fiZT G. DE VRIES TERMIJNMARKT B.V. n„ ^nrl/thnrioh+nn AJ^uimu --V -iilÊÉHil 23 11 Runderen incl. btw Schapen Europ- notering Veevoeders Hendrix levert I.K.B.-varkensvlees aan Albert Heijn Schema biggenprijzen Veemarkt 's-Hertogenbosch Vlottere handel slachtrunderen Pluimveemarkt Slachtpluimveeprijzen Aardappelmarkt flauw gestemd Varkensprijzen gestabiliseerd Slachtvarkens Biggen Zeugen Slachtpluimvee Konijnen v mi SLACHT Mannelijk Mannelijk Vrouwelijk Vrouwelijk RUNDEREN extra kwal. 2e kwal. extra kwal. 2e kwal. Per kg gesl.gew. Utrecht do. 8,45-9,05 6,80-7,50 4,80-5,70 Zwolle vr. 7,80-8,70 5,90-7,05 7,30-9,15 4,60-5,55 Leeuwarden vr. 7,30-8,15 6,00-6,50 - 6,85-8,75 4,75-5,35 Leiden ma. 8,35-9,10 6,60-7,45 7,35-8,65 4,90-5,70 Doetinchem di. 7,75-8,50 6,20-6,95 6,95-9,00 5,05-5,80 Purmerend di. 6,00-6,85 4,85-5,35 Groningen di. 6,40-6,80 4,70-5,40 Den Bosch wo. 8,20-8,65 6,60-7,30 7,20-8,80 4,00-5,70 GEBRUIKS- Melk- en kalf- Kalf- Guste koeien Pinken VEE koeien, 1e kw. vaarzen 1e kwal. 1e kwal. Per stuk Utrecht do. 1450-1975 1600-2025 1250-1650 850-1375 Zwolle vr. 1700-2225 1700-2000 1125-1450 900-1225 Leeuwarden vr. 1700-2000 1550-1850 1100-1400 1050-1425 Leiden di. 1800-2300 1900-2300 1750-2250 1000-1700 Doetinchem di. 1500-2325 1500-1825 625-1500 Purmerend di. 1700-2000 - 1800-2000 1500-1800 Groningen di. 1600-2050 1400-1700 1100-1400 700-1100 Den Bosch wo. 1425-2275 1500-2350 1300-1950 650-1200 VLEES Aanvoer 1e kwaliteit 2e kwaliteit 3e kwaliteit KALVEREN Per kg levend gew. Barneveld ma. 38 6,25-6,75 4,80-5,20 - 3,55-4,30 - Den Bosch wo. NUKA'S Gras Stieren Vaarzen Stieren Vaarzen kalveren roodbont roodbont zwartbont zwartbont Prijs per stuk: Zwolle vr. 625- 900 425-525 250-325 225-275 125-175 Leiden di. 700-1300 400-510 240-320 215-295 110-160 Den Bosch wo. 500- 900 - 330-530 - 120-345 200-300 - 110-150 - Zwolle vr. Leiden di. Den Bosch wo. Slachtschapen/kg. 2,75-4,75 - Slachtramlammeren 9,25-10,25 - Fokschapen/stuk 100-185 Weidelammeren/stuk 75-115 100-140 115-170 - 05/04-12/04, ex btw bron PVV ex btw., per 1000 kg. Stieren Koeien 7,27 4,76 GOES ZUID- M/W.- N/O.- NED NED NED Telersprijzen Verbruikersprijzen Weidehooi 180-240 Hooi a en b 385-390 375 -375 Dijkhooi 140-170 Tarwestro 195-205 190 -185 Eng. raaigras 75-110 Gerstestro 200-210 195 -190 Veldbeemd 60-140 Kuilmaïs 95 (28%) 100 -70 Tarwestro 90-115 Bierbostel 55-60 70 55-65 Gerstestro 90-110 Perspulp 125-130 Landelijke adviesprijs aardappelpersvezels 35-40 Vanaf medio april levert Hendrix' vlees Druten IKB-varkensvlees aan Albert Heijn. Hiermee spelen slach terij en winkelketen in op de toene mende konsumentenwensen naar een betrouwbare kwaliteit varkens vlees van bekende herkomst. Als marktleider wil Albert Heijn op zo kort mogelijke termijn al haar var kensvlees volgens IKB-normen ge produceerd hebben. Vanaf medio april levert Hendrix IKB-vlees aan 16 Albert Heijn-filialen in de regio Eind hoven. Er is gekozen voor de Vers centrale Eindhoven, omdat daar het vlees winkelklaar wordt aange leverd. Dit vlees hoeft dus alleen nog gedistribueerd te worden, waardoor het probleemloos ge- In de week van 29-4-1991 tot 6-5-1991 dienen de biggenprijzen, die vermeld staan in het Landelijk Biggenprijzenschema van 31 de cember 1990 met f 0,80 te worden verlaagd. De kostprijs v?" 1 kg varkensvlees in deze week is f 3,56. scheiden kan worden gehouden. Eind 1991 zullen alle leveringen van Hendrix' vlees aan Albert Heijn on der IKB-voorwaarden plaatsvinden. Onder leiding van het Produktschap voor Vee en Vlees (PVV) worden momenteel landelijke normen op gesteld voor 1KB. Ook de certifice ring en kontrole van bedrijven wordt voorbereid. Albert Heijn en Hendrix ondersteunen dit initiatief. Op de paardenmarkt van 's- Hertogenbosch werden 18 april 107 stuks aangevoerd. De prijzen waren per stuk (inkl. BTW): Luxe paarden f 3.200,— tot f 3.900,-; 2-jarige merries f 2.450,— tot f 2.900,—; 2-jarige hengsten f 1.900,— tot f 3.100,—; 1-jarige merries f 1.900,- tot f 2.800,—; 1-jarige hengsten f 1.750,— tot f 2.050,—; veulens f 850,— tot f 1.250,—; po ny's f 1.050,- tot f 1.850,-; Shetlander pony f 450,— tot f 1.000,—; slachtpaarden oud f 3,70 tot f 4,45; slachtpaarden jong f 6,— tot f 6,50. Handel rede lijk, prijzen gelijk. Als gevolg van kleinere aanvoeren en een toenemende vraag voor le vende export naar Frankrijk verliep de handel in slachtkoeien en - vaarzen deze week vlot. De prijzen werden 20 cent per kg levend ge wicht hoger. Bij de handel in slachtstieren veranderde er maar weinig. Gebruiksee was weer moei lijk te plaatsen. Nuchtere kalveren noteerden medio deze week iets lager. De afzetsituatie van kalfsvlees was moeilijk. Niettemin wordt voor vleeskalveren een stabiel prijsbeeld verwacht. Als vervolg op de vlotte handel van vorige week bleef de handel in nuchtere kalveren tot afgelopen dinsdag levendig. Voor alle soorten en kwaliteiten noteerden de prijzen hoger. In 's Herthogenbosch verliep de handel in nuka's echter duidelijk trager. Woensdag noteerden de prij zen daar 10 tot 20 gulden per stuk lager. De prijsvorming van vaarskalveren blijft momenteel sterker achter bij die van de stierkalveren dan ge woonlijk. Dat komt omdat de kwali teit matig is. De betere vaarskalveren blijven op de bedrij ven voor verdere opfok. De vraag naar melk- en kalfvee was beperkt, dus bleven de prijzen laag. Bij de handel in weidekoeien teken de zich geleidelijk aan een tendens af naar iets hogere prijzen. Naar courante pinken en graskalve ren was enige vraag, maar verder had de handel in het jongvee een lusteloos verloop. Wolveehandel traag De handel in de slachtschapen had een traag verloop. De prijzen noteer den lager. Overhoudersrammen werden redelijk prijshoudend ver handeld. Van overhouders-ooien no teerden de prijzen lager. Op de markt voor de zuiglammeren stelden de kopers zich terughou dend op. De vraagprijzen voor de zuiglammeren zijn te hoog voor de exportmarkt Frankrijk. De handel in de zuiglammeren verliep langzamer tegen dezelfde prijzen. In gebruiks- schapen was er een neiging naar rustiger handel en afzwakkende prijzen. Een zeer ruim aanbod in slachtkui- kens en de moeilijkheden die het slachten opleveren in de komende week, door de vrije dagen had tot gevolg dat de prijzen nogal duidelijk terugliepen, vooral de prijzen van de zware kuikens. De eerste meidag die in vele landen van de EG een vrije dag is, verstoort ook de norma le gang van zaken bij het slachten en verwerken. De dalende eierprij- zen hadden mede tot gevolg dat ook de prijzen van de uitgeselec teerde kippen nogal fors daalden. De VHVP heeft voor de week vanaf 29 april de volgende prijzen vast gesteld voor slachtpluimvee, in f/kg levend incl. BTW: slachtkuikens, lichte f 1,72-1,77 (-8 cent); id. zwa re f 1,64-1,69 (- 13 cent); slachtkip- penprijzen 12 cent omlaag: lichte witte 1700-2000 g f 0,40-0,45; lichte bruine 2000-2300 g f 0,45-0,50; zware bruine f 0,50-0,55; slachtkuikenmoeder- dieren +3500 g f 1,40-1,25 (-5 cent). De basis-contractprijs blijft onveranderd f 1,68 (1,6665) voor kuikend 1600 g incl. BTW excl. toeslag. De contractprijs incl. 10 cent toeslag bedraagt f 1,78 (1,7657). De prijzen tussen haakjes gelden voor ondernemers die onder de landbouwregeling vallen. De vrije prijzen van broedeieren liggen nog iets boven de contractprijs, die van eendagskuikens liggen daar beneden. - Makelaar Amsterdamse Termijnmarkten, aardappelen en varkens - Bel vrijblijvend voor informatie Damrak 379, 1012 ZJ Amsterdam Telefoon 020 - 620 50 01 Fax 020 - 620 63 26 Omdat er nogal wat partijen vanwe ge dalende kwaliteit geruimd moe ten worden, is de aardappelmarkt flauw gestemd. Voor deze tijd van het jaar is dit geen onbekend verschijnsel. Aard appelen zijn en blijven een natuur- produkt. Elk jaar zijn de groei- omstandigheden anders. Het lange, warme groeiseizoen van 1990 blijkt achteraf bezien specifieke bewaar- condities gevergd te hebben. Niet overal zijn deze optimaal geweest. Vandaar dat er nu nogal aandrang is om te leveren. Probleem is dat er op diverse plaatsen in Europa al nieuwe aardappelen aan de markt zijn. Ook de frites-industrie is nogal terughou dend. Deze heeft nogal wat voor raad. Voor de nieuwe oogst wil men daar vanaf. Opvallend is het dat de termijnmarkt erg zwak is. Als dit werkelijk de tendens voor de ko mende maanden wordt, ziet het er voor de afloop van het aardappelaf- zetseizoen slecht uit. Maar hopelijk valt dit mee. Meestal wordt er in mei en juni nog veel gedaan. En er lig gen beslist ook nog vele heel goede partijen. Graanmarkt vast Geruchten over mogelijke Russische aankopen van gerst en tarwe - gesproken wordt over 200.000 tot 300.000 ton- zorgden deze week voor een vaste stemming op de markt voor EG-graan. Ook in Neder land werden er op hogere prijsni- veaus zaken gedaan. Zelfs voor de nieuwe oogst toonden de handela ren al belangstelling. Gevolg was een duidelijk vastere tendens. Uit- zaaicijfers duiden voor de EG op een graanareaal van 34,3 miljoen ha. Dat zou 2% meer zijn dan verleden jaar. ZPC verwacht verdere groei poot- goedexport Zaai- en pootgoedcoöperatie ZPC in Leeuwarden verwacht dat de sterke groei van de export van pootaardap- pelen jaar geen uitschieter is. Vol gens de ZPC ziet het er namelijk naar uit, dat de aardappelteelt in Oost- Europa en de Sovjetunie verder ont wikkeld zal worden. Als alle plannen werkelijk gerealiseerd worden, zou daar een pootgoedbehoefte komen van 20 miljoen ton. De ZPC wijst erop, dat Nederland in de pootgoedvoorziening van de we reld een steeds grotere rol speelt. Pootgoed producerende landen als Schotland, Duitsland, «Frankrijk, De nemarken en Spanje stabiliseren de eigen pootgoedproduktie of krim pen deze zelfs in. Per kg. gesl. gew., incl. btw. Verwachting Vleuten deze week Geslacht (73-93 kg.) Levend (85-115 kg.) 3,50-3,52 2,83-2,88 Roepprijs inkooporganisaties vorige week deze week Cavee/Coveco 3,32 Druvar 3,32 3,32 Encebe 3,32 3,32 Janssen groep 3,32 3,32 Lunenburg 3,32 3,32 NVC 3,32 Vagrocon 3,32 3,32 Vako-Zuid 3,32 3,32 Zuidgroep 3,32 3,32 De grote varkensslachtbedrijven hebben de basisprijs voor de in de week tot 27 april overgenomen var kens ten opzichte van voorgaande week niet gewijzigd. De uit- gangsprijs bleef f 3,32 per kg voor geslachte varkens, kl. A 52%, 73/93 kg, incl. BTW excl. toeslagen. Het aantal slachtingen bedroeg in de week van 15 tot 20 april onge veer 384.000 of 1000 meer dan in de week daarvoor. Uitgevoerd wer den in die week 28.484 levende varkens, 4463 ton halve varkens en 10.954 ton varkensvlees in stukken. Aan mestbiggen werden 21.664 stuks uitgevoerd. In de vleesgroothandel bleven de af- gifteprijzen gelijk aan voorgaande week, afgezien van een correctie met 5 cent voor de schouders en middels. Het aanbod is momenteel niet al te groot en de vraag wordt bevredigend genoemd. Overigens leeft de sektor tussen hoop en vrees of in verband met de abortus-blauw, niet nog meer be perkende maatregelen ten aanzien van de invoer in de belangrijkste im- portlanden genomen zullen (kun nen) worden. Abortus-blauw komt momenteel tot in Spanje voor. De slachtrundermarkt is niet- onvriendelijk tot vriendelijk. Korter aanbod leidde tot wat hogere prij zen voor koeien in wat sterkere ma te dan voor stieren. Er is enige uitvoer van levende runderen, doch de afzet van achtervlees naar Frank rijk stagneert door de lage biedprij zen van de Franse importeurs. De EUROP-notering luidde voor de week tot 20 april voor stieren R3 f 7,34 (-4 cent); koeien 03 f 4,76 4 cent). De markt voor vleeskal veren is prijshoudend. Gepubliceerde prijs voor biggen met een basisgewicht van 23 kg. in gld./stuk vorige week deze week Dalland N Dalland Z Encebe Fomeva Lunenburg Richtprijs LBS Vleuten (verw.) Lei (wk 16) Niet tijdig bekend 144,00 142,00 137,00 140,00 137,00 138,00 135,00 111,50 111,60 137,00 137,00 136,50 1e kwal. per kg. lev. gew., incl. btw Utrecht 18/04 Zwolle 19/04 Leiden 23/04 Den Bosch 00/00 2,50-2,60 2,45-2,55 2,50-2,60 Basiscontr. prijs/kg ./ex toesl./incl. btw. Kuikens tot 1400 gr. week 20/04-27/04 1,78 Vrije prijzen week 20/04-27/04 Lichte witte kippen 0,55 Zwaardere bruine kippen 0,65 Slachtkuikenmoederdieren 1,28 - Slachtkuikens 1,83 - Slachtkuikenintegraties LEI, week 19/04-26/04 Slachtkuikens netto 1601 gr. per kg.lev.gew.af mester Eendagskuikens per stuk franco mester 1,82 0,55 ex btw., deze week Enki 1000 kg. Elco franco 3.000 kg Wilko* 4,00-4,30 4,25 4,00

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 23