Trap niet op de rem, maar grijp het stuur Dreiging prijsverlagingen en quotakortingen van tafel Gewestelijke Raad wil kontrole bacterievuur in hele provincie Topvereniging Wijffels op algemene vergadering KNLC: KNLC-voorzitter Varekamp: Gezamenlijke taak bedrijfsleven en PD 'Trap niet op de rem, maar grijp het stuur'. Dat was de boodschap die drs. H.H.F. Wijffels, voorzitter van de hoofddirectie van de Rabobank, de aanwezigen op de algemene ver gadering van het KNLC meegaf. 'Reacties op plannen van de over heid moeten niet alleen gericht zijn op de achterban van de landbouw organisaties, maar ook op de bui tenwereld'. Wijffels signaleerde twee breuklij nen in het Europese landbouwbe leid: overproduktie en de overbelasting van het milieu. Jaren lang was het beleid erop gericht de vraag te manipuleren. 'Dat kan al leen blijven functioneren wanneer er sprake is van incidentele overschot ten', stelde Wijffels. 'De grenzen van dit beleid zijn bereikt en in het land bouwbeleid spoelen we nu aan aan de aanbodszijde'. Prijsverlaging, quotering en het ver kleinen van de produktiecapaciteit zijn belangrijke instrumenten van dit beleid. 'Maar de elasticiteit van het aanbod in de landbouw is nogal vreemd', constateerde Wijffels. Prijsverlaging leidt niet tot de 'ge wenste reactie': minder produktie. Eerder is het omgekeerde het geval. Quotering werkt goed bij produkten in een zware marktordening, zoals de zuivel. 'Wanneer produkten niet onder een zware marktordening val len, kunnen producenten zelf onder ling de markt reguleren. Dat zien we bijvoorbeeld in de varkenssector, waar geleidelijk een soort oligopolie gevormd is en grote marktpartijen de prijs kunnen bepalen'. De overige instrumenten om de produktie te beperken, hangen nauw samen met de bescherming van het milieu. 'In plaats van de natuur in cultuur te brengen, moet nu het omgekeerde gebeuren', vond Wijffels. 'Ook moet door extensivering gestimuleerd worden dat het gebruik van chemi sche produktiestimuleringsmiddelen terug gedrongen wordt'. Duurzame landbouw Wijffels is van mening dat het H.H.F. Wijffels nastreven van duurzame landbouw van groot belang is voor de sector zelf. 'De natuur, in de vorm van schoon water, schone lucht en een schone bodem, is immers de be langrijkste produktiefactor voor de landbouw. Daarnaast is een milieu vriendelijke landbouw ook van groot belang voor de afzet van landbouw- produkten. Het beeld dat de consu ment van deze produkten heeft, is medebepalend voor de afzet'. 'Naarmate de consument welvaren der wordt, krijgt voeding een hogere emotionele waarde. De consumen ten zijn er gevoelig voor dat ze een kip eten die een leuk leven heeft ge had'. Wijffels noemde het 'groene imago' van de agrarische sector een marketingmust. 'Maar momenteel hult de agrarische sector zich in een grauwsluier', zei hij. 'Anderen ma ken daar gebruik van. 'Laat eerst de landbouw maar schoner worden', is een veelgehoorde uitspraak. En grootwinkelbedrijven adverteren met buitenlandse produkten alsof die zuiverder zouden zijn dan de Ne derlandse'. 'De Nederlandse landbouw stelt zich tweeslachtig op tegenover deze ontwikkelingen. Aan de ene kant wordt heel veel gedaan aan kwali teitsverbetering van landbouwpro-* dukten. Aan de andere kant slaagt de sector er niet in om met de bui tenwereld op een positieve manier over de milieuproblemen te commu niceren. 'Er wordt vooral gekozen voor een defensieve opstelling', stel de Wijffels. 'De kritiek van de con sument wordt afgewimpeld en de buitenwereld wordt bewust op een afstand gehouden. De landbouw opereert van oudsher als een geslo ten kring, die zijn eigen problemen zelf oplost. Maar momenteel is deze houding een handicap. Het wekt wantrouwen bij het publiek en de overheid'. Offensief Wijffels pleitte voor een offensieve opstelling. 'Breng wat de Neder landse landbouw al doet aan de mi lieuproblemen helder naar buiten', hield hij zijn gehoor voor. 'Nu wordt bij het NOS-journaal bij ieder bericht over de agrarische sector een mest kar in beeld gebracht. Het mestpro bleem is mede daardoor een overdreven symbool geworden van alle milieuproblemen. Daarnaast moet de landbouw meer grip op het landbouwbeleid zien te krijgen. Klaarblijkelijk heeft Den Haag geen vertrouwen in de zelfwerkzaamheid van de agrarische sector. De ambte naren hebben weinig zicht op wat er gebeurt en overspoelen de sector steeds met nieuwe regelingen. Ook hier is de aanval de beste verdedi ging', stelde Wijffels. 'De sector moet een duidelijke be trokkenheid tonen bij schone pro dukten die zo milieuvriendelijk geproduceerd worden. En op over heidsbeleid moet niet gereageerd worden naar de eigen achterban toe: 'dit kan niet want De burger krijgt dan het idee dat de landbouw niet wil. De landbouw moet zeggen wat er al gebeurt en dat hij graag meer wil doen'. Eén van de meest geschikte instru menten om milieudoelstellingen na te streven, lijkt een systeem van heffingen en subsidies, aldus Wijf fels. 'Dat is het meest hanteerbare instrument om producentengedrag te beïnvloeden. Het laat onderne mers de keuze in hoeverre zij er ge bruik van maken'. Bovendien opperde Wijffels het idee om inko menstoeslagen te koppelen aan mi lieudoelstellingen. 'Wanneer MacSharry en Delors op Europees niveau ook zo gaan denken, dan kan dat voor Nederlandse boeren nog best eens interessant worden', voor spelde hij. Marian Oenema Er moet diep nagedacht worden over de toekomst van het Europese landbouwbeleid, erkent KNLC- voorzitter Varekamp. Daarvoor is het echter nodig dat de EG de drei ging met prijsverlagingen en quo tumkortingen van tafel haalt. Prijs verlagen en quotum korten zonder redelijk perspectief biedt geen ba sis om over hervormingen van het EG-landbouwbeleid te praten, laat staan mee te werken aan de invoe ring daarvan. Het spanningsveld tussen de budgetverantwoordelijk heid van de Europese Commissie en de verantwoordelijkheid van het KNLC voor boereninkomens en con tinuïteit moet hanteerbaar blijven. Dat is nu niet het geval. Liberaal De landman heeft allang geen rustig leven meer, constateerde Varekamp op de Algemene Vergadering van het KNLC. Zeker sinds het streven naar enkel maar meer produktie achterhaald is, heeft 'de landman' met onduidelijkheid en onzekerheid op alle niveaus te maken. Een een duidig antwoord voor alle sectoren is er niet. Voor intensieve veehoude rij en tuinbouw lijkt doorgaan op de weg van directe marktoriëntatie het meest logisch maar enige commu nautaire bescherming tegen on evenwichtige ontwikkelingen blijft geboden. Varekamp vroeg om meer aandacht van het ministerie hier voor. 'Wat liberaal is en goed lijkt te gaan heeft niet minder aandacht nodig'. Voor de grondgebonden sectoren is het de vraag of een gewenste pro- duktiebeheersing alleen via prijsaan passing is te realiseren. 'Via de prijs is produktie-toename makkelijker te stimuleren dan produktie-afname', aldus de KNLC-voorzitter, die het stabilisatorenbeleid als levend voor beeld opvoerde. De EG-voorstellen noemde hij te eenzijdig negatief en smal en op onderdelen provocerend. Varekamp vroeg om redelijkheid en evenwichtigheid. Problemen met het plattelandsbe leid kunnen niet alleen worden op gelost via boerensolidariteit. De totale samenleving is hier verant woordelijk voor, ook in financiële zin. De Gewestelijke Raad voor Zeeland van het Landbouwschap be treurt de wijziging van het bacterievuurbeleid, zoals door de staats- sekretaris van landbouw, natuurbeheer en visserij is doorgevoerd. Volgens de Raad is de ziekte redelijk beheersbaar geworden. Om explosies van de aandoening te voorkomen wordt het van belang geacht dat de preventieve kontroles doorgaan. Daarom pleit de Raad er voor in Zeeland ook buiten de beschermde gebieden (Zuid- Beveland en Tholen) periodiek kontroles uit te voeren in nabijheid van gevoelige percelen, zoals boomgaarden. Bedrijfsleven en over heid (PD) moeten deze taak gezamenlijk aanpakken. De Gewestelij ke Raad kwam tot deze uitspraak in zijn vergadering van 27 maart jl. in het Landbouwhuis te Goes. Ondergrondse tanks Naar verwachting wordt 1 januari 1992 het Besluit opslaan in onder grondse tanks van kracht. Dit Besluit bevat voorschriften en eisen waaraan elke ondergrondse opslag tank moet voldoen. Waarschijnlijk zal een gedeelte van de nu gebruik te tanks voor ondergrondse opslag afgekeurd worden. Daarnaast is in het genoemde Besluit strikt gere geld op welke wijze afgekeurde en niet meer gebruikte ondergrondse tanks verwijderd of buiten gebruik moeten worden gesteld. Naar het zich laat aanzien zullen hieraan ho ge kosten zijn verbonden die geheel ten laste van de eigenaar/gebruiker van die tanks zullen komen. Om de ze kosten zoveel mogelijk zelf in de hand te kunnen houden adviseert de Gewestelijke Raad aan agrariërs om daarvoor in aanmerking "komen de ondergrondse tanks dit jaar te verwijderen. Voorjaarsophokgebod postduiven Met het oog op het bejagen van wil de en verwilderde duiven op te vel de staande gewassen is in overleg met onder meer verenigingen van postduivenhouders in Zeeland ge vraagd een ophokgebod voor post duiven uit te vaardigen voor de periode van 8 april t/m 24 mei 1991. Een ophokgebod is gewenst om te voorkomen dat postduiven zouden worden bejaagd. Adviestarieven loonwerk 1991 De Raad ging akkoord met de door de Commissie Landbouwambach- ten vastgestelde Adviestarieven Loonwerk 1991. Deze tarieven zijn opgenomen in een boekje dat op aanvraag verkrijgbaar is bij het se- kretariaat van de Gewestelijke Raad. Gedragslijn uitrijden dierlijke mest De Raad meende op grond van de goede ervaringen met de gedragslijn uitrijden dierlijke mest in 1990 dat met dit initiatief door dient te wor den gegaan. Agrariërs en loonwer kers zal worden geadviseerd om dierlijke mest na het uitrijden onder te werken, teneinde de stankhinder zoveel mogelijk te voorkomen. Voor al in een rekreatief aantrekkelijke provincie als Zeeland kan de ge dragslijn een bijdrage leveren aan een zo goed mogelijk begrip bij de gebruikers van het buitengebied voor eikaars belangen. Reiniging verpakkingen Gewasbe schermingsmiddelen De Raad constateerde dat de uit werking van het 'Convenant inzake het reinigen van verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen' steeds beter gaat lopen in de prak tijk. Na het spoelen van de verpak kingen kunnen deze veelal als (schoon) bedrijfsafval met de reini gingsdienst worden meegegeven. In bijzondere gevallen (niet goed te rei nigen verpakkingen en restanten) kan het bedrijfsafval kosteloos wor De fruitteelt blijft gevoelig voor bacterievuur, de Gewestelijke Raad pleit daarom voor het periodiek uitvoeren van preventieve controles nabij boomgaarden. den ingeleverd bij de (gemeentelijke) depots voor klein chemisch afval. De Raad acht het positief dat de verschillende schakels in de keten goed op elkaar ingespeeld raken, zo dat deze vorm van milieuzorg op agrarische bedrijven optimaal gestalte krijgt. De Hollandsche Maatschappij van Landbouw (HMVL) en de Land- en Tuinbouwbond (LTB) zullen een top vereniging gaan vormen. De beide verenigingen worden lid van de top vereniging en brengen daar al hun aktiviteiten in onder. De nieuwe op zet is te vergelijken met een topkoö- peratie. Er komt één nieuw hoofdbestuur en één sekretariaat. De leden van beide organisaties kunnen op een extra algemene ver gadering op 22 mei over de statu tenwijzigingen stemmen. Dan moet ook, via een prijsvraag, een naam voor de nieuwe organisatie zijn ge vonden. Voor het eind van het jaar moet dan de nieuwe situatie een feit zijn. Het nieuwe hoofdbestuur zal wor den gevormd uit de voorzitters van een tiental kringen dat gevormd wordt, de sektorale voorzitters, de voorzitters van de kommissies grondgebruik en sociale zaken en vertegenwoordigers van vrouwen en jongeren. Op 4 april zal de CBTB West Nederland laten weten of zij alsnog in wil haken.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 7