Verdere prijsdaling lost probleem overschotten niet op VAN ES ADVOCATEN adverteren het medium uitstek WINDENERGIE bij e Houthandel Reimerswaal RENDABEL EN MILIEUVRIENDELIJK LAGERWEY WINDTURBINE B.V. Zinvolle opstap naar betere PR voor de landbouw POOT- AARDAPPELEN Kursusonderwijs is maatwerk EEN ALTERNATIEF Wagenings manifest geeft wegen aan om Nederlandse akkerbouw uit het slop te halen VanderHave neemt Cubian S.A. in Spanje over Voorstad 22 Goes Tel.: 01100-30069 Fax: 01100-28888 CEBECO- ZUIDWEST TE KOOP AANGEBODEN: GEBR. G. EN J. VOORBRAAK Landbouwers opgelet. Speciale aanbieding VUREN BALKH0UT MULTIPLEX DAK- of VLOERPLATEN Nieuw! De Lagerweij LW 18/80: Het probleem van de overschotten in de akkerbouw kan niet opgelost worden door een verdere prijsda ling. Wel een goede methode is be perking van het produktievolume via extensivering en tegelijkertijd de ge middelde bedrijfsoppervlakte groter maken. Hierbij is een behoorlijk prijsniveau voor akkerbouwproduk- ten onontbeerlijk. Dit staat in een manifest dat zeven Wageningse we tenschappers onlangs in de publici teit hebben gebracht. Het manifest en het bijbehorende rapport zijn donderdag 5 april aan minister Buk man van Landbouw aangeboden. Volgens de opstellers van het mani fest, merendeels medewerkers van de vakgroep Landbouwplantenteelt en graslandkunde en de werkgroep Landbouwpolitiek van de Landbou wuniversiteit, zal de produktie als Tegelijk met de voorjaarswerkzaam heden vraagt het AOC Zeeland uw aandacht voor het kursusonderwijs in het komende seizoen (najaar/win ter 1991/1992). Om een goede werkplanning te kunnen maken is het noodzakelijk dat wij rond 1 mei weten hoeveel mensen volgend jaar een kursus willen volgen. U heeft in een eerdere publikatie kunnen lezen welke kursussen, met de bijbehorende data en tijdstippen, worden aangeboden. Wat u mis schien niet weet is dat u zelf een grote inbreng kunt hebben in het kursusprogramma. Dit geldt zowel voor de inhoud van een nog niet ge plande kursus als voor een reeds aangeboden kursus. Indien ons het verzoek bereikt een bepaalde kursus te organiseren dan zullen wij er alles aan doen dit te realiseren eventueel met behulp van externe deskun digheid. Uiteraard moeten er dan wel vol doende kursisten zijn (minstens 14). Inhoudelijk proberen wij de kursus zoveel mogelijk op uw wensen af te stemmen, daarvoor is het noodza kelijk dat u voor, of aan het begin gevolg van prijsdaling op korte ter mijn onvoldoende dalen. Het resul taat is slechts dat akkerbouwers hun vermogen opeten en verarmen. Bovendien vertraagt het de efficiën tieverhoging, schaalvergroting en extensivering van de akkerbouw. Braaklegging kan op korte termijn de produktie wel beperken, maar omdat de braakliggende gronden dan op de duur geheel aan de land bouw onttrokken moeten worden is het de vraag of dat zo'n goede oplossing is met het oog op de leef baarheid van het platteland. De onderzoekers menen dat exten sivering en tegelijkertijd bedrijfsver- groting wel tot daling van het produktievolume leidt, onder voor waarde van een goede prijs. De sa menstellers van het manifest pleiten verder voor stimulering van deeltijd- akkerbouw. Ook zien ze kansen in ZEELAND EN OMSTREKEN van, de kursus uw wensen duidelijk maakt. Indien u zich voor'een kur sus aanmeldt dan krijgt u minstens 2 weken voor de aanvang van de kursus informatie toegestuurd over het programma en de precieze tijdstippen. Mocht u nog niet in het bezit zijn van de kursusfolder dan kunt u deze aanvragen bij het Agrarisch Oplei dingscentrum Zeeland. Ook voor aanmelding en/of inlichtingen kunt u terecht bij het A.O.C. Zeeland e.o.. Ravelijn de Groene Jager 8 te Goes, tel. 01100-27203. Namens het A.O.C. Zeeland e.o., L.P. Reijnierse, kursuskoördinator de produktie van krachtvoer voor het vee. Beleidsinstrumenten In het manifest wordt de overheid een aantal beleidsinstrumenten aan gereikt. Daarin passen hektarehef- fingen op gewassen die niet voldoen aan eisen van ecologische duurzaamheid. Inkomsten uit die Op 27 maart 1991 heeft VanderHa ve Espana S.A. in Madrid, dochter bedrijf van de Koninklijke VanderHave groep b.v. in Kapelle, het zaaizaadbedrijf Cubian S.A. in het Zuidspaanse Marchena over genomen. Deze acquisitie past in de VanderHave-strategie die voorziet in een uitbreiding van de aktiviteiten in Spanje en Portugal, vooral op het gebied van produktie en marketing van zonnebloemzaden, alsmede de introduktie van de VanderHave graan- en maisrassen in beide landen. Cubian is aktief op het gebied van de produktie en verwerking van zonnebloemzaden, granen en mais en heeft een veredelingsprogramma in zonnebloemhybriden. Als gevolg van de hoge investeringen en de kosten die gemoeid zijn met onder zoek en ontwikkeling werd het voor Cubian noodzakelijk technologische ondersteuning te zoeken bij een concern als de Koninklijke Vander Have groep. Cubian, dat 6 jaar geleden werd op gericht, beschikt over zeer moderne faciliteiten, heeft 12 mensen in vaste dienst en realiseerde in 1990 een omzet van 2,6 miljoen gulden. In de naaste toekomst zal het hoofdkantoor van VanderHave Espana van Madrid naar het zuiden van Spanje worden verplaatst. heffingen zouden gebruikt moeten worden om alternatieve en geïnte greerde akkerbouw via premies aan te moedigen. Er moeten ook heffin gen komen op schadelijke gewasbe schermingsmiddelen en op kunstmest. Voor de kontrole is het nodig dat boeren een boekhouding van gebruikte bestrijdingsmiddelen en een mineralenbalans gaan bij houden. De overheid zou het als haar taak moeten zien de voorlich ting voor akkerbouwers meer te richten op milieu-aspekten. Voor beeldbedrijven kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. Voor 'gezonde' produkten moeten hogere prijzen uitbetaald worden. Kontrole op die produkten is moge lijk door de verplichte toevoeging van indicatorstoffen aan bestrij dingsmiddelen. Het gebruik van plantaardige smeeroliën en vetten zou verplicht gesteld kunnen worden. Voor de lange termijn moeten er vol gens de onderzoekers maatregelen "Weliswaar een korte kursus, maar zeker een zinvolle opstap naar een nog betere PR". Dat was het kom- mentaar van een van de deelnemers aan de PR-kursus van de ZLM-kring Walcheren. De kursus bestond uit vier bijeenkomsten. Op de laatste bijeenkomst stond het onderwerp omgaan met de pers centraal. De Volkshogeschool, die de kursus in samenwerking met de kring organiseerde, had twee vak mensen uitgenodigd: Joost van Leeuwen van Omroep Zeeland en Willem van Dam van de PZC. Zij ga ven nuttige tips, zoals: - ga bij een persgesprek uit van het belang van de journalist en zijn le zers of luisteraars; - laat u niet verleiden tot meer in formatie dan waarop u zich heeft voorbereid; komen om bedrijfsbeëindiging te sti muleren, zodat de schaalvergroting versneld kan worden. Bestaande af vloeiingsregelingen moeten ver ruimd en gekoppeld worden aan bedrijfsvergrotingsregelingen. Op de lange termijn zou gebruik van mi lieuvriendelijke grondstoffen voor een aantal doeleinden verplicht gesteld moeten worden. Daartoe dient de overheid het agrificatie- onderzoek sterk te stimuleren. Landbouworganisaties Volgens de samenstellers van het manifest valt te overwegen boeren te belonen voor beheer van het lan delijk gebied. Voor de landbouworganisaties zien de samenstellers ook belangrijke ta ken weggelegd: het stimuleren van agrificatie-onderzoek, het bevorde ren van efficiënt gebruik van arbeid en kapitaalgoederen, het stimuleren van studieclubs, het bevorderen van specifiek regiobeleid en het begelei den van wijkers en blijvers. - journalisten praten liever met boe ren zelf dan met hun vertegenwoor digers; - doel van journalisten is nieuws opsporen en verspreiden. Heeft u iets nieuws te melden, geeft dit dan uit eigen beweging door aan de pers. De kursisten brachten deze tips in de praktijk in vraaggesprekken met de radio- en krantenjournalist. Deze gesprekken werden afsluitend in de groep van kommentaar voorzien. Al met al kijken de kursisten terug op geslaagde en nuttige bijeen komsten. Kringen of afdelingen die in het volgende winterseizoen een soortgelijke kursus willen organise ren, kunnen kontakt opnemen met de Volkshogeschool Zeeland te Aar denburg of met het sekretariaat van de ZLM. Bruine bonenteelt Goed rendement Vraag naar de mogelijkheden AXEL 01155-2351 -Zi£8!K2£E 011HM2656 -OWTEIOORD 01672-2990 TOON v/d HEEFT DE IDEALE SHOVEL VOOR HET BOEREN WERK! (04199) 16 86 Landbouwers opgelet! Wij leveren u tegen scherpe prijzen: - plutrnjteriaten en luikhout - Du pand Isolatieplaten - danwalprafletplaten (tab. British steel) - Industrieroken ren - PVC rioleringsmateriaal - Etemtt golfplaten enz. enz. Houthandel Reimerswaal Hoofdweg 7 Rilland Tel. 01135-1987 Fax 1889 Doré, Lekkerlander, Gloria, Bintje, Surprise, Woudster, enz. "Gastelsveer", Gastelsedijk Zuid 11 Oud-Gastel Telefoon 01651-1287 Zolang de voorraad strekt. 50 x 1.50, 5,10 m. lang oe P. stuk slechts 19 mm., afmeting 2,44 x 1,22 Per plaat slechtsl/,3(I Prijzen zijn voor afname van volle pakken excl. BTW Hoofdweg 7 Rilland, Tel. 01135-1987, fax. 1889 - vermogen 80 kW - wiekdiameter 18 meter - masthoogte 30 meter - jaaropbrengst 130.000 tot 240.000 kW/h - hoge terugleververgoeding (10 tot 14,2 cent) - ook voor bedrijven met een laag verbruik rendabel - grote betrouwbaarheid door jarenlange ervaring - reeds meer dan 100 exemplaren geplaatst in binnen- en buitenland van het type LW 15/75 - investeringssubsidies van 50 tot 75,% van de projektkosten Garderbroekweg 175 3774 JD KOOTWIJKERBROEK Tel.: 03423-2265 Fax: 03423-2353 Regiokantoor Z.-W. Nederland, tel. 01870-7830

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 6