PD opent modern quarantaine-station DLV-Goes/Westmaas 80.000 maal bekeken in VITAK" Ruim 8.000 ha landbouwgrond uit produktie genomen Kursus luisherkenning door IRS Nieuwe fabriek van kant-en-klaar maaltijden in Bretagne in aanbouw Kijkcijfers DLV-zw in VITAK (jul '89 t/m sep '90) 15000 12000 9000 6000 3000 - JASONDJFMAMJ JAS Maanden van het jaar. Aantal keer dat DLV-zw is bekeken. Definitieve oogstraming aard appelen Boekje 'Kwaliteitsdag Granen' "Vliegtuigspuiten niet veroordelen" Dat de belangstelling voor VITAK groot is was al bekend. Vrijwel dage lijks komen er nieuwe deelnemers bij. Vooral in het Zuidwesten groeit het aantal akkerbouwers dat aan gesloten is op dit systeem gestadig door. Deze groei is terug te vinden in de kijkcijfers van VITAK. De DLV teams Akkerbouw Goes en West maas zijn samen alleen al in het af gelopen jaar 80.000 keer geraad pleegd in het systeem. Uit de kijkcijfers van beide teams sa men blijkt (zie grafiek) dat niet al leen de akkerbouwers veel naar de informatie van de DLV kijken. Ook andere informatieleveranciers doen hiermee hun voordeel, wat indirekt ook de akkerbouwers weer ten goede komt. De akkerbouwers zorgen voor ongeveer 60% van het aantal raad plegingen. Kollega- informatieleveranciers en niet- akkerbouwers, zoals scholen, zorgen respektievelijk voor de overige 25 en 15% raadplegingen. Vooral in voorjaar Uit de bijgaande grafiek blijkt dat men met name in het voorjaar veel gebruik maakt van VITAK. De maanden maart, april en mei sprin gen er duidelijk uit vooral bij de ak kerbouwers. Uit de cijfers blijkt ook dat het aan tal raadplegingen per jaar nog groei en zal. In juli 1989 werd de informa tie van beide teams ruim 3300 keer geraadpleegd, dit jaar was dat in juli ongeveer 4100 keer. Een toename van 24%. Ook augustus en septem ber vertonen hetzelfde beeld. Kijk en praatbijeenkomsten Wie een aansluiting op VITAK over weegt doet er goed aan in december 1990 één van de "Kijk-en-praat"- bijeenkomsten "automatisering" bij te wonen. Deze worden op diverse plaatsen in het Zuidwesten gehou den. Op eenvoudige wijze zal daar, door de DLV-teams, aandacht be steed worden aan het kopen van een Personal Computer en benodigde randapparatuur, zoals printers, mo dems enz. Medewerkers van VITAK zullen een demonstratie geven en uw vragen over het systeem zo goed mo gelijk beantwoorden. Wie definitief besluit deel te nemen aan VITAK wordt ingedeeld in gebruikers-groepen alwaar enerzijds de kneepjes van het VITAK-gebruik worden aangeleerd en anderzijds de mogelijkheid is om met kollega's over automatisering te praten. De DLV begeleid die groepen 3 keer. DLV-team Akkerbouw Goes en Westmaas ing. A.N. Vroegindeweij teamleider West maas Op 22 november jl. heeft drs. J.D. Gabor, staatssecretaris van Land bouw, Natuurbeheer en Visserij, het quarantainestation van de Planten- ziektenkundige Dienst (PD) officieel in gebruik gesteld. In het beleids voornemen Meerjarenplan Gewas bescherming werd een dergelijk quarantaine-controlecentrum reeds aangekondigd. De PD zal hierdoor in staat zijn onder zeer strenge quarantaine-omstandigheden geïm porteerd risicodragend plantmateri- aal te onderzoeken op de aanwezig heid van gevaarlijke planteziekten en plagen. Het quarantaine-station van de PD is een geavanceerde faciliteit waar door het mogelijk is om risico's van ontsnapping van schadelijke orga nismen in principe tot nul te reduce ren. Het is onder andere uitgerust met luchtdichte klimaatcellen (fyto- trons) en een onderdruk ventilatie- Het gisteren geopende quarantaine-station. Dit jaar wordt gestart met de bouw van een nieuwe fabriek voor de pro duktie van levensmiddelen in het Franse Plouay. De kosten van deze in Bretagne gelegen fabriek worden geraamd op 100 miljoen FF. In 1991 moet de produktie al meer dan 6.000 ton groot zijn en in 1994 zal de maxi male kapaciteit van 15.000 ton be reikt worden. De fabriek richt zich in eerste instan- Vrijdag 23 november 1990 AKKERS, NIET-AKK WfflM INFO-LEV. systeem met absoluut filtering en uitgebreide desinfectie-apparatuur. In het kader van het gewasbescher- mingsbeleid is preventie (inclusief quarantaine) van ziekten en plagen van groot belang. In de afgelopen jaren zijn verschillende schadelijke organismen via importen ons land binnengekomen en deze bleken over het algemeen alleen beheersbaar door intensieve bestrijding met che mische middelen. Gelét op het be lang van het weren van ziekten en plagen, betekent het nieuwe quarantaine-station dan ook een grote aanwinst. Naast het optimaal benutten van deze nieuwe quarantaine-faciliteit zal het ook no dig zijn om de invoerbepalingen in EG-verband verder aan te halen, de importinspecties te verscherpen en zowel het producerend als het han delsbedrijfsleven te wijzen op h.un gezamenlijke verantwoordelij kheid O L De definitieve raming van de aar dappeloogst van dit jaar is ten op zichte van de voorlopige raming met 144.000 ton verhoogd tot 4.658.000 ton, wat 282.000 ton of ongeveer 6,5 procent hoger is dan de definitieve raming van oogst 1989. De toename is vooral toe te schrijven aan een grotere opbrengst van aard appelen van zandgronden die steeg van 719.000 ton in 1989 tot 888.000 ton dit jaar. De oogst van aardappe len van de klei steeg met 113.000 ton tot 3.770.000 ton. De raming heeft betrekking op konsumptieaardappe- len en pootaardappelen. Op 10 oktober jl. heeft het Neder lands Graan-Centrum de Kwaliteits dag Granen georganiseerd. Op deze dag is een overzicht gegeven van de kwaliteit van de inlandse tarwe- en brouwgerstoogst 1990. Daarnaast is op deze dag door verschillende spre kers aandacht geschonken aan nauw verwante onderwerpen. De teksten van de lezingen zijn ge bundeld in een boekje. Dit is ver krijgbaar bij de Stichting Neder lands Graan-Centrum, Costerweg 5, 6702 AA Wageningen, tel. 08370-97629. De kosten bedragen 10,-. Belangenbehartiging Voorzitter van het Produktschap voor Vee en Vlees R. Tazelaar roept op tot een open diskussie over de meest ideale vorm van agrarische be langenbehartiging op middellange termijn. Hij deed deze oproep vorige week vrijdag in Veldhoven tijdens het afscheid van de voorzitter van de Centrale Organisatie voor de Vlees groothandel Louis de Wijze. tie op instellingen en restaurants. Ca. de helft van de omzet zal bestaan uit kant-en-klaar gerechten op basis van vlees, vis en groenten met een houdbaarheid van 6 tot 21 dagen. De officiële ondernemings- naam is Eurogro. Hierachter gaat een aantal belangrijke fabrikanten van machines voor de levensmidde lenindustrie schuil naast enkele banken. Tot juni 1990 hebben 550 landbouw bedrijven in Nederland gebruik ge maakt van de 'braakleggingsrcge- ling' (ook wel 'set aside-regeling' ge noemd). In het kader van deze rege ling is een oppervlakte van 8.225 ha landbouwgrond uit produktie genomen. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Een van de opmerkingen die de af deling akkerbouw van het KNLC op 7 november jl. had op het Meerja renplan gewasbescherming is dat vliegtuigspuiten niet gezien moet worden als toedieningstechniek met een ongunstige verhouding tussen doelmatigheid en milieubelasting. Verder moet het spuitbrevet in het. agrarisch onderwijs ingebouwd zijn. Ook vond de afdeling dat specifieke nationale voorwaarden of een voor behoud van Nederlandse zijde de konkurrentiepositie van onze land bouw ernstig aantast. De afdeling pleit tot slot voor een plan van aanpak, waarin ook het in formeren van de politiek meegeno men wordt. Herstrukturering Van de negentig miljoen die beschik baar is voor de herstrukturering gaat ongeveer de helft op aan braakleg ging en inkomenstoeslag. De rest zoii beschikbaar moeten komen voor herstrukturering van de indivi duele bedrijven. Het blijkt echter dat er op de individuele bedrijven praktisch niets terecht komt. De her- struktureringsplannen zijn vrijwel allemaal kollektief. Bovendien vindt de overheid de meeste ingediende plannén niet uitvoerbaar en streept ze weg. De afdeling is het er wel over eens dat de overheid de selektie moet doen en dat die niet door het be drijfsleven moet plaatsvinden. Het grootste deel (92,3%) van het areaal 'set1 aside' is met groenbe- mesters ingezaaid. Een klein deel (7,4%) is bebost en een nog geringer deel (0,3%) heeft een niet-agrarische bestemming gekregen. Met name bedrijven uit het noorden van het land maakten van de rege ling gebruik. In Groningen en Dren the bevindt zich 80% van alle 'set aside-bedrijven'. Deze exploiteerden 86% van het totale areaal landbouw grond dat tot juni 1990 in het kader van deze regeling aan de landbouw- produktie is onttrokken. De 550 landbouwbedrijven die van deze regeling gebruik maken, heb ben per bedrijf gemiddeld 15 ha landbouwgrond uit produktie genomen. Braaklegging (set aside) per juni 1990 Provincie aantal aantal ha bedr. Groningen 4752 248 Friesland 207 17 Drenthe 2326 192 Overijssel 163 14 Flevoland 71 4 Gelderland 234 17 Utrecht 15 3 Noord-Holland 171 20 Zuid-Holland 31 5 Zeeland 165 13 Noord-Brabant 39 8 Limburg 51 9 Nederland 8225 550 Het Instituut voor Rationele Suiker- produktie gaat begin 1991 in ver schillende delen van het land een kursus luisherkenning verzorgen. Deelname aan de kursus, die onge veer twee uur duurt, is gratis. Be langstellenden kunnen zich tot 31 december a.s. opgeven bij het IRS. Zoals bekend funktioneert in ons land de "Vergelingsziektewaarschu- wingsdienst". Deze dienst heeft, verspreid over het land, vrijwilligers die telkenjare tellingen verrichten over de luisbezetting bij suikerbie ten. De resultaten van de tellingen worden doorgegeven aan het IRS te Bergen op Zoom, waarna, wanneer een bepaalde luisbezetting wordt overschreden, de telers in het betref fende gebied een waarschuwings kaartje krijgen toegezonden. De be treffende waarschuwing is gebaseerd op o.a. de gemiddelde gegevens, ver kregen uit een relatief groot gebied. Omdat de situatie op het perceel van de individuele teler niet behoeft overeen te komen met de gemiddelde situatie, doet men er goed aan zelf het gewas nauwkeurig te bekijken op het voorkomen van luis en te bezien met welke luissoort men te doen heeft. Het blijkt dat het herkennen en tellen van luizen op bieteplanten geleerd moet worden. De "Verge- lingsziektewaarschuwingsdienst" wil de telers die belangstelling heb ben om dit te leren, gaarne behulp zaam zijn. Daartoe zullen in het be gin van 1991 in verschillende delen van het land kursussen worden verzorgd. Belangstellende suikerbietentelers worden verzocht zich op te geven bij het IRS, postbus 32 te Bergen op Zoom (tel. 01640-34970). Akker bouwers die aangesloten zijn op VI TAK kunnen zich ook aanmelden via het VITAK-postbusnummer van het IRS. Dit postbusnummer is 240900. Bij de aanmelding dient U duidelijk naam, adres en woonplaats te vermelden. Via de opgaven is het dan mogelijk plaatsen te bepalen waar de kursus gegeven wordt.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 9