ZLM stelt rol vrouwen en jongeren aan de orde ZLM-blad in het nieuw Akkerbouw Zuidwesten dient verlanglijst in Deze week 1 Onberekenbaar land- en tuinbouwblad j Landbouwhuizen gesloten 32 o I d zuidelijke landbouw maatschappij Vraagpunt voor afdelingen Vragen Agrarisch jongerenwerk in kommissie van PJZ Protest tegen EG- verruiming invoer i VRIJDAG 21 DECEMBER 1990 land- en tuinbouwblad De ZLM wil vrouwen en jongeren intensiever bij het werk van de landbouworganisatie betrekken. Het vraagpunt voor het lopende seizoen is aan dit thema gewijd. De ZLM-afdelingen hebben een lijst met vragen gekregen waaruit duidelijk moet worden wat er al op dit gebied gebeurt en welke mogelijkheden er zijn om tot verbeteringen te komen. Het bestuur van de ZLM wil de in breng van vrouwen en jongeren in de belangstelling plaatsen, omdat deze groepen maatschappelijk en politiek steeds belangrijker worden. Het draagvlak voor de belangenbe hartiging in de land- en tuinbouw kan er door worden vergroot en het is van belang voor de vitaliteit van de orgënisatie. Een aantal ZLM-afdelingen is reeds druk bezig jongeren en vrouwen bij het afdelingswerk te betrekken. De ZLM wil o.a. weten welke ervarin- Het herstruktureringsrapport voor de landbouw in Zuidwest-Nederland is op 18 december 1990 aan de mi nister van landbouw, natuurbeheer en visserij toegezonden. Het rapport geeft een analyse van de akker bouw in Zuidwest-Nederland. Op basis daarvan is een visie ontwik keld, die weer uitgewerkt is in een aantal plannen. Om deze plannen te kunnen uitvoeren is een 36-tal pro- jekten ingediend. Deze moeten een bijdrage leveren aan de regionale herstrukturering, zoals geadviseerd door de Kommissie van Goede Diensten aan het kabinet in het voorjaar van 1990. De stuurgroep die het plan heeft op gesteld bestond uit de volgende personen: H.C. v.d. Maas (voorzit ter), ir. A.W.H. van Weelderen (se- kretaris), ir. A. v.d. Linden (allen Zeeland), J. de Groot, ir. A. Grijns, ir. A.J. Vijverberg (allen Zuid-Holland), ir. K. Bankers, mr. A.P. de Weerd, ing. T. Dey/ir. N. Duijkers (allen Noord-Brabant). gen men hiermee heeft en hoe de vrouwen en jongeren er zelf op rea geren. Door de wensen en ervarin gen te inventariseren hoopt men binnen de hele organisatie het funk- tioneren van vrouwen en jongeren te kunnen verbeteren. Het sekretariaat van de ZLM heeft een aantal vragen opgesteld, die binnen het afdelingsbestuur of een speciaal ingestelde kommissie zou den kunnen worden behandeld. Wat Prioriteiten Zoals eerder in dit blad gemeld, heeft de Stuurgroep gemeend een vijftal projekten prioriteit te moeten geven. Dit zijn: 1. Stimuleringsregeling voor het be waren, konditioneren, sorteren, ver pakken van plantaardige produkten. 2. Verbeteren zoetwatervoor ziening. 3. Herinvoering P.C.W.-regeling (par- tikulier cultuur-technische werken). 4. Stimuleren van samenwerking op akkerbouw- en vollegronds- groenteteeltbedrijven bij het exploi teren van machines en gebouwen. 5. Stimuleren studieklubs in de ak kerbouw. Voor alle door de zuidwestelijke her- struktureringskommissie ingediende bedragen is een bedrag van f 112 miljoen nodig. Uitgaande van de vijf genoemde prioriteiten beloopt de gevraagde bijdrage bijna f 65 mil joen. Zie voor een overzicht van de ingediende projekten pag. 9. doen de afdelingen konkreet om vrouwen en jongeren te interesse ren, hoe worden deze groepen be naderd, worden ze zelf in de gelegenheid gesteld onderwerpen aan te dragen? Dat zijn enkele vra gen, waarop de ZLM graag een ant woord krijgt. De afdelingen worden geacht uiterlijk 18 maart hun bevin dingen op het sekretariaat van de ZLM in te dienen. Het vraagpunt is in een brochure toegelicht. Deze is in het Landbouwhuis in Goes op te vragen. Binnen de integratiekommissie van de ZLM wordt met name over de rol van vrouwen in de organisatie gesproken. Ook de bevindingen van deze kommissie zullen een bijdrage leveren aan een verdere integratie van vrouwen binnen de organisatie. Doel is de belangen en het funktio- neren van jongeren en vrouwen in de organisatie volledig tot hun recht te laten komen. Vanaf 1 januari a.s. wordt het agra risch jongerenwerk in het werkge bied van de PJZ ondergebracht in een kommissie van de PJZ. De re den hiervan is de opheffing per 31 december van het 3PJO-Zeeland en daarmee ook formeel van het ZAJK. Het agrarisch jongerenwerk dreigde in een impasse te komen, nadat tus sen de provinciale besturen van KPJ, CPJ en PJZ geen overeenstem ming kon worden bereikt. Agrari sche leden kunnen overigens wel aan het agrarisch jongerenwerk blij ven deelnemen. Pag. 20. Het ZLM Land- en tuinbouwblad ziet er vanaf vandaag wat anders uit dan u gewend bent. De re- dak tie heeft gemeend de vorm geving enigszins te moeten aanpassen en vernieuwen. Vele jaren achtereen is er hoege naamd niets veranderd aan de stijl, waarin het blad wordt uitge bracht. Op zichzelf hoeft dat nog geen reden te zijn om iets nieuws te beginnen. Toch mag u van uw eigen ZLM-blad ver wachten dat het fris en bij de tijd blijft, zowel wat betreft inhoud als vormgeving. Zoals u op uw bedrijf regelmatig vernieuwingen doorvoert, zo is ook het ZLM- blad toe aan een ander, meer ei gentijds "jasje". Dat is te meer van belang omdat het blad be halve verenigingsorgaan toch ook een visitekaartje is van de organisatie. Naast enkele druk- en lay-out technische veranderingen (schreefloze letter, andere logo's en vignetten) is in de nieuwe vormgeving geprobeerd de infor matie wat overzichtelijker te rangschikken. Dit blijkt o.a. uit de balk bovenaan elke pagina waar in voorzover mogelijk met een trefwoord is aangegeven welke informatie u op die pagina zult vinden. Dat bevordert tevens de vindbaarheid van de artikelen. Wat u misschien nog het meest opvalt, is dat sommige artikelen op een andere pagina terecht zijn gekomen. Zo is de bijdrage van de voorzitter (Vanuit de ZLM ge zien) en/of de algemeen sekreta- ris (Zegge en schrijve) voortaan op pagina 3 te vinden. De voor pagina komt daarmee volledig beschikbaar voor aktuele berich ten. De vaste rubrieken van de SEV en de Accountantsunie zijn verhuisd naar pagina 4. Niet alles is veranderd. Zo is de titel van het blad gehandhaafd evenals de kopregel op deze pa gina. Het ligt in de bedoeling te gelijk met de opening van het nieuwe Landbouwhuis in Goes, medio 1991, het nieuwe, reeds ontworpen logo van de ZLM te introduceren. Dat beeldmerk zal dan ook de voorpagina van uw landbouwblad gaan sieren. Redaktie Het Landbouwschap heeft bij minis ter Bukman geprotesteerd tegen het plan van de Europese Commis sie om groente, fruit en bloemen uit landen rond de Middellandse Zee gemakkelijker toegang te geven tot de EG-afzetmarkten. Volgens het schap kunnen dit soort concessies alleen op basis van wederkerigheid worden gedaan. De betrokken lan den zelf zijn echter niet bereid hun invoerrechten en fytosanitaire eisen te versoepelen. Van de grotere exportmogelijkheden zou vooral de Nederlandse tuin bouw nadelen ondervinden. Deze sektor werd onlangs al onaange naam verrast doordat de EG zonder enige waarschuwing een streep zet te door de invoerrechten op snij bloemen uit onder andere Columbia. Het Landbouwschap vindt het on juist dat de Gemeenschap uit eigen beweging de invoerrechten op sier- teeltprodukten afschaft, zonder daar een tegenprestatie voor te eisen. De nu voorgenomen concessies aan de landen rond de Middellandse Zee zijn in feite bedoeld als een bezuini gingsmaatregel. Omdat de EG de fi nanciële steun aan de betrokken landen wil beperken denkt men aan compensaties in de vorm van'han delsconcessies. Dalende bedrijfsresultaten Geld en goed Ruilverkaveling Wouw Boerenverstand Praktijkschool Schoondijke Landbouwschap heeft zichzelf overleefd Voorlichting mestwetgeving Tuinbouwklanken Jongeren Kerstbijlage 1990 wts&mm Pag. 3 Pag. 4 Pag. 6 Pag. 8 Pag. 9 Pag. 11 Pag. 16 Pag. 19 Pag. 20 zuidelijke landbouw maatschappij rt rweïTOwafrcswswswf? Kerstbijlage met interessante reportages over o.a. "Boer en vrije tijd", een kerstverhaal, puzzel en nog veel meer leesplezier voor de komende feestdagen. A/s het aan deze kinderen ligt mag het best een witte Kerst worden. Wat is er mooier dan sneeuw- en ijspret in de Kerstvakantie? Maar ook: welke winter is onberekenbaarder dan de Nederlandse? In verband met Kerst en Nieuwjaar zijn de ZLM-kantoren te Goes en Zevenbergen van 24 december t/m 1 januari gesloten. Voor dringen de zaken kunt u telefonisch kontakt opnemen met de volgende personen: 24 december: mr. J. Oggel, algemeen-sekretaris, 01100-20228; 27 december: R. Hoiting, sekretaris, 01680-24008; 28 december: ir. G. v.d. Schelde, sekr. medew., 01117-1274; 31 december: drs. T. Elzinga, beleidsmedewerker, 01100-15650. Tussen 24 december en 2 januari is ook het kantoor van de Geweste lijke Raad voor Zeeland van het Landbouwschap gesloten. Het ZLM Land- en tuinbouwblad zal volgende week niet verschijnen. Het eerstvolgende nummer verschijnt op vrijdag 4 januari a.s.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 1