Meer eenheid in Europa bij toelating nieuwe middelen Nieuws en Commentaar Ingezonden ZHZ-Teelt- en Handelsmanifestatie KNLC kommentaar Uitspraken VEILING 15 HANDEL JAAR Barendrecht De kortzichtigen J. Geluk op themadag over gewasbescherming: Kruiswoordpuzzel Boek Wouwse coöperatie Kaasproduktie Toegang gratis gehouden in neerzethal 1 van de veiling vrijdag 24 mei van 14.00 - 22.00 uur zaterdag 25 mei van 11.00 - 22.00 uur V/ Tijdens een themadag ter gelegen heid van 100 jaar Nederlandse Plan- teziektekundige Vereniging in Ede heeft Jan Geluk, voorzitter van de akkerbouwcommissie van de ZLM, een pleidooi gehouden voor een Eu ropees toelatingsbeleid van gewas beschermingsmiddelen. Volgens Geluk leidt een toelatingsbeleid per land tot willekeur en veel extra kosten. 'Er is in Frankrijk een nieuw roestmiddel voor granen, dat in één keer meer doet dan twee keer de middelen die we hier hebben. Waar om kan er niet één bureau komen in de EG waar alle nieuwe middelen worden aangediend en op hun wer king en giftigheid worden gecon troleerd?' Volgens (jeluk, die het woord voer de in aansluiting op staatssecretaris Gabor, brengt een Europees toela tingsbeleid meer eenheid en kan de industrie op researchkosten bespa ren. leder land hoeft immers niet zo nodig het wiel uit te vinden. Boven dien kunnen bij een Europese aan pak mogelijk ook kleinere teelten aan bod komen. Wel zal ieder land de mogelijkheid moeten hebben vanwege specifieke omstandighe den licht bij te sturen. Het toelatingsbeleid is volgens Ge luk een van de grote knelpunten, die de praktijk tegenkomt wat betreft middelengebruik. Hij schetste de ontwikkelingen in de land- en tuin bouw sinds de tweede wereldoor log. Door de duurder wordende arbeid en door het EG- Naar aanleiding van de ingezonden mededeling in het ZLM-blad van 12 april jl. pag. 5 over de kruiswoord puzzel in het Paasnummer het vol gende. Ook wij hebben de Van Dale geraadpleegd!-Het blijkt dat de in zender een beetje te snel (bele digd?) zijn konklusie heeft getrokken. Het gevraagde woord is niet "BOER", maar "LOER" - botte rik, lomperd (zie loeren). De vertikale omschrijving "ter plaatse afk." is i.l. (latijn: in loco). H. Thomassen, Bladel Als oud-directeur van de Wouwse Coöperatieve Landbouwvereniging heb ik besloten een boekje te gaan schrijven over die vereniging in de vorm van een historisch overzicht over de jaren 1895-1990 met daarin fotocopies van akten, merkwaardi ge bescheiden en diverse foto's en wel om drie redenen: 1. om hulde te brengen aan de pio niers van het eerste uur, die het aandurfden om in 1895 met een aankoopvereniging te beginnen; 2. om aan te tonen dat de vereni ging van grote betekenis is ge weest voor het agrarisch leven in het Wouwse; 3. omdat per 1 januari 1990 een economische fusie is aangegaan met de CZAV te Wemeldinge en daarmede een einde komt aan de handelsactiviteiten der coö peratie. Boek verschijnt bijna zeker in mei a.s. Te bekomen door storten van f 7,50 op bankrekeningnr. 3727.42.602 Rabobank Wouw- Kruisland, postrekening bank 1106642. Alle inlichtingen te bekomen bij: Chr. van Oers, Doeldreef 37, 4724 BL Wouw, tel. 01658-1435. J.C. Geluk landbouwbeleid - gesteund door de landbouworganisaties - werd de be tekenis van chemische middelen steeds groter. Nu zijn we zover dat de land- en tuinbouw niet meer zon der gewasbeschermingsmiddelen kan. Wel is ook de land- en tuin bouw er van overtuigd dat de mi lieubelasting moet worden teruggedrongen. 'We zijn daar met z'n allen zeer indringend mee bezig', aldus Geluk. Knelpunten Voor een aantal knelpunten, die in de praktijk opdoemen, is echter geen oplossing voorhanden. Zoals de Europese disharmonie bij het ge bruik van bestaande en het toelaten van nieuwe middelen. Ook het Meerjarenplan Gewasbescherming vraagt naar de mening van Geluk te veel in te weinig tijd. 'Het land bouwbedrijfsleven heeft behoorlijk zijn nek uitgestoken door te willen praten over 25% reduktie tot 1995 als haalbaar criterium. Met als voor waarde, dat alle middelen die er zijn, gebruikt kunnen gaan worden. Zo willen we proberen via bepaalde toedieningstechnieken, andere teeltmethoden en gebruik van re sistente rassen, de afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen te drukken. Veel wordt in deze rich ting gedaan op het OBS in Nagele. Met extra begeleiding naar de boe ren toe, wordt er erg hard gewerkt om tot resultaat te komen. Alleen, dit heeft tijd nodig en die wordt ons eigenlijk niet gegund. We moeten ons nu redden met onvoldragen on derzoeksresultaten', zo zei Geluk. Draagvlak verdwijnt De ZLM-bestuurder waarschuwde zijn gehoor dat het draagvlak bij de boeren voor 'de haast onmogelijke regelgeving' met een sneltreinvaart terugloopt. Men gaat zelf oplossin gen bedenken. De overheidsregels werken daardoor contraproduktief. Geluk plaatste verder kritische kant tekeningen bij de voorlichting, die in plaats van receptenvoorlichting steeds meer groepsvoorlichting is geworden. De handel speelt beter in op individuele omstandigheden bij de teler. Het is te hopen dat de ge privatiseerde DLV eveneens goed in speelt op de wensen van de land en tuinbouw. De negentiger jaren worden geken merkt door een trendbreuk in de 'waardering' van gewasbescher mingsmiddelen. 'Het zal een lange weg worden om de ombuiging zon der te grote schokken te laten verlo pen en er voor te zorgen dat de mensen achter de muziek aan blij ven lopen', aldus Geluk. 'Moeilijk maar zeker de moeite waard. De grootste opgave zal zijn de mensen gemotiveerd te houden'. Geluk gaf de aanwezigen in dit verband een aantal aandachtspunten mee, zoals versnelling van het onderzoek, sti muleren van plantenveredeling, ver betering van spuittechnieken, ontwikkeling van geïntegreerde be drijfssystemen, die bedrijfszeker zijn, periodieke keuring van appara tuur, betere scholing en voorlich ting, bijhouden logboek en mineralenbalans en afzien van een heffing op gewasbescher mingsmiddelen. Tijdens het symposium in Ede voer den behalve Geluk ook vertegen woordigers van onderzoek, voorlichting, bedrijfsleven en over heid het woord. Van de Nederlandse melk wordt a! 48 procent tot kaas verwerkt. Dat leverde verleden jaar een produktie op van ca. 675.000 ton fabrieks- kaas. Hiervan werd 433.000 ton geëxporteerd. Sedert begin dit jaar is de kaaspro duktie verder gestegen. m Al vele jaren wordt er kritiek uit geoefend op landinrichting. Niet alleen door de gebruikelijke criti ci, maar ook uit het eigen nest. Het gevolg hiervan is dat velen, zonder nadere bestudering van de feiten, menen dat er wel wat van waar zal zijn. Waar rook is, is vuur. Uit eigen kring komt de volgende kritiek: het is te duur, het duurt te lang, er is onvoldoende perso neel en het is niet meer interes sant voor de landbouw. Het zal duidelijk zijn dat deze kritiek in nerlijk tegenstrijdig is. Bijvoor beeld: snellere projecten vragen meer menskracht en zijn dus duurder. Het zijn niet alleen de wettelijke procedures die de lan ge duur bepalen, het zijn tegen woordig vooral de financiën die remmen. Van anderen komt ook kritiek. Uit de natuur- en milieu- hoek is jarenlang kritiek geuit op de geld- en landschapverslinden- de ruilverkavelingen. Tot vorig jaar, toen men na grondige stu die de vele voordelen van landin richting inzag. De kritische houding is natuurlijk wel geble ven - ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is - maar de benade ring is veel constructiever. Zowel de ambtelijke als de belan- genbehartigende natuur- en mi- lieuhoek beseft dat veel nieuw beleid in het landelijk gebied niet zonder landinrichting tot stand kan komen. Kringen rond staats secretaris Gabor beweren wel eens dat tijdens de discussie rond de Tussenbalans het Na tuurbeleidsplan landinrichting heeft gered. Daar zit volgens mij wel een kern van waarheid in. Landinrichting is een prachtig in strument om veel belangen in het landelijk gebied op een bestuurlijk verantwoorde wijze tegen elkaar af wegen, waarbij bovendien nog op een creatieve wijze nieuw beleid gestalte kan krijgen. Een uniek en onmisbaar staaltje van public-private part nership, waarvan beide partijen de vruchten kunnen plukken. Als de regering het serieus meent met nieuw beleid op het gebied van natuur, landschap, waterkwaliteit, planologie en mi lieu, is landinrichting als middel om het doel te bereiken nodig. Anders moeten de vele rege ringsbeslissingen op dit gebied maar in de la. Blijkbaar was Lub bers nog niet zover, hoewel het risico niet is verdwenen. De Tus senbalans blijkt niet meer dan een tussenstap en we mogen nog een stevige aanval verwach ten uit de hoek van Financiën. Hopelijk lukt het ons om de gele deren gesloten te houden. De boekhouders De boekhouders gooien hierbij wel Steeds roet in het eten. Men probeert, soms niet zonder suc ces, de partijen uit elkaar te spe len. Hierbij doel ik voorat op de wat beperkt georiënteerde amb tenaren bij Financiën die onlangs een subsidierapportje hebben geschreven. Dat rapport kreeg meer aandacht dan het verdien de, maar dat kwam omdat men er in het begin nogal geheimzin nig mee omsprong. Het kabinet wou het rapport niet vrijgeven, waarschijnlijk vanwege de slech te kwaliteit. De Kamer werd daarop juist extra nieuwsgierig en eiste openbaarmaking. Nu pleit ik niet voor het onver kort vasthouden aan landinrich ting. Het nut moet voorop blijven staan, zowel bezien vanuit de verschillende belangen a/s be oordeeld naar het maatschappe lijk nut. Er zijn grenzen, ook voor de landbouw. Bovendien moet landinrichting ook getoetst wor den op één doelmatige beste ding van overheidsmiddelen. Dat gebeurt ook. Daar zit mijn kritiek niet op de boekhouders van Fi nanciën. Wel heb ik grote moeite met de 'penny-wise and pound- foolish' mentaliteit. De kost gaat ook hier voor de baat uit, maar Financiën redeneert zo niet. Men investeert in de toekomst en schrijft vervolgens de investering in één keer af. De investering drukt daardoor nogal zwaar op het jaarbudget. Een vreemde be nadering voor toekomstgericht investeren, maar een gebruikelij ke in de overheidsfinanciën. Het gevolg is echter dat men a/s een berg opkijkt tegen de ver plichtingenstand van landinrich ting en elke gelegenheid aangrijpt om de berg te verklei nen. Als boeren roepen: de ruil verkavelingen duren te lang, roept Financiën terug: goedko pere ruilverkavelingen zijn ook sneller. Als natuurbeschermers roepen: landinrichting houdt geen rekening met nieuw beleid, stuurt Financiën de boodschap terug: richt landinrichting meer op een belang, dan kan nieuw beleid beter en sneller worden ingevoerd en het is nog goedko per ook. Als de landbouw roept: we wil len meer administratieve ruilver kavelingen, omarmt Financiën dat idee en wijst er nog eens fijntjes op dat integrale landin richting veel te duur en te traag is. Het grote gevaar is dat er al tijd wel een politicus is, die zich kan herkennen in de voorstellen van Financiën. Het zou toch bij zonder kortzichtig zijn als we door een korte-termijn-financiële politiek noodzakelijke toekomst gerichte investeringen in het lan delijk gebied achterwege laten. Een duurzame ontwikkeling van het landelijk gebied is alleen te realiseren door de creatie van een gezonde infrastructuur. Jan Brinkman algemeen secretaris KNLC "Er is hier uitstekende landbouwgrond. Je gelooft toch niet dat wij gaan toestaan dat de dijk hier wordt doorgestoken voor natuurontwikkeling. Ont- polderen, daar moet je bij een rechtgeaarde Zeeuw niet mee aankomen". Hans van Gorsel, akkerbouwer en lid commissie grondgebruik van de ZLM (Agrarisch Dagblad, 16 april 1991). "De kandidaat-boer van de toekomst moet een calculerende ondernemer zijn. Hij moet op alle terreinen initiatieven durven nemen, vooruitlopen op ontwikkelingen in plaats van er achteraan hobbelen. Dat betekent niet wachten op ge- en verboden, maar zorgen dat je die niet nodig hebt". Ir. M. Schretlen, scheidend hoofd SEV van de NCB (Brabants Nieuwsblad, 20 april 1991).

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 5