Drie open dagen op Proefstation Fruitteelt Direktie Industrie en Handel op ministerie LNV Voorlichting snelheids trein West-Brabant Symposium 'Agrarisch Zeeland aan Zet' in Zierikzee gflöffi) Nieuwe SEV-er op Schouwen-Duiveland, Tholen en Sint Philipsland Studiemiddag 'Technisch Model Varkensvoeding' Accountantsunie ZLM Verzekeringen ZLM Sociaal Economische Voorlichting SEVvan de ZLM Land- en tuinbouwblad Congres over marketing agrarische produkten S- Landbouwhuis Goes: Grote Markt 28, 4461 AJ Goes Postbus 2116, 4460 MC Goes tel. 01100-21010 telefax 01100-31189 Kantoor Zevenbergen: Stationslaan 4, 4761 BG, Zevenbergen Postbus 17, 4760 AA Zevenbergen tel. 01680-27921 telefax 01680-25896 Kantoren: Goes, Zaamslag, Bergen op Zoom, Middelburg, Oostburg, Zierikzee, Renesse, Klein Frankrijk 1 Axelsestraat 4, Dahliastraat 94, Stationsstraat 1 5, Nieuwstraat 67b, Haringvlietplein 3, De Zoom 16, tel. 01100-15710 tel. 01153- 2010 tel. 01640-43350 tel. 01180-11451 tel. 01170-54285 tel. 01110-16051 tel. 01116- 1540 Postbus 70 - 4460 BA GOES tel. no. Algemeen 01100-38000 Polisafd. 01100-38880 Schademelding 01100-38888 Afdeling Advies Verkoop 01100-38850 0 Landbouwhuis, Grote Markt 28, Goes. Dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur de heer J. v. Nispen, tel. 01100-21010. Bezoekers van de heer Zuidweg alleen op afspraak. Landbouwhuis, Stationslaan 4, Zevenbergen. Donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur de heer J. de Feyter, tel. 01680-27921. J.A.M. Withagen, hoofd voorlichting, tel. 01100-21010 (kan toor), 01106-3842 (privé). T. de Bakker, rayon Schouwen-Duiveland, Tholen en St. Philips- land, tel. 01100-21010 (kantoor). A. Lindenbergh, rayon West-Brabant, Langstraat, en Midden- en Oost-Brabant, tel. 01680-27921 (kantoor), 01651-2082 (privé). P.J.E. Mangnus, rayon Zeeuws-Vlaanderen, telefonisch bereik baar tussen 08.00 en 09.00 uur onder tel. 01150-97332. Mevr. G.T. Middelkoop-v.d. Ploeg, rayon Heusden en Altena, Langstraat en Midden- en Oost-Brabant, tel. 01680-27921 (kan toor), 01685-2338 (privé). J.L. Mieras, tel. 01100-21010 (kantoor), 01102-44041 (privé). E.T. Pons, rayon Zuid-Beveland, tel. 01100-21010 (kantoor), 01100-33242 (privé). A.F. van Rozen, rayon Noord-Beveland en Walcheren, tel. 01100-21010 (kantoor), 01100-13036 (privé). De voorlichters op kantoor Goes zijn tussen 8.00 en 9.00 uur telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer: 01100-21010. Op dinsdagmiddag 9 april 1991 wordt het Technisch Model Var kensvoeding (TMV) gepresenteerd. Het TMV is een model dat de groei en groeisamenstelling van vleesvar kens voorspelt. De genoemde studiemiddag wordt gehouden in het Postiljon Motel te Rosmalen en is bedoeld voor diege nen die werkzaam zijn in de voor lichting, de mengvoerindustrie, het onderzoek en het onderwijs. De kosten voor de studiemiddag bedra gen f 50,—. Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Adres: Grote Markt 28, 4461 AJ Goes, Postbus 2116, 4460 MC Goes, tel. 01100-21010, telefax 01100-31189. Redaktie: Mr. J. Oggel, hoofdredactie tel. huis 01100-20228 J. Jille, eindredactie tel. 01103-2906 L. Kattenwinkel, red. medewerker tel. huis 01100-16104 Marjan van Erk red. assistente Abonnementen en adreswijzigingen: Secretariaat ZLM-Goes telefoon 01100-21010 toestel 37 Abonnement (wekelijks): f 110,— per jaar. Klachten: Bij klachten over bezorging door PZC: tel. 01184-84000 (ook op zaterdag) Bij klachten over bezorging door PTT: redaktie ZLM-blad Goes, tel. 01100-21010, toestel 21. Technische verzorging, advertentie-exploitatie en administratie over advertenties: VINK-ROTADRUK B V Nassaustraat 13 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 2069912 Tel. 01155-8000 Telefax 2951 In voorgaande jaren organiseerde het Proefstation voor de Fruitteelt in Wilhelminadorp in de tweede helft van juni een algemene exkursie- avond. Dit jaar is gekozen voor een andere opzet, omdat steeds meer proeven in een vervroegde of verlate teelt in plastic tunnels worden ge nomen. Daarom worden in 1991 open dagen georganiseerd op 24 mei, 5 juli en 6 september. De aan vang is steeds om 14.00 uur en het einde zal omstreeks 16.30 uur zijn. Op vrijdag 24 mei wordt aandacht besteed aan vervroeging van bes sen en frambozen in tunnels en aan vollegrondsaardbeien. Op vrijdag 5 juli kunnen nieuwe rassen bij rode bessen, zwarte bessen, witte bes sen, kruisbessen en frambozen in Naar aanleiding van de vaststelling van het tracé voor de Hogesnel heidstrein door West-Brabant orga niseert Rijkswaterstaat samen met NS twee voorlichtingsbijeen komsten. De eerste vindt plaats op 10 april a.s. in Roosendaal in De Kring, de tweede op 12 april a.s. in Fijnaart in dorpshuis De Witte Roos. Het is van belang dat individuele landbouwers in het gebied en verte- De naam van de direktie Verwerking en Afzet van Agrarische Produkten (VAAP) van het ministerie van Land bouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) is per 1 april jl. Direktie In dustrie en Handel geworden. Bij de inspanningen tot behoud en verster king van de konkurrentiepositie van het agrarische bedrijfsleven wenst het ministerie van LNV, zowel op nationaal als op internationaal ni veau, als belangenbehartiger op te treden. Binnen het ministerie speelt de direktie VAAP een belangrijke rol als aanspreek- en servicepunt. Om deze rol te onderstrepen en ook in de buitenteelt bekeken worden. Op vrijdag 6 september zijn doordra gende aardbeien en bramen in de buitenteelt en herfstf ram bozen en eskibozen in plastic tunnels aan de beurt. In de vakbladen zal vóór elke open dag een uitgebreider program ma verschijnen. Evenals andere jaren is het ook mo gelijk op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur de proeftuin te bezoe ken. Graag vooraf een afspraak ma ken met R.H.N. Anbergen, medewerker kleinfruit op het PFW. Aangeraden wordt echter een be zoek aan het PFW zo veel mogelijk te laten samenvallen met de open dagen. Op die dagen wordt men het uitgebreidst voorgelicht over het kleinfruitonderzoek. genwoordigers van het landbouw bedrijfsleven deze bijeenkomsten bijwonen, omdat de landbouw op korte termijn een standpunt moet bepalen over het tracé. Zoals be kend is het Westbrabantse traject van de hoge snelheidsspoorlijn ge projecteerd vanaf Willemstad westelijk langs Roosendaal naar de bestaande spoorlijn bij de Belgische grens. ternationaal meer aansluiting te ver krijgen heeft de minister besloten de naam van de direktie te wijzigen in direktie Industrie en Handel. De handel in primaire en verwerkte agrarische produkten vertegen woordigt een aanzienlijk ekono- misch belang met een gezamenlijke omzet van circa 100 miljard gulden (werkgelegenheid voor 80.000 per sonen). Van de totale produktie wordt ruim 60% geëxporteerd. De export van Nederlandse agrarische produkten blijft stijgen. In 1990 werd voor een bedrag van circa 59 miljard gulden geëxporteerd. Op vrijdag 3 mei a.s. wordt in de Concertzaal te Zierikzee het sympo sium 'Agrarisch Zeeland aan Zet' gehouden. De studiedag (aanvang 10.00 uur) is bedoeld voor personen binnen en buiten de landbouwsec tor, die de ontwikkelingen in de land- en tuinbouw met belangstel ling volgen. Bij de keuze van de in leiders is rekening gehouden met een rede doelgroep. Als inleiders treden op: dr. C. Boer- tien, commissaris van de Koningin in Zeeland (openingswoord), ing. J. van Zijl, landbouwspecialist van de PvdA, drs. H.H. Faber, lid Raad van Bestuur NMB/Postbank, ir. H. de Boon, algemeen direkteur Cebeco Handelsraad, drs. F.A. Maljers, voor zitter Raad van Bestuur Unilever, mr. M.J. Roos, direkteur Centraal Bu reau voor de Levensmiddelenhandel, en prof.dr.ir. L.C. Zachariasse, direk teur van het LEI. Laatstgenoemde zal de betogen samenvatten en con clusies trekken. Het symposium is mogelijk gemaakt door bijdragen van diverse spon sors. De organisatie ligt in handen van het Departement Zeeland van de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel in samenwer king met de ZLM. Aanmelding kan plaatsvinden door een bedrag van f 50,— te storten op rekening 38.05.71.064 van de Rabobank Goes (gironummer van de bank 64539) ten name van Symposium Agrarisch Zeeland aan Zet. Inlichtin gen zijn te verkrijgen bij de ZLM, drs. T. Elzinga, tel. 01100-21010. Op donderdag 11 april a.s. wordt in Nieuwegein het congres "Marke ting van agrarische produkten" ge houden. Het congres vindt plaats in het kader van de nationale campag ne Nederland Voedingsland. De lei ding is in handen van prof. dr. ir. M.T.G. Meulenberg, hoogleraar marktkunde en marktonderzoek aan de Landbouwuniversiteit Wage- ningen. In verband met het tijdig klaarmaken van het blad, kunnen né dinsdag 15 uur, geen agendaberichten meer worden opgenomen. Jaarvergadering NFO Op vrijdag 12 april vindt in het Inter nationaal Agrarisch Centrum te Wa- geningen de algemene vergadering plaats van de Nederlandse Fruitte lers Organisatie Open dag DLO Instituut voor Veevoedingsonderzoek op 1 juni as. Het DLO-instituut voor Veevoedings onderzoek (IVVO-DLO) viert dit jaar het honderd-jarig bestaan. In verband hiermee zet het Instituut op zaterdag 1 juni de poorten open en zijn belangstellenden van harte wel kom. Het IVVO-DLO is thans één van de instellingen van het nieuwe Centrum Veehouderij in Lelystad. Witlofstudieclub Schouwen Duiveland De studieclub organiseert op maan dag 8 april a.s. een exkursie naar het bedrijf van de heer J.W. v.d. Vel de Pzn, Blindeweg 4 te Dreischor. Aanvang 19.30 uur. De heer Toine de Bakker is benoemd tot sociaal ekonomisch voorlichter voor het rayon (de kringen) Schouwen-Duiveland, Tholen en Sint Philipsland. De benoeming gaat in per 1 april 1991. De heer De Bak ker volgt de heer T. der Mijden op. Toine de Bakker is geboren in het West-Brabantse De Heen en groeide op op een akkerbouwbedrijf. Na zijn opleiding aan de Hogere Agrarische School in Dordrecht was hij onder meer werkzaam aan de Agrarische Hogeschool te Delft als stafmede werker bij de studierichting land bouw. Hij is 29 jaar en gehuwd. Inwerkperiode De heer De Bakker gaat vanuit het kantoor te Goes werken. Hier is hij bereikbaar tussen 8.00 en 9.00 uur. Tijdens zijn inwerkperiode wordt hij begeleid door twee ervaren voor lichters, nl. op Schouwen-Duiveland door J.L. Mieras en op Tholen en Sint Philipsland door A. Linden bergh. De heer De Bakker hoopt een goede relatie met de ZLM-leden op te bouwen. De heer Van der Mijden heeft bin nen het SEV-team een speciale in terne taak gekregen met betrekking tot automatisering, ruimtelijke orde ning en milieu. Hij zal de lopende za ken nog afhandelen en daarna de werkzaamheden in het rayon over dragen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 2