Ontpoldering goede landbouw gronden is "uit den boze" dithane® Afrijpings- ziekten in GRANEN? Zoetwatersubsidie halve sigaar uit eigen doos ZLM blijft pachtvoorstellen afwijzen In memoriam Jos Withagen ZLM blij met veilingfusie Kies de voordeligste bestrijding met ZLM-voorzitter H. van der Maas: Korting melkquotum is geen oplossing Aanwezigen hoofdbestuur Kaart NBP bepalend voor natuurontwikkeling mmm Op de hoofdbestuursvergadering van de ZLM, die op 28 maart jl. in het Landbouwhuis te Goes is gehouden, heeft voorzitter H.C. van der Maas zeer kritisch gereageerd op het plan Tureluur van de Zeeuwse Milieufederatie. In dit plan wordt onder meer ontpoldering en "moerassering" voorgesteld van een aantal goede landbouwpol- ders. Volgens Van der Maas is een dergelijk voorstel "uit den boze". Goede landbouwgronden mogen niet aan de zee worden prijsgege ven of in moerassen veranderd worden. Op eerste paasdag bereikte ons het trieste bericht dat de heer Jos Wit hagen uit Hoeven op 58-jarige leef tijd onverwacht is overleden. De ZLM vèrliest in hem een aktief, kun dig en gewaardeerd lid. Jos was in 1982 een van de oprichters van af deling Breda-Roosendaal en vanaf die tijd bestuurslid van zowel de af deling als kring West Brabant. Sinds 1988 is hij ledenraadslid van de ZLM. Begin jaren 70 was hij initia tiefnemer tot de oprichting van de knolselderijtelers vereniging West Brabant. Naast bestuurslid vervulde hij hierin 'verschillende funkties bij onderhandelingen met handel en veiling. Na zijn statutaire zittingspe riode werd hij benoemd in de arbi tragekommissie van het landbouwschap. Als akkerbouwer had hij zitting in de regionale tuin- bouwkommissie. Jos had de gave om met enkele passende en treffende woorden een vergadering aan het lachen te ma ken. Deze opmerkingen kwarr\en dan meestal op het juiste moment om een pittige diskussie of vraagstuk op te lossen of af te ron den. Problemen zag hij van de zon nige kant. Vergaderen met hem betekende dat de sfeer ontspannen was. Na afloop was het een gebruik geworden om de laatste komische noot van Jos te horen. Zo zal hij in onze herinnering blijven. Wij zullen zijn opgewektheid, zijn brede kennis van zaken, zowel bin nen als buiten de landbouw, en zijn duidelijke visie missen. Zijn vrouw en kinderen wensen wij sterkte toe om dit veel te vroege verlies te dragen. afdeling Breda-Roosendaal kring West Brabant Wordt de bedrijfsvoering nabij "bloemdijken" beperkt? Ook in het kader van het Natuurbe leidsplan ziet de ZLM-voorzitter be dreigingen op de land- en tuinbouw af komen. Hij sprak onder andere zijn grote ongerustheid uit over de introduktie van het begrip "bloem- dijk". In het verlengde van de ecolo- In de hoofdbestuursvergadering van de ZLM, die jl. donderdag 28 maart is gehouden, heeft voorzitter H.C. van der Maas zijn blijdschap uit gesproken over de fusie tussen de veilingen CVZ te Kapelle en ZHZ te Barendrecht. Van der Maas zei dat de fusie op het juiste moment tot stand komt en een stimulans zal be tekenen voor de teeltmogelijkheden van fruit en vollegrondsgroenten in het zuidwesten. Zoals bekend stem den de ledenvergaderingen van de twee veilingen op 25 maart jl. in rui me meerderheid voor de fusie, die per 1 juni a.s. zijn beslag zal krijgen. De naam van de nieuwe veiling luidt: coöperatieve groente- en fruit veiling Holland-Zeeland (CHZ). Het hoofdbestuur van de ZLM heeft zich in meerderheid nogmaals uit gesproken tegen korting van het melkquotum. Korting draagt niet bij aan de noodzakelijke vermindering van het overschot, met name omdat in andere EG-landen de kontrole niet optimaal is. Bovendien blijft ook bij quotumkorting de kans op (verdere) prijsdalingen bestaan. Benoemingen KNLC Ooms uit Notter, vice-voorzitter van de OLM, zal de Werkgroep Integra tie Agrarische Vrouwen van het KNLC gaan voorzitten. Ooms volgt W. Trip op. Mevrouw J.G. Termeer- van Valburg uit Kapel Avezaath is benoemd als lid van de KNLC- belastingcommissie. gische richtlijn zal in de nabijheid van deze dijken geen nieuwvesti- ging in de intensieve veehouderij mogen plaatsvinden en worden be perkingen opgelegd aan mestopslag in de open lucht. De definitieve re geling moet nog verschijnen. Aan gezien Zeeland een kleinschalig polderlandschap kent, staat vast dat dit beleid in deze provincie ver strekkende gevolgen zal hebben. De heer Van der Maas herinnerde voorts aan het rapport "Tussen Groen en Groei" van de provincie Noord-Brabant, waaruit blijkt dat niet minder dan 5.200 bedrijfsgeno- ten gedwongen zullen worden te stoppen in verband met de verzu- ringsrichtlijnen van het milieu. "We zullen met vereende krachten in het offensief moeten gaan om deze plannen van tafel te krijgen", aldus de ZLM-voorzitter. Het Meerjarenplan Gewasbescher ming hangt de land- en tuinbouw nog steeds als een zwaard van Da mocles boven het hoofd. De politie ke besluitvorming over dit plan zal waarschijnlijk voor de zomervakan tie plaatsvinden. Eén van de weinig bekende onderdelen van dit plan is het verplicht volgen van kursussen door boeren en tuinders. Het gaat om vijf- tot achtdaagse kursussen op drie niveaus met een herhaling om de twee a drie jaar. Vijftien pro cent van de kosten moeten de boe ren en tuinders zelf betalen. Landbouwpolitiek Met betrekking tot de Nederlandse landbouwpolitiek zei Van der Maas dat het prijsschieten op de land bouw rustig voort gaat. In de on langs gepubliceerde "subsidiebijbel" van het ministerie van financiën komt de landbouw naar voren als een sektor waar veel te halen is. "Het lijkt wel een attrak- tie op de kermis". Zeer teleurgesteld toonde Van der Maas zich over de houding van mi nister Bukman in het overleg over de EG-prijsvoorstellen voor 1991. Buk man heeft zich samen met zijn En gelse kollega achter de prijsverlagingen gesteld. De andere tien lidstaten zijn tegen de voorstel len. "Deze minister laat nu zijn ware gezicht zien. Moet Nederland nu weer koploper worden in steun voor prijsverlagingen ten koste van de boer?", zo vroeg Van der Maas zich af. Deze en andere onderwerpen (o.a. de problemen rond de gelegenheids arbeid in de tuinbouw) waren op 28 maart jl. ook reeds aan de orde tijdens een gesprek van het dage lijks bestuur van de ZLM met een delegatie van het KNLC, bestaande uit voorzitter M. Varekamp, sekreta- ris mr. J. Brinkman en plv. sekretaris D. Jaarsma. Zie voor het onderwerp gelegenheidsarbeid elders in dit blad. Op de vergadering van het hoofd bestuur van de ZLM d.d. 28 maart 1991 waren de volgende personen aanwezig: H.C. v.d. Maas, voorzitter, A.H. Munters, vice-voorzitter, mr. J. Oggel, algemeen-sekretaris, R. Hoi- ting, sekretaris. L.J. v. Gastel, kring Schouwen- Duiveland, J.L. v. Gorsel, kring Tho- len - St. Philipsland, F.A. Dees, kring Noord-Beveland, C. Hamelink, kring O. Zuid-Beveland, S.J. Noteboom, kring W. Zuid-Beveland, C. J. Bierens, kring Walcheren, R Risseeuw, kring W. Zeeuws-Vlaanderen, M. Boo- gerd, kring Axel, J.C. Geluk, kring West-Brabant, G. Branderhorst, kring Altena-Biesbos, J.H. Hartgers, kring Langstraat, G. Sterrenburg, tuinbouw, W. v. Veldhuizen, vee houderij. Adviserende leden: Ir. A. v. Weelde ren, mw. R. Crezee, mw. S. Hanse, L. van Nieuwenhuijzen. Diensten/instellingen: J. Withagen, mw. J. Priem, T. Elzinga, J. Jille, ir. G. v.d. Schelde. Het hoofdbestuur van de ZLM heeft in zijn vergadering van 28 maart jl. kennis genomen van de toekenning van subsidie voor zoetwaterprojek- ten in het zuidwesten. Voor Tholen en Sint Philipsland komt 7 miljoen gulden beschikbaar en voor West- Brabant 2 miljoen gulden. Het hoofdbestuur stelde vast dat de subsidie voor Tholen en St. Philips land voor de helft een "sigaar uit ei gen doos" is. De zoetwatervoorziening zou toch reeds uit de zogenaamde A-2-gelden (kultuurtechnische wer ken) worden betaald. Nu komt de helft uit dit fonds en de andere helft uit de herstruktureringspot. Niette min toonde het hoofdbestuur zich verheugd dat het zoet water voor Tholen en St. Philipsland nu defini tief veilig is gesteld. Onlangs heeft de Zeeuwse Milieufe deratie het plan Tureluur gepresen teerd. In dit zeer ambitieuze plan staan 44 gebieden genoemd in Zee land, waar volgens het ZMF natuur ontwikkeling zou moeten plaatsvinden. In totaal gaat het om zo'n 1800 ha. Het hoofdbestuur van de ZLM constateerde in zijn vergadering van 28 maart j.l. dat er klaarblijkelijk een maatschappelijk draagvlak is voor het Natuurbeleidsplan en de daaruit voortvloeiende natuurontwikkeling. Wel heeft de ZLM er zeer grote moeite mee, dat natuurontwikkeling wordt vertaald in ontpoldering (zo als gedaan in het plan Tureluur), ze ker als het daarbij gaat om goede landbouwgrond. Eventuele realisatie van het Natuurbeleidsplan zal moe ten plaatsvinden in goed overleg tussen landbouw- en natuurbe schermingsorganisaties. De kaart in het NBP waarop de na tuurontwikkelingsgebieden staan aangegeven is voor het hoofd bestuur bepalend. Natuurontwikke ling in gebieden die niet op deze kaart staan is niet aan de orde. Het hoofdbestuur gaat ervan uit dat rea lisatie alleen mogelijk is als alle be trokken partijen ermee instemmen. Uitvoering via landinrichtingsprojek- ten verdient in dit verband de voorkeur. Het hoofdbestuur van de ZLM heeft in zijn vergadering van 28 maart j.l. uitvoerig gesproken over de rege ringsvoorstellen in zake wijziging van de Pachtwet. De voorstellen omtrent de zgn. 3 ha pacht en een malige pacht vindt het hoofd bestuur onbespreekbaar. Daarmee wordt de Pachtwet volledig onder graven en het zal op termijn een beëindiging betekenen van de regu liere pacht met de huidige pachters bescherming. In het voorstel van de regering wordt voor oppervlaktes van 3 ha en kleiner de pacht volledig vrijgela ten. Het hoofdbestuur wijst dit af. De introduktie van de teeltpacht, die het Landbouwschap voorstelt, is voor het hoofdbestuur een accepta bel alternatief. De ZLM vindt echter het regeringsvoorstel voor de zgn. bijzondere pacht eenmalige pacht met beperkte grondkamer toetsing) niet bespreekbaar. De ZLM twijfelt hoe dan ook aan het nut van het invoeren van een vorm van een malige pacht. Als invoering van deze vorm even wel niet kan worden voorkomen, moet worden vastgehouden aan het landbouwschapsvoorstel, dus met volledige grondkamertoetsing en ëen pachtprijs, die niet hoger is dan de pachtnormen voor reguliere pacht. Wat betreft dit laatste vindt de ZLM, dat onverkort moet worden vastgehouden aan het maximum van 100% van de pachtnormen voor eenmalige pacht. Winstafrekening Met het principe om de winst af te rekenen, die ontstaat als de pachter gebruik maakt van zijn voorkeurs recht en daarna doorverkoopt aan een derde, kan het hoofdbestuur in stemmen. Een afrekeningstermijn van 10 jaar is redelijk. Wel vindt het hoofdbestuur, dat er een uitzonde ring moet worden gekreëerd voor die situaties, waarin een pachter, die van zijn voorkeursrecht gebruikt heeft gemaakt, het gepachte door verkoopt (aan een belegger) en weer gaat pachten. In deze situatie is niet winstverkrijging het oog merk, maar continuïteit van het be drijf. Winstafrekening dient dan niet plaats te vinden. Verder vindt het hoofdbestuur, dat er een strengere strafrechtelijke controle moet komen op de hand having van de Pachtwet. Door on voldoende controle zijn ten onrechte een aantal artikelen in de Pachtwet verworden tot een dode letter. Het geheel overziend vindt het hoofd bestuur, dat de terugloop van het pachtareaal minder dramatisch is dan nogal eens wordt geschetst. De terugloop is niet zodanig dat hier door de drastische regerings voorstellen worden gerechtvaardigd. Er moet meer aan dacht worden gegeven aan wijzi ging van het fiskale regime, zodanig dat partikulieren geïnteresseerd blij ven in het beleggen in grond. Gezien het belang van de Pachtwet vindt het hoofdbestuur dat een aanzienlij ke pachtprijsverhoging verdedigbaar is, als daarmee de essentiële bepa lingen in de Pachtwet in stand kun nen worden gehouden.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 3