Brussel moet massaal boerenprotest worden 'Minister geeft wel helderheid, maar geen gerustheid' Studiedag over GATT Taken SEV en DLV afbakenen Zuidwestelijk aktiecomité: Zeker 20.000 boeren demonstreren in Brussel Overleg landbouworganisaties met Bukman over GATT: Het Zuidwestelijk akkerbouw- aktiecomité ondersteunt de oproep van COPA, de overkoepelende Europese boerenorganisatie, om op maandag 3 december a.s. in Brussel massaal te demonstreren tegen het Europese landbouwbeleid. Aan de Europese Commissie moet duidelijk worden gemaakt dat het voorstel tot liberalisering van de markt voor de Europese boeren geen overlevings kansen biedt, aldus het aktiecomité. Samen met de drie Zeeuwse land bouworganisaties wil het comité de boeren oproepen in groten getale naar Brussel te reizen. Door een massale opkomst wordt een extra streep gezet onder de eis, dat er een ander landbouwbeleid in Europa moet worden gevoerd. Het Zuidwestelijke aktiecomité is van mening dat de situatie in de ak kerbouw steeds verder verslechtert. Massaal boerenprotest van Europese boeren het afgelopen voorjaar in Aken Foto Twan Wiermans). De regelgeving en de onzekerheden die op de plantentelers afkomen, zijn niet meer te overzien. Het aktie comité wil zich - behalve op de drei gende prijs- en steunafbraak in het kader van de GATT- onderhandelingen - in de nabije toe komst vooral, richten op het Meerja renplan Gewasbescherming. Het plan, dat nu op tafel ligt, biedt geen kansen voor de boer, aldus het comi té. Met name de konkurrentieverval- sing die in Europees verband gaat ontstaan, zal desastreus zijn. In de praktijk zal het er op neerkomen dat in Nederland vele middelen verbo den zijn, de boeren niet meer kun nen konkurreren door verminderde produktie en kwaliteit en de Neder landse konsumenten voedsel eten uit landen waar men vrijuit gewasbe schermingsmiddelen mag gebruiken. Aktieve opstelling Het Zuidwestelijke aktiecomité heeft zich voorts ten doel gesteld zich aktief op te stellen naar politici en landbouwvoormannen, die over de toekomst van een duurzame land bouw kunnen beslissen. Het aktieco mité is van mening dat deze perso nen aan de hand van de feiten op hun verantwoordelijkheid moet worden gewezen. Doordat verschil lende funkties in dezelfde personen verenigd zijn komen de belangen van de akkerbouw onvoldoende uit de verf. Het aktiecomité wil dat het akkerbouwgeluid zuiver en duidelijk doorklinkt. Op deze wijze kan er na tionale steun komen voor de akker bouw, gedragen door de politiek, en kan een veilige en kwaliteitswaar borgende voedselproduktie voor de Nederlandse konsument worden ge garandeerd. De Nederlandse land bouwminister moet zich bewust zijn van het feit dat voedselproduktie niet alleen belangrijk is voor de ak kerbouwer, maar minstens zo be langrijk is voor degenen, die de landbouwprodukten konsumeren, zo stelt het comité. Op de grote GATT-demonstratie, die op maandag 3 december a.s. in Brussel wordt gehouden, worden minimaal 20.000 boeren verwacht uit alle delen van Europa. De de monstratie begint om 12.15 uur en wordt voor het invallen van de duis ternis ontbonden. De organiserende koepelorganisaties verwachten vanuit Nederland mini maal 1.500 deelnemers. Gerekend wordt op drie bussen uit Zeeland en vier uit Noord-Brabant. Vooraf gaand aan de demonstratie zal een protestvergadering plaatsvinden in Brussel. Deze bijeenkomst zal door een aantal ZLM-ers worden bij gewoond. Donderdag 6 december organiseert de stuurgroep Oosterschelde een zg. gebruikersbijeenkomstBelangstel lenden en belanghebbenden in het Oosterscheldegebied worden in de gelegenheid gesteld de stuurgroep te informeren over hun ervaringen en wensen voor het gebied. Zelf zal de stuurgroep informatie geven over actuele zaken. Nu zal de aanwijzing van de Oosterschelde in het kader van de natuurbeschermingswet cen traal staan. In de stuurgroep Ooster schelde zijn vertegenwoordigd het rijk, de provincie Zeeland en de rond de Oosterschelde gelegen ge meenten en waterschappen. De bijeenkomst wordt gehouden in Hotel Goes, A. Fokkerstraat 100 te Goes, aanvang 19.30 uur. "Alle rekensommen dat het wel meevalt zijn erg mooi, maar ik merk in mijn boerenportemonnee dat ik vroeger 55 cent kreeg voor mijn graan en nu nog 38 cent. Daar zitten we als akkerbouwers mee!" De hartekreet van de Zeeuwse akkerbouwvoorman Huib van der Maas stak vorige week woensdag schril af tegen het nuchtere rekenwerk van topambtenaar G. Meester, die aan de zijde van landbouwmi nister Bukman probeerde te bewijzen dat er de afgelopen jaren geen sprake was geweest van een graanprijsdaling van 35 procent, maar 'slechts' 15 procent. Minister en ambtenaar waren in Den Haag te gast bij de drie Centrale Landbouw Organisaties, waar ze over het EG-voorstel voor de GATT-ronde diskussieerden met zo'n 150 landbouwvoormannen. Voorzitter Varekamp kon wel in stemmen met de uitroep van Van der Maas, maar moest tegelijk vaststel len dat "de wereld niet meer zo sim pel in elkaar zit". De te voorziene gevolgen van de GATT-afspraken voor het boereninkomen roepen een gevoel van spanning op, dat tot in de gezinnen merkbaar is, aldus Va rekamp. Voor- en nadelen De woorden van de minister zijn wel verhelderend, maar niet geruststel lend, vond Varekamp. Minister Bukman benadrukte vooral, na een uitvoerige toelichting op het EG- akkoord, dat niet alleen naar de na delen moet worden gekeken, maar ook naar de voordelen, en naar de situatie die zou ontstaan als de GATT-besprekingen in Genève mislukken. Dat zal leiden tot minder afzetmogelijkheden, lagere prijzen, hogere restituties en overschotten, voorspelde Bukman. Het verwijt dat hij de prijs- en inkomenseffekten ba gatelliseerde vond de minister 'onte recht'. De onzekerheden zijn op dit moment nog te groot om exakte cij fers te noemen, zei hij. Hij wees er bovendien op dat ook zonder GATT de hervormingen van het EG-beleid zouden zijn doorgegaan. "De helft van de nu afgesproken 30 procent hadden we de afgelopen vijf jaar al buiten GATT om bereikt. Dat pro ces was ook doorgegaan. Nu kunnen we dat in GATT inbrengen, en krij gen we er nog wat voor terug, bij voorbeeld op veterinair en fytosani tair gebied", aldus Bukman. Stabilisatoren tellen mee Aike Maarsingh maakte zich onge rust over het optel-effekt van maat- 6 regelen dat over de graansektor heen kan komen. "Kunnen we prijsdaling door steunafbraak én door de stabi lisatoren verwachten?", was zijn vraag. Bukman kon hem wat dat be treft echter geruststellen. "Er wordt niet dubbel geteld. Stabilisatoren en inflatie tellen mee in de 30 procent steunreduktie", aldus de minister. Zowel Maarsingh als Van der Maas wilden van de minister weten welke nationale kompensatie we kunnen verwachten, nu er op EG niveau is afgesproken om de benadeelde ge bieden binnen de gemeenschap te be schermen. "Ik wil niet praten over steun aan gebieden, maar aan onder nemers die het nodig hebben, waar dan ook", stelde Bukman. Volgens de minister moet de hele kompensa tie diskussie npg gevoerd worden. Positief Positieve geluiden over GATT kwa men echter niet alleen van minister Bukman. Scheffers vanuit de tuin bouw en Van Gisbergen namens de Botsende belangen. intensieve veehouderij zeiden blij te zijn met het EG-voorstel, én te ho pen dat ook in Genève een akkoord wordt bereikt. Op zaterdag 24 november vindt in de "Reehorst" te Ede een studiedag plaats over de GATT (algemene overeenkomst over tarieven en han del). Op deze dag worden de resulta ten van een deze week op de volks hogeschool te Bergen (NH) gehou den boerencongres besproken. Spre kers zijn o.a. Josje de Koning (Ne derlandse Bond van Plattelands vrouwen), Marius Varekamp (KNLC), Jan van Noord (CDA), Wouter van der Weijden (Centrum Landbouw en Milieu), Teresita Oliveros-Vistro (Filipijnse boerinnen- organisatie Amihan) en Josephine Verspaget (PvdA). Het congres op de volkshogeschool wordt georganiseerd door de Boe rengroep en het Centrum Ontwikke lingswerk Nederland. Vijftig afge vaardigden van boerenorganisaties uit de EG, Japan, de VS, Azië, Afri ka en Zuid-Amerika zullen een standpunt over de Uruguay-ronde formuleren. Volgens de organisatie van het congres lijkt onder de orga nisaties die zich verzetten tegen een ongenuanceerde vrijhandel in land bouwprodukten een consensus te ontstaan over een alternatief land bouwbeleid. Dat beleid kan bestaan uit een produktiebeperking in de EG en de VS en een betere toegang van tropische produkten op hun mark ten. Door exportdumpingen te beëindigen krijgen Derde- Wereldlanden de kans een stimule rend beleid te voeren. Er moet een taakafbakening komen tussen de sociaal economische voor lichtingsdiensten (SEV) van de land bouworganisaties en de Dienst Landbouwvoorlichting. Het moet daarbij niet zo zijn dat de DLV "de krenten uit de pap pikt". Dat stelt de commissie bedrijfsontwikkeling en voorlichting (BOV) van het KNLC. Er is een groeiende behoefte aan dui delijkheid over waar een onderne mer terecht kan met zijn vragen. Duidelijke afspraken zijn in het be lang van boer tuinder. In toene mende mate bewegen zowel de DLV maar ook boekhoudbureaus en an dere instellingen en bedrijven zich op de markt van voorlichting aan de ondernemers in de agrarische sector. Dat leidt tot overlappingen en een onduidelijk voorlichtingsaanbod en tot concurrentie met geld van boeren en tuinders. De commissie BOV vindt dat de SEV het eerste aanspraakpunt moet zijn voor ondernemers in de land- en tuinbouw, tenzij ze zelf natuurlijk ergens anders voor kiezen. Met de DLV moet nauw samengewerkt wor den op die terreinen waar deze orga nisatie specifiek deskundig is. "De boekhoudbureaus zie ik dan als leve ranciers van basisinformatie", voeg de voorzitter J. van Leeuwen daar aan toe. "Niet in de eerste lijn dus". Er wordt op korte termijn met de DLV verder gewerkt aan af stemming. Vrijdag 23 november 1990

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 6