Uit de praktijk Wellicht Vraagtekens over technische uitvoering zoetwaterplan Nachtvorst slaat toe Prikkeldraad en paardehaar Deeladministratie rundveehouderij (Delar) geeft helder inzicht Eerste aardappelen 6 De afgelopen weken hebben grote temperatuurverschillen te zien ge geven. In het algemeen kan men wel constateren dat de opkomst van de gezaaide gewassen op WAL CHEREN tot tevredenheid stemt, enkele uitzonderingen daargelaten. Tot nog toe beleven we weer een droog voorjaar. Het zou dan ook gunstig zijn dat alles eens flink nat- regende, want de grond is erg droog. De vorst is er eigenlijk nooit af geregend, wat ook te zien is aan de stand van sommige graszaad- en tarwepercelen. Regen zou ook de werking van de bodemherbiciden gunstig beïnvloe den, wat gunstig is om tweeërlei re denen: kostenbesparing en milieubelasting, want anders moe ten we weer na opkomst middelen gebruiken om het onkruid de baas te worden. De landbouwmechanisatie-industrie speelt steeds meer in op werktui gen, die op mechanische wijze on kruid verdelgen in de gewassen. Eigenlijk niets nieuws want vroeger werd er ook veelvuldig gebruik ge maakt van onkruideggen, aanaar- ders en dergelijke. Men ziet ze nu in combinatievorm aangepast aan de trekkertractie terug. Wat echter niet meer aanwezig is op de bedrijven is de arbeidsreserve om tegenvallende resultaten op te van gen en te corrigeren. Deze risico's moet men wel incasseren bij deze methodes. En ook: als men terug moet grijpen op chemische midde len vergt dit dubbele kosten. Diegenen die een AM-resistent aard appelras hebben geplant is via de Plantenziektenkundige Dienst een aanmeldingsformulier toegestuurd. Bij het niet voldoen aan deze forma liteit wordt de AM-teelt als een vat baar aardappelteelt(jaar) beschouwd. Via een kopie van de Kadasterkaart worden de percelen ^vastgelegd. Onlangs vroeg een be dachtzaam collega zich af of we niet beter naar een verplichte teelt van één op vijf consumptieaardap pels konden gaan dan door deze ontheffing nog meer aardappels op de markt te brengen, wat prijsdruk- kend zal werken. leder heeft er zo zijn eigen kijk op en gedachten over om regels op te stellen in een sektor die zo divers is als de akkerbouw. Dit geldt ook voor alle rapporten die de laatste tijd geproduceerd worden vanuit vele invalshoeken en al of niet vanuit in tellectuele breinen voor de oplos sing van de overproduktie van granen. Ook over de bio- ethanolproduktie wordt verschillend gedacht, maar hoe men het ook draait of keert de politiek zal het in zijn algemeenheid moeten on dersteunen. De minister van Landbouw heeft bij zijn bezoek het wensenlijstje van de ZLM aangehoord en beende dan weer vlug naar de volgende af spraak, zo gaat dat! Maar hij komt terug 'Landinrichting zal bij een volgende bezuinigingsronde ontzien worden', luidde de kop in de PZC. Bij nadere lezing van het artikel bleek toch dat de minister het woordje 'wellicht' in zijn uitspraak had tus sengevoegd. Hoe kan het ook an ders als je in de politiek wilt blijven, moet je toch een slag om de arm houden, in dezen is toch niets zeker en je moet flexibel kunnen blijven, vandaar! Ook de politieke arena van onze ei gen provincie is weer bezet. Provin ciale Staten op de stoelen. Gedeputeerde Staten op het plucha Kritisch bekeken ontdekken we zeer Donderdag 18 april zijn de eerste nieuwe aardappelen van het seizoen aangevoerd door teler T. de Rijk uit Kuitaart. Koper J. Fluyt uit Wol- phaartsdijk betaalde voor deze onge sorteerde aardappelen 5 gulden per kilo. Deze vroege aardappelen zijn overigens 2 weken later op de vei ling aangevoerd dan in 1990. m 1 weinig politici die afkomstig zijn uit het bedrijfsleven. Een slechte, één zijdige ontwikkeling. Wellicht zijn hier oorzaken voor aan te wijzen: geen tijd, geen interesse, het risico te groot en de politiek te onzeker om verworven zekerheden op het spel te zetten, geen kleur bekennen i.v.m. daardoor te verwachten be drijfsschade. Of zou de politiek dan toch te weinig betalen? P.S. Bent u lid van een politieke partij? Het 'voorjaar' was de afgelopen week ver te zoeken ook op THOLEN EN ST. PHILIPSLAND. Na het mooie warme weer van de voorgaande weken hebben wij nu met koud en guur weer van doen. Vooral 's mor gens is het soms ijzig koud. On danks dat is er vanwege de gunstige gesteldheid van de grond al veel bloemzaad en mais gezaaid in onze streek. Hopenlijk blijven wij de komende weken verschoond van nachtvorst, zodat de vroege aard appelen ongestoord naar een goede oogst toe kunnen groeien. Hopenlijk wordt de start van het nieuwe aardappelseizoen wat vrien delijker dan de afloop van seizoen 90/91. De prijsval van een dubbeltje is voor velen toch een flinke en on verwachte kater geworden. Een kater lijkt ook de basisvoorzie ning zoetwater voor onze streek te worden. Telkenmale moet het Wa terschapsbestuur begrotingen op velerlei terreinen bijstellen en zo ook nu weer bij het uitvoeren van het basisplan op St. Philipsland. Dit komt het vertrouwen in het bestuur zeker niet ten goede, nadat dat reeds bij de voorbereidingsprocedu re een fikse deuk heeft opgelopen. Vraagtekens zijn er ook rond de technische uitvoering van het plan. Peilbeheersing kan op verschillende niveaus plaatsvinden, maar de be doeling van het basisplan is toch al tijd geweest dat de waterstand beter beheerst zou worden om zo doende droogteschade te voorko men. Nu gaat het er meer op lijken dat er droogteschade gaat ontstaan ten gevolge van het basisplan. Han delend naar de geest van dit plan had het bestuur er toch zeker voor moeten zorgen dat er verbetering optreedt en toch zeker niet dat de landbouw via dit plan op onnodige extra kosten wordt gejaagd. Ge beurt dat toch, dan prikkelt dat het gemoed en de reukorganen van velen. Ondertussen profiteert de akker bouwer wel van de droge periode om de aardappelruggen onder gun stige omstandigheden op hoogte te brengen. De suikerbieten zijn veelal reeds voor de tweede maal met lage doseringen van onkruidbestrij dingsmiddelen voorzien. De vroege start en gunstige structuur van de grond zijn ook voor dit gewas een goede basis voor een positieve op brengst en daardoor ook wat zonni ge verwachting voor komend oogstjaar. Hoewel ook hier geldt dat één zwaluw nog geen zomer maakt, staat één ding wel vast: de zomer ligt in het verschiet en zal zeker aan genamer weer brengen dan de afge lopen dagen en dat geeft weer een tevreden gevoel. Terugziend op een weer redelijk vroeg en goed voorjaar, waarin alle werkzaamheden op tijd en goed konden gebeuren, kunnen en moe ten we in de LANGSTRAAT consta teren dat toch elk seizoen weer anders is en dat maakt ons boeren leven juist zo boeiend! Steeds weer inspelend op andere omstandighe den en daarop moeten aanpassen. Zo ook nu weer waarin er de laatste weken al volop gras was en we op tijd konden inscharen. Het werd al behoorlijk droog en met de koude nachten en schrale wind overdag werd het voorjaarsaanzien er niet beter op. Vooral de extreme nachtvorst afgelopen weekend zal ongetwijfeld weer zijn sporen ach terlaten. Met de voorspelde regen erbij kunnen we al weer aan de eer ste ruwvoervoorziening denken van het nieuwe seizoen. De eerste vroe ge percelen zijn binnen één a twee weken al weer te maaien. De sei zoenen schijnen zich steeds meer te overlappen, want we zien nog volop kuilvoorraden van vorig jaar. Daar naast zijn velen bezig met het klaar maken van de maispercelen, die na de februarivorst met een goede structuur uitstekend zijn te bewer ken. Ook hier geldt een goed begin is het halve werk! In de polders ten noorden van de Maasroute dienen zich de laatste weken ongemakken aan. Zo heeft de PNEM het werk ter hand geno men om de electrische leidingstraat door de polder volledig te renoveren. Opruimen van de bedradingen en masten en hun betonnen voetstuk ken om daarna weer een volledig nieuwe aan te leggen. In de Buiten polder van Waalwijk wordt de laat ste maanden hard gewerkt aan het in exploitatie nemen van de gasvel- den. Daarnaast werkt men aan de aanleg van een verbinding tussen deze lokatie naar het verzameldepot bij Kedichem door middel van een buizensysteem door de polder, door de Bergsche Maas en door het Land van Heusden en Altena. Grote wer ken om onze energie te verplaatsen, die ondanks goede schaderegelin gen voor de nodige overlast zorgen voor de bedrijven, die er mee te ma ken hebben. De afdelingsvergaderingen van Campina en Melkunie die deze week werden gehouden werden goed bezocht. De laatste harmoni- satievoorstellen in verband met de fusie van beide grote zuivelcoöpera- ties, die in onze kring haar werkge- biedsgrenzen kennen, hebben met de nieuwe financieringsvormen veel discussies opgeleverd. Middels de nieuwe financieringsvorm wil men de eigen bedrijfsvoering en het ver mogen veilig stellen bij het nieuwe Campina Melkunie. Deze nieuwe vorm van financieren is fundamen teel, maar vraagt veel aanpassing van de leden melkveehouders. Door deze vorm is in wezen voor de leden een investering in haar eigen coöpe ratie nodig om daarmee leverings recht van de melk te verwerven. Speciaal voor de jonge aankomende veehouders en opvolgers zal dit een grote aanpassing en gewenning vragen. Tot slot nog even de vermelding dat in onze regio de laatste weken in en kele bijeenkomsten van studieclubs de resultaten van de DELAR- boekhoudingen werden behandeld door een bedrijfsdeskundige van het DLV-team rundveehouderij. Delar staat voor Deeladministratie rund veehouderij. Met deze deelboekhou- ding krijgt men een helder inzicht in het bedrijfseconomisch- en tech nisch gebeuren van het bedrijf. Inte ressant is dat men naast externe bedrijfsvergelijking ook een interne vergelijking krijgt. Uitgaande van ie ders bedrijfssituatie wordt een opti maal plan berekend. Vergelijkingen met de behaalde resultaten geven aan waar eventuele verbeteringen •mogelijk zijn. Een dergelijke boek houding loopt van mei tot mei en zou daarom een juiste overweging waard zijn om er nu mee te begin nen, want een duidelijk economi sche benadering vergt steeds meer de aandacht in onze bedrijfsvoering. Nu het vergaderseizoen is afgelopen en de studieavonden zijn beëindigd is het opzetten van een deelboek- houding alleszins zinvol, juist nu in de rundveehouderij het rendement onder druk staat. De nachtvorst heeft hier in OOST ZUID BEVELAND met name voor de fruittelers weer hard toegeslagen. Hoewel er plaatselijk weer grote verschillen voorkwamen is de stem ming onder de fruittelers toch som ber. Ook de vroege aardappelen die boven stonden hebben een gevoeli ge duw gekregen. Zelfs suikerbieten die toch wel wat kunnen verdragen staan er op sommige percelen geel verkleurd bij. Hoewel nachtvorst tot het normale bedrijfsrisico behoort, is het erg jammer als je je produkten op die manier ziet verpieteren. Wat wel erg welkom was, was de regen van de afgelopen dagen. Hoe wel er tot nu toe zeker nog niet al te veel viel, profiteerden de gewassen ervan. Er was daarvóór een duidelijk vochttekort voor sommige gewas sen wat zich uitte in bontgekleurde percelen wintertarwe, droogliggen- de bieten, ongeregeld opkomende zomergerst, enz. Laatst vernam ik dat in een bepaalde polder hier in deze regio het grondwater 30 cm la ger stond dan een jaar geleden om deze tijd. Wat dus wil zeggen dat er het afgelopen jaar meer water uit de grond is afgevoerd dan dat er via neerslag aangevoerd is. Toch een opmerkelijk verschijnsel voor Zee land lijkt mij. Gezien de vele grote grondwerken die in ons gebied uitgevoerd worden moeten we maar hopen op een droog jaar, zodat de grond zo min mogelijk schade oploopt. Het lijkt trouwens wel of heel Oost-Zuid Be- .veland op de schop moet door: de ruilverkaveling Yerseke Moer, waar dit jaar veel grond verzet gaat wor den; de verbreding van het kanaal door Zuid-Beveland; de 3 pijpleidin gen die ons gebied van oost naar west doorsnijden en die nu al een duidelijk spoor trekken door akkers en boomgaarden. De veldwerkzaamheden liggen nog steeds voor op schema en ook het frezen van de aardappels is al ver gevorderd. Wijselijk hebben vele aardappeltelers de adviezen die we te lezen kregen in een vakblad over late rugopbouw in de wind gesla gen en zijn tijdig onder goede om standigheden gaan frezen. Duidelijk is dat er op ons, praktijkboeren, steeds meer druk uitgeoefend wordt om met ons bedrijf een be paalde richting op te gaan: naar een bedrijfsvoering van decennia terug met onkruideggen, aardappelaan- aarders (en meer personeel!). Vol gens de theorie is dat allemaal mogelijk en men verwijst dan naar de proefbedrijven waar ze goede re sultaten behalen met behulp van zulke werktuigen en zonder gebruik van bodemherbicides. Wat dat be treft moesten we eigenlijk maar een kleddernat groeiseizoen hebben en eens kijken wat dan de resultaten zijn. i

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 6