Koninginnedag 1991 Agenda Demonstratie mechanische DLV onkruid- bestrijding in mais Rally 91 in Oostenrijk Open dagen proefbedrijf IMAG Symposium over toekomst veevoeding Land- en tuinbouwblad Informatiebijeenkomst telers witlofpennen Zeeuws-Vlaanderen Accountantsunie ZLM Verzekeringen ZLM Sociaal Economische Voorlichting SEVvan de ZLM In verband met het tijdig klaarmaken van het blad. kunnen né dinsdag 15 uur, geen agendaberichten meer worden opgenomen. Op dinsdag 30 april wordt Koninginnedag 1991 gevierd. H.M. Koningin Beatrix zal op deze dag met de familie officieel een bezoek brengen aan Culemborg en Buren. H.K.H. Prinses Juliana hoopt dinsdag haar 82ste verjaardag te mogen vieren. AFDELING SOUBURG EN OMSTREKEN VAN DE ZLM Het bestuur van de afdeling Sou burg en omstreken van de ZLM or ganiseert op donderdag 6 juni 1991 een reis naar Noord-Limburg met Van Fraassen Tours. In het program ma zijn een bezoek aan het Missie museum te Steyl en een bezoek aan de kasteeltuinen in Arcen opgeno men. De kosten van deze geheel verzorgde reis (inclusief koffie met gebak, een koffietafel en een diner) bedragen f 84,— per persoon (bij voldoende deelname). Voor 15 mei kunt u zich opgeven bij de heer J. de Visser, tel. 01184-61388 en de heer A.M. Ovaa, tel. 01184-61611. AFDELINGEN BRUINISSE EN OOSTERLAND VAN DE ZLM Op vrijdag 17 mei 1991 houden de afdeling Bruinisse en Oosterland van de ZLM een gecombineerde vergadering om 20.00 uur. Deze wordt gehouden in pleisterplaats 'De Treffer' te Oosterland. De verga dering zal in het teken staan van de fusie en de statutenwijziging zal be handeld worden. Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Instituut voor Vee voedingsonderzoek (IVVO) wordt op 23 mei a.s. in Lelystad een sym posium gehouden over het thema: toekomst van de veevoeding en de kwaliteit van de dierlijke produktie. Als sprekers treden op: ir. A. de Zeeuw, voorzitter GATT- landbouwwerkgroep, prof.dr.ir. G. van Dijk, direkteur NCR, ir. K.K. Ver velde, voorzitter Comité Graanhan delaren en ir. R.J. Tazelaar, voorzitter Produktschap Vee en Vlees en Pluimvee en Eieren. Tijdens het symposium zal tevens de prijswinnaar van de essay wedstrijd ter gelegenheid van het eeuwfeest van het IVVO bekend worden gemaakt. Het symposium kan worden bijgewoond voor een symbolisch bedrag van f 100,—. Techniekdag NFO-afdeling De afdeling West Zuid-Beveland van de NFO belegt op 3 mei een 'tech niekdag'. Deze dag is bedoeld om telers kennis te laten maken met vindingen en handigheden van an dere telers. Het gaat hierbij om aller lei technieken, van snoeischaar tot computer en van tractor tot spuit. Het bestuur roept zijn leden op voor 17 april ideeën door te geven aan de secretaris. De bijeenkomst vindt plaats bij J.F.G. Daalman, Kruinin- genpolderweg 4 te Nisse, aanvang 13.00 uur. Tuinbouw Vakbeurs '92 De Nederlandse Tuinbouw Vakbeurs "N.T.V92" zal gehouden worden in de hallen van de Coöperatieve Groenteveiling "De Kring" te Bleis- wijk van 4 t/m 8 februari 1992. Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Adres: Grote Markt 28, 4461 AJ Goes, Postbus 2116, 4460 MC Goes, tel. 01100-21010, telefax 01100-31189. Retfaktie: Mr. J. Oggel, hoofdredactie tel. huis 01100-20228 J. Jille, eindredactie tel. 01103-2906 L. Kattenwinkel, red. medewerker tel. huis 01100-16104 Marjan van Erk red. assistente Abonnementen en adreswijzigingen: Secretariaat ZLM-Goes telefoon 01100-21010 toestel 37 Abonnement (wekelijks): f 110,— per jaar. Klachten: Bij klachten over bezorging door PZC: tel. 01184-84000 (ook op zaterdag) Bij klachten over bezorging door PTT: redaktie ZLM-blad Goes, tel. 01100-21010, toestel 21. Technische verzorging, advertentie-exploitatie en administratie over advertenties: VINK-ROTADRUK B V. Nassaustraat 13 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 2069912 Tel. 01155-8000 Telefax 2951 Om meerdere redenen wordt de chemische onkruidbestrijding in mais steeds moeilijker en duurder. Zo wordt het gebruik van chemi sche middelen steeds moeilijker: zie het Meerjarenplan Gewasbescher ming. Probleem-onkruiden vragen om een gerichte middelenkeuze waardoor de kosten toenemen. De belangstelling voor mechanische onkruidbestrijding neemt hierdoor enorm toe. Maar biedt de mechani sche onkruidbestrijding wel een mo gelijkheid voor u als maisteler om het onkruid effektief te bestrijden? En is het gebruik van chemische middelen te beperken? Wat zijn de kosten en is mechanische onkruid bestrijding in te passen in uw be drijfsvoering. Een antwoord op deze vragen mag u verwachten als u de volgende DLV-aktiviteiten meemaakt. Op 15 en 16 mei organiseert de DLV grote demonstraties van machines die bruikbaar zijn bij mechanische onkruidbestrijding zoals eggen, schoffels, frezen en allerlei varianten hierop. Met deze DLV-aktie bieden wij u als maisteler of loonwerker de kans kennis te nemen van de nieuwste methoden en systemen van onkruidbestrijding in mais. De demonstraties zijn op zand, maar de machines zijn ook inzet baar op klei en löss. De lokaties staan duidelijk aangegeven met bor den "DLV-demonstratie". Datum: 15 mei Plaats: Vredeweg 10 te Vre- depeel Aanvang: 10.00 en 13.30 uur Datum: 16 mei Plaats: Landgoed Puyenbroek te Hilvarenbeek Aanvang: 10.00 en 13.30 uur Deze aktie wordt mogelijk gemaakt door ondersteuning van de Provin cie Limburg en de Stuurgroep Land bouw en Milieu Noord-Brabant. Voor meer informatie en bij twijfel over het doorgaan bij slecht weer, neem kontakt op met uw DLV-Team Rundveehouderij of Akkerbouw - te Breda: tel. 076-203190 -te-Boxtel: tel. 04116-76860 - te Uden: tel. 04132-53030 - te Horst: tel. 04709-4490/2140 Het bestuur van de pas opgerichte telersvereniging 'Studieclub akker- bouwmatig geteelde vollegronds- groentegewassen' (AVG) nodigt alle telers van witlofpennen in Zeeuws Vlaanderen uit voor een informatie ve bijeenkomst op maandag 29 april a.s. in café 'De Landbouw' te Bier vliet, aanvang 19.30 uur. Ir. G. van Kruistum, specialist witlof van het PAGV Lelystad, houdt een inleiding over het onderwerp 'kwali- teitsgericht telen van witlofpennen (grond, grondbewerking, rassen, teeltwijzen, bemesting, onkruid bestrijding, oogst, opslag, e.d.). Daarnaast geeft de studieclub infor matie over zichzelf en de standpunt bepaling met betrekking tot aansluiting van telers van witlofpen nen bij de telersvereniging. De ver eniging was in eerste instantie bedoeld voor telers van peen. Landbouwhuis Goes: Grote Markt 28, 4461 AJ Goes Postbus 2116, 4460 MC Goes tel. 01100-21010 telefax 01100-31189 Kantoor Zevenbergen: Stationslaan 4, 4761 BG, Zevenbergen Postbus 17, 4760 AA Zevenbergen tel. 01680-27921 telefax 01680-25896 Kantoren: Goes, Zaamslag, Bergen op Zoom, Middelburg, Oostburg, Zierikzee, Rcnesse, Klein Frankrijk 1, Axelsestraat 4, Dahliastraat 94, Stationsstraat 1 5, Nieuwstraat 67b, Haringvlietplein 3, De Zoom 16, tel. 01100-15710 tel. 01153- 2010 tel. 01640-43350 tel. 01180-11451 tel. 01170-54285 tel. 01110-16051 tel. 01116- 1540 si Postbus 70 - 4460 BA GOES tel. no. Algemeen 01100-38000 Polisafd. 01100-38880 Schademelding 01100-38888 Afdeling Advies Verkoop 01100-38850 Landbouwhuis, Grote Markt 28, Goes. Dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur de heer J. v. Nispen, tel. 01100-21010. Bezoekers van de heer Zuidweg alleen op afspraak. Landbouwhuis, Stationslaan 4, Zevenbergen. Donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur de heer J. de Feyter, tel. 01680-27921. J.A.M. Withagen, hoofd voorlichting, tel. 01100-21010 (kan toor), 01106-3842 (privé). T. de Bakker, rayon Schouwen-Duiveland, Tholen en St. Philips- land, tel. 01100-21010 (kantoor). A. Lindenbergh, rayon West-Brabant, Langstraat, en Midden- en Oost-Brabant, tel. 01680-27921 (kantoor), 01651-2082 (privé). P.J.E. Mangnus, rayon Zeeuws-Vlaanderen, telefonisch bereik baar tussen 08.00 en 09.00 uur onder tel. 01150-97332. Mevr. G.T. Middelkoop-v.d. Ploeg, rayon Heusden en Altena, Langstraat en Midden- en Oost-Brabant, tel. 01680-27921 (kan toor), 01685-2338 (privé). J.L. Mieras, tel. 01100-21010 (kantoor), 01102-44041 (privé). E.T. Pons, rayon Zuid-Beveland, tel. 01100-21010 (kantoor), 01100-33242 (privé). A.F. van Rozen, rayon Noord-Beveland en Walcheren, tel. 01100-21010 (kantoor), 01100-13036 (privé). De voorlichters op kantoor Goes zijn tussen 8.00 en 9.00 uur telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer: 01100-21010. Van 6 tot en met 12 juli zal in het kleine plaatsje Zwettl in Oostenrijk de jaarlijkse Rally gehouden we den. Tijdens deze Rally komen plattelands-jongeren uit een groot aantal Europese landen bijeen om met elkaar kennis te maken en een onvergetelijke bruisende week mee te maken. Ervaringen van oud-rally gangers zijn onverdeeld positief en ze raden dan ook iedereen aan om van zo'n gelegenheid gebruik te ma ken. Het thema van de rally zal zijn: "to protect environment and nature is to protect ourselves". Er kunnen in totaal 2 jongens, 2 meisjes en een teamleid(st)er naar toe Van de deelneemsters wordt na terugkomst verwacht dat ze zich eveneens zullen inzetten voor de ral ly van '92 die in Nederland gehou den wordt. De kosten voor de deelname bedragen 430 DM wat ongeveer overeenkomt met f 485,—. De reiskosten worden door het Europese Comité betaald. Voor verdere informatie en opgave kun je terecht bij Laurens Vogele zang van het APJW, tel. 030-730830, opgave zo spoedig mogelijk. Op 21 en 22 juni a.s. houdt het In stituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen (IMAG) te Wageningen ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het proefbedrijf "Oost- waardhoeve" twee open dagen. De "Oostwaardhoeve" is een proefbe drijf in Slootdorp waar onderzoek wordt gedaan in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt. Op het proefbedrijf wordt beide dagen ge toond wat de onderzoekers van het IMAG doen op het gebied van auto matisering en mechanisering van de akkerbouw en vollegrondsgroente teelt. Centraal hierbij staat een duurzame, konkurrerende en veilige landbouw. Op vrijdagmorgen 21 juni worden de open dagen om 10.00 uur inge leid door enkele sprekers. Hierna, rond 11.00 uur, kan het bedrijf met de daarop uitgevoerde onderzoek- projekten bezichtigd worden. Op beide dagen rijden er wagens waar op de bezoekers langs de veldproe ven worden vervoerd.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 2