Perspectief voor marktgerichte akkerbouw in zuidwesten Stichting zamelt geld in voor akkerbouwakties Zien en gezien worden Herstrukturering akkerbouw 'Prijsdalingen kontraktgroenten absoluut onaanvaardbaar' Akkerbouwers krijgen brief Provinciale bijdrage voor milieuvriendelijke onkruidbestrijding Als er voor een marktgerichte bena dering wordt gekozen is er zeker perspectief voor de akkerbouw in het zuidwestelijk kleigebied. Dit geldt echter niet voor elk individueel be drijf. Dit staat te lezen in het her structureringsrapport voor de akkerbouw in Zuidwest-Nederland, dat vorige week woensdag door de voorzitter, de heer H.C van der Maas, is aangeboden aan landbouw minister Bukman. De commissie voorziet dat grote be drijven van meer dan 270 sbe - in het zuidwesten zijn dit er 1250 - het ac cent moeten leggen op verdere verbe tering van de bedrijfsvoering door middel van vergroting van de be- drijfsoppervlakte. Deze bedrijven kunnen zich blijvend toeleggen op verbouw van de huidige hoofdgewas sen mits voldoende mogelijkheden aanwezig zijn voor areaalvergroting en reduktie van de produktiekosten. Voor de middelgrote bedrijven (150 - 250 sbe) ziet de commissie mogelijk heden in arbeids-, kennis- en kapi taalintensieve teelten. Dit betreft 25% van de zuidwestelijke akker bouwbedrijven. Deze bedrijven zou den zich voor een klein gedeelte moeten richten op de teelt van volle- grondsgroenten, bloembollen, bol- bloemen, zomer-en droogbloemen, kleinhoutig fruit etc. Voor de kleine re bedrijven kan een vroegtijdige beëindiging de oplossing zijn dan wel de keuze voor een nevenberoep. Categorieën De commissie heeft haar herstructu reringsvoorstellen in een aantal cate gorieën ingedeeld. Dit zijn: 1. de bedrijfsstructuur en ondernemerschap, voorlichting en onderwijs (hieronder vallen bijvoor beeld stimulering studieclubs, teelt begeleiding nieuwe teelten, grondaankoop Rusthoeve). 2. Verbetering van de waterhuishou ding en grondverbetering/landin richting (zoals stimulering kavelruil, versnelling landinrichting, herinvoe ring PCW-regeling, zoetwatervoor zieningen, wateraanvoer West-Brabant). 3. Be- en verwerking van agrarische produkten (bijv. subsidieregeling bewaar-, sorteer- en verpakkingsfaci liteiten, Grobeka-project, ontwikke ling agrobusinesscentrum, stimulering en investeringssteun pootaardappelteelt). 4. Bouwplanverruiming en milieu (o.a. Zeeuws Boerenbrood, optimali sering N-gift aardappelen, rotganzen- opvang, tulpenbloei, droogbloemen en energie uit biomassa). Zoals eerder in dit blad vermeld heeft de commissie in haar rapport aan de minister prioriteit gegeven aan de volgende vijf projecten: sub sidie voor bewaar-, sorteer- en ver pakkingsaccommodatie, verbetering van de zoetwatervoorziening, herin voering van de PCW-regeling, stimu lering van samenwerking en stimulering van studieclubs in de ak kerbouw. Miljoenen guldens In totaal heeft de zuidwestelijke her structureringscommissie (Zeeland - Noord-Brabant - Zuid-Holland) 36 projecten ingediend. Achter de voor stellen zijn nog geen bedragen inge vuld, maar duidelijk is wel dat er vele miljoenen guldens worden ge vraagd. Voor regionale herstructure ring heeft de minister 90 miljoen gulden per jaar beschikbaar. Uit dit fonds moeten echter ook andere za ken, zoals beëindigings- en braakre geling, worden betaald. Vorige week dinsdag zijn de eerste vier regionale herstruktureringsplannen voor de akkerbouw aangeboden aan minister Bukman van Landbouw, te we ten die van Zuidwest Nederland, de Veenkoloniën, Flevoland en Friesland. Op de foto vlnr J. Panman (Flevoland), J. Mares, P. Miedema (Friesland), D. van As-Kleijwegt (Veenkoloniën), minister Bukman, J. Koning (kommis sie bedrijfsontwikkeling en agrarische voorlichting) en H. van der Maas na mens het Zuidwesten (Foto Ingeborg Schuitemaker). Verbetering van de waterhuishouding en grondverbetering/landinrichting is één van de categorieën waarin de zuid westelijke herstructureringscommissie haar voorstellen heeft ingedeeld (foto Anton Dingemanse). Het standpunt van een aantal afne mers van kontraktgroenten dat de prijzen voor het oogstjaar 1991 op nieuw fors zouden moeten dalen is slecht gevallen bij de Kontraktteelt- commissie voor Zuid-Nederland. De commissie heeft hierover zelfs het 'absoluut onaanvaardbaar' uit gesproken. Met betrekking tot de prijsvorming in het komend oogstjaar houdt de Kontraktteeltcommissie voor Zuid- Nederland onverkort vast aan het standpunt van het Landbouwschap. Het schap gaat uit van een minimale prijsverhoging van 3 procent en een prijsverhoging van minstens 5 pro cent voor sperziebonen. Naar het oordeel van de zuidelijke kontrakt teeltcommissie is een prijsverhoging van 3 a 5 procent of een wijziging van de kontraktvoorwaarden die eenzelfde effect hebben ten volle ge rechtvaardigd, nu vaststaat dat de afzetmarkt voor verwerkte in dustriegroenten zich gunstig ontwik kelt. Verder werpt de commissie op dat de teelt van vollegrondsgroenten veel grotere teeltrisico's met zich meebrengt dan de meeste andere ak kerbouwgewassen en dat de prijzen van de door de akkerbouw geteelde vollegrondsgroenten in de laatste ja ren reeds aanzienlijk zijn gedaald. Het standpunt van de commissie is door alle telersgroepen unaniem vastgesteld. Wanneer geen over eenstemming met de afnemers kan worden bereikt worden verdergaan de maatregelen overwogen. De com missie heeft haar standpunt aan een groot aantal afnemers kenbaar gemaakt. Aanstaande week krijgen alle akker bouwers in Nederland een brief in de bus met het verzoek een financiële bijdrage te storten ten gunste van de Stichting Promotie Akkerbouwbe- langen. Deze Stichting is onlangs op gericht door het Landelijk Aktieco- mité en heeft tot doel gelden bijeen te brengen voor het financieren van akkerbouwakties. Officieel^telt de stichting zich ten doel het verwerven en beheren van gelden, die aangewend worden om aktiviteiten van het Landelijk Aktie- comité financieel mogelijk te ma ken. De stichting wil dit doel berei ken door het voeren van campagnes naar het bedrijfsleven door middel van brieven, gesprekken etc. Alvo rens bedrijven worden benaderd, krijgen de akkerbouwers zelf eerst de mogelijkheid om een bijdrage te storten. Uitgegaan wordt van een minimum-bijdrage van 50, "We vinden het juist om eerst onze eigen mensen een bijdrage te vragen en dan pas bij anderen aan te klop pen", zegt Jo Risseeuw uit Bres- kens, die tot sekretaris van de stich ting is benoemd. In een later sta dium zullen vooral die bedrijven worden benaderd, die belang hebben bij een goed funktionerende akker bouw. Risseeuw heeft in zijn eigen regio signalen opgevangen, dat er bedrijven zijn die sympathiek staan tegenover de akkerbouwakties en daar een financiële bijdrage voor over hebben. Goede hoop "Het aktiecomité heeft een redelijk De provincie Zeeland is bereid het loonbedrijf S. de Feijter te Schoon- dijke een bijdrage uit het milieu fonds te geven voor de aanschaf van een infrarood-onkruidbestrijder. Een aanvraag om subsidie voor de aanschaf van een moerasvoertuig met mestinjekteur door hetzelfde be drijf wordt door de provincie af gewezen. De infrarood-onkruidverbrander komt volgens de provincie wel in aanmerking voor subsidie, omdat het hier gaat om een alternatief voor chemische onkruidbestrijding. De nieuwe techniek kan drempelverla- draagvlak weten op te bouwen en daarom heb ik goede hoop dat er vanuit de akkerbouw een aardig be drag zal worden gestort", aldus Ris seeuw. Hij benadrukt dat het geld ten goede komt aan landelijke akti viteiten. Welke dat zijn staat nu nog niet vast. Wel is de verwachting dat er meer grensoverschrijdend gewerkt gaat worden en dat er akties op Europese schaal zullen worden geor ganiseerd. Risseeuw is van mening dat akties noodzakelijk blijven om dat de akkerbouw door de politiek te gemakkelijk opzij wordt geschoven. De kern van de problematiek wordt zijns inziens niet aangepakt. "We moeten blijven vechten voor een an der landbouwbeleid en ons niet al te gemakkelijk neerleggen bij de zoge naamde politieke realiteit", aldus Risseeuw. De Stichting Promotie Akkerbouw- belangen hoopt dat behalve akker bouwers en bedrijven ook bedrijfs- genoten uit andere sektoren een bij drage willen geven. Giften kunnen worden gestort op bankrek.nr. 662620720 N.M.B. Dronten t.n.v. Stichting Promotie Akkerbouwbe- langen. Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf leden van het Landelijk Ak tiecomité. Ze komen uit verschillen de regio's. Het bestuur is als volgt samengesteld: E. Veeman te Bid dinghuizen, voorzitter; J. Risseeuw te Breskens, sekretaris; J. van San ten te Zoetermeer, penningmeester; F. Meirink te Wijnaldum, lid en G. Dikboom te Smilde, lid. gend werken bij de overschakeling op milieuvriendelijke bestrij- dingsmethoden. De aanmoedigings subsidie van de provincie bedraagt 6.000,zijnde 10% van de ge raamde kosten. De provincie wenst geen subsidie te geven voor het moerasvoertuig in kombinatie met de mestinjekteur. Hoewel mestinjektie de ammonia- kuitstoot tot bijna nul terugbrengt is de provincie van mening dat bij deze investering het bedrijfsbelang voor op staat. Bovendien gaat het niet om een echt nieuwe methode. Herfst en winter betekenen onder Nederlandse omstandigheden vaak regenachtig weer en van tijd tot tijd ook mist. Het is laat licht en vroeg donker. Het rijden met landbouwvoertuigen op de openbare wegen brengt daardoor extra risiko's met zich mee, zowel voor het land- bouwverkeer als voor alle overige weggebruikers. Daarom hieronder enkele tips, die het naleven meer dan waard zijn. - In het verkeer is het een kwestie van zien en gezien worden. Zorg er voor dat u gezien wordt. - Houdt verlichting en markeringsborden vrij van stof, modder en obstakels. Bij die verlichting horen ook de achter- en remlichten en de richtingaanwijzers. Gebruik zonodig een verlichtingsbalk. - Zorg voor schone ruiten en spiegels. - Auto's naderen sneller dan u denkt. Bij twijfel altijd wachten. - Let ook op achterkomend verkeer. Vrijdag 23 november 1990 7

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 7