Uit de praktijk Vanaf de dijk gezien Platteland dupe van hogere benzine-accijns 'Jan Publiek' met beide benen op de grond Vroege rassen snijmais winnen terrein Cebeco Agritech werkt samen met Bergmann aast Het was weer even wennen op SCHOUWEN-DUIVELAND na het prachtige voorjaarsweer met hoge temperaturen nu plotsklaps weer de winterjas te moeten aantrekken. De nachtvorst heeft plaatselijk wat schade aan de bieten gedaan. Voor al op de lichte gronden waar eerst al wat stuifschade was veroorzaakt. Hier en daar is er wat overgezaaid. Meest kleine lapjes. Opmerkelijk is dat het niet wil regenen. De neerslag die er valt is zeer beperkt en komt nauwelijks boven de 5 mil limeter. Over het algemeen hebben de ge wassen nog geen schade van de droogte. Hier en daar ligt er nog wat bietenzaad droog, alhoewel ik de in druk heb dat door de enkele buien en de goede structuur ook deze bie ten nu aan het aflopen zijn. Een pro bleem is dat vooral op erwten er nogal wat duiven hun magen ko men vullen. Door de losse grond kunnen ze deze goed vinden. Waak zaamheid is geboden evenals voor de bladrandkever. Het spuiten wordt bemoeilijkt door de vaak harde wind en het nachtvorstrisico. Wellicht kan komende dagen de achterstand hierin worden ingelopen. Met belangstelling worden door de ze praktijkschrijver de ontwikkelin gen in Den Haag gevolgd wat betreft de verhoging van de benzine-accijns en de motorrijtui genbelasting. Een kwartje bij de benzine dat liegt er niet om, evenals een zeer forse verhoging van de mo torrijtuigenbelasting. Vanzelfspre kend is de situatie tegen de Belgische grens anders. Daar gaat alles toch veel makkelijker dan hier moeten wij wederom vaststellen. Naast het bietentoerisme en moge lijk ook spuitmiddelentoerisme krij gen wij daar ook te maken met benzinetoerisme. Eén ding is zeker: het platteland wordt sterk de dupe van deze maat regelen. Je zal maar in de polder wonen en afhankelijk zijn van een auto voor boodschappen en derge- lijka De Randstadregering mani festeert zich weer eens. De verhoging van de belasting voor het eigen huis laat ik nog maar buiten beschouwing. Ook ga ik voorbij aan de hogere kosten van transport voor al onze produkten. Het zijn stuk voor stuk maatregelen die onze boeren stevig zullen raken. De argu mentatie van 'het buiten wonen heeft toch veel voordelen' gaat al lang niet meer op en mag hier niet worden gebruikt. Het staat allemaal wat ver van de praktijk van alledag, maar zo over het land lopend denk je daar toch wel eens aan. Als wij niet oppassen in Nederland prijzen wij ons uit de markt. Op alle punten tracht je als boer de kosten zo laag mogelijk te houden. Door al lerlei regelgeving van de overheid is dat niet steeds mogelijk. De over heid moet zelf het goede voorbeeld geven. Positief valt te beoordelen dat op 3 mei a.s. door 'Nijverheid en Handel' in Zierikzee een symposium zal wor- Cebeco Agritech B.V. uit Steenwijk is onlangs een samenwerkingsver band aangegaan met de firma Berg mann uit het Duitse Goldenstedt. Cebeco Agritech gaat in Nederland de Bergmann getrokken bunkerrooi ers op de markt brengen. Bergmann gaat in Duitsland het Amac- programma vermarkten. Het Amac-programma, dat Cebeco Agritech al een groot aantal jaren op de Nederlandse markt brengt, bestaat onder meer uit getrokken en zelfrijdende rooimachines, frezen, loof klappers en machines voor aard appeltransport, zoals stortbakken en boxenvullers. Voor inl. tel. 05210-27200. den georganiseerd over 'Agrarisch Zeeland aan zet'. Of deze bijeen komst, die inhoud wordt gegeven door een aantal sprekers van for maat, ons nieuwe gezichtspunten zal bieden moeten wij afwachten. Van groot belang vind ik dat uit to taal onverdachte zijde aan de land bouw in Zeeland zoveel aandacht wordt geschonken. Blijkbaar ziet men toch ook elders in dat het zon der landbouw moeilijk zal gaan. Een flinke opkomst van onze beroeps groep zelf kan veel bijdragen aan een positieve beoordeling van het werk waarmee wij elke dag bezig zijn. De ZLM in Goes zal ongetwij feld wel aan plaatsbewijzen kunnen komen. De zware nachtvorst van een week geleden heeft ook in onze 'WEST HOEK' voornamelijk in de fruitteelt veel schade gedaan. Wat was het een paar weken toch mooi, al vroeg zulke hoge temperaturen. De erva ring van weleer is dat het ook nog anders kan worden. Echter vooral in de akkerbouw was het verlangen meer naar wat regen. Nogal wat fij nere zaden en ook bieten lagen droog. Vroeg gezaaid, niet te on diep, dat is ook dit jaar weer het beste voor een gelijke opkomst van de bieten. De met het zogenaamde dubbelrij- ensysteem gezaaide uien komen zonder voldoende kiemvocht niet tot zeer onregelmatig op. Zo is het elk voorjaar wat, ondanks de uitzon derlijk goede structuur van de grond. Wat liggen de percelen er toch allemaal mooi bij, bijvoorbeeld de prachtig opgebouwde aardappel ruggen en ga zo maar door. Het doet dan goed van veel mensen buiten de landbouw te moeten ho ren dat alles er zo netjes en mooi bij ligt. Het klinkt tenminste anders dan steeds maar te moeten horen dat we alles aan het vergiftigen zijn en dat onze produkten en dan met na me het Bintje vol ingrediënten zitten die niet goed zijn. Al valt wel op te merken dat Jan Publiek ook alles niet meer gelooft wat uit een be paalde richting de burgers voorge licht wordt. Onzerzijds is het jammer dat tegen een dergelijke 'voorlichting' niet feller gereageerd wordt. Ook dat is belangenbehar tiging. Zo worden ook steeds door mensen De opkomst van de gewassen is goed. Een groeizaam regenbuitje is nu echter hard nodig. Plaatselijk heeft de nachtvorst schade aange richt aan o.a. de bieten. Op de foto een pas gezaaid perceel suiker bieten. vanuit de politiek (ook van voor heen) uitspraken gedaan om de landbouwproblemen op te lossen. Door hun toen gevoerde beleid zijn we nu mede in deze impasse te rechtgekomen. En we komen er ook uit zonder al dergelijke adviseurs. Ik stond pas geleden nog verbaasd van een uitspraak dat het met de akkerbouw in de toekomst beter zou gaan, maar men moest naar grootschaliger bedrijven (bedrijfs- vergroting) toe, grond erbij kopen van gemiddeld f 45.000,— per ha en dan maar rekenen bij het huidige prijspeil. Professoren kunnen dat waarschijnlijk beter dan een prakti sche boer. Dat is dan het gegeven op het heden, maar naar de toe komst toe moeten we ons afvragen hoe de opvolging met zo'n last moet plaatsvinden. Wie kan en durft zich aan een voorspelling te wagen? Is het gek dat vele opvolgers die tegen die lasten aankijken afhaken en hun toekomst elders in een andere sek- tor proberen te vinden? Wat zullen de aangekondigde brandstof-(accijnzen)verhogingen weer niet kostenverhogend gaan werken. Zou het nu werkelijk de be doeling willen en kunnen zijn het verkeer te verminderen, waardoor de ontwikkeling niet alleen afge remd maar ook teruggezet wordt? De meeste mensen denken daar toch iets anders over. Geld en nog eens geld moet dit allemaal opbren gen. En we weten allemaal dat het kistje in Den Haag ver leeg is en dat dat gevuld moet worden. Alles wordt maar verder opgeschoven, maar eens zal er toch afgerekend moeten worden. Zouden de vakbonden met hun loon- eiserv daar ook aan denken? Nog een aantal jaren en dan gaan we reldwijd de machten economisch over in handen van de multinatio nals en de vakbonden. En dan spe len de milieuproblemen nog wel een rol maar op een heel andere manier dan nu. Zou Lubbers onder deze op ons afkomende en aanwezige lan delijke en wereldwijde problemen nog wel in staat zijn om zijn karwei af te maken? Het grootste gedeelte van de snij mais zit in WEST BRABANT ZUID in de grond. Vooral op die gronden die van nature nat zijn of waarin geen drainage ligt, is gezaaid. Men heeft op deze gronden niet afgewacht en vond een goede struktuur belangrij ker dan temperatuur. Het aandeel vroege rassen heeft dit jaar duidelijk terrein gewonnen. Veel telers die voor de verkoop snijmais zaaien hebben afgehaakt. De kostprijs wordt te hoog en daar staat geen meeropbrengst tegenover. Alleen al de post zaaizaad is opgelopen tot f 350,— per ha. De geringe neerslag die vorige week gevallen is heeft de grondwerk zaamheden niet belemmerd. Of schoon er in het algemeen weinig regen is gevallen bestaan er in de re gio toch grote verschillen. Op de meeste plaatsen alles bij elkaar 10 mm. Rond Etten-Leur viel 20-30 mm. Opvallend is dat in deze streek altijd veel meer neerslag valt dan el ders. Vooral de veehouderijbedrijven waren er blij mee. Ook voor het aanaarden van de aar dappelruggen was wat water wel kom. Nogal wat telers zijn afgestapt van de aardappelfrees om aan te aarden en overgeschakeld op de ge wone aanaarder, al of niet voorzien van ruggevormers. Voor de frees was het veelal te droog ook. Het grote nadeel van een frees onder droge omstandigheden is dat bij een flinke bui de ruggen inzakken, en vanaf windkracht 6 de grond konstant stuift. Zoals het er nu bijstaat komen de eerste bintjes in de eerste week van mei boven en dat is vroeg. Tijdens het poten wa ren de knollen al goed aan de gang. Tot het laatst toe is het pootgoed duur gebleven. Een facet dat de pootgoedkosten voor telers, die nog niet ingekocht hadden, heeft gedrukt was de klei ne potermaat en een grotere af stand in de rij. Normaal plant men de maat 25-28 op een afstand van 24 cm in de rij. Hiervoor is dan 800 kg pootgoed nodig. Toen f 1,90 werd gevraagd voor 1 kg poters werd de afstand in de rij verruimd naar 29 cm. Dit leverde een bespa ring op van 150 kg. De totale kosten voor pootgoed kwamen zo te liggen rond de f 1.250,— per ha. Normaal gesproken vrij hoog maar voor dit seizoen acceptabel. Voor oogst 1992 hebben verschil lende telers nu al een gedeelte inge kocht. Een belangrijke faktor hierbij is dat nu al drie jaar achter elkaar tij dens de plantperiode de prijzen erg hoog zijn. Konsumptietelers die een jaar tevoren hebben ingekocht heb ben hiermee de kosten aardig weten te drukken. Momenteel ligt de prijs voor bintje kleine maat rond de 80 cent. Of dat veel is maakt ieder voor zichzelf uit. Voor de maat 25-28 komt de post pootgoed dan op f 600,— per ha te liggen. Keihard stond het op het dia- scherm: 60%. De landbouw ver vuilt 60%. De landbouw is de grootste boosdoener a/s we het over het vervuilen van de grond hebben. De landbouw heeft de meeste schuld als we over zure regen spreken. Het was op een dag waar gesproken werd over het milieu. Deze dag was opge zet voor alle vrouwenverenigin gen in ons stadje. Het stadje met z'n drie kerkdorpen is een uit gestrekte gemeente waar op uit gebreide schaal landbouw wordt bedreven. In de polders en de aangrenzende lichtere gronden kan men van alles vinden. Van asperges, kassen voor tomaten en s/a en veehouderij tot uit gestrekte velden met granen, suikerbieten en aardappels. Naast landbouw komen fabrie ken, auto's en huishouding met veel lagere percentages uit de bus. Dan zit je daar. Je ziet hier en daar een frons tussen de wenkbrauwen. Je hoort ze den ken van, moet aan die vervuilers dan ook nog subsidie worden gegeven. Weg was het trotse en blijde gevoel dat ik die morgen had. Met het rijden over de dijken had ik genoten van onze polders. Al les keurig en net. Fris groen en nog geen onkruid te bekennen. De schapen aan de dijk, de lam metjes in het gras. Eén lente feest, en dan de domper van 60%. Dit werd gezegd door een public relation mens in dienst van een /andbouwvereniging. Voor het gemak veegde hij de hele landbouw op één hoop en kwam aan het eind tot de con clusie dat landbouwers ook be heerders van het landschap waren. Een beetje beter op m'n gemak luisterde ik later naar een fruitte lersvrouw. Ook een tuinders vrouw voerde het woord. Overtuigend en met verve vertel den zij over hun bedrijf. Wat er gedaan is en wat er gedaan wordt. Met kennis van zaken werden de vragen beantwoord en met cijfers toonden zij aan wat er is geïnvesteerd in kennis en geld om een schoner milieu te krijgen. Met het verhaal van deze twee vrouwen kwam ook m'n blijde lentegevoel weer terug. Zo iets van we doen er wat aan. We kunnen het wel a/s we willen. Ook weet je dat er geknokt moet worden maar in welke be drijfstak is dat nu niet.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 7