Marktberichten Geen tekenen herstel aardappelmarkt Bloemenprijzen nog redelijk Vleeskonsumptie licht gestegen Groter areaal vroege aardappelen Duitsland Eieren Aardappelen Uien Aardappeltermijnmarkt Granen en zaden Vlas Peulvruchten Gestegen kaasproduktie Duitsland Fruit Vollegrondsgroenten Glasgroenten Bloemen en planten Champignons CVZ-noteringen Fruitveiling ZHZ Prijsbericht ZHZ 14 De stemming op de afzetmarkt voor aardappelen is nog steeds terug houdend. Degenen die nog mooie grove partijen hebben, konden deze week ongeveer hetzelfde geld ma ken als verleden week. Fijnere voor raden kon men alleen voor lagere prijzen kwijt. Er zijn geen aanwijzingen dat de af zetmarkt zich zal herstellen. Ook el ders in Europa zijn de aardappelen namelijk maar weinig duurder dan in Nederland. De export is ook niet overdadig: zo'n 25.000 ton per week. Het exportcijfer per 16 maart bedraagt 667.000 ton. Weliswaar is dat 113.000 ton meer dan vorig jaar op dezelfde datum. Maar deze gro tere exporthoeveelheid was begin dit jaar al bereikt. Het exporttempo is dus niet omhoog gegaan. Voor de komende maanden zit dit er ook niet in. Zuid-Europa heeft al nieuwe aardappelen. Engeland, dat vorig jaar rond deze tijd nogal in de markt kwam, heeft betere kwaliteit dan verleden jaar. De landen in Noord-Europa vertonen zich even eens maar mondjesmaat voor Ne derlandse aardappelen in de markt. Evenals in Duitsland hebben de gro te importeurs hun zaken groten deels al gedaan. Op de Aardappeltermijnmarkt no teerden grove, voor frites geschikte Bintjes voor levering in juni rond f 30,—. Een maand geleden lag de ze prijs nog op f 45,—. Afgaande op de verwerking van deze aardap pelen in januari en februari, kampt de industrie met afzetproblemen en ruime voorraden. In totaal heeft ze in deze twee maanden 328.000 ton aardappelen verwerkt, 17.000 ton minder dan in dezelfde periode van vorig jaar. Uien flauw Op de afzetmarkt voor uien bleef de stemming flauw. De noteringen werden wederom verlaagd. Volgens de handelaren kan men op afne mersniveau maar een paar gulden per 100 kg meer maken dan de beursnoteringen. Dat is te weinig om de kosten te dekken. Aan bui tenlandse uien valt meer te ver dienen. Er komen trouwens al weer volop verse uien naar Europa, onder ande re uit Nieuw-Zeeland, Australië, Zuid-Afrika en Chili. Vooral de kwali teit van de Australische en Nieuw- zeelandse uien is erg goed. De vraag is dan ook of zij die nog uien te verkopen hebben, er verstandig aan doen om nog langer te wachten. In de dagen vlak voor en na Pasen zijn de prijzen van snijbloemen wel gedaald, maar niet in die mate als was gevreesd. Tros-chrysanten, klein-bloemige rozen en tulpen brachten dinsdag nog redelijke prij zen op. Narcissen werden goed koop, maar van deze bloemen is het seizoen goeddeels voorbij. De veilingen melden over het eerste kwartaal aanzienlijke omzetstijgin gen. De VBA kwam aan ruim f 600 miljoen, 15,3% meer dan in dezelf de periode van 1990. Bedacht moet echter worden dat Pasen toen in het tweede kwartaal viel. Hiermee reke ning houdend komt BVA voor het eerste kwartaal 1991 aan een om zetstijging van ongeveer 12,5%. Daarvan is circa 6,5% te danken aan een grotere aanvoer en circa 6% aan betere prijzen. Bij FLorea Rijnsburg steeg de omzet in het eerste kwartaal met 23% tot ruim f 185 miljoen. In de week voor Pasen was de aan voer het grootst. Volgens de Vereni ging van Bloemenveilingen in Nederland kwamen er 49,4% meer bloemen aan de veiling dan in week 13 van 1990. In totaal werd in deze week in snijbloemen 65% meer om gezet, in potplanten 15,8% en tuin planten 32%. Afzet boomkwekerij- produkten positief Volgens het Produktschap voor Siergewassen (PVS) ontwikkelt de afzet van boomkwekerijprodukten in Nederland zich positief. Het aan tal kopers nam in het seizoen 1989/1990 toe met 2%, de beste dingen zelfs met 17%. Het topjaar 1987/1988 werd echter niet geëve naard. Het verbruik in Oost- Nederland lag maar liefst 11% bo ven het landelijk gemiddelde. Meest gekocht werden de vaste planten. Naar volume hadden deze een marktaandeel van 52%. Heesters en coniferen volgden met respectievelijk 15 en 14%. Voor alle produktgroepen, behalve de coniferen, nam de gemiddelde prijs toe. Voor vaste planten en ro zen conludeert het PVS dat de prijs van ondergeschikt belang is. Het zijn prijs-inelastische produkten. Bij een prijsstijging van bijvoorbeeld 10% daalt de vraag met minder dan 10%. Per saldo nemen de bestedin gen dus toe. Bij andere produktgroe pen geldt overigens het tegenovergestelde. Groentenprijzen dalen De prijzen van groenten vertonen een sterk dalende tendens. Van de glasgroenten brengen feitelijk alleen paprika's nog goede prijzen op. On der de vollegrondsprodukten on derscheiden kool en breekpeen zich nog in positieve zin. De huishoudelijke konsumptie van vlees is in 1990 licht gestegen. De groei met ca. één procent is te dan ken aan het feit dat door meer huis houdens vlees is gekocht. De hoeveelheid vlees die huishoudens gemiddeld kochten bleef nagenoeg ongewijzigd. Dit blijkt uit een onder zoek in opdracht van het PVV. Het aandeel van varkensvlees bin nen de totale vleeskonsumptie nam in 1990 opnieuw af, maar het lijkt erop dat de konsumptie ervan het dieptepunt voorbij is. Door een wat hoger prijsniveau steger) de beste dingen aan varkensvlees vorig jaar zelfs. Gehakt doet het goed bij de Neder landse konsument. De verkoop er van nam in 1990 met twee procent toe tot gemiddeld 12,3 kg per huis houden. In 1990 bedroeg het areaal vroege aardappelen in de "oude" Bondsre publiek Duitsland ongeveer 21.700 ha. waarvan rond 620.000 ton aardappelen werden gerooid. Waarschijnlijk zal dit jaar het areaal met ongeveer 1000 ha. worden uit gebreid. In het gebied van de voormalige DDR zal dit jaar de aardappelteelt in het algemeen ingekrompen worden, doch naar aangenomen mag wor den het minst bij de vroege rassen. MARKT per 100 per kg. BARNEVELD 48-54 gr. 9,75-11,00 - 2,03 - week 21/03-28/03 57-61 gr. 11,00-11,25 - 1,93-1,84 - 64 gr. 11,00-11,25 - 1,72-1,76 - Per 100 stuks 42-43g 47-48g 52-53g 57-58g 62-63g 67-68g 72-73g ProVeBa (28/3) wit 7.75-7,93 10,15-10,29 9,75-10,13 11,71 - ProVeBa (28/3) bruin 7,74- 8,87-9,06 10,01-10,29 9,94-10,29 10,16-10,57 10,43-11,30 ProVeBa (2/4) wit 10,01-10,26 10,44-10,74 ProVeBa (2/4) bruin 8,50 9,70-9,89 10,10-10,16 10,52-10,83 11,07-11,34 Evadag wit 8,70 - 9,70 - 10,25 - 10,90 - 11,00 - bruin 8,75 - 10,00 - 10,10 - 10,55 - 10,95 - Ven wit 6,75 - 9,90 - 11,85 - 12,35 - 12,60 - 12,65 - 12,80 - bruin 6,90 - 9,45 - 11,05 - 11,50 - 11,95 - 11,95 - 12,30 - Roveco-notering is gelijk aan Ven Klei 0 mm ex btw, bintje/100 kg/ Veld- Telersprijzen gewas Emmeloord 28/0319,50-20,50 Leeuwarden 29/03 Zeewolde 29/03 19,00-19.50 Goes 02/04 17,50-18,50 18,50-19,50 Dronten 03/04 19,00-20,00 Middenmeer 03/04 19,00-20,00 frites geschikt Klei 40-50mm Voer- aardappelen 3,00-5,00 5,00 ex btw./f00 kg. vigs. AVZ Groothandelsprijzen Rotterdam 02/04 huidvast Klei 40-50 mm 18,00-20,00 Klei 50 mm 22,00-23,50 5,00 Voer- aardapp. 5,00-6,50 16,00-19,00* 16,00-19,00* 12,00-18,00* 15,00-18,00* Uit bewaring Per 100 kg, ex btw. 40-50mm april '91 50mm+ april '91 50mm+ mei '91 50mm+ juni '91 50mm+ apr. '92 Vor. week. Vorige dinsdag vrijdag 21,70 27,80 29,20 25,60 Deze dinsdag 17,60 22,60 26,50 29,50 26,30 per 100 kg. GRANEN Tarwe (basis 16%) Brouwgerst Zomergerst Haver Voergerst Goes di 02/04 37,75-39,75 -48,50 35,25 37,00 ZADEN telersprijzen, boerenschoon Blauwmaanzaad -160,00* Karwijzaad -140,00* 'prima doorsnede Groningen di 02/04 42,60-43,60 39,25-40,25 75,00-130,00 Middenmeer wo. 03/04 38,50-40,50 35,40-38,15 35,50-37,50 GOES, di. op auto geleverd: ongerepeld 0,30 Goes di. R'DAM, ma. per 100 kg. Groothandelsprijzen Groene erwten 56,75-62,00 65,00 Gr. erwten 6% Kapucijners 60,75-61,75 62,50 Bruine bonen 160,00 162,50 In de "oude" Bondsrepubliek Duits land is de kaasproduktie in 1990 met bijna 65.000 ton of 6,5% ten Veilinggegevens Sorte Aanv.- Gem. Prijs - Veilinggegevens Sorte Aanv. Gem. Prijs - Veilinggegevens Sorte Aanv.- Gem. Prijs - wk 25/03-29/03 ring trend prijs trend week 25/03-29/03 ring trend prijs trend week 25/03-29/03 ring trend prijs trend Cox Orange 65/70 196 0 Spruiten Al 304 Tomaten rond A1 397 Golden Delicious 70/80 - 124 Witlof kort IEF - 176 Tomaten vlees B 401 Boskoop groen 75/85 235 Bloemkool 8 338 Glassla 21/22 50 - Boskoop rood 75/85 - 276 Witte kool, Deense 9/11 79 Komkommers 41/51 114 - Jonagold 75/80 - 142 Rode kool A 103 Paprika groen 75/85 522 - Elstar 75/80 204 Chinese kool - - 275 - Paprika rood 75/85 833 Conference 65/75 199 Spinazie - 277 Paprika geel 75/85 823 Doy du Cornice 65/75 - 107 - Andijvie - 217 - Aubergines 225/300 473 Gieser Wildeman 60/70 - 167 Waspeen A I - 68 Radijs midden 92 St. Remy 70/80 - 66 - Breekpeen 200/400 63 Courgette 9 114 Prei blok 2 105 Asperges AA 2566 Veilinggegevens week 25/03-29/03 prijs in ct. per stuk Aanvoer- Gem. Prijs- trend prijs trend Roos grootbl. 59 Roos kleinb. 37 Freesia 28 Chrysanthemum 66 - Trosanjer 27 - Gerbera 32 Gypsophila 46 Iris 28 Lilium Az.hybr. 60 - Limonium 48 Narcis 9 - Tulp 30 Alstroemeria 45 - Snijbl. totaal 37 Kamerpl. totaal - 233 - Veilinggegevens week 25/03-29/03 prijs in ct./kg. Door Gem. Prijs snede prijs tren Klasse I-2 40 5,57 Klasse I-2 60 6,35 Klasse II-2 80 2,48 Klasse II-3 100 1,97 Klasse III-3 100 1,83 0 Het aanbod van appels wordt weer iets groter. Het is een gevolg van het feit dat een aantal telers klaar is met de snoei. Een vreemde zaak dat de afzet afhankelijk is van de werk zaamheden in het bedrijf en niet af hankelijk is van vraag en prijsvorming van het produkt. De komende jaren zal er veel moeten veranderen om de steeds groeiende hoeveelheid fruit op een goede ma nier af te zetten. Om tot een goede prijsvorming te komen, zal elk gaatje in de markt benut moeten worden. De afzet kan dan niet meer afhanke lijk zijn van de vraag of de teler tijd heeft om te sorteren en te ver pakken. Bij de appels wordt het beeld be paald door de Golden Delicious en Jonagold, met respectievelijk 180 en 170 ton waren het verreweg de grootste rassen. Het aanbod van Elstar neemt verder af, de laatste ULO-cellen zijn geopend, zodat bin nen enkele weken dit ras uit het aanvoerpatroon verdwenen is. Het aanbod van Gloster neemt toe tot 100 ton per week, dit kwantum zal tot eind mei worden verkocht. Bij de peren is het de Conference die het beeld bepaald. De afzet van dit ras verloopt volgens schema. De prijsvorming bij de appels is met uitzondering van de Gloster weer wat vriendelijker. De middenprijzen van de Elstar, Golden en Jonagold zijn gemiddeld weer iets hoger dan vorige week. Bij de Jonagold wordt dit voor een groot gedeelte veroor zaakt door een betere kwaliteit, veel minder scald dan voorgaande we ken. Het wordt steeds duidelijker dat de ULO-bewaring een gunstige invloed heeft op de scaldvor- ming. De opbrengstprijzen van de Gloster staan onder druk, vooral naar de maat 80/90 is minder vraag. Het gemiddelde prijspeil van appels is 10 a 15 ct./kg hoger dan het voorgaande seizoen, toen er ook steeds sprake was van een goede prijsvorming. Ras, maat, klasse,' hoeveelheid (x ton) en middenprijs. Noteringen van week 25-3 tot en met 29-3. Dins dag 3 april is er niet geveild. Winston: I 60/65: 5 64; I 60/70: 2 67; I 65/70: 6 87; I 70/80: 9 103; I 80/90: 2 80; II 60/65: 10 51; II 65/70: 10 55; II 70/80: 9 63. Gloster: I 65/70: 15 74; I 70/80: 45 82; I 80/90: 26 80; II 70/80: 5 65; II 80/90: 3 58. Elstar: I 60/65: 6 117; I 65/70: 18 160; I 70/75: 28 188; I 75/80: 14 206; II 65/70: 1 142; II 70/75: 2 153. Golden Del.: I 65/70: 53 94; I 70/80: 105 122; I 80/90: 12 146; II 65/70: 1 74; II 70/80: 3 88; III 60/65: 11 45. Jona gold: I 70/80: 42 145; I 80/85: 42 136; I 85/90: 25 121; I 90/95: 10 102; II 70/80: 5 104; II 80/85: 6 97; II 85/90: 5 84; II 90/95: 3 74. Con ference: I 55/65: 39 164; I 65/75: 18 197; II 45/55: 45 81; II 55/65: 26 102; II 65/75: 8 147. opzichte van voorgaand jaar geste gen tot 1,12 miljoen ton. Een stijging van de produktie werd vooral gesti muleerd door de verhoogde buiten landse vraag en met name uit de "oude" DDR. De produktie van boter daalde van 398.350 ton tot 392.450 ton en die van mager melkpoeder van 445.700 ton tot 441.800 ton. Dinsdag 3 april 1991: Appels: aanvoer 243 ton. Golden Del.: blok 26 ton; 80/85: I-2 156, I-3 143; 70/75: I-2 130%, I-3 126%; 65/70: I-2 103, I-3 104. Gloster: blok 22 ton; 80/85: I-2 921/2, I-3 77; 70/75: I-2 89 I-3 79; 65/70: I-2 80, I-3 74. Elstar: blok 101 ton: 80/85: I-2 185, I-3 157; 75/80: I-2 204%, I-3 183; 70/75: I-2 181%, I-3 1691/2; 65/70: I-2 144, I-3 140%; 60/65: I-2 125%, I-3 104; 55/60: I-2 75, I-3 69. Jonagold: kavel 108 ton; 85/90: kl. I 117-118; 80/85: kl. I 139-151; 70/75: kl. I 116-162. Peren: aanvoer 50 ton. Dinsdag 3 april 1991 Bloemkool: aanvoer: 6.500 st. 100 - 370. Spruiten: aanvoer 4.000 kg. AI-2: 320-360; DI-2: 430-560. Witlof: aanvoer: 34.000 kg. Kort grof I: 2 147%, 3 120; lang I: 2 154, 3 141; klvp. 4/5 I: 2 157%; klvp. 2/3 I: 2 158; kort II: 1 147%, 2 147%; lang II: 1 134, 2 84%; ongesort. Ill: 1 125, 2 69%; snijlof III: fijn 54, grof 53. Aardappelen: aanvoer: 4.000 kg. Bintje: 25-33. Eigenheimer: 13-18. Uien: aanvoer: 1.000 kg: 25-47.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 14