22. Minderheidspositie KNLC over belangenbehartiging Minister zet totale pacht op de tocht Geen ondergrenzen in regelingen Landbouwschap kraakt voorstel nieuwe Pachtwet Nieuws Uitspraken Schaalvergroting onontkoombaar in melkveehouderij KEUKENHOF BREIDT UIT Steun voor andere zetelverdeling Landbou wschap Structuurvisie melkveehouderij Uitzendbureau op bloemenveiling Het KNLC wil constructief meewerken aan belangenbehartiging via het Landbouwschap. "Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan," aldus Z LM-voorzitter Huib van der Maas in het KNLC-bestuur. Het KNLC blijft het ideaal, de belangen behar tigd door één ondernemersorgaisatie, echter vasthouden. "Baas over de eigen belangenbe hartiging in een eigen organisatie," zo bracht KNLC-voorzitter Marius Varekamp het KNLC-ideaal nog eens onder woorden in de bestuurs vergadering van het Landbouw schap. Dat bestuur besprak de visie van het Dagelijks Bestuur op de richting van het Schap. Het Dage lijks Bestuur heeft de regie op zich genomen van de discussie over het zogenaamde Rijnconsultrapport. Een beslissing die Varekamp achter af betreurt. Een onafhankelijke dis cussieleider was beter geweest, stelt hij. Het KNLC blijkt zich met haar stand punt over belangenbehartiging in een minderheidspositie te bevinden. Sommigen in het KNLC-bestuur be- leken er geen moeite mee te hebben de samenwerking in het Schap dan maar te laten 'ploffen'. Anderen vonden dat te ver gaan. Met name de voorzitters van de sectorale afde lingen in het KNLC spraken zich on dubbelzinnig uit voor het behoud van de samenwerking in het Land bouwschap. De invulling van die samenwerking wil het KNLC dan echter wel eerst nader bekijken, vooral in relatie met de verdere samenwerking van de CLO's. "Het CLO- samenwerkingsproject geeft ook een bepaalde verplichting bij de an dere organisaties," stelde Varekamp vast. De CLO's moeten leidend zijn in de belangenbehartiging. Het Landbouwschap zal zeker niet méér taken moeten krijgen. Enquete Het KNLC hecht verder een groot belang aan een enquete onder alle heffingsplichtigen. Hoe vinden zij dat de belangenbehartiging en de samenwerking geregeld moet zijn. Ook Rijnconsult heeft een enquete voorgesteld. Landbouwschapsvoor zitter Mares bleek daar opnieuw grote moeite mee te hebben. "Het suggereert dat de basis onvoldoen de aan bod komt via de organisa ties. Ik wil me niet als KNBTB een brevet van onvermogen opplakken," stelde hij. "Maar het is niet hele maal onbespreekbaar." In de bestuursvergadeirng van het Landbouwschap wees Varekamp ook nog eens op het probleem van ongeorganiseerde boeren en tuin ders. "We kunnen ze wegmoffelen. Maar als we verder gaan met belan genbehartiging in het Landbouw schap nemen we de ongeorganiseerden mee en laten we ze betalen." Daar moet bij de inrich ting van het Schap verder over ge praat worden, meent de KNLC-voorzitter. Het KNLC-pleidooi om de zetelver deling in het Landbouwschap meer te baseren op het aantal leden vond gehoor bij de KNBTB. Woordvoerder Latijnhouwers pleitte voor 'dispari teit' tussen de CLO's. Het aantal ze tels van de voedingsbonden staat wat hem betreft niet ter discussie. Ook de bonden willen daar niet van weten. NCBTB-voorzitter Doornbos stelde dat "erg veel bespreekbaar is als de organisaties in het Land bouwschap maar de juiste intenties tot samenwerken hebben." Gerard Westerhof "De hele struktuur van de Oostduitse landbouw is kapot. Ze zijn op korte termijn absoluut niet in staat om voor onze markt te produceren". Ir. G. Hegemans, landbouwraad in Frankrijk (Fries landbouw blad, 30 maart 1991). "Na 1992 zijn er geen Belgische produkten meer, enkel nog Europese land en tuinbouwprodukten van Belgische oorsprong". Paul de Keersmaeker, staatssekretaris van het Belgische minis terie van Landbouw (De Boer en de Tuinder, 29 maart 1991). "We hebben nooit gezegd dat we meteen al een betere melkprijs zouden kunnen betalen dan de andere zuivelondernemingen. Als we niet verder kij ken dan de melkprijs van dit jaar, doen we het niet goed. We willen een ster kere positie op de internationale markt. Dat kost tijd". Aad van Leeuwen, voorzitter van Melkunie Holland over de melkprijs van Campina Melkunie (Oogst, 29 maart 1991). "We hebben toch wat laat ontdekt dat het mis is gegaan. Dat is geen klap richting landbouw; het geldt voor ons hele milieubeleid. Je kunt op vee! plaatsen geen schop in de grond zetten of er komt rotzooi tevoorschijn". Minister P. Bukman van landbouw, natuurbeheer en visserij (Oogst, 29 maart 1991). De voorstellen van minister Bukman om de pachtwet te veranderen zijn desastreus voor het fenomeen pacht in de toekomst. Dat stelde Johannes Panman in het bestuur van het Landbouwschap. De rege ring heeft niet het voorstel van de Het bestuur van het Landbouw schap is fel gekant tegen de plan nen van het Kabinet voor een liberalisering van de Pachtwet. Het schap denkt dat de wetsaanpassig op termijn het einde van de regulie re pacht betekent. De liberalisering van het pachtsysteem zal het areaal pachtland bovendien nog sterker doen terugnemen dan nu al het ge val is, zo verwacht het schap. Ter wijl de wetsaanpassing juist is bedoeld om de huidige oppervlakte te behouden. In de gespecialiceerde melkveehou derij is schaalvergroting onont koombaar. Deze is nodig om de concurrentiestrijd ook in de toe komst te kunnen volhouden. Om de milieuproblemen in concentratiege bieden te verlichten moeten er mo gelijkheden komen om bedrijven te verplaatsen naar minder intensieve gebieden. Dit is de mening van het bestuur van het Landbouwschap, dat woensdag in Den Haag een nota besprak over structuurontwikkeling in de melkveehouderij. De meerder heid van het bestuur had grote moeite met een aanbeveling in de nota om sommige subsidies alleen toe te kennen bij een bepaalde be drijfsomvang. Als een bedrijf groot is, wil dat niet per se zeggen dat het meer perspectief heeft dan een ander. Bestuurslid Hofstra (KNLC): "De be- drijfsgroottte is niet zo interessant. Het gaat erom of de ondernemer een goed ontwikkelingsplan heeft". In de nota struktuurontwikkeling in de melkveehouderij wordt uit de doeken gedaan hoe de structuur het beste verbeterd kan worden. Niet door het opnieuw verdelen van melkquota, vindt het Landbouw schap. De veehouders wijzen kor ting op het melkquotum voor structuurbeleid af. Beter is het sti muleren van bedrijven die perspec tief hebben. Volgens de nota ontstaat bedrijfsvergroting automa tisch. Jaarlijks stopt 4 5 procent van de bedrijven. Dat zijn vooral kleinere ondernemingen. landbouworganisaties om zoge naamde teeltpacht mogelijk te ma ken overgenomen. In plaats daarvan wil hij het verpachten van stukken land tot drie hectare mogelijk ma ken zonder een enkele vorm van grondkamertoetsing. Het Kabinet wil dat pachtland tot drie hectare buiten de Pachtwet gaat vallen. Volgens het Landbouw schap dreigt de pachter door het vrijlaten van de kleinere percelen een groot deel van zijn bescherming te verliezen. In combinatie met het voorstel ten aanzien van zogenoem de eenmalige pacht, verwacht het Landbouwschap geen toetsing meer tot reguliere pacht. Het Landbouwschap heeft naar aanleiding van heroverweging van de pachtwetgeving onlangs zelf een voorstel gelanceerd om de Pacht wet in twee delen op te splitsen. Naast een langlopende overeen komst zou er een kortlopende teelt pacht moeten worden ingesteld die na ieder teeltseizoen kan worden bijgesteld. Tot grote teleurstelling van het schap heeft de regering dit idee niet overgenomen. Grotere stukken land zouden in de ogen van de regering uitsluitend voor een van tevoren vastgestelde termijn kunnen worden verpacht. Dit betekent volgens het schap dat deze overeenkomsten alleen nog op de termijn worden gecontroleerd en bijvoorbeeld niet op de waarde van het land zoals die nu nog wordt uit gevoerd. Al met al is het Landbouw schap voorstander van aanpassing van de huidige Pachtwet, zolang het maar ten goede komt aan een groei van het areaal pachtland. Ongeveer 35 procent van het huidige land bouwareaal in Nederland wordt verpacht. Op 28 maart jl. vond op Bloemen veiling Westland de officiële ope ning plaats van uitzendbureau Start 'Westland'. "Met de vestiging van het uitzendbureau op de veiling is een draagvlak gecreëerd voor meer arbeidsuren voor de part-time me dewerkers van de veiling, bijvoor beeld bij de handel", aldus veilingdirekteur J.P. Teelen. Het uiteindelijke doel van Start is werkzoekenden via de uitzendfor- mule te helpen aan een vaste baan. Op termijn kan het projekt worden omgezet in een arbeidspool. De ko mende maanden wordt de haalbaar heid van een arbeidspool getoetst. De minister wil daarnaast eenmalige pacht mogelijk maken (hij noemt dat 'bijzondere pacht'). Daarbij wil hij de grondkamer wel laten toetsen maar niet de pachtprijsnormen van toepassing laten zijn. De landbouw organisaties hebben na uitgebrei de discussies voorgesteld eenmalige pacht mogelijk te maken mét prijstoetsing, dat wil zeggen te gen pachtprijzen die vooralsnog ge baseerd zijn op de huidige normen. Het KNLC wil onverkort aan dat standpunt vasthouden. "Daarmee hebben we onze nek behoorlijk uit gestoken en een offensief beleid ge toond," aldus Panman. Des te betreurenswaardiger is het dat de minister deze voorstellen niet heeft overgenomen. De combinatie van beide voorstellen van de minister leidt ertoe "dat de totale pacht op de tocht staat in de toekomst". Pan man drong er op aan dat het Land bouwschap alles in het werk stelt om dit te voorkomen. Het KNLC is er principieel tegen dat ondernemers moeten voldoen aan bepaalde ondergrenzen om voor steunregelingen in aanmerking te komen. Het KNLC-bestuur wees dan ook het voorstel af om dergelij ke ondergrenzen aan te brengen in een aantal regelingen die de struc tuur van de melkveehouderij kun nen verbeteren. In de notitie 'Structuurontwikkeling in de melkveehouderij' stelt de afde ling melkveehouderij van het Land bouwschap voor om in het Eiorgstellingsfonds en het Bijstands besluit Zelfstandigen een onder grens in te voeren. Bij het Besluit Structuurverbetering Landbouwbe drijven wil de afdeling de onder grens verhogen. Het KNLC verwerpt deze grenzen om principiële rede nen. Elke ondernemer die een goed ondernemingsplan heeft moet in aanmerking kunnen komen. Dat standpunt is deze week overgeno men door het Landbouwschaps- bestuur. Daarmee haalde het bestuur een belangrijke angel uit de notitie, die eerder nogal wat stof deed opwaaien. In haar visie op de structuurontwik keling in de melkveehouderij ziet de afdeling melkveehouderij van het Schap alleen perspectief in bedrij ven die nu reeds een omvang van 200 ton melk hebben. Over tien tot vijftien jaar heeft een perspectiefvol bedrijf dan vier ton melk. Daarbij gaat het dan steeds over de gespe cialiseerde melkveehouderijbedrij ven. Overigens dreigt de nota inmiddels door de tijd ingehaald te worden. "Als de plannen van McSharry doorgaan kan hij de prul- lebak in," constateerde Berend Jan Warmelink in het KNLC-bestuur. Het KNLC-bestuur heeft, behalve met ondergrenzen ook grote moeite met bovengrenzen in regelingen. Die bovengrenzen, waardoor bedrijven die boven de veertig koeien komen buiten de boot vallen, zijn vaak door 'Brussel' vastgelegd. Afschaffen zal daarom moeilijk zijn. Geert Hofstra (Friese Mij.) wees er nog eens op dat de superheffing in Normandië en Bretagne heeft geleid tot een sterkere concurrentiepositie terwijl in Nederland het concurrentiever mogen afneemt. Ook de melkvee houderij moet daarom, net als de akkerbouw, kritisch bekeken wor den. Henk Slijkhuis (OLM) vroeg zich af of de melkveehouderij niet, net als de akkerbouw, een onder zoekprogramma op touw moet zet ten voor de alternatieve aanwending van melkprodukten. Gerard Westerhof De Keukenhof gaat zich in de toekomst presenteren a/s 'Spring gar den of Europe'. Andere vernieuwingen, deel uitmakend van "Visie 2000", zijn dat er een Keukenhoftrein genaamd 'tulip train' komt en dat er ook bloeiende rozen te bewonderen zullen zijn. Er staat voorts een uitbreiding van het park met vier hectare op stapel. De gastvrou wen (zie foto) worden allen in een nieuw tenu gestoken. De Keuken hof is geopend t/m 20 mei a.s. (foto Ab Westerbeek).

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 5