tegen de nachtvorst is geweest waardoor sperziebonen in de grond zijn gebleven. Waar de vroegst gezaaide sperziebonen bo venstonden zal opnieuw zaaien de enige mogelijkheid zijn. Zelfs waar 2 lagen plastic zijn gebruikt is vorst- schade. Ook bij de specifieke tuin bouwbedrijven waar gewerkt wordt met acryldoek is veel schade. Zo zijn er perceeltjes sla onder acryl doek verloren gegaan, sla die nor maliter volgende week naar de veiling had gemoeten. Koolplanten die juist bovenstonden hebben het niet gered. Vrijwel de meeste scha de is ontstaan bij die groentegewas sen die net bovenkwamen. Regeninstallaties zijn in de nacht van zaterdag op zondag op de meeste tuinbouwbedrijven in Bra bant in bedrijf geweest. Een groot gedeelte van de aardbeientelers heeft beregend. Waar dit niet is ge beurd, is de bloem van de aardbeien zwart verkleurd met als gevolg straks geen vrucht. Menig aardbei- De keuze van computers wordt voor boeren en tuinders gemakkelij ker. Ze zijn niet meer gedwongen de verschillende soorten computers van één merk te kopen omdat er an ders geen verbinding tussen de ap paraten mogelijk is. Procescomputers en management- computers mogen straks van een verschillend merk zijn. Een stan daardkoppeling zorgt voor de ver binding. Dit bleek op 17 april in Maarssen- broek op een studiemiddag van het Coördinatieorgaan Automatisering sontwikkeling Land- en Tuinbouw- Het nachtvorstspook heeft deze en vorige week flink toe geslagen. Een donkere, kapot gevroren bloesem is het resultaat van de flinke nachtvorst in het afgelopen weekeinde Een gelukkige bijkomstigheid is dat het de gehele vorige week vrij koud Veel fruitkwekers putten moed uit de ervaringen van het vorig jaar. Toen was er eveneens een vroege bloei waar in april een nachtvorst over heen kwam. Velen dachten dat een groot deel van de fruitoogst ver loren was gegaan, maar de schade bleek naderhand door de gunstige groeiomstandigheden erg mee te vallen. Dat kan ook dit jaar weer het geval zijn. Pas over een week of zes zal duidelijk zijn wat de gevolgen zijn van de nachtvorst, waarbij in het binnenland temperaturen tot -8 zijn gemeten. In heel Europa hebben de fruitbedrijven geleden onder de nachtvorst. In België wordt nu al van een ramp gesproken. Zelfs tot uit Tiról komen zeer pessimistische berichten. Uitzondering In het zuidwesten van Nederland is de situatie per regio erg verschil lend. Hoe dichter bij de kust, hoe minder schade. Toch is het ook hier de uitzondering, die de regel be vestigt. Fruitkweker C. Matthijsse in Middelburg vreest voor het twee de achtereenvolgende jaar een forse schadepost te hebben opgelopen. Vorig jaar kon hij maar 30% van de peren en driekwart van de appe- loogst binnenhalen, dit jaar lijkt het niet veel beter te worden. Indegoud- reinetten is 90% van de bloemen aangetast en ook de Cox Orange, de Elstar en de Alkmene staan er slecht voor. Daarentegen zijn bij voorbeeld de Golden Delicious, de James Grieve en de Jonagold goed door de nachtvorst heengekomen. In de peren is de situatie niet veel beter. Helikopters Zover als fruitteler Van 't Westende in het Westbrabantse Fijnaart wil Matthijsse nog niet gaan. Deze liet in de nacht van zaterdag op zondag boven zijn 80 ha grote boomgaard twee helikopters vliegen om de lucht te verwarmen. Het scheelde 2 a 3 graden, maar of het genoeg is om de oogst te redden moet nog maar blijken. De kosten liegen er niet om: 10.000 gulden. Matthijsse sluit niet uit dat hij een volgende keer ook naar dit middel zal grijpen. "Wat is 10.000 gulden als je het af zet tegen de opbrengstverliezen?" In de Zak van Zuid-Beveland lijkt de schade mee te vallen. Fruitkweker M. Mol in Borssele heeft zijn boom gaard grondig geïnspecteerd, maar geen schade van betekenis kunnen ontdekken. In Oost Zuid-Beveland is de situatie op enkele bedrijven wat minder rooskleurig. Vooral de prui- mebloesems moesten er aan gelo ven. Ook in Oost Matthijsse: "Ik heb vrijdag nog de voorlichting in Geldermalsen ge beld, maar als je niet kunt berege nen sta je vrij machteloos. Het enige dat je kunt doen is het gras zo kort mogelijk houden. Ik heb nog over wogen om met de spuit door de boomgaard te gaan rijden of banden in brand te steken. Maar dat laatste is niet toegestaan. Je moet het maar over je heen laten komen en er het beste van hopen. Het verschil met vorig jaar is, dat er veel bloe men in de appel- en perebomen zit ten. Ook de knoppen op het eenjarig hout zijn niet allemaal kapot gegaan. Er is dus nog wat goed ma teriaal overgebleven". teler is terughoudend met berege nen. Veel en langdurig ijskoud water op het gewas geeft groeiremming met alle gevolgen van dien. bedrijven, COAL. De standaardkoppeling bestaat uit de elektronische standaard RS-485 en een aangepaste versie van het K- modem-protocol voor datacommu nicatie. Naar een standaardkoppe ling is gezocht in opdracht van COAL en de takorganisaties. De koppeling tussen verschillende pro cescomputers en de management- computer is een groot probleem. Op de studiemiddag besloten de cir ca zeventig aanwezige vertegen woordigers van fabrikanten en leveranciers van procescomputers, agrarische softwarebedrijven en ta korganisaties om met de aanbeve lingen aan het werk te gaan. Netwerk De onderzoeker, het expertisebu reau TFDL, heeft ook suggesties ge daan om voor de technische koppeling tussen procescomputers onderling een standaard te ontwik kelen. Uiteindelijk is het de bedoe ling dat op ieder land- en tuinbouwbedrijf een intern netwerk voor de koppeling van procescom puters en managementcomputers tot stand komt. Op land- en tuinbouwbedrijven wor den steeds meer procescomputers geïnstalleerd voor voerverstrekking, klimaatbeheersing en melkgiftre- gistratie. In totaal gaat het om meer dan 35.000 procescomputers en ruim 6000 managementcomputers. Het onderzoeksverslag is aan te vra gen bij: COAL, Prinsevinkenpark 19, 2585 HK 's-Gravenhage. Suikerbieten In de akkerbouw hebben de suiker bieten plaatselijk veel schade opge lopen. "Het varieert van streek tot streek", vertelt de heer J. Kolff, dis- triktshoofd Suiker Unie. "Vooral het gebied tussen Breda en Tilburg is flink getroffen. Opvallend is daar dat zelfs bieten met een goede stand en die al geruime tijd boven stonden helemaal zijn weggevallen. Op de wat zwaardere zandgrond is wisse lend schade in het gestrekt kiem- bladstadium. Bij suikerbieten die na opkomst zijn gespoten is duidelijk meer beschadiging te zien. Na een dag of 3 weten we hoeveel percelen er werkelijk overgezaaid moeten worden", aldus Kolff. In de kleige bieden van West-Brabant is hoege naamd geen schade aangericht.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 9