Agrarische Studiereizen zoekt reisleid(st)ers Meewerkende echtgenoot verzekerd? Recht uit de praktijk BASF Lager- en Middelbaar Agrarisch Onderwijs zeker öök voor meisjes HOU DE GROEI ERIN MET BASF. IllPYRAMIN DF Deel 2. Sinds de BV als rechtsvorm zijn intrede heeft gedaan, zijn vele on dernemers er toe overgegaan hun bedrijf onder te brengen of om te zetten in een BV. De BV is een zelfstandige juridische entiteit en dient los gezien te worden van de vroegere ondernemer. Door middel van de BV wordt een scheiding aangebracht tussen de onderneming en de onderne mer. Door het inbrengen van een bedrijf in een BV ruilt de onderne mer het ondernemerschap om tegen enerzijds de functie van werknemer en anderzijds die van (groot)aandeelhouder. Ten aanzien van de verzeke ringsplicht rijst de vraag of de status van werknemer voor de vroegere ondernemer tot gevolg heeft dat de werknemersverzekeringen op hem mede van toepassing zijn. Het antwoord op die vraag lijkt voor de hand te liggen. Indien er sprake is van een arbeidsovereenkomst tus sen de werknemer en de BV, is er sprake van een dienstbetrekking in zowel civielrechtelijke als fiscale zin en gelden de sociale verzekerings wetten ook voor hem. Uitspraak Centrale Raad van Beroep Niets is minder waar. In 1985 besliste de CRvB dat de directeur grootaandeelhouder (dga) voor de toepassing van de werknemersver zekeringen niet als werknemer wordt beschouwd. Het belangrijkste struikelblok vorm de de gezagsverhouding; deze ont breekt in de relatie tussen de dga en zijn werkgever, de BV. Vervolgens zijn er door de Federatie van Bedrijfsverenigingen Richtlijnen opgesteld, omdat het door deze uit spraak noodzakelijk werd te bepalen wanneer een ondernemer al dan niet als dga moest worden aan gemerkt. Meewerkende echtgenoot Naast de positie van de dga zelf, werd ook de positie van de meewer kende echtgenoot er niet duidelijker op. Het komt namelijk nogal eens voor dat de echtgenoot een arbeids overeenkomst heeft met de BV van zijn of haar partner. In voormelde Richtlijnen werd oorspronkelijk ver meld dat wanneer de echtgenoot van de dga werkzaam was in de BV, er geen sprake kon zijn van verzeke ringsplicht omdat dit in strijd zou komen met de bepaling van het Bur gerlijk Wetboek dat tussen echtelie den geen arbeidsovereenkomst kan bestaan. Deze gedachtengang was zéér op merkelijk en is dan ook intussen bij gesteld door toedoen van een uitspraak van de CRvB. Er wordt namelijk geen arbeidsover eenkomst aangegaan tussen de echtgenoten, maar tussen de echt genoot van de dga en de zelfstandi ge rechtspersoon. Stand van zaken De huidige stand van zaken is nu zo dat de verzekeringsplicht van de in de BV meewerkende echtgenoot zelfstandig getoetst moet worden aan de criteria van de arbeidsover eenkomst. Slechts wanneer blijkt dat een gezags-verhouding tussen de meewerkende echtgenoot en de BV ontbreekt, is er geen sprake van een verzekeringsplicht. Daarnaast is gelijktijdig met deze gewijzigde opvatting ook de positie van ongehuwd samenwonenden verbeterd; voor bovenstaande pro blematiek worden deze - met terug werkende kracht tot 1 januari 1987 - gelijk gesteld met gehuwden. Mr. J.K. van ArenthalS Naast de reizen die Agrarische Stu diereizen organiseert voor de alge mene standsorganisaties komen er steeds meer aanvragen binnen van speciale groepen. Dit zijn gezel schappen uit Nederland die een meerdaagse exkursie naar het bui tenland willen maken, maar ook groepen uit het buitenland (Frank rijk, Duitsland) die eens een kijkje op Nederlandse bodem willen nemen. Voor deze 'speciale groepen' is Agrarische Studiereizen op zoek naar reisleid(st)ers die op vrijwillige basis de groepen willen begeleiden. Zij, die een agrarische achtergrond hebben, kennis van de Franse, En gelse, Duitse of andere taal èn die enkele dagen per jaar hun tijd be schikbaar willen stellen kunnen kon- takt opnemen met Agrarische Studiereizen in Arnhem, tel. 085-512087 (mevrouw L. Deumer). Steeds meer meisjes weten hun weg te vinden in het Agrarisch On derwijs. In 1978 bestond zo'n 20% van het totaal aantal leerlingen uit meisjes; nu is het percentage geste gen tot 32%. Bij het horen van het woord 'agrarisch' denken velen slechts aan: landbouw, boer, scha pen en koeien. Het Agrarisch Oplei dingscentrum Zeeland e.o. biedt veel meer dan alleen dat. Het biedt allerlei opleidingen voor jongens èn meisjes. Er zijn 2-, 3- en 4-jarige dagopleidin gen, die te maken hebben met pro- duktie, afzet en verwerking van voedsel, bloemen, maar ook met de inrichting en beheer van tuinen, plantsoenen, bos en natuur. Natuur lijk spelen de natuur en het milieu AGRARISCH OPLEIDINGSCENTRUM ZEELAND EN 0M3TFEKEN binnen ons onderwijs een zeer be langrijke rol. In veel sectoren binnen de land- en tuinbouw kun je ook een vakoplei ding in het kader van het leerlingwe zen kiezen. O.a.- is dit mogelijk in akkerbouw, fruitteelt en groenver zorging (plantsoenen en tuinen). Steeds meer meisjes/vrouwen ma ken gebruik van deze onder wijsvorm. Heb je eenmaal je opleiding vol tooid, dan zijn er vele mogelijkhe den: niet alleen op de boerderij, fruitteelt- of tuindersbedrijf, maar ook in bijvoorbeeld bloemen- en le vensmiddelenbranche, plantsoenen diensten, recreatie-sector, bosbouw en cultuurtechniek. Het vinden van een baan is meestal geen probleem: dit geldt niet alleen voor jongens; net zo goed voor meisjes. Wat ons betreft dus: 'een slimme meid verspilt op het A.O.C. geen tijd!' Wil je meer informatie over toela tingseisen, opleidingsmogelijkhe den, nivo's, enz.enz., neem dan contact op met MAS - Goes, tel. 01100-27203; Groene School - Ka- pelle, tel. 01102-41812; LAS - Som- melsdijk, tel. 01870-2246. P. Voet Onkruiden zoals perzikkruid en kamille belagen uw bietegewas. Ook na opkomst van de bieten hoeft het zover niét te komen, want er is Pyramin DF van BASF. In combinatie met verschillende contactherbiciden bestrijdt Pyramin DF kleine onkruiden zeer effectief wanneer het direct na opkomst van de bieten wordt toegepast. Door Pyramin DF zowel kort na het zaaien als direct na de opkomst van de bieten toe te passen, wordt de onkruidbestrijding nog een voudiger en effectiever. Bovendien is Pyramin DF door de korrelvorm makkelijk af te meten, stuifvrij en goed oplosbaar in de spuitvloeistof. Dus gebruik Pyramin DF, en u kunt klagende collega's verbaasd antwoor den: "Wat nou perzikkruid, hoezo kamille?". Stuur mij gratis informatie over Pyramin" DF. Naam: Straat: PRNO m/v Postcode: .Plaatse Opsturen naar BASF Nederland B.V., Antwoordnummer 124,6800 VB Arnhem. Postzegel is niet nodig. GEWASBESCHERMING

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 8