ai Accountantsunie ZLM Verzekeringen ZLM Subsidie op aanleg beplantingen en nog meer groen Bij landbouwtelling vrouw niet over het hoofd zien De premie-obligatie Ruilverkaveling Sociaal Voorlichting Snelgroeiend bos De "Regeling Bijdragen Bos- en Landschapsbouw" heeft ten doel de bestaande bossen in stand te houden, aanleg van nieuwe bossen en behoud/bevordering van de kwa liteit van het landschap. De voorma lige subsidie op erfbeplanting, nu aanlegbeplanting geheten, valt on der andere onder deze regeling, evenals de regeling snelgroeiend bos en de braaklegregeling met be bossing. Achtereenvolgens worden deze regelingen besproken. Het doel van de aanleg beplantin gen is het in stand houden van be staande bossen, stimulering van de aanleg van nieuwe bossen en ver betering van de kwaliteit van het landschap. Een subsidie in het kader van bovenstaande regeling kan ver kregen worden voor: 1. aanleg beplanting 2. natuurlijke verjonging 1. de bijdrage is alleen van toepas sing voor de kosten van de aanleg van de volgende boom- en struik soorten: - bosplantsoen (verschillende soor ten wilg, den, spar, lijsterbes, lariks, eik, els, berk, kees, linde, populier, etc.); - struweelbeplanting (deze bestaat uitsluitend uit struikvormige soorten); - laanbomen en veren, waarbij de laanbomen alleen subsidiabel zijn, langs wegen en paden, tot maxi maal 3 rijen (aan weerkanten). Ve ren zijn zowel langs paden en wegen als jn bosverband subsi diabel; - hagen. 2. Natuurlijke verjonging is het, door middel van doelgerichte maat regelen, bevorderen van omstandig heden en natuurlijke processen waaronder een verjonging zich kan vestigen. Wanneer de natuurlijke verjonging niet slaagt kan opnieuw een aanvraag aanlegbeplantingen, zijnde niet-natuurlijke verjonging in gediend worden. Ook kan een toeslag verkregen worden voor het aanbrengen van een wildraster. Voorwaarden Als algemene voorwaarde geldt dat de bijdrage een bedrag van f 500.— zal moeten overschrijden. Deze bijdrage wordt berekend aan de hand van standaardbedragen. Verder moet het plantsoen (de te planten bomen of struiken) voldoen aan voorgeschreven fysiek teelt- technische eisen, zoals bijvoorbeeld de afstand tussen de bomen, mini male lengte van de te planten boom/struik, omtrek in cm. op 1 meter boven de grond etc. etc. Bijdrage Voor de verschillende beplantings- groepen is er een minimum en maximum vastgesteld voor het aan tal bomen/struiken per hektare waarvoor een bijdrage kan worden verleend. Een menging van verschil lende soorten bomen/struiken is al leen toegestaan als deze soorten behoren tot dezelfde beplantings- groep. De bijdrage voor natuurlijke verjonging is éénmalig f 1.000,— per hektare. Het is hierbij ook moge lijk een bijdrage te ontvangen voor de aanleg van een wildraster zijnde f 3,20 per strekkende meter. Be schermingsmiddelen tegen wild zijn niet subsidiabel bij erfbeplantingen. De aanvraagprocedure is als volgt: U levert een aanvraagformulier in (verkrijgbaar bij de distriktsbureau- houder); u kunt de bomen/struiken pas planten nadat de aanvraag is goedgekeurd (dan wel is af gewezen). Nu stelt u een eigen verklaring op aan de hand van het werkelijk aantal geplante bomen of struiken, welke u uiterlijk op 31 oktober volgend op het jaar van het indienen van de aanvraag, in moet dienen bij de dis- triktsbureauhouder. Na goedkeuring van de eigen verklaring vindt de uit betaling plaats. Ook is er een regeling "bijdragen aanleg snelgroeiend bos". Het doel van deze regeling is het bevorderen van de aanleg van snelgroeiend bos voor de houtvoorziening op korte termijn. Als belangrijkste voorwaar den gelden: - dat er tenminste een aaneen gesloten halve hektare grond be bost moet worden of een hiermee gelijk te stellen aantal meters weg- of rijbeplanting; - dat de bebossing niet bedoeld is ter voldoening van een bestaande verplichting tot herbeplanting; - dat de bebossing moet worden uitgevoerd met de boomsoorten po pulier, wilg, fijnspar, sitcaspar, corsi- caanse den of douglas; - dat de bebossing bosbouwkundig verantwoord dient te zijn; - dat de bomen afhankelijk van hun soort in principe tussen de 15 en 25 of tussen de 25 en 40 jaar' geveld dienen te worden; - dat de bebossing niet mag heb ben plaats gevonden voordat op de aanvraag is beslist. De bijdrage is per beboste hektare f 3.000,— (eenmalig uitgekeerd). In deze groene reeks behoort ook de Set-aside regeling, de braaklegrege ling met betrekking tot bebossing met snelgroeiend bos. De laatste wijzigingen van de braaklegregeling nog even op een rijtje gezet: - aanvragers van een bijdrage in het kader van deze regeling dienen voortaan jonger te zijn dan 65 jaar (dit was 55 jaar); - de premie is f 1.500,— per hekta re per jaar voor de eerste 50% van de totale hoeveelheid bouwland van het bedrijf, die door braaklegging of door bebossing uit próduktie wordt genomen en f 1.300,— voor de resterende hoeveelheid bouwland die door braaklegging of bebossing uit próduktie wordt genomen. Aanvraagformulieren om voor bo venstaande regelingen in aanmer king te komen zijn verkrijgbaar bij de distriktsbureauhouder. Heeft u vra gen met betrekking tot uw boom- of struik(-soort) of toepassing van de regeling in uw situatie, dan kunt u altijd even informeren bij de SEV. E.T. Pons De gegevens over de meewerkende vrouw kunnen doorslaggevend zijn bij de toepassing van bepaalde regelingen. De obligatielening is een bekend verschijnsel. Deze financierings- vorm is met name bij de landelijke en provinciale overheid een metho de om langlopende gelden aan te trekken. Door de garantie van de overheid is het voor de belegger een veilige beleggingsvorm. We zien dan ook bij veel pensioenfondsen en an dere verzekeringsinstellingen dat een belangrijk deel van de te beleg gen middelen in obligaties zijn omgezet. Een bijzondere vorm van obligatiele ning is de premielening. Dit is een obligatielening tegen een betrekke lijk lage rente of soms in het geheel geen rente. Wel wordt jaarlijks een aantal premies uitgeloot als com pensatie voor de te lage rentever goeding. De gelukkigen van deze premie ontvangen dan belangrijk meer dan een normale rente, de an deren moeten het met de beschei den rentevergoeding doen. Het lijkt daarom wel op een loterij, doch met deze uitzondering dat er geen nieten in het spel zijn. In ieder geval wordt de inleg van de nominale waarde te rugbetaald. Het kansspel van de premieobligatie is opgenomen in de rentevergoeding. Door een lage nor male rente te betalen is er ruimte voor het uitloten van meerdere pre mies per jaar. Daarin ligt ook de aantrekkelijkheid van de lening besloten. De kans om meer dan een normale rente te ontvangen als je tot de gelukkigen behoort. In 1990 gaf de Vereniging H§t Ne derlandse Rode Kruis een premiele ning uit tot een waarde van 30 miljoen gulden, tegen een rentevoet van 4%. Eens per jaar worden naast de betaling van de verschuldigde renten 500 premies van f 1.000,— en een van f 100.000,— uitgeloot. Wanneer de kosten van de lening uit hoofde van betaling van rente en premies worden doorgerekend, dan bedragen die duidelijk minder dan de marktrente op het moment van uitgifte. Houders van deze obligaties accepteren dit lage rendement door de kans een der premies te kunnen winnen. Deze premie moet echter wel als rente-inkomsten van obliga ties voor de inkomstenbelasting worden opgegeven. Over het pre miebedrag mag wel het bijzonder tarief van 45% worden gevraagd waardoor niet het normale tarief van 50% of 60% verschuldigd is. Hoewel de belangstelling van deze beleggingsvorm sedert de zestiger jaren is teruggelopen, zien we naast de reeds genoemde lening van het Rode Kruis nog een recent uitgege ven premielening. Dit betreft de uit gifte in april 1988 door de Vereniging Nederland Kanker Insti tuut tot een bedrag van maar liefst 275 miljoen gulden onder het motto "Geen miljonair, geld terug". Omdat deze lening geen rente draagt wordt elke vergoeding als premie gegeven. Gedurende 10 jaar lang wordt iedere maand een bedrag van een miljoen uitgekeerd op een van de uitstaande obligaties van f 1.000,—. De niet- prijswinnaars krijgen aan het eind van de rit de oorspronkelijk ingeleg de f 1.000,— terug. Ondertussen is het ook mogelijk op de beurs de obligaties te verkopen, danwel juist erbij te kopen. Voor de liefhebber van een gokje is het daarom een lo terij zonder nieten. B. Veerbeek De jaarlijkse landbouwtelling is deze week begonnen. In de periode 2 april tot en met 7 juni worden alle agrariërs opgeroepen op een zoge naamde zitdag te verschijnen. Bij het verstrekken van de gegevens wordt in de praktijk wel eens over het hoofd gezien dat de echtgenote een aantal uren per week op het be drijf werkt. Het is echter van groot belang dat dit gegeven op het vra genformulier wordt vermeld, ook al betreft het een wisselend aantal uren. Het achterwege laten hiervan kan nadelige gevolgen hebben, zo als onlangs nog bij de beoordeling van de aanvragen om inko menssteun is gebleken. De gege vens over de meewerkende vrouw kunnen doorslaggevend zijn bij toe passing van bepaalde regelingen. In tegenstelling tot vorig jaar omvat de landbouwtelling nu geen zgn. bij formulier, waarop extra informatie gevraagd wordt. Wel zal het CBS in het komende najaar nog twee aan vullende onderzoeken houden, te weten groenten open grond en boomkwekerijgewassen en vaste planten in de open grond. Mede in verband met de beoogde wijziging in de registratie van alle agrariërs is de landbouwtelling 1991 de laatste die met behulp van vra genformulieren wordt uitgevoerd. Volgend jaar zal de telling geauto matiseerd plaatsvinden. In het dis- trikt Zwartsluis wordt hiermee dit jaar een proef genomen. In het land- en tuinbouwblad wordt regelmatig aandacht besteed aan ruilverkavelingen. Agrariërs die daar mee in aanraking komen, gewild of ongewild, kunnen door de besluit vorming die plaatsvindt individueel in problemen geraken. Problemen, waarbij voor het oplossen terugge vallen moet worden op deskundige juridische hulp. Die hulp is verre van goedkoop en kan zelfs in sommige gevallen zo duur zijn, dat maar van juridische hulp wordt afgezien en de ontstane situatie moet worden aanvaard. Dat het rechtsgevoel daardoor een knauw krijgt is wel duidelijk. Toch hoeft dat niet. Er is een mogelijkheid om op eenvoudige en relatief goed kope wijze te voorzien in goede rechtshulp. En wel via een rechts bijstandverzekering. Zo'n verzeke ring biedt de hulp van een grote, goed uitgeruste rechtshulp organi satie tegen een jaarlijks makkelijk te calculeren premie. En dan heeft u niet alleen rechts hulp bij ruilverkaveling, maar ook nog bij talloze andere problemen: - met de overheid als men een ver gunning weigert of wil veranderen; - met afnemers of leveranciers als men overeenkomsten niet nakomt of u beschuldigen een overeen komst niet te zijn nagekomen; - u en al uw gezinsleden voor aller lei problemen als partikulier (bijv. konsumentenzaken of verkeerson7 gevallen). U moet in al die gevallen wel al een verzekering hebben als het pro bleem werkelijkheid wordt, omdat "een brandend huis nu eenmaal niet meer te verzekeren valt". Wilt u meer informatie dan is die snel ge geven, uw tussenpersoon of bel on ze Advies Verkoop binnendienst (01100-38850). Verzekeringen ZLM, A.W.E. Wesdorp

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 4