1991 cruciaal jaar voor SIVAK Akkerbouw Grote uienexport in 1990 Grote belangstelling voorbehandeling aardappelen Graanvoorraden Frankrijk kleiner VITAK breidt informatie aanbod verder uit Voorzitter Ad Doeleman mm De akkerbouw staat niet bekend als een tak waar het slecht loopt met de automatisering. Toch blijft ook hier 'autonome groei' van het aantal gebruikers uit. Voorzitter Ad Doeleman van de takorganisatie SIVAK noemt 1991 een 'cruciaal jaar'. Dit jaar moet blijken of de praktijk belangstelling heeft voor de teeltbegeleidingssystemen die voor graan en suikerbieten zijn ontwikkeld. De nieuwe systemen, luisterend naar de namen BETA (voor bieten) en CERA (voor graan), worden nu voorgelegd aan een groep akker bouwers om de gebruiksvriendelijk heid te testen. Tegelijk tast Miconet, de automatiseringsdochter van de boekhoudbureaus, met een vragen lijst de behoefte van akkerbouwers aan een dergelijke nieuwigheid af. Miconet heeft belangstelling om als hoofddealer van het nieuwe systeem te gaan fungeren. In BETA is veel geïnvesteerd door SIVAK, de suikerindustrie, PAGV en het IRS, vertelt Doeleman. Die moe ten de inhoud van het systeem straks samen gaan beheren. Coöperaties Hoeveel boeren gaan werken met de nieuwe teeltbegeleidingssyste men hangt af van de gebruiksvrien delijkheid, stelt Doeleman vast. Daar is hij dan ook erg nieuwsgierig naar. Daarnaast is het belangrijk dat ook de voorlichters van de coöpera tie met het systeem gaan werken. 'Daar zit een enorm stuk kennis'. Het risico bestaat dat straks alleen de voorlichters met het systeem werken en de boeren niet. 'Ik weer niet of het bij boeren aanslaat. Maar ik heb er wél vertrouwen in'. Inmiddels wordt ook aan een teelt begeleidingssysteem voor kool ge werkt. Verder wordt de haalbaarheid van computermatige teeltbegeleiding voor aardappelen onderzocht. Doeleman is nuchter over het rende ment van computers in de akker bouw. 'Een computer is niet rendabel. Net zoals een geluidsarme cabine en een radio op de trekker ook niet rendabel zijn. Maar je zit wel lekkerder'. Hij is er echter van overtuigd dat de computer verder op zal rukken. 'Straks kun je als jon ge boer niet meer meedoen zonder computer'. Maar automatiseren in de akker bouw blijft lastig omdat veel facto ren niet zijn te plannen. Het weer, de prijzen, ze maken elke calculatie onzeker. 'Ik heb gisteren plantuien gezet. Andere boeren niet. Maar we weten pas bij het oogsten wie het Volgens het Franse Graanbureau ONIC bedroegen de voorraden graan per 1 maart van dit jaar in Frankrijk 13,48 miljoen ton, vergele ken met 16,00 miljoen ton per 1 maart 1990. De voorraden zachte tarwe bedroe gen 7,09 miljoen ton vergeleken met 8,85 miljoen ton in 1990. De voorraden gerst bedroegen 2,65 miljoen ton (1,84) en de voorraden maïs 2,92 miljoen ton vergeleken met 4,38 miljoen ton per 1 maart 1990. Afleveringen daalden Tot 1 maart werd 41,83 miljoen ton graag afgeleverd vergeleken met 43,82 miljoen ton tot 1 maart 1990. De afleveringen van zachte tarwe bedroegen 25,36 miljoen ton (24,41); die van gerst 6,69 miljoen ton (6,47) en die van maïs 7,22 mil joen ton (10,78). goed heeft gedaan. Vorig jaar twij felden we over overzaaien van de bieten. We hebben het niet gedaan en we hadden nog nooit zo'n hoge opbrengst'. De boer beslist, het teeltbegeleidingssysteem zorgt al leen dat hij méér informatie heeft. Doeleman heeft geen goed woord over voor de activiteiten van bijvoor beeld gewasbeschermingsleveran cier Zevenbergen die via de fax met zijn afnemers wil communiceren. 'Wat zul je daar een fax voor neer zetten. Het gaat juist om de combi natie van voorlichtingsinformatie met teeltregistratie en een manage mentsysteem'. Daar wordt door SI VAK hard aan gewerkt, samen met de leveranciers van management systemen. Belangrijk is dan vooral dat de basisgegevens per perceel niet telkens opnieuw ingevoerd moeten worden. 'Als dat klaar is en gebruiksvriendelijk en er is een groep akkerbouwers die er in ge looft zal de stagnatie doorbroken worden', aldus Doeleman. VITAK Het videotex-programma VITAK is op dit moment de meest bekende activiteit van de SIVAK. Zo'n 800 akkerbouwers zijn er op aangeslo ten. Ook Cebeco-Handelsraad ex ploiteert een videotexprogramma met de naam Agrotel. Via deze systemen kunnen boeren informatie van verschillende leveranciers en A. Doeleman van de coöperatie op hun scherm opvragen. Doeleman vindt het naast elkaar bestaan van beide systemen geen probleem. 'Maar ik wil wel graag samenwerken. Boeren moeten kunnen kiezen tussen de in formatie van VITAK en van Agrotel'. De coöperaties zijn in het gat van de informatievoorziening gesprongen toen VITAK onvoldoende voorlich- tingsboodschappen kon leveren door de reorganisatie van DLV, VI TAK loopt nu beter volgens Doele man. 'Ik ga ook niet zeggen: Agrotel is niet objectief. Dat kan de coöpe ratie zich niet permitteren. Het pro bleem ontstaat als iedere organisatie een andere voorlich- tingsboodsdchap heeft'. Dat is geen boerenbelang, meent de SIVAK- voorzitter. 'Cebeco-Zuidwest is daar ook wel van overtuigd. Maar nu gaat het om de kosten'. Concreet betekent dat dat de coöperaties mee zouden moeten betalen om Agrinet, dat is het gezamenlijke communicatiesysteem van VITAK, VeeNet en CANON, in de lucht te houden'. Daarover wordt met de coöperaties gesproken. Gerard Westerhof Met ingang van dit voorjaar vindt wederom een uitbreiding plaats van het informatie-aanbod in VITAK, het videotex-informatiesysteem voor de akkerbouw en andere openteelten. Tevens is een aantal technische ver beteringen doorgevoerd. Het informatie-aanbod in VITAK wordt uitgebreid met de volgende nieuwe informatieleveranciers c.q. ru brieken: - de Dienst Landbouwvoorlichting (DLV) breidt haar dienstenpakket uit met teeltinformatie van de vollegrondsgroente-teams uit Hoorn, Westmaas en Horst; - het SEV-buro verzorgt een nieuwsrubriek op sociaal- ekonomisch terrein en verschaft in formatie over regelingen. Ook is het mogelijk om via VITAK- bestelpagina's de schriftelijke infor matie van het SEV-buro op te vra gen. (Deze rubriek verkeert momenteel nog in het proefstadium.); - de firma Windhorst van Veen start een rubriek met teeltinformatie voor boomkwekers; - via de niéuwe rubriek spreadsheet-info kunnen PC- gebruikers beschikken over diverse kant-en-klare rekenmodellen voor de meest gebruikte spreadsheet programma's. VITAK-deelnemers kunnen nu (te gen meerprijs) op hetzelfde gebrui kersnummer ook beschikken over informatie uit de videotex-systemen VeeNET (rundveehouderij) en CA NON (varkenshouderij). Deze moge lijkheid is vooral interessant voor gemengde bedrijven. Het streven van de takorganisaties om met één keer bellen en met één gebruikers nummer overal toegang te kunnen krijgen, is hiermee weer een stap dichterbij gekomen. De informatie van de aardappelter- mijnmarkt wordt nu elk kwartier door Databank Voedsel en Bloemen ververst. Het VITAK-sekretariaat breidt deze informatie sinds kort zelf uit met grafieken waarin het verloop van de noteringen van de afgelopen dag (per kwartier) en van de afgelo pen 14 dagen (dagelijkse slotkoers) is weergegeven. terwijl veel Afrikaanse landen min der uien uit Nederland importeer den. De grootste groei vond plaats naar Engeland, Spanje, Italië en Joe goslavië. De export naar Duitsland was ook groter dan in 1988 en 1989 maar nog niet zo groot als in 1987. De Nederlandse exporteurs hebben vorig jaar maar liefst 474,6 min kilo uien in het buitenland afgezet. Meer dan 100 landen toonden in 1990 in teresse in het Nederlandse produkt. De lijst met afnemers ziet er bij uien dan ook heel anders uit dan bij an dere groente- en fruitprodukten. De top-4 die gevormd wordt door de ons omringende landen wijkt niet veel af, maar daarna volgt een hele rij met minder bekende afnemers. De uieneport (inkl. reëxport) was vorig jaar aanzienlijk groter dan in de drie voorgaande jaren. De kleine ex port van 1989 werd met 85.000 ton overtroffen 22%). Opmerke lijk is dat er vooral in de Europese landen meer afgezet kon worden Op veel verre bestemmingen is de afzet sterk wisselend van jaar tot jaar. Veel uien gaan er jaarlijks naar de Ivoorkust, Senegal, Maleisië, Sierra Leone, Singapore, Trinidad, Guinea, Kameroen, Liberia, Zaire, Gambia, Kongo, Gabon, Guadelou pe, Barbados, Mauretanië, Martini que en Indonesië. Alles bij elkaar een zeer respektabele lijst. Bij de telers van aardappelen bestaat een grote belangstelling voor de verschillende voorbehande lingsmethoden van het pootgoed. Dat bleek tijdens de demonstratie 'voorbewerken en verwerken poot goed' van de sektie klei van de Tak organisatie Akkerbouw Noord-Bra bant in samenwerking met het team akkerbouw van de DLV Westmaas op 26 maart in Steenbergen. Op de demonstratie werden 17 ver schillende aardappelrassen ge toond, waarvan 14 AM-rassen. De heer J. Staal van de DLV gaf de ca. 125 aanwezigen uitleg over de ei genschappen van de rassen, vooral wat betreft de verschillende voorbe handelingsmethoden, oftewel het toedienen van een warmtestoot. Dit heeft vooral zin bij late rassen op zware grond. Staal: "Als gevolg van een warm testoot beginnen de kiemen eerder uit te lopen, waardoor je het groei seizoen als het ware vervroegt. Voor de late rassen betekent dit tevens een verlenging van het groeiseizoen en dus een verhoging van de op brengst en (bak-)kwaliteit. Op zware grond, waarop de aardappelen in de herfst lang groen blijven, geldt dit ook voor middenvroege rassen zo als het Bintje. Op proefboerderij De Kandelaar in de Flevopolder is bij Bintje als gevolg van een warm testoot een opbrengstverhoging van 5 a 10 ton per ha geconstateerd. De proeven werden gedaan op zware grond, ca. 50 procent afslibbaar. Bij een middenvroeg ras op lichtere grond heeft een warmtestoot niet zoveel zin, je bereikt er alleen mee dat de aardappel eerder begint te groeien maar tevens ook eerder af sterft. Bovendien moet je bij een voorbehandeling ook de arbeid en Door deze "big bags" twee a drie keer over te storten ontstaan stevi ge niet te lange kiemen (foto Willem Paterik investering erin betrekken. De benodigde warmtestoot ver schilt sterk per ras. Het Bintje is be hoorlijk spruitlustig, maar nieuwe (late) AM-rassen als Agria en More ne hebben om goed los te komen ei genlijk een warmtestoot nodig. Dit kan door een week of drie voor het poten gedurende ca. drie dagen een temperatuur van 15 a 18 graden C. toe te dienen. Dat kan, en zo ge beurt het nu meestal ook, gewoon in de cel". De mogelijkheden van het voorbe- handelen heeft volgens de DLV-er bij de telers een (hernieuwde) belang stelling voor de nieuwe (AM-)rassen losgemaakt. Momenteel wordt zo'n 20 procent van het areaal beteeld met AM-rassen, zoals Agria, Van Gogh, Santé, Nicola en Saturna. Voorbewerksystemen Op de demonstratie konden de be zoekers ook een aantal verschillen de voorbewerksystemen zien. Voor alle systemen bestond grote belang stelling, maar de meeste aandacht ging uit naar het systeem "Joppe", waarbij voorkiemzakken met elk 100 kg poters boven de pootmachi- ne kunnen worden gehangen. Een andere voorkiemmethode is het be waren van de poters in tonskisten waarbij men door tijdig overstorten kan zorgen dat de kiemen niet te lang worden. Dit kan ook door het voorkiemen te laten plaatsvinden in zogenoemde big bags, grote half- doorzichtige zakken die in heftrucks hangen. Om ervoor te zorgen dat de ■ciemen stevig worden en om te y/oorkomen dat ze te lang worden is het nodig dat ze - normaal gespro- Ken - twee drie keer worden over- gestort in een andere zak. Soms kan dit vaker nodig zijn. "Met deze systemen bereik je nooit hetzelfde effekt als bij voorkiemen in kiem- bakken, maar daar staat tegenover dat ze veel minder arbeidsintensief zijn", aldus de heer Staal. Binnenkort verschijnt er een artikel van de DLV Westmaas in het ZLM- blad over het voorbehandelen en voorkiemen van aardappels.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 8