fiZT G. DE VRIES TERMIJNMARKT B.V. Marktberichten Slachtkuikenprijzen brokkelen af Runderen Schapen Europ- notering Veevoeders Melkafleveringen Duitsland Schema biggenprijzen Marktsituatie slachtpluimvee Varkensziekte vermindert aanbod met 10 a 15 procent Varkensprijzen weer hoger Stemming iets levendiger Uien op ZHZ Veemarkt 's-Hertogenbosch Slachtvarkens Biggen Zeugen Slachtpluimvee Konijnen 15 incl. btw SLACHT- Mannelijk Mannelijk Vrouwelijk Vrouwelijk RUNDEREN extra kwal. 2e kwal. extra kwal. 2e kwal. Per kg gesl.gew. Utrecht do. 8,25-8,85 - 6,70-7,30 - 4,70-5,50 Zwolle vr. 7,75-8,70 5,85-7,00 7,20-9,10 4,50-5,50 Leeuwarden vr. 7,50-8,25 6,20-6,70 - 6,85-8,70 - 4,60-5,20 Leiden ma. 8,25-9,10 - 6,50-7,30 - 7,15-8,65 4,65-5,40 - Doetinchem di. 7,85-8,55 6,30-7,05 - 6,85-9,75 4,85-5,60 Purmerend di. 6,00-6,85 4,75-5,25 Groningen di. 6,40-6,80 4,40-5,20 Den Bosch wo. 8,10-8,60 6,55-7,25 7,00-8,80 4,70-5,50 GEBRUIKS- Melk- en kalf- Kalf Guste koeien Pinken VEE koeien, 1e kw. vaarzen 1e kwal. 1e kwal. Per stuk Utrecht do. 1550-2025 1650-2075 - 1250-1650 - 875-1400 Zwolle vr. 1750-2250 '1700-2050 1125-1450 900-1225 Leeuwarden vr. 1700-2000 1600-1900 1600-1900 1025-1350 - Leiden di. 1750-2250 1800-2200 1600-2150 1050-1650 Doetinchem di. 1500-2325 - 1500-1825 625-1500 Purmerend di. 1800-2100 1850-2050 1300-1700 Groningen di. 1750-2100 1450-1750 1125-1350 700-1150 Den Bosch wo. 1400-2250 1500-2400 1300-1950 750-1300 - VLEES Aanvoer 1e kwaliteit 2e kwaliteit 3e kwaliteit KALVEREN Per kg levend gew. Barneveld ma. Den Bosch wo. 12 5,40-6,00 5,00-5,40 4,50-5,00 NUKA'S Gras Stieren Vaarzen Stieren Vaarzen kalveren roodbont roodbont zwartbont zwartbont Prijs per stuk: Zwolle vr. 625- 950 400-500 250-300 200-250 100-150 Leiden di. 600-1200 390-490 - 240-330 215-285 100-160 Den Bosch wo. 550- 950 325-525 115-315 195-295 110-155 Zwolle vr. Leiden di. Den Bosch wo. Slachtschapen/kg. 3,00-4,35 Slachtramlammeren/22kg. 9,60-10,40 Fokschapen/stuk 100-190 Weidelammeren/stuk 50-150 120-160 15/03-22/03, ex btw bron PW Stieren 7,28 - Koeien 4,82 ex btw., per 1000 kg. GOES ZUID- M/W.- N/O.- NED NED NED Telersprijzen Verbruikersprijzen Weidehooi 180-240 Hooi a en b 380-390 375 -375 Weidehooi 2e Tarwestro 185-190 190 -185 Dijkhooi 140-170 Gerstestro 200-205 190 -190 Veldbeemd 60-140 Kuilmaïs 95 100 -100 Tarwestro 90-110 Bierbostel 47,50-60 70 60-70 Gerstestro 90-115 Maïsgluten 125-130 Landelijke adviesprijs aardappelpersvezels AVEBE 35 Een zeer ruim aanbod in niet- contractgebonden slachtkuikens leidde deze week tot lagere prijzen, vooral van de zware kuikens. De binnenlandse afzet en ook de export kunnen zeker niet onbevredigdend genoemd worden. Dat de prijzen van de zware kuikens wat verder te rugliepen dan die van de lichte geeft aan, dat eerder de afzet van de lich te kuikens wat stagneerde, waar door deze in gewicht toenamen en het aanbod in die kategorie groter werd. De prijzen van de uitgeselecteerde hennen konden zich op het niveau van de voorgaande week handhaven. De VHVP heeft voor deze week vanaf 8 april de volgende prijzen vastgesteld voor levend slacht- pluimvee in f /kg levend, incl. BTW; slachtkuikens, lichte courante f 1,67 - 1,72 (-6 cent); zware f 1,65 - 1,70 (-15 cent); slachtkippenprijzen alle onveranderd; witte 1700-2000 g f 0,55 - 0,60; 2000-2300 g f 0,60 - 0,65; 2300 +f 0,65 - 0,70; slachtkuiken moederdieren f 1,35 - 1,40. De basiscontractprijs bleef onveran derd. f 1,68 voor kuikens 1600 g in cl. BTW excl. toeslag (1,6665); De contractprijs incl. 10 cent toeslag bedraagt f 1,78 (1,7657). Tussen haakjes de prijzen voor ondernemers; die ONDER DE LANDBOUWREGE- LING produceren. De afleveringen van melk door vee houders in de "oude" Bondsrepu bliek Duitsland is in 1990 volgens voorlopige becijferingen van het Duitse ministerie van Landbouw (B.E.M.) met 1,9% of 424.500 ton ten opzichte van voorgaand jaar ge daald tot 22,51 miljoen ton. Het ge middeld vetgehalte nam toe van 4,04% tot 4,11%. In de "oude" DDR daalden de afle veringen met 6,8% of 528.500 ton tot 7,25 miljoen ton, wat vooral is toe te schrijven aan de invoering van de melkquotering in de tweede helft van 1990. Er werd in 1990 on geveer 65.000 ton melk afgeleverd naar de "oude" Bondsrepubliek. In de week van 8-4-1991 tot 15-4-1991 dienen de biggenprijzen, die vermeld staan in het Landelijk Biggenprijzenschema van 31 de cember 1990 met f 0,80 te worden verlaagd. De kostprijs van 1 kg var kensvlees in deze week is f 3,56. Volgens het PPE werden in januari ongeveer 52.496.000 kg kuikens bij de slachtbedrijven aangevoerd, wat 4,0% meer was dan in januari 1990. In de maand februari liepen de opbrengstprijzen voor de kuiken- mesters verder terug, zo meldt het PPE. Vergeleken met januari daalde de integratienotering met 3 cent tot f 1,84. De vrije prijs bedroeg in fe bruari f 1,89 voor de lichte en f 1,82 voor de zwaardere kuikens. Voor beide kategorieën een prijs herstel ten opzichte van de vooraf gaande maanden. Na een voortdurende daling van de voerprijs vanaf medio 1989 beweegt de voer prijs zich thans weer in opgaande richting. Het bedrijfsresultaat voor de mesters ligt op het niveau van vorig jaar, dat wil zeggen dat de produk- tiekosten geheel en het arbeidsinko men gedeeltelijk vergoed wordt. Gestegen produktie Evenals in de voorgaande maanden is de produktie groter dan vorig jaar, niet alleen in Nederland maar ook elders in de Gemeenschap, wat wijst op een toename van de kon- sumptie van pluimveevlees. Aan de nieuwe varkensziekte Abor tus Blauw vallen zeker tien tot vijf tien procent van de biggen ten offer. Vandaar dat het aanbod van biggen veel kleiner is dan op grond van de dekkingcijfers werd verwacht. Van af half juni zal dit ook in de slachte rijen merkbaar worden. Men rqaakt zich in die kringen grote zorgen over de vraag hoe men dan de haken vol moet krijgen. Het krappe biggenaanbod speelde bij de prijsbepaling van deze week wederom een rol. De integraties en handelaren verhoogden de biggen prijzen met f 3,—. Het huidige prijs niveau (ruim f 130,— is feitelijk geen afspiegeling meer van de vleesvarkensprijs. Ook deze is trou wens overtrokken. Deze week telde maar vier slachtda- gen. Gerekend naar de afzetmoge lijkheden van het varkensvlees hadden de slachterijen de prijzen voor de mesters met 15 tot 20 cent per kg geslacht gewicht moeten verlagen. Maar het aanbod was zó krap, dat de inkopers zich genood zaakt zagen om de roepprijs met 5 cent te verhogen tot f 3,30 per kg geslacht gewicht. Bedrijfsekonomisch bezien maken de mesters bij deze prijs nog geen winst. Dat blijkt ook uit de tabel waarin op basis van gegevens van het Landbouw-Ekonomisch Instituut (LEI) de kost- en opbrengstprijzen sinds 1985 zijn weergegeven. Eieren in prijs gedaald Zoals te verwachten viel, hebben de eieren na Pasen prijs moeten geven. Het sterkst komt de prijsdaling tot uiting bij de witte eieren. Afgaande op de Producentenveiling te Barne- veld van dinsdag noteerden deze rond drie cent per stuk lager en voor de gewichtsklasse 62-63 gram zelfs 5,5 6 cent. Verwacht wordt dat er in de komen de tijd meer kleine eieren aan de markt zullen komen. Daardoor zul len de prijsverschillen met de zwaar dere klassen groter worden. Verder lijkt het er op dat er binnen niet al te lange tijd weer een meerprijs voor bruin uit de bus zal komen. Pluimveevlees goed verkocht De paasdagen gaven een forse piek in het binnenlands verbruik van pluimveevlees. Ook in Duitsland is trouwens goed verkocht. Maar deze week bleek het aanbod van slacht rijp materiaal nog zeer ruim. De no teringen van lichte kuikens kwamen dan ook duidelijk onder kontraktni- veau. Omdat de geregistreerde inleg van broedeieren in februari 10 pro cent lager lag dan in januari, ver wacht men op korte termijn een duidelijke opleving. Jammer is dat de voerprijzen (licht) aan het stijgen zijn. De kontraktprijzen voor de mesters bleven onveranderd. De aanvoer van uitgelegde kippen bleef ruim. Broed eieren zijn goed gevraagd voor export. Een niet-onvriendelijke markt gaf de grote slachterijen aanleiding de ba sisprijzen met 5 cent te verhogen tot f 3,30 per kg voor varkens kl. A 52%, 73/93 kg, basis af- mestbedrijf en incl. BTW. Bij het afsluiten van de kopij waren nog geen verdere gegevens in ons bezit. De verhoging is mede toe te schrijven aan wat hogere biedprij zen van de Duitse import, waarin van Nederlandse zijde kon worden ingespeeld. Achter de uniformiteit in de eenheid van de basisprijzen ver schuilt zich evenwel een scherpe concurrentiestrijd om behoud resp. uitbreiding van marktaandelen. - Makelaar Amsterdamse Termijnmarkten, aardappelen en varkens - Bel vrijblijvend voor informatie Damrak 379, 1012 ZJ Amsterdam Telefoon 020 - 620 50 01 Fax 020 - 620 63 26 Op de markten voor rundvee heerst een wat levendiger stemming. Ook de zuivelmarkt ziet er iets steviger uit. De bodem van het dal in de zuivel- prijzen lijkt verlaten te kunnen wor den. Melkpoeder voor menselijke consumptie werd f 2,— per 100 kg duurder, poeder voor veevoerder echter 2,— goedkoper. Boter bleef gelijk in prijs, kaas ook. De afzet van kaas loopt nog steeds goed. Nu de melkproduktie stijgt, willen de fa brieken de produktie minstens op hetzelfde niveau houden. Veevoe dergrondstoffen zijn wat duurder aan het worden. Hierbij speelt vooral de stijgende dollarkoers een rol. Rundvee Voornamelijk als gevolg van een klein aanbod noteerden slachtkoei en en slachtvaarzen deze week een kleine plusje in de prijzen van 5 10 cent per kg geslacht gewicht. De handel in slachtstieren verliep traag. De prijzen werden lager. (EUROP- )Klasse E doet momenteel f 7,15 tot f 8,80 per kg (vorig jaar) f 9,00 tot f 9,50) klasse U f 6,85 tot f 8,40 (vorig jaar f 8,50 tot f 9,00). De handel in melk- en kalfkoeien en in guste koeien en pinken bleef on veranderd moeizaam verlopen. De handel in nuchtere kalveren verliep iets levendiger (Purmerend, Doetin- chem) tot stabiel (Den Bosch). Zo hier en daar konden er zelfs iets ho gere prijzen worden gemaakt. Kalveren Momenteel komen er wekelijks zo'n 12.500 nuchtere kalveren aan de markt, ongeveer 1.000 minder dan verleden jaar rond deze tijd. Via veiling St. Annaland zijn woens dag 3 april 1991 op veiling ZHZ 37 ton uien geveild. Noteringen: maat 40/60 klasse II, f 17,70 - 18,60; maat 60/80 klasse II, f 30,50. Pootgoednoteringen woensdag j.l. Noordelijk: A 28/35 f 150,-; A 35/45 f 89,-. Delta: A 28/35 f 149,-; A 35/45 f 88,-. Op de paardenmarkt van 's- Hertogenbosch werden 28 maart 87 stuks aangevoerd. De prijzen waren per stuk (inkl. BTW): Luxe paarden f 3.150,— tot f 3.850,—; 2-jarige merries f 2.400,— tot f 2.850,—; 2-jarige hengsten f 1.850,— tot f 3.050,—; 1-jarige merries f 1.850,— tot f 2.750,—; 1-jarige hengsten f 1.700,— tot f 2.000,—; veulens f 800,— tot f 1.200,—; pony's f 1.000,- tot f 1.800,-; Shetlan der pony f 400,— tot f 950,—; slachtpaarden oud f 3,60 tot f 4,35; slachtpaarden jong f 5,85 tot f 6,40. Handel vlot, prijzen gelijk. De prijzen liggen aanzienlijk lager. Goede, roodbonte stierkalveren met een gewicht van 35 40 kg doen zo'n f 325,— tot f 525,— zwart bonte zo'n f 200,— tot f 300,—. Vorig jaar rond deze tijd betaalde men voor de roodbonten nog f 485,— tot f 585,— en voor zwartbonten f 300,— tot f 400,—. De afzetsituatie van vleeskalveren was moeilijk. Er was weinig vraag. De afzet van kalfsvlees naar Italië werd ernstig gehinderd door acties aan de grens. Voor de komende tijd verwacht men dalende prijzen. Wolveemarkt vast gestemd De vaste stemming in de slachtlam- meren, zuiglammeren en overhou- ders voor de slacht zette in de afgelopen week door. De prijzen konden zich ruimschoots handha ven. Het aanbod is krap. De inkoopprijzen noteren te hoog ten opzichte van de verkoopprijzen van het vlees op de Franse markt. De handel in schapen met lamme ren had een redelijk verloop. De prij zen bleven nagenoeg op hetzelfde peil. Per kg. gesl. gew., incl. btw. Verwachting Vleuten deze week Geslacht (73-93 kg.) Levend (85-115 kg.) 3,43-3,45 2,75-2,80 Roepprijs inkooporganisaties vorige week deze week Cavee/Coveco 3,25 3,30 Druvar 3,25 3,30 Encebe 3,25 3,30 Janssen groep 3,23 Lunenburg 3,25 3,30 NVC 3,25 Vagrocon Vako-Zuid 3,25 Zuidgroep 3,25 3,30 Gepubliceerde prijs voor biggen met een basisgewicht van 23 kg. in gld./stuk vorige week deze week Dalland N 137,00 140,00 Dalland Z 135,00 138,00 Encebe 129,00 132,00 Fomeva 133,00 Lunenburg 131,00 134,00 Richtprijs LBS 108,15 110,55 Vleuten (verw.) 135,00 139,00 Lei (wk 13) 131,00 1e kwal. per kg. lev. gew., incl. btw Utrecht 28/03 Zwolle 29/03 Leiden 02/04 Den Bosch 03/04 2,35-2,43 2,30-2,35 2,35-2,45 Basiscontr.prijs/kg./ex toesl./incl. btw. Kuikens tot 1400 gr. week 30/03-06/04 1,78 Vrije prijzen week 30/03-06/04 Lichte witte kippen 0,58 Zwaardere bruine kippen 0,68 Slachtkuikenmoederdieren 1,38 Slachtkuikens wit 1,76 - Slachtkuikenintegraties LEI, week 29/03-05/04 1,82 Slachtkuikens netto 1601 gr. per kg.lev.gew.af mester Eendagskuikens 0,55 per stuk franco mester ex btw., deze week Enki 1000 kg. 4,00-4,30 Elco franco 3.000 kg 4,25 Wilko* 4,00 hoogste notering, 1e kwaliteit, 1500 kg.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 15