Zeeuwsvlaamse peentelers gaan zich verenigen Tuinbouwklanken Nieuwe exkursiegids Kleinfruit 1991 Vroege uitzaai sperziebonen Het is een lust om de grond te bewerken Ga eens kijken bij uw kollega Oogst ZHR-fruit weer groter Geïntegreerde fruitteelt voor meeste fruittelers haalbaar Grotere winst bloemenveiling 10 Voor 25 maart zaten de eerste sper ziebonen in WEST BRABANT in de grond. Om vorstschade te voorko men zijn de percelen met 2 lagen plastic folie toegedekt. Vorig jaar is vroeg zaaien financieel goed uitge komen. Om deze reden is dit jaar het uitzaaischema met 14 dagen vervroegd. Bij een normaal groeisei zoen mogen we er vanuit gaan dat er vanaf eind juni meer dan voldoen de sperziebonen op de markt ko men. Naar het zich laat aanzien komt er dit jaar uitbreiding in de teelt van sperziebonen. Er zijn enke le gespecialiseerde bedrijven die gaan inkrimpen maar daar staat te genover dat enkele nieuwe onderne mers zich meer gaan toeleggen op de teelt, verwerking en afzet van sperziebonen. Telers van spinazie in de kas hebben tot heden toe goede zaken kunnen doen. Op de veiling schommelt de prijs van spinazie rond de rijksdaal der. Een reden voor deze onver wachte prijsstijging is de strenge vorst van februari. Spinazie die toen juist bovenstond is afgevroren. Het duurt nog even voordat spinazie die na de koude periode gezaaid is op de veiling komt. Zowel in de kas als in de vollegrond is spinazie een ge makkelijke oogst. De teelt op zich is vrij eenvoudig. Alleen voor de oogst is het nodig dat men secuur met een zeis weet om te gaan. Veel jon ge tuinders kunnen dit niet en daar om wordt veelal een beroep gedaan op een oudere buurman of fami lielid. Een teelt waar dit jaar met name veel akkerbouwers hun zinnen op hebben gezet is winterpeen. Het was al langer bekend dat er in 1991 een aanzienlijke areaalsuitbreiding aan zit te komen. Hoe hoog deze uitbreiding precies zal zijn valt op dit moment nog niet te zeggen maar zaaizaadleveranciers en handel den ken al aan 40 tot 50%. Misschien zelfs nog hoger. Uit vrijwel alle stre ken van Nederland komen geluiden van overschakeling op winterpeen. Om welke reden veel bedrijven een perceel winterpeen uitzaaien is gis sen. Financieel heeft de peen het de afgelopen jaren niet zo bijzonder goed gedaan. De teeltkosten vallen over het algemeen genomen mee maar de bewaring maakt het duur. Als men nu winterpeen zaait om ge lijktijdig met de oogst te verkopen komt het financieel vrijwel nooit goed uit. Een voordeel van winter peen is dat het een teelt is die bij voldoende vocht tijdens de opkom- periode bijna niet kan mislukken. De onkruid- en ziektebestrijding kent geen problemen. Ook winterpeen, zowel voor de industrie als verse konsumptie, kan dit jaar vroeg op de markt komen. Op enkele vroeg ge zaaide percelen stond de peen eind maart boven. De meeste vroege aardappelen zijn hier op THOLEN onder zeer gunsti ge omstandigheden nog voor Pasen de grond in gegaan. Er is in korte tijd enorm veel werk verzet. De grond maakt dan ook gemakkelijk klaar en op sommige percelen zal men op moeten passen dat men met het zaaiklaarmaken niet te fijn komt te liggen. Deze grond kan met een flinke bui gemakkelijk dicht slaan en problemen geven met de opkomst door korstvorming. Met name een groot aantal bloemzaden is hier zeer gevoelig voor. Er moeten weer heel wat bloemza den gezaaid worden de komende weken. Wanneer er zo vroeg ge zaaid kan worden is het zaak om de meestal zeer fijne zaden niet diep te zaaien. Als het goed is wordt hier met het grond klaarmaken dan ook al rekening mee gehouden, want er moet toch op de vaste grond ge zaaid worden. Dit betekent een nauwkeurige afstelling van de te be werken diepte of dit nu met een ro- toreg of triltand gebeurt, wanneer er zo ondiep gewerkt wordt dan zullen de egalisatieborden het meeste werk moeten doen. Droogbloemen voor de drogerij zul len er vermoedelijk weinig gezaaid of geplant worden dit jaar in ons ge bied. De markt schijnt momenteel verzadigd te zijn zodat er vrijwel geen kontrakten afgesloten worden. Het is voor veel beginnende telers teleurstellend dat deze teelt minder perspektief biedt dan aanvankelijk leek. Onder glas zit de eerste ronde radijs er bij de meeste telers op. Met een tevreden gevoel kan men hier op te rugzien, dat het nog nooit zo goed is geweest. Toch is er minder voor de tweede keer gezaaid dan voor heen. De snijbonenteelt is hiervoor in de plaats gekomen. Deze teelt is al vele jaren een bekend gewas in ons gebied. Het is opvallend dat lan delijk de snijbonenteelt aan het in krimpen is terwijl er hier een forse uitbreiding plaats heeft. Dit is overi gens met de radijs weer net anders om. Wat is wijsheid? Over een paar maanden weten we weer wat het beste is geweest. Schraal en zonnig weer, ideaal voor de tuinbouw in DE BARONIE. De temperaturen onder het plastic folie en agril doek lopen behoorlijk op, wat alleen maar gunstig is voor de jonge plantjes. De eerste, weeu- wen, spinazie, is aangevoerd op de RBT veiling. Toch zo'n twee weken later dan vorig jaar. Dit natuurlijk vanwege de vorst. De prijs is niet slecht, zo n f 2,50 per kg. voor ex portkwaliteit. Na de paasdagen zal de aanvoer van de nieuwe spinazie op gang komen. Wat dan de prijzen zullen doen is natuurlijk afwachten. Ook rabarber van de vollegrond is al aangevoerd. Deze is ook bedekt ge weest met folie. De problemen bij de witlofteelt zijn nog steeds erg groot. Als dit zo door blijft gaan worden er in deze tak grote moeilijk heden voor de bedrijven voorspeld. De aanvoer van winterprei is, on danks andere berichten, de afgelo pen week sterk toegenomen. Een aanvoer van 100 ton prei was geen uitzondering. De prijs bleef ondanks de aanvoer vrij goed. Uit de kas komen naast de geijkte produkten als sla, komkommer, to maat en paprika, ook veldsla en raapstelen. Echte voorjaarsproduk- ten. De aanvoer van deze typische voorjaarsprodukten zal van nu af aan steeds toenemen, evenals de variëteit van produkten. Vanuit het glas wordt het komplete pakket groenten aangeboden. De komkom mers doen het uitstekend, na een aarzelend begin. De tomaten wisse len nogal eens van prijs. De aanvoer van deze produkten is nu al vrij groot. Paprika is er in veel verschil lende kleuren. Het glasslaseizoen loopt zo langza- Zoals het er nu uit ziet zal de appel- oogst van de 5 belangrijkste pro- duktielanden op het zuidelijk halfrond de oogst van vorig jaar al weer gaan overtreffen. De USDA raamt de appelproduktie van deze ZHR-landen op 3,116 min ton, terwijl de oogst in 1990 3,041 min ton ap pelen bedroeg. Ook de export zal toenemen en deze wordt geraamd op 1,029 min ton appelen tegen 0,988 min ton in 1990. Er zal zo'n 1,298 min ton appelen worden ver werkt (1990: 1,273 min ton). Voor de perenoogst wordt een lich te toename tot 770.000 ton ver wacht waarbij een verschuiving van de verwerking naar export voorzien wordt. Daarom raamt de USDA dat de export van ZHR-peren toe zal ne men van 372.000 ton in 1990 naar 386.000 ton in dit seizoen, terwijl de hoeveelheid peren bestemd voor verwerking iets af zal nemen tot 207.000 ton (1990: 220.000 ton). Bloemenveiling Westland behaalde een winst van 11,7 miljoen over 1990. In 1989 bedroeg de winst 8 miljoen gulden. Eind maart zijn de richtlijnen voor de geïntegreerde fruitteelt gepubli ceerd. De richtlijnen zijn opgesteld door een werkgroep van de Neder landse Fruittelers Organisatie (NFO). In verband met het scheppen van een breed draagvlak zijn diverse or ganisaties uit de fruitteelt in de werkgroep vertegenwoordigd. Op termijn acht de werkgroep het uit gewerkte voorstel haalbaar voor het overgrote deel van de fruittelers. Dit jaar is een proefjaar en er geldt daarom een aangepast eisenpakket. De veilingen kunnen op deze wijze ervaring opdoen, wat de mogelijk heden schept een goed kontrole- systeem op te zetten. merhand weer ten einde. Terugblik kend geen echt slecht seizoen. De prijs is zeer redelijk geweest. Toch een teelt, die voor een aantal telers, aantrekkelijk blijft. De prijzen voor de glasprodukten zijn over het alge meen gezien, de afgelopen weken goed geVveest. Dit misschien wel dank zij de paasakties van de Duitse winkeliers. Dan is er in het weekeinde van 6 en 7 april weer de landelijke open dag Kom in de kas. In Brabant doen twee gebieden mee aan deze open dag. In Bergen op Zoom openen op zaterdag 6 april een aantal bedrijven hun deuren. Start is 's morgens om 10 uur. Het vertrekpunt is op de vei ling, Oude Moerstraatsebaan 25. Op zondag 7 april gaan in de omge ving van Oorschot de deuren open. Vertrekpunt daar is de markt van Oorschot. Ik zou u als telers op wil len roepen, ga eens kijken bij uw kollega, toon eens belangstelling voor zijn werk, en neem vooral alle maal iemand mee die niet uit de tuinbouw afkomstig is. Luister eens Het komend weekend is er weer de landelijke open dag 'Kom in de kas'. In het Zuidwesten doen hieraan zaterdag 6 april bedrijven mee in en rondom Middelburg (ook andere dan tuinbouwbedrijven) en in Bergen op Zoom, en zondag 7 april in de omgeving van Oorschot. naar zijn of haar vragen. U zult er versteld van staan hoeveel mensen zo weinig weten over de groei van hun dagelijkse groente pakket. Mis schien kunt u daar later op uw ei gen bedrijf uw voordeel mee doen. Op dinsdag 26 maart vond te Bier vliet een informatie-avond plaats voor peentelers. De vergadering had een tweeledig doel.. Enerzijds hield de heer ing. J. Schoneveld, specia list wortel- en knolgewassen van het PAGV, een inleiding over teelt- technische ontwikkelingen in de peenteelt en welke invloed de telers kunnen hebben op kwaliteit, sorte ringsverhoudingen, netto kg- opbrengsten, oogstzekerheid, enz. Anderzijds was de vergadering be doeld om na te gaan in hoeverre de peentelers in Zeeuwsch-Vlaanderen de kwaliteit op een hoger niveau kunnen brengen door zich te ver enigen. De heer Schoneveld maakte op een zeer deskundige wijze duidelijk, dat er veel onderzoek wordt gedaan naar tal van aspekten van de peen- teelt zoals: de kwaliteit van het zaai zaad, de rassenkeuze, de zaaiwijze, het plantgetal. Met name het bevor deren van de oogstzekerheid heeft veel aandacht. Verder ging hij uit voerig in op de diepte van de bewor- telbaarheid en de waterhuishouding van de grond. Deze produktie- omstandigheden staan immers di- rekt in verband met het opbrengend vermogen en de kwaliteit van het produkt (gladheid van de peen, cavi ty spot en rot). Peenteelt is tuinbouw De voorzitter, de heer D. Dekker, hield de 40 aanwezigen voor dat de peenteelt tot de tuinbouwsektor behoort. Teelttechnische informatie komt dan ook via de tuinbouwkana- len beschikbaar. De peentelende Zeeuwsvlaamse akkerbouwer zal dus extra inspanning moeten doen om teelttechnisch voldoende geïn formeerd te zijn. Via een telersorga nisatie, in welke vorm dan ook, kan de informatiestroom en kennisover dracht binnen bereik worden ge bracht. In korte tijd moet dat kunnen leiden tot optimalisering van de teelt naar kwaliteit, opbrengst en financieel resultaat. Een telersgroepering: noodzaak! De vergadering was het, mede dankzij de juist opgedane informatie van de heer Schoneveld, er snel over eens dat er een telersorganisa tie moet komen. De voorzitter legde 3 mogelijkheden voor: 1. Een zelfstandige peentelersvere- niging. 2. Aansluiten bij de Studieclub Vol- Jegrondsgroenteteelt Zeeuwsch Vlaanderen. Deze club is in 1989 opgericht onder impuls van 3-ZLO en is aangesloten bij de Nederland se Tuinbouw Studiegroepen (NTS). 3. Aansluiten bij de zelfstandig opererende Knolselderij Telersvere niging. Aan de drie vormen zitten verschil lende gevolgen ten aanzien van in formatievoorziening, teeltbegeleiding, organisatorische ondersteuning, kontributie, enz. Keuze 2 zou betekenen, dat iedere peenteler individueel lid moet wor den van de NTS. De vergadering vond de kontributie dan hoog in re latie met de te verwachten service. Dit geldt met name als het produkt niet afgezet wordt via de veiling. Het bestuur zal nu in eerste instan tie onderzoeken of een gezamenlijk lidmaatschap bij de NTS tot de mo gelijkheden behoort. De vergadering gaf er vooralsnog de voorkeur aan om aan te sluiten bij de Knolselderij Telersvereniging. Ook zal bekeken worden of de telers van witlofpen- nen bij de telersgroeperingen be trokken kunnen worden. Daartoe zal op termijn een avond worden be legd. Geïnteresseerden in de peen teelt kunnen kontakt opnemen met de heer Daniël Dekker, 01152-1934. De nieuwe exkursiegids Kleinfruit 1991 van het (PFW) Proefstation voor de Fruitteelt in Wilhelminadorp is verschenen. In de 57 pagina's tel lende gids worden 25 proeven be schreven die in 1991 op de kleinfruittuin van het PFW werden genomen. Het kleinfruitonderzoek op het PFW omvat de teelt van aardbeien en bramen in de volle grond en bessen en frambozen in tunnels en de open lucht. De exkursiegids is niet alleen waar devol bij een bezoek aan het PFW. Veel telers blijken de gids ook te waarderen als aktuele informatie bron. Begunstigers van het proefstation krijgen de gids binnen kort toegestuurd. Zij die geen be gunstiger zijn kunnen in het bezit komen van de gids door f 5,00 over te maken (buitenland f 7,50) op gi ro 49 50 17 van het Proefstation voor de Fruitteelt in Wilhelminadorp met vermelding: Exkursiegids Klein fruit 1991.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 10