Springlevend Groen en mondig Scholen op het platteland moeten blijven Studiereis Maleisië p.j.zuid geluid onder redaktie van de Perskommissie Bond van Plattelandsvrouwen voor Zeeiand en Noord-Brabant. Adres: P.J. de Rooy-Janse M.A. Postbus 42, 4424 ZG Wemeldinge Vervolg volgende week 13 Op 19 maart organiseerde de Agra rische Commissie van de Neder landse Bond van Plattelandsvrouwen, afdeling Zee land, haar jaarlijkse studiedag, in de 'Wellevaete' te Sint-Annaland. Me vrouw M. Mol-v.d. Velde, voorzitter van de Agrarische Commissie, ver welkomde in haar openingswoord niet alleen 100 dames uit heel Zeeland, maar ook de heer J. Witha gen, hoofd SEV, de heer J. van Gor- sel, kringvoorzitter van de ZLM en afgevaardigden van de Agrarische Commissie uit Noord-Brabant, de CBTB en het provinciaal bestuur van de NBvP en natuurlijk beide inleiders van deze studiedag, mevrouw J. v.d. Horst-Hemmink en mevrouw M. Pons-v. Nederpelt. Mevrouw Mol vertelde dat dit jaar het thema Public Relations centraal staat, voor de contactleden was hieraan in het najaar van 1990 reeds een 2-daagse cursus gewijd. Nu waren de leden aan de beurt om van gedachten te wisselen over PR. Je hoort veel over de land- en tuin bouw en dan vaak vooral in de ne gatieve zin. Ziet men niet altijd het beeld voor zich van de mestkar, de spuitmachine en tegenwoordig ook de kunstmeststrooier? Daarom is het zeker van belang dat wij als agrarische sector onze positieve kant laten zien. Vergeet niet dat de leefbaarheid van het platteland in grote mate werd en wordt bepaald door de boeren, aldus mevrouw Mol die hierna het woord gaf aan me vrouw J. van der Horst, de eerste inleider van deze dag. Mevrouw J. v.d. Horst is bij velen van ons bekend van de provinciale jaarvergadering vorig jaar in Goes en van haar wekelijkse column 'Lampi on' in De Boerderij. Zij vertelde op zeer boeiende wijze over haar erva ring met de stadsmens op het plat teland. PR is hoe mensen zijn, wat zij uitstralen en vooral eerlijkheid heeft daarbij het meeste succes, al dus mevrouw v.d. Horst. In de landbouw vinden we ons werk vaak wel belangrijk voor onszelf, maar dragen het belang niet zo uit Jenny v.d. Horst naar buiten, terwijl een eigen voed selvoorziening zeker gevoelsmatig, van belang is voor elk land. Boeren zijn vaak te bescheiden en daardoor wordt er bij beleidsbeslissingen vaak niet naar ons geluisterd. Sterk is diegene die uitdraagt, dat hij sterk is! Zo moeten ook wij positief en optimistisch zijn en dit uitdragen. Probeer op een moderne manier de stadsmensen kennis te laten maken met het plattelandsleven. Mevrouw v.d. Horst sloot haar inlei ding af met de hoop uit te spreken dat het platteland heel wakker wordt en blijft, zodat een inleiding over PR een volgende keer overbo dig is. Mevrouw M. Pons-v. Nederpelt uit Dordrecht, de tweede inleider op de studiedag vertelde over haar band met de Ned. B. v. Plattelandsvrou wen. Zij had en heeft nog taken in de bond op verschillende vlakken, begon bij de jongeren, via diverse afdelingsbesturen naar provinciaal en agrarisch commissie werk. Zij leidde ook deze morgen bij ons de discussie. De rol van de agrarische vrouw is in de loop der jaren veran derd, vroeger lag de taak meer thuis, tegenwoordig zien we de vrouwen op vele gebieden mee den ken, de N.B. v. Plattelandsvrouwen heeft daar zeker aan meegewerkt door haar kadering en voorlichting! Ook projecten als 'Loon naar Wer ken' en 'Het platteland onze wor tels, onze toekomst', zetten aan tot nadenken over onze leefomgeving het platteland. Laten we dan ook als agrarische vrouwen daar waar mo gelijkheid is, meewerken aan een toekomst voor het platteland voor onze kinderen. Faciliteiten handhaven Na de beide inleidingen volgde er een discussie aan de hand van vra gen over onze leefomgeving. Men was het zeker met elkaar eens, dat we het platteland leefbaar moeten houden door zoveel mogelijk facili teiten, zoals scholen, winkels, etc. te handhaven. Ook het landschap met daarin de boerderijen moet be houden blijven, de recreatie mag niet gaan overheersen en de verste delijking mag niet uit de hand lopen, Om dit alles te realiseren wilde men proberen wederzijds begrip te kwe ken, een positieve PR bedrijven, en waar mogelijk, samenwerken aan de leefbaarheid. Misschien zou het lidmaatschap van een standsorgani satie of politieke partij kunnen bij dragen aan een nog betere belangenbehartiging. E.J.A. van Nieuwenhuijzen- van Iwaarden We merken dat de bond springle vend is, aldus Nel den Engelse, pro vinciaal presidente van de afd. N.-Brabant van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen tij dens haar openingswoorden op de jaarvergadering. Dat de Bond bruist en leeft was goed te merken op 26 maart jl. in Zidewinde te Sprang- Capelle. Zoveel vrouwen die blij zijn elkaar weer te ontmoeten en bij te praten. Vooral over de Bond want het is nogal wat waar die mee bezig is. Door infrastruktuur, technologische ontwikkelingen en modernisering is het platteland uit haar isolement gekomen. Platteland Het wordt moeilijk voor de intensie ve landbouw, onze leefomgeving wordt bedreigd door sluiting van kleine scholen en postkantoren, de bus verdwijnt of gaat minder rijden, etc. De Bond biedt alleen al door haar doelstelling na te komen een bijdrage aan de leefbaarheid van het platteland. De "vrouwenhand" was altijd aan wezig, vaak in uitvoerende taken, maar nu wordt het tijd aktie te on dernemen, zei landelijk voorzitter mevr. Visser-van Doorn. Om naar buiten te gaan met onze kennis, om ons te laten horen, juist ook waar het beleid wordt gemaakt. Dat vraagt nogal wat van vrouwen, maar via de Bond is er volop scho ling om te participeren in de maat schappij. Met plezier werd door de dames Visser, Crezee, Gijsbers en Van Exel verteld over hun werk in diverse kommissies. Met veel humor riepen ze op om toch vooral deel te nemen aan of zich op te geven voor! Werk genoeg, Scholing gratis. Intermezzo De onderbrekingen zijn een welko me afwisseling in de agenda met verplichte stof. Dinteloord met een prachtig lied en Steenbergen met een ode aan hun stadje, Hoogerhei- de met de samenspraak van de "ge zusters". Afscheid van de aftredende kommissieleden nam wat tijd, ze werden door de presi dente hartelijk bedankt en kregen een cadeautje overhandigd. Kom missieleden zijn de brandstof die de motor draaiende houden. Afscheid Dat is altijd moeilijk maar zeker als de presidente Nel den Engelse en de sekretaresse Willy Oostdijk en de sekr. buiten bestuur, Marianne v.d. Waal, na 6 jaar aftreden. Met bloe men, mooie woorden en applaus werd het 3-tal bedankt voor arbeid - inzicht en tijd in de Bond gestoken. In hun dankwoorden kwam als altijd naar voren: "We hebben zoveel geleerd". Wij zullen ze ongetwijfeld als erva ren bestuurders op andere terreinen op het platteland tegenkomen. Noord-Brabant kan terugzien op een goede humoristische, professionele jaarvergadering, die als altijd wordt besloten met het zingen van het Brabants Volkslied. Om te behouden waarover wordt gezongen, zullen de Plattelands vrouwen naast rekreatie, edukatie, emancipatie, aktie moeten onderne men om het platteland te behouden. Maar met zo'n groeiend aantal leden zal dat wel lukken! T. In 't Veld-Blonk VJ.n.r. Marianne v.d. Waal-Schuringa, Willy Oostdijk-Vogelaar en Nel den Enge/sen-Graveland. Redaktie Henk Tegels Het NAJK projekt Landbouw Wereldwijd organiseert in het ka der van het thema substitutie van landbouwgrondstoffen een studiereis naar Maleisië in juni 1991. Maleisië is de grootste producent en exporteur van pal molie ter wereld. Palmolie is mo menteel de belangrijkste onder de plantaardige oliën en vetten. Op het programma staan bezoe ken aan alle geledingen van de oliepalmsektor: grote plantages, kleine producenten, verwerking, exportfaciliteiten, het bedrijfsle ven, de belangenorganisaties van boeren en plantagearbei ders. Verder is er de gelegenheid andere belangrijke landbouwsek- toren te bezoeken: rubber, cacao en veehouderij. Het programma in Maleisië wordt verzorgd door mensen van belangenorganisa ties van boeren en plantagear beiders. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze zich ge degen voorbereiden en na terug komst hun bevindingen en ervaringen presenteren in hun ei gen en andere afdelingen. Voor geïnteresseerden is een in formatiepakket beschikbaar. Dit pakket is verkrijgbaar door vóór 10 april een briefje te sturen naar NAJK, projekt Landbouw We reldwijd, t.a.v. Maria Spreeuwen- berg, Postbus 816, 3500 AV Utrecht. Je ontvangt dan tevens een formulier waarmee je je kunt aanmelden voör een informatie avond half april. Er is één voorbehoud en dat is de financiering: half april is be kend of er subsidie afkomt voor deze studiereis. Dan valt de be slissing of de reis doorgaat. Van de deelnemers wordt dan een bijdrage van rond de 1.750 gul den gevraagd. Wat is het toch fijn om op het plat teland te wonen, zeggen veel stede lingen. Dat is ook zo. Maar als je, zoals een paar weken geleden, elke dag de sneeuw weg moet vegen om niet direct je benen te breken, wordt het wonen op het platteland er natuurlijk niet aantrekkelijker op. Daar staat het witte landschap te genover, wat er wel erg mooi uitziet. De stedeling heeft de auto, of in ie der geval een fikse wandeling nodig om van dichtbij van al dat prachtigs te kunnen genieten. Afstand Maar hoe comfortabel is het platte land? Wat is er aantrekkelijk aan om er te 'wonen en hoe zal dit in de toe komst verder gaan? Als het aan staatssecretaris Wallage van onder wijs ligt, dan zullen er op het platte land nogal wat scholen verdwijnen. De kinderen woonachtig in kleinere dorpen zullen naar grotere scholen moeten op grotere afstand van het ouderlijk huis. Jammer, want dan kunnen de kinderen na schooltijd maar erg kort genieten van de ijspret. Want het lange reizen betekent dat de kinderen erg vroeg naar school moeten vertrekken, al of niet met een bus, en weer laat thuis zullen zijn. En bij vriendjes blijven spelen wordt dan helemaal een uitzon dering. Dan heb ik het helemaal nog niet gehad over de overlevingskansen van kleine dorpen, waar geen school meer zal zijn. Want let wel: een dorpskern zonder school en zonder winkel vergrijst al snel en trekt zeker geen jonge gezinnen aan. In hoeverre de bewoners zich dan nog betrokken voelen bij het gebeuren in het dorp valt te bezien, maar men kan verwachten dat de ontspanningsmogelijkheden ook el ders gezocht gaan worden. Als je dit zo allemaal beziet, blijft er weinig aantrekkelijks 'meer over voor het platteland. Vechten Dit alles beschouwend is het tijd Afd. Tholen/St. Philipsland 12 april: Algemene ledenvergade ring. Plaats: café Havenzicht te St. Annaland. Aanvang: 20.00 uur. Na afloop "diner dansant". Opgave hiervoor bij Wendy (tel. 01667-2339) of Lysian (tel. 01677-2427). Kosten: f 15,00 p.p. Afd. Noord-Beveland 26 april: exkursie naar V.d. Bilt vlas met elkaar de schouders eronder te zetten en te vechten voor het be houd van het platteland. Want als plattelandsjongeren willen wij toch ook een leefbare toekomst rondom de boerderij of in het dorp, waar we de meest essentiële dingen - zonder in de auto te hoeven stappen - kun nen kopen en doen. Als jongeren op het platteland wil len we proberen ook in de toekomst het platteland leefbaar te houden. We proberen staatssecretaris Walla ge duidelijk te maken dat het econo misch gezien misschien wel voordelig lijkt om grote scholen te stichten, maar 'wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd!' Erna Roeterdink Voorzitter algemeen werk PJGN bedrijf te Sluiskil. Vertrek: 14.00 uur. Opgave voor 23 april bij Wilmar (tel. 01108-1986) of Annemarie (tel. 01107-1690). Afd. Walcheren 19 april: Bowlen. Plaats: de "Kaas boer" te Biggekerke. Aanvang: 20.30 uur. Opgave: voor 8 april bij Johan Boone (tel. 01182-1451). Kosten: leden f 9,—; niet-leden f 13,-. Provinciaal 8 april: DB-vergadering; 16 april: HB-vergadering.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 13