Herinrichting kustgebied West Zeeuws-Vlaanderen hoogst urgent KNLC Voorkom 'BIG BANG' Varekamp positief over rapport Landbouwschap kommentaar Evaluatie vervoersverbod in Zeeuws- Vlaanderen Klein Aarde: in 2000 einde aan gebruik bestrijdingsmiddelen Sterk dalende melkproduktie in de voormalige DDR Copa teleurgesteld Op donderdag 29 november a.s. heeft het provinciaal bestuur een ge sprek met diverse organisaties, waaronder de landbouworganisa ties, over het voorbereidingsschema landinrichting 1991. De provincie stelt voor de herinrichting West Zeeuws-Vlaanderen de hoogste ur gentie toe te kennen. Dit project is al drie maal voorgedragen, tot nu toe zonder resultaat. Daarnaast kent de provincie urgentie toe aan het land inrichtingsproject Inkel. Als ruil verkavelingen met administratief ka rakter draagt de provincie voor het schema 1991 voor: Ponte, Zaamslag en Reuzenhoek. Wat betreft de kust West Zeeuws- Vlaanderen is bij de behandeling in de Centrale Landinrichtings Com missie (CLC) in 1990 na indringende discussie toegezegd dat plaatsing in 1991 moet plaatsvinden. De urgentie Marius Varekamp is in een eerste reactie niet ontevreden over het rap port dat Rijnconsult woensdag heeft uitgebracht. "Het is weliswaar geen kant en klare blauwdruk, maar het rapport gaat wel in op de vraag hoe de interne structuur van het Land bouwschap veranderd kan worden, zonder dat de kwaliteit, die er nu ge leverd wordt teloor gaat". Een onderzoek naar hoe het Land bouwschap efficiënter kan werken was de belangrijkste reden voor het KNLC een dergelijk onderzoek te entameren. Varekamp is er ook te vreden over dat Rijnconsult toch ook de positionering en samenwer- Op vrijdag 16 november j.l. heeft op initiatief van het Landbouwschap een evaluatie plaatsgevonden van de gang van zaken met betrekking tot het vervoersverbod voor varkens, dat gedurende zeven maanden in Zeeuws-VIaanseren van kracht was als gevolg van varkenspestuitbraken in België. Vertegenwoordigers van alle betrokken partijen - waaronder een delegatie van Zeeuwsvlaamse varkenshouders - hebben uitvoerig gesproken over de maatregelen, ge beurtenissen en ervaringen geduren de de verbodsperiode. Men hoopt hieruit lering te trekken voor het ge val zich onverhoopt opnieuw een soortgelijke situatie zou voordoen. Vastgesteld is dat in voorkomende gevallen moet worden vermeden dat er overschotsituaties ontstaan op de bedrijven. Dat betekent dat er tijdig voor moet worden gezorgd dat er biggen uit de markt worden geno men. Daarnaast hebben de deelne mers aan de evaluatie vastgesteld dat het een goede zaak zou zijn als verte genwoordigers uit het gebied zelf be trokken worden bij het nemen en af kondigen van maatregelen. Het verslag van de evaluatiebijeen komst zal worden geplaatst op de agenda van de afdeling Varkenshou derij van het Landbouwschap. Ver wacht wordt dat de afdeling zich vervolgens over deze zaak tot het mi nisterie zal richten. De ervaringen in Zeeuws-Vlaanderen zullen tevens deel uitmaken van de binnenkort plaatsvindende evaluatie van de var kenspestuitbraken in De Moer. Vrijdag 23 november 1990 van dit project is na drie afwijzingen alleen nog maar toegenomen. De re creatiedruk wordt steeds groter en ook de landbouw heeft steeds meer behoefte aan verbetering van de agrarische inrichting. In totaal gaat het om een gebied van 5.050 ha. In 1979 is reeds landinrichting voor dit kustgebied aangevraagd. De provincie wil verder het gebied Inkel (3.330 ha) op het voorberei dingsschema geplaatst zien. Hier zijn op korte termijn ingrijpende aanpassingen nodig om de concur rentiekracht van de agrarische be drijven te vergroten. De provincie kent aan dit project een hoge urgen tie toe. Ruilverkavelingen met administra tief karakter worden ter plaatsing op het schema-1991 aanbevolen voor de gebieden Ponte (2.830 ha, grenzend aan de ruilverkavelingen IJzendijke- king van de verschillende organisa ties in de beschouwingen heeft be trokken. Hij is groot voorstander van een strategische discussie in CLO-verband, bij de Voedingsbon den en in het Landbouwschap zelf over de toekomstige positie, taken, structuur en werkwijze van het Landbouwschap, zoals Rijnconsult voorstelt. Onvoldoende afstemming Varekamp is het met het rapport eens dat er onvoldoende afstemming is tussen de CLO's en het Land bouwschap. Opvallend vindt Vare kamp dat Rijnconsult positief oor deelt over de behoefte aan het Land bouwschap als platform van de sec tor. Het bureau constateert tot zijn instemming wel dat de structuur van het Landbouwschap moet verande ren. Hij staat verder positief tegen over de suggestie om een centraal coördinatie-orgaan op te richten, dat er voor moet zorgen dat er meer afstemming komt tussen de verschil lende organisaties die in de agrari sche wereld opereren zoals CLO's, produktschappen en coöperaties. Varekamp staat ook positief tegen over de verbreding van het draag vlak van het Landbouwschap met een kwaliteitszetel voor jongeren en vrouwen. Tot slot kan hij zich goed vinden in de overwegingen die Rijn consult geeft, dat er gekomen moet worden tot onafhankelijk voorzitter van het Landbouwschap. Hoofdplaat en Aardenburg resp. Biervliet), Zaamslag (2.075 ha, gren zend aan de ruilverkavelingen Axel- se Sassing en Axel) en Reuzenhoek (2.145 ha., grenzend aan de ruilver kaveling Zaamslag). Ponte stond ook voor 1990 reeds op de voor dracht, evenals Inkel. De totale op pervlakte van de projecten, die de provincie Zeeland voor het schema 1991 wil voordragen, bedraagt 15.430 ha, waarvan 7.050 ha admi nistratief. De ruimte op het landelij ke schema bedraagt gemiddeld 36.000 ha. Voor een aantal gebieden zijn ver zoeken om landinrichting in voorbe reiding te nemen, ingediend, maar nog niet gehonoreerd. Voor het ge bied Schouwen-West is een aanvraag te verwachten, zo blijkt uit het ontwerp-voorstel van de provincie, dat a.s. donderdag met de organisa ties besproken wordt. M.J. Varekamp In een brief aan staatssecretaris Ga- bor van Natuurbeheer stelt het mi lieucentrum De Kleine Aarde, dat in het jaar 2000 het gebruik en de pro- duktie van bestrijdingsmiddelen en chemische ontsmettingsmiddelen moeten zijn beëindigd. Het Boxtelse centrum reageert daarmee op het Meerjarenplan Gewasbescherming. Vijf jaar eerder, in 1995, mogen, als het aan De Kleine Aarde ligt, parti- kulieren, eigenaren van moestuinen en gemeenten en bedrijven in hun parken en plantsoenen geen bestrij dingsmiddelen meer gebruiken. Deze week werd in Parijs de overeenkomst ondertekend voor een ingrijpende beperking van de bewapening. Opnieuw een be vestiging van een wereldwijde be reidheid om op vele terreinen tot overeenstemming te komen. Ook in de Golfcrisis is er sprake van eensgezindheid. Is dit een aanwijzingen dat begin december ook in Brussel een GATT- overeenkomst gesloten zal wor den? Misschien, het zit in de lucht, maar de verwarring is nu nog groot. Er zijn waarnemers, die in deze grote verwarring juist een aanwijzing zien dat de nu vier jaren durende Uruguay- ronde met een resultaat zal wor den afgesloten. De redenatie is als volgt: de voor stellen liggen nog ver uit elkaar. Op alle niveaus wordt er over ge praat. Op het hoogste niveau Bush, de Amerikaanse president: met Delors, voorzitter van de EG-commissie, met de Franse president Mitterand en met de Duitser Kohl. Niet alleen over het landbouw dossier lopen de meningen uit een, maar ook over de veertien overige onderwerpen. Per onder werp nemen de landen en han delsblokken verschillende posi ties in. De al of niet liberale han delsprincipes wisselen per onder werp en land. Door deze verwar ring neemt de kans op fouten toe en dus de kans op een politieke oplossing. Een redenering die vreemd aandoet en het niet zo de mocratisch karakter van de on derhandelingen nog eens on derstreept. Grote verschillen, maar. Nog vijf hoofdpunten Er kan een resultaat uit de bus komen. De kans dat het niet lukt om op één lijn te komen wordt hoog ingeschat. Ook bestaat de mogelijkheid dat de onderhande lingen tot I maart 1991 worden vertraagd. Een mislukking zal een handelsoorlog met zeer nega tieve gevolgen voor de Europese landbouw tot gevolg hebben. Een 'big bang'. In de landbouwonderhandelin- gen zijn nog vijf hoofdpunten aan de orde. Wat betreft de af bouw van de 'interne steun' af bouw is er nog strijd over het percentage vermindering. Omge rekend over de komende vijf jaar liggen de voorstellen echter niet zo ver uit elkaar. De EG plus mi nus achttien procent, de VS on geveer vijf en twintig. Daarover is een compromis mogelijk. De voorstellen over de exportsubsi dies liggen nog mijlen ver uit el kaar en over rebalancing, de herschikking waardoor graanver- vangers belast worden, valt met de VS en de ontwikkelingslanden niet te praten. Over de lijst van ondersteuning, van de toegestane en verboden regelingen, valt te praten. On oplosbaar lijkt het, maar ook hier in zien de optimistische beoorde- De melkproduktie in de voormalige DDR loopt sterk terug. In september en oktober werd ongeveer 20% min der melk door de veehouders afgele verd dan in de overeenkomstige maanden van vorig jaar. Het sterkst daalden de afleveringen in Mecklenburg-Vorpommern, waar een daling van zelfs 30% te constate ren is. In de overige nieuwe deelsta ten daalden de afleveringen met 13 tot 17%. laars mogelijkheden. Alle be trokken partijen kunnen ergens wel hun zin krijgen. Met de 'winst' is dan in eigen land de overeenkomst te verkopen. Het blijkt maar weer: de GATT- onderhandelingen zijn een kwestie van loven en bieden en uiteindelijk van handel doen. Naar Brussel De GATT-onderhandelingen be ogen een wereldwijd accoord. Kritiek, die ook ik heb, op het niet-democratisch gecontroleerde onderhandelingsproces is gemak kelijk te geven. Een andere me thode om tot een dergelijke over eenkomst te komen is ook moei lijk denkbaar. Er moet ook ver trouwen bij ons zijn in democra tisch gekozen regeringen. Dit neemt niet weg dat de landbouw bevolking, in de gehele wereld een miljard direct betrokkenen, zich moet laten horen. Uiteraard is dat de afgelopen vier jaar op vele manieren gebeurd. Ook daar liepen en lopen de standpunten afhankelijk van de eigen situatie uiteen. Nu de onderhandelingen in de eindfase zijn, is het belangrijkl om nadrukkelijk de toekomstige belangen van de agrariërs en hun gezinnen onder de aandacht van de onderhandelaars te brengen. Vandaar op 3 december 1990 een conferentie en een grote de monstratie in Brussel. De Europese landbouworganisa ties zullen daar samen met boeren- organisaties uit aangrenzende niet-EG-landen en verder uit Ja pan, Canada, VS en Turkije een massaal fel protest laten horen tegen de ingrijpende en vergaan de aantasting van de bestaansmogelijkheden in de agrarische sector. Ingrijpende beleidswijzigingen kunnen niet in een keer in de gehele wereld doorgevoerd worden. Nu we in de ontwapeningspolitiek op de goede weg zijn, moet in de we- reldlandbouwpolitiek ook deze 'big bang' worden voorkomen. Er is een andere weg: voor aan passingen is geleidelijkheid en ondersteuning nodig. De regerin gen mogen op deze ongecontro leerde manier niet het Welzijn van honderden miljoenen agrari sche gezinnen op het spel zetten. De EG-overheden moeten zorgen voor de belangen van alle EG- burgers, ook van de agrariërs. In het Verdrag van Rome is dat dui delijk vastgelegd. De principes van het Europese landbouwbe leid moeten gehandhaafd blijven. Als de GATT-onderhandelingen niet verdaagd worden, gaat het om de laatste mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de gang van zaken. Solidariteit is drin gend gewenst. Het gaat om de toekomst van de agrarische be drijven en gezinnen en het gehele platteland. Dam Jaarsma plv. algemeen secr. KNLC De overkoepelende Europese orga nisatie Copa, Ceja en Cogeca, zien in het aanbod vaan de EG inzake de GATT een grote bedreiging voor het gemeenschappelij k landbouwbeleid De toenemende druk op dit gebied en in het bijzonder op de markt- en prijsmechanismen zal de economi sche situatie van de boeren en hun coöperaties verslechteren, tot aan zienlijke werkloosheid leiden en het sociale en economische stelsel van het platteland bedreigen, aldus de organisatie. "Dit is een leuke tijd. Maar na vier weken ben je de mais ook weer zat. Zo gaat dat met iedere oogst. De weken dat je erin zit is het leuk. Maar als je ervan af bent ben je blij dat het voorbij is". Erik Meppelink, loonwerker te Dalen (Bondig, ledenblad voe dingsbond FNV, 9 november 1990). "De akkerbouwer heeft te lang los van de markt geopereerd. Het onderne- mersgevoel is daardoor verdwenen. Ik maak me ernstig zorgen over de moge lijkheden om dat op korte termijn weer op te pikken". Aad Vijverberg, Consulentschap voor de Landbouw in Zuid- Holland (Oogst, 16 november 1990). "Als je al de EG-miljarden niet meer aan het dumpen van overschotten ver spilt, maar aan de boer uitbetaalt, een stuiver of een dubbeltje per kilo of liter, dan kom je al een heel eind. Een brood kost de consument f 2,50. De boer krijgt daar nog geen 20 cent van. Een zak chips kost f 1,59, de boer krijgt er 3,5 cent voor. Een kilo rundvlees kost f 20,58, de boer krijgt er f 6,68 voor. De verhoudingen moeten worden rechtgetrokken. Dat staat bij de GATT-besprekingen op het spel". Herman Verbeek, lid Groene Fraktie Europees Parlement (De Volkskrant, 20 november 1990). "Ik kan het aan mijn kinderen niet langer verkopen, dat wij enerzijds zes miljard gulden uitgeven om de overproduktie in de landbouw in stand te houden, terwijl we anderszijds miljarden moeten betalen om de milieuschade die dezelfde intensieve landbouw meebrengt, weer op te ruimen. Dat wij als samenleving zulke enorme bedragen twee maal uitgeven, dat is niet meer uit te leggen". Oud-minister P. Winsemius (NRC-Handelsblad 19 november 1990).

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 5