Reigersbergsepolder wenst in meerderheid zoet water Helikopters in de strijd tegen nachtvorst Deze week Aardappelsector komt met eigen milieuplan zuidelijke landbouw maatschappij Enquête levert positieve uitslag op Schade per regio verschillend Pag. 3 Nieuwe landbouwgedeputeerden Pag. 4 Gewijzigde subsidieregelingen Pag. 5 ''Meer eenheid in toelatingsbeleid" Pag. 6 Uit de praktijk Pag. 9 Nachtvorstschade verschilt per regio Pag. 10 De maand mei Pag. 15 Uitbreiding pootgoedteelt mogelijk Pag. 17 Ruime belangstelling voor symposium Pag. 19 Inkrimping veestapel geen oplossing Pag. 21 Jongerenthema 'leefbaar platteland' land- en tuinbouwblad VRIJDAG 26 APRIL 1991 79e JAARGANG NO. 4068 Een aantal fruitkwekers in het zuid westen denkt serieus over het inzet ten van helikopters om de schade als gevolg van nachtvorst in de boomgaarden zoveel mogelijk tegen te gaan. In het Westbrabanste Fij naart hebben in de nacht van zater dag op zondag twee helikopters gevlogen boven het 50 ha grote be drijf met 60.000 perebomen van J. van 't Westende. De temperatuur werd daarmee ongeveer 3 graden omhoog gebracht. Ook fruitkweker A. van Hoeve te Sluiskil huurde in de nacht van zaterdag op zondjag een helikopter in. Deze machine was overigens niet tijdig ter plaatse, zodat het nut beperkt bleef. Van Hoeve wijst er op dat het inzet ten van een helikopter nogal wat voorbereidingen vraagt. Ook moe ten er goede afspraken worden ge maakt met de officiële instanties. Verder dient de helikopter een flinke capaciteit te hebben. Kleine heli's kunnen niet voor voldoende lucht verplaatsing zorgen. Van Hoeve re kent voor dat de kosten zeker f 1.200,— per uur bedragen. Door het ontbreken van zoet water zijn er in het zuidwestelijk kleigebied nauwelijks mogelijkheden om iets tegen vorstschade te ondernemen. Op de zandgronden in West-Brabant en in andere delen van Nederland kan wel beregening worden toege past. Door de bloesems nat te hou den vormt zich bij nachtvorst een beschermend ijslaagja De omvang van de nachtvorstscha- de in de fruitteelt is op dit moment moeilijk te schatten. Per regio is de situatie verschillend. Veel hangt af van de groeiomstandigheden in de komende weken. Ook vorig jaar her stelde de fruitoogst zich goed na nachtvorst in april, hoewel enkele bedrijven een mindere opbrengst hadden. Een voordeel is dat er dit jaar een rijke bloei was met veel •bloemen. In vergelijking met andere streken in Nederland en met andere landen in Europa lijkt de fruitteelt in Zuidwest- Nederland de nachtvorst nog rede lijk goed doorstaan te hebben. Op enkele bedrijven is niettemin grote schade ontstaan. Deze is—groter naarmate men verder van de kust komt. Vooral in het land van Heus- den en Altena zijn forse klappen ge vallen. Ook sommige akkerbouwers heb ben enige schade opgelopen door dat jonge bietenplanten kapot gevroren zijn. Behalve vorst hebben hagel en wind de net boven de grond staande plantjes geen goed gedaan. Kostbaar middel Het inzetten van helikopters lijkt een probaat, maar kostbaar middel om de schade binnen de perken te hou den. De draaiende wentelwieken zorgen er voor dat de koude lucht op de grond vermengd wordt met warmere lucht. Fruitteler Van 't Westende moet voor de twee heli kopters 10.000 gulden neertellen. Niet zeker is of de hele oogst daar mee gered is. Zie verder elders in dit blad. Uit een door 3 ZLO gehouden en quête onder de eigenaren en grond gebruikers in de Reigersbergsepolder en het Zuidelijk deel van de 1e Bathpolder is geble ken, dat een ruime meerderheid voor de aanvoer van zoet water is voor een bedrag van maximaal f 30,— per ha. Ruim 2/3 aeei zowei uitgedrukt in aantal stemgerechtig den als in oppervlakte grond is hier voor, zo kan uit de enquête worden gekonkludeerd. De enquête is gehouden om te pei len hoe de streek over de zoetwater- aanvoer denkt. Nu blijkt, dat er een breed draagvlak bestaat. Het water schap Noord en Zuid-Beveland, dat uiteindelijk beslist of het zoetwater- projekt zal doorgaan, zal een be langrijk gewicht toekennen aan de uitslag van de meningspeiling. Ook naar de subsidiegevers toe is het van belang, dat er nu een duidelijk signaal ligt, dat de streek graag zoet water wil. Aan alle grondgebruikers en eigena ren in het betreffende gebied is ge vraagd hun mening kenbaar te maken of zij bereid zijn f 90,— te betalen voor de beschikbaarheid van zoet water uit het Zoommeer. Het gebied, dat binnen het plan valt, is ongeveer 1000 ha groot. De respons op de enquête was goed. Meer dan 900 ha heeft zijn mening kenbaar gemaakt. Wordt het deel van de geënquêteerden, dat zich neutraal heeft opgesteld (niet voor en niet tegen) buiten beschouwing gelaten, dan blijkt 2/3 deel voor de aanvoer van zoet water voor de ge noemde prijs te zijn. Dit geldt zowel voor het aantal stemgerechtigden als voor de oppervlakte grond, die wordt vertegenwoordigd. Zeer tevreden ZLM-voorzitter Van der Maas die zich van begin af aan zeer direkt heeft ingezet om het projekt gereali seerd te krijgen, is zeer tevreden over de uitslag. "Je mag stellen, dat de streek zich in ruime meerderheid positief opstelt ten opzichte van zoet water. Wij hebben in de voor lichtingsbijeenkomsten steeds be toogd, dat de extra kosten in de toekomst ruimschoots goed ge maakt kunnen worden door de ex tra opbrengsten. De boeren in het gebied zijn voor het overgrote deel deze mening ook toegedaan. Er kunnen straks teelten in het bouw plan worden opgenomen, die nu nog niet mogelijk zijn," zo zegt Van der Maas. Zoet water is van cruciaal belang voor de toekomst van de plantaardige produktiesektor in Zuidwest Nederland. De ZLM-voorzitter zegt niet alleen blij te zijn voor de boeren in het ge bied zelf. "Realisatie van dit projekt betekent, dat ook gewaarborgd is, dat het Zoommeer zoet blijft. Op de langere termijn kan dit nog wel eens van groot belang zijn voor de agrari sche sektor in andere delen van Zeeland, het is niet denkbeeldig, dat er in de toekomst meer gebruik van het Zoommeerwater zal worden ge maakt door de land- en tuinbouw." Dit is echter nog wat verder weg. In eerste instantie zullen de beoogde subsidiegevers moeten aangeven hoeveel financiële middelen zij be reid zijn voor dit projekt vrij te ma ken. Pas als dat bekend is, zal de algemene vergadering van het Wa terschap definitief kunnen beslissen of het projekt doorgaat en tegen welke kostprijs. Van der Maas zegt hierover optimistisch te zijn: "Er ligt een duidelijke uitspraak van de streek; van de subsidiegevers kan nu met recht worden gevraagd zich konstruktief en royaal op te stellen." Beregende pruimebloesems onder de ijspegels (foto Anton Dingemanse). Het Nederlandse aardappelbe drijfsleven wil de milieubelasting bij de aardappelteelt nu zelf stapsge wijs gaan terugdringen. Woensdag 24 april presenteerde voorzitter drs. J. Kienhuis van het Produktschap voor Aardappelen namens teelt, handel en industrie het 'Milieu actieplan aardappelen' aan staats- secreatris drs. J.D. Gabor. De aard appelsector wil met dit totaalplan een concreet, praktisch uitvoerbaar alternatief bieden voor de aanpak in het Meerjarenplan Gewasbe scherming. Het Milieu Actieplan Aardappelen is een bundeling van alle voorgeno men, in beproeving zijnde of inmid dels lopende activiteiten ter vermindering van het gebruik van milieukritische stoffen bij de teelt. Gestreefd wordt naar een halvering van het gebruik in de komende vijf a tien jaar. Dit streven is overigens gelijk aan de doelstelling van de overheid. In totaal gaat het in het milieu-actieplan om een zestig in middels ter hand genomen of lopen de concrete zaken. Deze liggen onder meer op het gebied van meer verfijnde teeltmethoden, andere onkruid- en ziekte bestrijding, ande re vormen van loofdoding, andere bewaarmethoden, onderzoek en voorlichting. Een stuurgroep uit de sector treedt daarbij op als initiator, stimulator en coördinator. Twijfels In feite onderschrijft het bedrijfsle ven met dit milieu-actieplan de doelstellingen van de overheid, zo als die zijn neergelegd in het Meerja renplan Gewasbescherming (MJPG). Het aardappelbedrijfsleven betwijfelt echter of het pakket voor gestelde overheidsmaatregelen, dat deels op verboden is gebasseerd, wel het gewenste resultaat zal ople veren. De sector vindt bovendien dat het MJPG niet voldoende in speelt op de bereidheid van de ruim 15.000 aardappeltelers om in hun bedrijfsvoering om te schakelen op meer milieuvriendelijker teelten. De aardappelsector is van mening dat het MJPG daardoor te weinig posi tieve stimulansen geeft aan de be trokken ondernemers. De sector is al geruime tijd bezig met activiteiten ter vermindering van de milieubelasting. Daarmee onderkent zij haar eigen verant woordelijkheid op de weg naar mi lieuvriendelijker teelt. Alleen zo kan voldoende draagvlak in de sector worden gecreëerd om de maat schappelijk gewenste trendbreuk te realiseren, aldus de sector. Zij vindt het dan ook jammer dat aan de ei gen initiatieven van het bedrijfsleven in het MJPG geen aandacht is besteed.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 1