"Inkrimping veestapel lost mestprobleem niet op" hippisch nltuuis ryy u a Is aanzuren mest emissie-arme techniek? Wereldbekerfinale 1994 in Den Bosch ZTüg UffiJD Milieumedewerker Hans Gerritsen van Landbouwschap: 19 VGül iüll UCI IJ Het is om moe van te worden. Keer op keer gaan er stemmen op om het mes in de veestapel te zetten. Kort geleden was het de beurt aan minis ter Alders van milieu. Hij riep op spreekbeurten in Groningen en Friesland dat de mestverwerking niet van de grond komt. Inkrimpen, dus. Maar dat zou fataal zijn voor de intensieve veehouderij in Nederland, zegt ir. Hans Gerritsen, milieumede werker van het Landbouwschap. En of het milieu er zoveel beter van wordt... "Zeer vervelend", noemt Hans Ger ritsen (39) het voortdurend gedreig met inkrimping. Niet alleen minister Alders maakt zich daar schuldig aan, ook Tweede-Kamerleden en eerder nog ex-minister Smit-Kroes voegden zich in het koor. "Kort ge leden is met de regering opnieuw afgesproken dat de landbouw tot 1995 de tijd krijgt om met de mest verwerking een eind op streek te ko men. Volgend jaar wordt gekeken hoever we daarmee zijn. Inkrimping is dus nog lang niet in beeld. Het is jammer dat minister Alders dan toch weer voor z'n beurt praat". Gerritsen merkt dat alleen al het praten over inkrimping averechts werkt op de veehouders. "Dat zien we in de praktijk. Sommige boeren zeggen: waarom zouden we zoveel moeten investeren in de oplossing van het mestprobleem? We moeten tóch inkrimpen. Ik denk dat de drei gementen voortkomen uit de moei zame gang van zaken bij de oprichting van mestfabrieken. De techniek is nieuw. Ook geeft het een hoop trammelant om een plek te vinden waar de fabrieken kunnen staan, al moet ik zeggen dat minis ter Alders zich daar terdege voor heeft ingezet". Volgens Gerritsen kan alleen een krachtige en omvangrijke veehoude- rijsektor de milieuproblemen oplos sen. Alleen dan zijn de hoge kosten op te brengen. "Er zijn mensen die zeggen: dan doe je toch de vleesprijzen omhoog? Dan vergeten ze dat er in het buitenland ook var kensvlees wordt geproduceerd. Als wij ons uit de markt prijzen, produ ceren zij gewoon een beetje meer". Zal het in 1992 het Landbouwschap lukken om aan te tonen dat de mestverwerking van de grond komt? Gerritsen: "Wij zorgen in ie der geval dat het bedrijfsleven vol gend jaar klaar is voor mestverwerking. De organisatie moet rond zijn. Met het geld moet alles in orde zijn. De initiatieven moeten er zijn. Als dan de mestver werking niet van de grond komt, kun je je afvragen, wiens schuld dat is. In ieder geval mag het niet aan de landbouw gelegen hebben". Weggegooid geld "De mestverwerking moet slagen. Dat is de enige manier om het mest probleem op te lossen en de bedrij ven de kans te geven om te overleven. Als het ons niet lukt dan hebben we geld weggegooid. Maar dan hebben we het geprobeerd. Als het ons wél lukt om straks kosten dekkend mest te verwerken dan krij gen we een voorsprong op onze konkurrenten. Andere landen kam pen in sommige streken ook met mestproblemen: België, Duitsland, Denemarken, Italië, Spanje. Ze zijn hier allemaal wezen kijken. Als het ons lukt met de mestverwerking, zijn we ze een stap voor". Magda de Vetten, Landbouwschap J.M. Gerritsen faat in het voer en er is de laatste ja ren steeds meer mest vervoerd over langere afstanden. Alleen de mest verwerking zit in een moeilijke aan loopfase, aldus Gerritsen. Waarom is hij zo sterk gekant tegen inkrimping van de veestapel? "Om dat je wel weet waar je begint, maar niet waar je eindigt. Als je er een miljoen varkens afhaalt, is er niets opgelost. Dan kom je bijvoorbeeld niet aan de vermindering van de verzuring met 70 procent, zoals Al ders eist. Dus dan haal je er weer een miljoen af. Dat gaat zo door. Tot er tienduizenden bedrijven verdwe nen zijn en er honderdduizend men sen op straat staan. Wil je alle ambitieuze doelstellingen halen zon der mestverwerking, dan gaat een groot deel van de intensieve vee houderij verloren, misschien wel de helft". Geen geld voor investering De bedrijven die blijven, zullen zich niet kunnen aanpassen aan de milieu-eisen. Ze hebben door ver mindering van het aantal dieren geen geld meer voor investeringen. En al hadden zij het geld: waarom zou een veehouder een emissie- arme stal bouwen als er misschien nog meer ingrepen in de veestapel zitten aan te komen? Bovendien is het de vraag of de toeleverende be drijven die nu hard werken aan de ontwikkeling van zulke stallen, het bijltje er niet bij neer gooien. Beer op de weg Een andere beer op de weg naar mestverwerking zijn de bezwaren van de Europese Gemeenschap te gen het plan van het Landbouw schap een mestheffing in te stellen. "Overheidssteun", vermoedt Brus sel. Toch laat Gerritsen zich door de ze tegenslag niet uit het veld slaan. "Het loopt bij de mestverwerking niet moeizamer dan bij de bouw van elke andere grote fabriek. Dat duurt ook jaren". De dreigementen met een volume beleid doen ook geen recht aan de resultaten die de veehouderij al heeft geboekt: de kwaliteit van de mest is verbeterd, er zit minder fos- Het hoofdbestuur van de Friese Maatschappij van Landbouw is ver ontrust over de houding van de overheid ten opzichte van het aan zuren van mest. Hoewel uit prak tijkonderzoek blijt dat de ammoniak-emissie wordt verlaagd, wordt het procédé niet erkend door de overheid als emissie-arme tech niek. De Friese Mij. wil de discussie hierover verhelderen. Het standpunt van de Friese Mij. werd onlangs besproken in de KNLC-afdeling veehouderij. Voorzit ter Berend-Jan Warmelink vroeg zich af of het aanzuren van mest wel dè oplossing is. 'Ik heb ge constateerd dat het onderzoek op een laag pitje is gezet. Er zijn nog maar twee of drie bedrijven mee be zig. Ook de vermarkting ervan gaat niet zo hard', zei hij. De afdeling vee houderij wil eerst de problemen met het 'verdwijnen' van stikstof en de stank opgelost zien. Pas daarna kan bij de overheid en de politiek verder worder^ gepleit het aanzuren van mest te erkennen als emissie-arme techniek. De Friese Mij. is van mening dat de afdekplicht voor mestsilo's op rund veebedrijven, die per 1 januari 1992 zal ingaan, nog even in de ijskast gezet moet worden. Onderzoek heeft uitgewezen dat korstvorming op de rundveemest met behulp van stro ook een vermindering van de ammoniakuitstoot tot gevolg heeft. De Friese Mij. vindt dat de overheid deze vorm van afdekking moet er kennen als een goede, milieuvrien delijke afdekking. De overheid is echter van mening dat het moeilijk te controleren is. 'Natuurlijk is een dak op een mestsilo gemakkelijker te zien dan een korst', erkende Geert Hofstra van de Friese Mij. 'Maar ik begrijp niet waarom wij een dak van f 20.000,— moeten plaatsen als het veel goedkoper kan'. Ook in de Hollanden bestaan grote bezwaren tegen de overkapping van de mestsilo's. 'In de veenweidege- bieden staan zulke enorme silo's. Wanneer daar een dak op moet, moet de silo onderheid worden. Dat kan de investering verdubbelen', al dus C. Mantel. Marian Oenema Tijdens de wereldbekerfinale voor springruiters in Gothenburg werd bekend gemaakt dat deze topwedstrijd in 1994 toegewe zen is aan Indoor Brabant, dat dan niet in begin maart, maar in de loop van april zal worden ge houden. De uitstekende, nieuwe hal was een groot pluspunt, evenals het feit dat Indoor Bra bant vanaf het begin kwalifica tiewedstrijden om de wereldbeker in het programma opgenomen had. Volgend jaar is de finale in Del Mar in Amerika. In Gothenburg won opnieuw de onovertroffen combinatie John Whitaker en Milton. De schim mel is wel in Engeland geboren, maar de vader Marius is een Hol lands fokprodukt, zodat Milton ook een beetje reclame maakt voor de Nederlandse fokkerij. Die kwam trouwens in Gothenburg goed aan haar trekken, want bij de twintig finalisten waren vier Nederlandse fokprodukties. Ook onze ruiters hebben er goed ge presteerd. Twee van de drie drongen door tot het derde en laatste onderdeel van deze finale. In de eindstand bereikte Jos Lan- sink een goede zesde plaats en Jan Tops een gedeelde dertien de, op één punt achter Franke Sloothaak, een Fries van geboor te maar nu voor Duitsland rij dend. Op de wereldranglijst, die opgemaakt is na Gothenburg, staat Jos Lansink nu tweede achter John Whitaker, Jan Tops veertiende, Piet Raymakers 44ste en Eric van der Vleuten 45ste. Vier man uit ons land bij de 50 besten uit de wereld is toch wel het vermelden waard. Het gaat goed met de KNF De Federatie van Landelijke Rij- verenigingen heeft dit jaar een organisatorische verjongings kuur ondergaan. In plaats van de Algemene Ledenvergadering van de KNF, die het karakter van een formaliteit had gekregen komt nu de Ledenraad als hoogste or gaan, waarin vertegenwoordi gers van de 9 provinciale bonden zitting hebben. De communica tielijnen worden verkort en ver eenvoudigd: -vereniging- provinciale bond- hoofdbestuur- Ledenraad. De kringverbanden blijven bestaan voor het uitvoe rende werk. De financiële positie van de Fe deratie is zeer gezond. Besloten werd tot aankoop van 3Zï ha grond bij het Centrum. Na een herindeling van het gehele grondbezit hoopt men met in gang van 1992 de paarden- Levade ook in Ermelo te kunnen houden. Uit het jaarverslag bleek dat het ledental weer is toegeno men en nu 22.774 leden be draagt. En een leuk nieuw initiatief is de uitgave van een schoolagenda voor het school jaar 1991-1992 met veel hippi sche informatie. Draf- en rensport wekelijks een uur op T.V. Vanaf 30 juni komt er wekelijks een televisieprogramma van een uur dat helemaal gewijd is aan draf- en rensport. Daartoe is een stichting opgericht die met het oog op de Europese integratie in 1992 is getooid met een Engelse naam: Harness and Horse Ra cing Channel Activities (H.H.R.C.). Deze stichting heeft bij PTT Telecom een uur zendtijd gekocht. Er is al een proefband van 20 minuten, die zondag op Duindigt - de draf- en renbaan bij Den Haag - door de stichting aan alle betrokken verenigingen ge presenteerd zal worden en waar mee men sponsors hoop te vinden, terwijl ook op inkomsten uit reclame wordt gerekend. Een gedurfd initiatief uit de sector die het momenteel niet voor de wind gaat. Een Zeeuws succes bij extra hengstenkeuring Extra keuringen worden alleen voor bijzondere omstandigheden gehouden, bijvoorbeeld bij re cente import van een Haflinger hengst uit België, die de openge vallen plaats van een plotseling gestorven soortgenoot gaat ver vullen. Het betrof de in Veere bij de familie Van Leeuwen geboren vierjarige Miklós van de Heksen ketel, die na een jaar actieve dienst in België weer repatrieer de en hier ook vlot werd goedge keurd en in het Keurstamboek opgenomen, waarmee zijn moe der Myrthe haar tweede zoon goedgekeurd kreeg. In januari was de driejarige halfbroer Striz- zi al goedgekeurd, een opmerke lijk succes.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 19