Bestuur Landbouwschap: Centrale Grondkamer erkent complexwaarde Collectieve belangenbehartiging versterken en actualiseren Deze week ZLM organiseert bijeenkomst over gelegenheidswerk AARDAPPELS POTEN zuidelijke landbouw maatschappij Voedingstuinbouw als zwaar beladen pakezel Verordening heffingen pootaardappelen Pag. 3 Ontpoldering 'uit den boze'. Pag. 4 Subsidie op erfbeplanting. Pag. 5 Schaalvergroting melkveehouderij Pag. 6 Manifest Wageningse wetenschappers. Pag. 7 Wijffels: trap niet op de rem. Pag. 8 Voorbehandelen pootgoed. Pag. 9 Bemestingsadvies mais. Pag. 10 Tuinbouwklankén. Pag. 13 Groen en mondig. VRIJDAG 5 APRIL 1991 I 79e JAARGANG NO. 4C land- en tuinbouwblad Het Landbouwschap moet blij ven als orgaan voor belangenbe hartiging, zo hebben de in het schap samenwerkende organi saties woensdag uitgesproken. Nationaal en internationaal moet er meer met andere instel lingen en organisaties worden samengewerkt. Hiervoor zijn geen extra structuren nodig. Het Landbouwschap moet beter herkenbaar worden als overleg- en samenwerkingsorgaan van vijf organisaties ten dienste van collectieve belangenbehartiging. Met het parlement, de politieke partijen, Europese instellingen en organisaties op het gebied van natuur, milieu en consu mentenbelangen moeten meer en betere contacten worden gelegd. Van de vijf in het Landbouwschap samenwerkende organisaties ziet de meerderheid niets in een scheiding tussen collectieve belangenbeharti ging en typische publiekrechtelijke taken als het maken van verordenin gen en regelingen. In het bestuur pleitte woensdag alleen het Konink lijk Nederlands Landbouwcomité voor het overhevelen van de belan genbehartiging naar de privaatrech telijke organisaties. Woordvoerder Varekamp stelde voor hierover een enquête te houden. Naar de mening van de anderen zou de beoogde scheiding echter leiden tot versnip- CBT-voorzitter A. Kroon ging op 26 maart tijdens de algemene vergade ring van zijn bureau o.m. in op de bedreigingen voor de voedingstuin bouw. Hij noemde er een aantal: GATT-onderhandelingen, overscha keling op tuinbouw vanuit andere sektoren, aanscherping van het mi lieubeleid zonder dat de overheid deelt in de financiële gevolgen daar van, het voornemen de overheidsbij drage aan het KCB af te bouwen, èn het gegeven dat de sektor steeds meer zelf moet betalen voor onder zoek ed. "Bekijkt men dit in zijn to taliteit, dan is de Nederlandse voedingstuinbouw een pakezel die onder zijn last dreigt te bezwijken", aldus de heer Kroon. pering van krachten en verminde ring van effectiviteit. Ook het financieren van de gemeenschappe lijke belangenbehartiging zou aan zienlijk ingewikkelder worden. Toekomst Het bestuur ging akkoord met een nota van het dagelijks bestuur over de toekomst van het Landbouw schap. Daaruit blijkt dat de samen werkende organisaties in het schap een doorslaggevende rol blijven spe len in het voorbereiden van stand punten, het nemen van besluiten en het uitdragen daarvan. Voor de be langenbehartiging zijn de toegeno men internationale concurrentie, het milieu en de veranderde opstelling van de overheid nieuwe belangrijke elementen geworden. Ook met de publieke opinie moet in de belan genbehartiging nadrukkelijker reke ning worden gehouden. In de nota worden de toekomstige ontwikkelingen en taken van het Landbouwschap geschetst. In de komende maanden zal worden na gegaan wat de nu aangegeven koers betekent voor de bestuurlijke en organisatorische inrichting van het Landbouwschap. Aan de orde komt onder meer de bestuurlijke sa menstelling en de structuur van het secretariaat. Het geheel moet zo mogelijk voor de zomer uitmonden in een nieuwe, door de organisaties vast te stellen verklaring over de taak en plaats van het Landbouw schap in het geheel van de agrari sche belangenbehartiging. (Meer nieuws over het Landbouw schap op pag. 5) De Centrale Grondkamer te Arnhem heeft in een zeer recente uitspraak zich op het standpunt gesteld, dat bij de taxatie van verpachte gron den waarde moet worden toege kend aan het feit, dat de betreffende gronden met andere gronden en eventueel gebouwen van de koper één complex vormen. De Centrale Grondkamer deed deze uitspraak in een kwestie, die speel de in West Zeeuws-Vlaanderen, waarbij pachter en verpachter van mening verschilden over de hoogte van de prijs voor de gronden, die de pachter zou willen kopen door ge bruik te maken van zijn voor keursrecht. De Grondkamer voor Zeeland had aan het feit, dat het gepachte in een "complex" ligt geen waarde toege kend. De Centrale Grondkamer heeft dat wel gedaan. De CG stelde vast, dat indien de pachter de ge pachte grond in eigendom zou ver krijgen, er een vrijwel aaneengesloten complex zou ont staan met de huiskavel. Er moet vanuit worden gegaan, dat een re delijk handelende gegadigde reke ning zal houden met eventueel daaruit voortvloeiende waardever- hoging van huiskavel en gebouwen en met mogelijkheden tot verhoging van de efficiency. Daarom is het te recht om de "complexwaarde" te betrekken in de waardering van de gronden. De CG taxeerde om deze reden de gronden f 800,— per ha hoger dan de Grondkamer voor Zee land had gedaan. ZLM verbaasd Bij de ZLM is met verbazing gerea geerd op deze uitspraak. Het is voorzover bekend de eerste maal, dat bij grondkamertaxaties waarde wordt toegekend aan het feit, dat gronden in een complex zijn gele gen. Via deze weg wordt als het ware een hogere waarde van ver pachte gronden binnengehaald. De ZLM vindt, dat de taxatie gebaseerd moet zijn op de werkelijke, land bouwkundige waarde van de grond. Dus de prijs, die de verpachter bij verkoop aan een derde zou kunnen bedingen, waarbij uitgegaan wordt van redelijk handelende partijen. Uit recente cijfers is gebleken, dat de gemiddelde verkoopprijs van ver pachte gronden in West Zeeuws- Vlaanderen aanzienlijk lager ligt (een kleine f 2.000,— per ha), dan de waarde, die de Centrale Grondka mer in deze kwestie heeft vast gesteld. Bovendien blijkt uit dezelfde gegevens, dat bij de transakties van grotere oppervlaktes (het ging hier om 22 ha) gemiddeld juist een lage re prijs wordt betaald dan bij kleine re oppervlaktes. Immers, voor kleinere percelen los land zijn in de regel meer gegadigden. Ook om de ze redenen vindt de ZLM de taxatie van de Centrale Grondkamer onjuist. Het Landbouwchap is akkoord ge gaan met de Verordening heffingen pootaardappelen 1991. Rekening houdend met enkele bezwaren ver richt de pootgoedcommissie de ko mende maanden een studie naar mogelijke aanpassingen van de re geling. Deze studie naar het garan- tiebeleid voor 1992 zal naar verwachting binnen enkele maan den worden afgerond met de sa menstelling van een discussiestuk. De akkerbouwers hebben de afgelopen week gebruikt om aardappels te poten. Volgens een teler uit Nieuw-Namen, die woensdag zijn laatste perceel aardappelen aan het poten was, zitten aan het eind van de week de meeste aardappels in het Zuidwesten al in de grond. Hier ziet u de heer Noordhoek uit Wolp- haartsdijk bezig 4'A ha Bintjes te planten, dinsdag jl (Foto Anton Dingemanse). De ZLM wil samen met de andere landbouworganisaties in Zeeland op korte termijn een bijeenkomst met een demonstratief karakter organi seren over de problemen rond de gelegenheidsarbeid in de tuinbouw. Het hoofdbestuur heeft hiertoe in zijn vergadering van 28 maart jl. besloten. Zoals bekend is er met name in de fruitteelt grote onrust ontstaan over het beleid van het ASF en het minis terie van Financiën met betrekking tot het innen van sociale premies en loonbelasting. Voor gelegenheids werkers (vooral huisvrouwen en scholieren) moeten de sociale pre mies volledig worden afgedragen. Ook de ontheffingsmogelijkheid voor de loonbelasting is per 1 janua ri jl. vervallen. Men baseert zich op de stelling dat er ook bij seizoensar beid sprake zou zijn van een gezags verhouding. Vooral voor de fruittelers, die voor het dunnen en oogsten op grote schaal een beroep moeten doen op huisvrouwen en scholieren, komen de maatregelen neer op forse extra kosten en veel administratieve rompslomp. Pogingen van onder andere de ZLM om tot een bevredigende regeling van deze kwestie te komen zijn tot nu toe op niets uitgelopen. De pro blemen zijn aangekaart bij het KNLC en bij landelijke politici. De ZLM voelt het meest voor een forfaitaire regeling naar het voorbeeld van de aspergeteelt. Op voorstel van de voorzitter van de tuinbouwkommissie, de heer C. Ha melink, wil de ZLM een informatieve en demonstratieve bijeenkomst or ganiseren om nog eens breed de aandacht te vestigen op de proble matiek.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 1