Veel te weinig geld voor akkerbouwplannen "We kunnen niet wachten op maatregelen in EG-verband" Klas tussen de koeien 3.2 L i F) - C s^/°OELBV>^' zuidelijke landbouw maatschappij Pag. 3 Gelegenheidswerk duurder Pag. 4 Geld en goed Pag. 5 Geen overeenstemming in Brussel Pag. 6 Landinrichting West Zeeuws Vlaanderen Pag. 7 Brabantse lokaties windmolens Pag. 8 Jaarvergadering NOP Zeeland Pag. 9 Bietenprijs geen 120 gulden Pag. 10 Informatiedagen Cebeco Zuidwest Pag. 11 Algemene vergadering CZAV Pag. 12 Afscheid directeur Groene School Pag. 13 Nieuw kantoor Accountantsunie ZLM Pag. 14 Nieuwe looncijfers Pag. 17 Nieuwsbrief voor schapenhouders "Bietenprijs van f 120, een wensdroom" Mestverwerking in Eersel definitief Minister Bukman reageert op brief ZLM mm VRIJDAG 25 JANUARI 1991 79e JAARGANG NO. 4055 land- en tuinbouwblad Herstructurering lijkt mislukking te worden De herstructurering van de akkerbouw in Nederland dreigt ernstig in de knel te komen nu er voor uitvoering van de ingediende projec ten maar 60 miljoen over een periode van vier jaar beschikbaar blijkt te zijn. Het overgrote deel van de plannen lijk daardoor voor niets te zijn gemaakt. Alleen de zuidwestelijke commissie heeft al voor 112 miljoen gulden projekten ingediend. De commissie had reeds op voorhand prioriteiten gesteld, die bij elkaar 65 miljoen gulden zou den kosten. Vorig jaar heeft de regering zoals bekend voor de periode tot en met 1994 450 miljoen beschikbaar gesteld voor akkerbouwmaatrege- len. Daarvan blijkt echter een aan zienlijk deel voor regelingen te worden besteed, die met herstruc turering weinig of niets te maken hebben. De grootste slokop is de braakregeling. Hiervoor is nu al 27 miljoen gulden per jaar nodig, welk bedrag nog wel kan oplopen tot 37 miljoen. Verder worden uit de akker bouw de beëindigingsregeling en de inkomenssteunregeling betaald. Vol gens gegevens van het Landbouw schap resteert dan nog 60 miljoen voor de regionale herstructurering. In totaal is voor 580 miljoen gulden projecten ingediend, waarvoor een bijdrage van f 320 miljoen van het rijk wordt gevraagd. Noodklok ZLM-voorzitter H.C. van der Maas heeft intussen de noodklok geluid voer de financiële perikelen rond de herstructurering. Hij was voorzitter van de zuidwestelijke herstructure ringscommissie (Zeeland, Brabant en Zuid-Holland). Van der Maas heeft zowel in de Landelijke Raad voor de Bedrijfsontwikkeling als in een persoonlijk gesprek met Land bouwschapsvoorzitter J. Mares zijn ongenoegen tot uitdrukking ge bracht. "Wat ik onder de kop "Fopspeen" in het ZLM blad van 25 mei 1990 schreef, is helaas uitgeko men. De minister maakte goede sier met toezeggingen aan de akker bouw, maar in werkelijkheid komt er bijna niets van terecht. We hadden gerekend op 200 miljoen. Met dat bedrag voor ogen hebben wij in het zuidwesten 65 miljoen geclaimd". "Ik had al van begin af aan weinig vertrouwen in de toezegging van de toenmalige minister en ik heb dat ook nadrukkelijk gezegd en geschre ven. Toch heb ik en met mij veel an deren veel werk verzet om goede en perspectief biedende plannen op te stellen. Het is buitengewoon fruste- rend te moeten vaststellen dat het bijna allemaal voor niets is geweest" Meer geld Volgens de algemeen voorzitter van de ZLM moet er meer geld voor re gionale akkerbouwplannen op tafel komen, als dat niet mogelijk blijkt moeten er binnen het akkerbouw fonds van de overheid verschuivin gen plaatsvinden. Dat komt er op neer dat er voor braaklegging, be ëindiging en inkomenssteun minder geld beschikbaar komt. Van der Maas verbindt hieraan de voorwaar de dat er niet getornd wordt aan be staande rechten en toezeggingen. Ook het Landbouwschap pleit voor verschuivingen binnen het totale budget van 450 miljoen. Het wijst er op dat voor bedrijfsbeëindiging nog maar 37 aanvragen zijn inge diend tot een totaalbedrag van 6 miljoen gulden, terwijl 36 miljoen is uitgetrokken. Wat betreft de veel geld kostende braakregeling zegt het Landbouwschap dat moet wor den nagegaan op welke wijze en in welke omvang deze regeling in an dere lidstaten van de EG wordt toe gepast. De Stichting Public Relations Land- en Tuinbouw probeert met het projekt "Klas tussen de koeien" bij kinderen van 10-12 jaar belangstelling te wekken voor de activiteiten op een melkveehouderijbe drijf. Tijdens een bezoek aan een melkveehouderij krijgen de leerlingen veel informatie over het rei len en zeilen van het bedrijf. Hiermee wordt later op school verder gewerkt in de vorm van vragen en opdrachten. Informatie over het projekt is in Zeeland verkrijgbaar bij de ZLM en in Noord-Brabant bij de NCB. Een prijs van 120 gulden voor een ton quotumbieten oogst 1990 is een te optimistische verwachting. Dit zei directeur F.J. Olieman van CSM-Suiker tijdens de algemene vergadering van de bietentelersvere- niging 'Zeeland' in Koudekerke, af gelopen dinsdag. Hij temperde daarmee de enigszins "hoopvolle" voorspelling die Aike Maarsingh een week eerder tijdens een gelijksoorti ge vergadering in 's Heerenhoek had gedaan. Het verschil tussen beide prijsver- wachtingen ligt besloten in de ver wachting wat de meerjarentoeslag gaat doen. Deze zal lager worden dan vorig jaar. Volgens Maarsingh hoeft dit nog niet te betekenen dat de bietenprijs veel lager wordt dan vorig jaar, omdat de eenjarige BMS- prijs iets hoger wordt dan vorig jaar. Olieman vindt het echter nog te vroeg om uitspraken te doen over de uiteindelijke bietenprijs. (zie ver der pag. 9). Gedeputeerde Staten van Noord- Brabant hebben na heroverweging toch besloten de lokatie Eersel als mestverwerkingslokatie in de Kem pen te handhaven. De gemeente Zeeland werd al eerder aangewe zen. De verwachting is, dat het aan tal nu gekozen lokaties in de toekomst niet voldoende zal zijn om de te verwachten mestoverschotten te verwerken. De belasting van het milieu als ge volg van de aanwendingen van mest en het gebruik van gewasbe schermingsmiddelen is in Nederland dermate groot dat het niet verant woord is te wachten op maatrege len in EG-verband. Dit schrijft minister Bukman van Landbouw en Natuurbeheer in een brief aan de ZLM. Hij reageert hiermee op een brief die de ZLM aan hem heeft ver stuurd naar aanleiding van een uit spraak van de Ledenraad in oktober 1990. Volgens de minister, die mede schrijft namens zijn ambtgenoot van Milieubeheer, maakt de urgentie van de problematiek maatregelen in nationaal verband noodzakelijk. Hij schrijft dat de Nederlandse land- en tuinbouw in vergelijking met andere lidstaten een toppositie inneemt wat betreft de aanwending van mest en gewasbeschermingsmidde len. "Dat neemt overigens niet weg dat onze inspanningen erop gericht blijven ook in internationale kaders te bewerkstelligen dat maatregelen ter bescherming van het milieu wor den genomen", aldus de minister. In de brief die de ZLM in oktober 1990 aan o.m. het ministerie van Landbouw heeft verstuurd wordt de ongerustheid verwoord die de Le denraad van de ZLM heeft over de door de Nederlandse overheid aan gekondigde maatregelen met be trekking tot onder meer het mestbeleid en het gebruik van ge wasbeschermingsmiddelen. De ZLM geeft aan dat deze maatrege len voor de praktijk van de land- en tuinbouw onhaalbaar en onbetaal baar zijn, en dat Nederland boven dien met deze maatregelen zo ver voorop loopt, dat Europees gezien de Nederlandse boer en tuinder in een onmogelijke konkurrentiepositie komt. Ook stelt de ZLM dat het de verantwoordelijkheid van de over heid is om in overleg met het be drijfsleven maatregelen te formuleren die voldoende draagvlak hebben, hetgeen nu niet het geval is. De minister stelt in zijn brief, dat bij de nationale aanpak steeds een zorgvuldige afweging plaatsvindt tussen de belangen van de land- en tuinbouw en van het ons omringen de milieu. Hierdoor en ook door het overleg met het georganiseerde landbouwbedrijfsleven over voorge nomen beleid wordt gestreefd naar maatregelen die technisch en eko- nomisch inpasbaar zijn op de bedrij ven. "Op deze wijze hopen wij een breed draagvlak te verkrijgen voor ons beleid", zo schrijft minister Bukman.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1991 | | pagina 1