Agrarische bedrijfs gezondheidszorg van start Essay-wedstrijd over duurzame landbouw over geld en goed Tegemoetkoming ziektekosten zelfstandigen 90/91 Vorderingen van droogbloemtelers uitbetaald Gewasecologie in relatie tot gewasbescherming (3) Loonaanpassing agrarische cao's per 1 januari 1991 Algemene heffing Landbouwschap met 4 procent omhoog De huidige uitrijregels dierlijke mest worden in 1991 aangepast. Dit geeft eerder meer beperkingen dan verrui mingen. Voor 1992 kan een verplich ting voor overkapping van de mestopslag worden verwacht. Deze eisen worden gesteld in het kader van de beperking van de ammoniak- emissie. Voor veel veehouders kan dit gevol gen hebben omdat velen niet over voldoende mestopslag beschikken als de toekomstige uitrijregels van kracht zijn. Hierbij speelt de onze kerheid mee of de grondput wel of niet als mestopslag wordt meegere kend. Daarnaast is in de meeste ge vallen de grondput niet van een af dekking voorzien. Vooralsnog biedt de grondput voor de meesten een voldoende oplossing, vooral voor degenen die geen opvol ger hebben en denken dat hun be drijf in de toekomst niet als zelfstan dige eenheid wordt voortgezet. De verwachting is dat voor mestbas- sins die na 1 juni 1987 zijn gebouwd een overkapping voor 1 januari 1992 verplicht zal worden. Voor mestbas- sins gebouwd vóór 1 juni 1987 zal, als er geen rundveemest in wordt op geslagen, de overkapping waar schijnlijk per 1 januari 1995 ver plicht worden. Als er rundveemest in wordt opgeslagen geldt deze ver plichting waarschijnlijk per 1 janua ri 2000. In verband met deze ver wachtingen is het goed om de situa tie op uw bedrijf met betrekking tot de mestopslag eens door te nemen. Overkapping van een grondput zal moeilijk gaan. In het navolgende zijn de mogelijke subsidies voor de mestopslag weergegeven. Tweede Mestopslag Besluit Het doel van deze subsidie is het uit breiden van de opslagcapaciteit voor dierlijke mest voor rundvee-, varkens- en kippenmest. Aan de aanvrager worden de volgende voor waarden gesteld: - hoofdberoep in de landbouw; - bedrijf niet groter dan 250 s.b.e. (landbouwtelling 1990). Tot voor kort was de Landbouwtelling 1987 bepalend maar dit is nu veranderd. Landbouwers wiens bedrijf groter was dan 250 s.b.e. kunnen nu mis schien wel in aanmerking komen. Indien de gegevens van de Land bouwtelling 1990 20% of meer af wijken van het gemiddelde van de tellingen uit 1987, 1988 en 1989 mag op verzoek dit gemiddelde worden gehanteerd; bestaande capaciteit voor mestopslag mag niet groter zijn dan 10 weken. De grondput wordt voor de bestaande capaciteit niet meege teld mits deze niet bekleed is met plastic of iets dergelijks; - de uitbreiding moet tenminste 100 m3 bedragen. De berekening van de geproduceerde mest en daarmee de uitbreiding opslag geschiedt volgens normen. De bijdrage wordt verleend over het gedeelte van de uitbreiding tot aan een capaciteit van 21 weken. Bij dit laatste moet u er rekening mee hou den dat gezien de uitrijverboden de mestopslag wel groter moet zijn. Een mestopslag voor tenminste zes maanden is zeker aan te bevelen met betrekking tot de uitrijverboden voor 1991 maar zeker met het oog op de toekomst. Daarbij geldt het motto: liever nooit te klein bouwen. Bij het Centrum voor Agrobiolo- gisch Onderzoek (CABO) te Wage- ningen is onlangs deel 3 in de reeks 'agrobiologische thema's' versche nen, met als titel 'Gewasecologie in relatie tot Gewasbescherming'. Dit door het Pudoc gedistribueerde boek kost 25,en is verkrijgbaar via de boekhandel. De bijdrage wordt verleend over de uitbreiding en bedraagt 15,per m3 voor duurzame mestopslag (me taal, beton, hout, etc.), 10,— voor mestzakken en ƒ5,voor grondputten met plastic, met een maximum van 10.000,Een ex tra bijdrage kan worden verkregen: als er wordt overkapt met een span- kap of spanzeil 10 per m\ bij een drijvende afdekking 5,per m3 en bij heien 10,per m3 extra. De aanvraag moet altijd eerst door de Distriktsbureauhouder worden ingezien. Pas nadat u een ontvangst bevestiging heeft gekregen, kunt u de verplichtingen aangaan. Men heeft dan nog geen zekerheid dat de subsidie wordt verleend. Gezamenlijke opslag Naast de voorgaande subsidierege ling kunnen landbouwers ook geza menlijk voor een subsidie in aanmer king komen als zij een gezamenlijke mestopslag bouwen. Deze subsidie richt zich op de veehouderij, de ak kerbouw en de tuinbouw. Landbou wers, handelaren en loonwerkers kunnen een aanvraag indienen. De mestopslag moet minstens 2.400 m3 bedragen. Voor akkerbouw- en tuinbouwbe drijven is er ook de mogelijkheid een subsidie te verkrijgen. De bijdrage heeft betrekking op de uitbreiding en moet minstens 100 m3 bedragen. Er is een aantal maxima ingebouwd namelijk dat de mestopslag niet gro ter is dan 125 kg fosfaat per ha maal het aantal ha's van het bedrijf. Er moet minstens 80% bouwland zijn. De omrekening van fosfaat naar het aantal m3 dient met normen te ge beuren. Landbouwers etc. die al een mestopslag hebben gebouwd maar deze nog niet hebben overkapt, kun nen in aanmerking komen voor sub sidie in het kader van de Struktuur- verbeteringsregeling of de Comple mentaire regeling. Er wordt voor de overkapping een subsidie verleend van 25% over de kosten van de over kapping exclusief BTW. Uiteraard moet men aan de voorwaarden en eisen voldoen die aan deze regelin gen worden gesteld. Ook voor het opslaan van vaste mest in het kader Uit de bepalingen in de verschillende agrarische cao's over aanpassing van de lonen aan de gestegen prijzen vloeit met ingang van 1 januari 1991 een loonsverhoging van 1,9 procent voort. Dit is het percentage waarmee het prijsindexcijfer voor de gezins- konsumptie van oktober 1990 is gestegen ten opzichte van april 1990. Ook de vergoedingen voor het reizen naar en van het werk worden aange past" aan de gestegen prijzen. Het prijsindexcijfer dat bepalend is voor deze aanpassing is tussen oktober 1989 en oktober 1990 met 6,3 pro cent gestegen. De nieuwe looncijfers en afstandsvergoedingen worden eind december in de loonkrant van het Landbouwschap gepubliceerd. van deze regeling is een subsidie te verkrijgen namelijk 25% over de kosten van de vloeistofdichte plaat met goten en put en eventueel over kapping voor de opslag van vaste mest. In het voorgaande is een scala van subsidieregelingen voor de mestopslag weergegeven. Met het oog op de toekomstige wettelijke maatregelen kunt u deze lijst meene men als u wilt of moet investeren. Laat dit niet op het laatste moment aankomen. Zorg dat de overkapping aan de wettelijke vereisten voldoet. Raadpleeg gezien de vele voorwaar den en de vele regelingen uw SE V-er of de Distriktsbureauhouder. A.F. van Rozen Op 1 april 1986 werd de vrijwillige ziekenfondsverzekering opgeheven Dit betekende dat veel zelfstandigen zich op die datum particulier tegen ziektekosten moesten verzekeren. Besloten werd met de Regeling tege moetkoming ziektekosten zelfstan digen (TZZ) een compensatiemoge lijkheid te bieden voor die zelfstan digen en ex-zelfstandigen die hier fi nancieel nadeel van ondervonden. De praktijk leert echter dat veel (ex-) zelfstandigen zich, ondanks de voorlichting, niet bewust zijn dat zij voor de TZZ-tegemoetkoming in aanmerking kunnen komen. Omdat de bijdrage varieert van netto 522 minimaal tot netto 3.024 maxi maal volgt hier nogmaals een aantal aandachtspunten/criteria welke van belang zijn voor iedere (ex-)zelfstan- dige. Onder zelfstandige in de TZZ ver staat men een persoon die, anders dan in dienstbetrekking, als hoofd werkzaamheid een beroep op bedrijf uitoefent. Een (ex-)zelfstandige is de persoon die zijn zelfstandig beroep of bedrijf tenminste drie jaar heeft uitgeoefend in de periode na het ka lenderjaar waarin hij 59 jaar is ge worden. Diegenen die op 1 april 1986 reeds de 65-jarige leeftijd had den bereikt komen niet voor de tege moetkoming in aanmerking. Enkele voorwaarden Om voor de tegemoetkoming in aan merking te kunnen komen moet men tenminste twee van de drie kalender jaren die vooraf zijn gegaan aan het jaar waarvoor de tegemoetkoming wordt aangevraagd een onzuiver in komen hebben genoten dat, afhan kelijk van de tariefgroep waarin men wordt ingedeeld en het daarbij beho rende kalenderjaar, zich bevindt tus sen de 17.480 (1987) en 27.014 Op 29 november is de officiële ope ning van Stigas Westland, een cen trum voor bedrijfsgezondheidszorg in Naaldwijk. De taak van het cen trum is ziekte en ongevallen door het werk in de land- en tuinbouw te voorkomen. Ondernemers en werk nemers in het Westland kunnen zich laten adviseren over verbetering van de omstandigheden op het werk. Minister De Vries van sociale zaken en werkgelegenheid neemt de ope ning voor zijn rekening. Het cen trum is opgezet door twee organisa ties: ASF, de bedrijfsvereniging voor de land- en tuinbouw en de Stichting Gezondheidszorg Agrari sche Sectoren (Stigas) van het Land bouwschap. In de agrarische sector is het aantal arbeidsongeschikten vrij groot: 31 duizend op een totaal (1989). Voor het tegemoetkomings jaar 1990/1991 zijn de inkomens uit de jaren 1987, 1988 en 1989 van belang. Wanneer men de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt gelden andere inko mensgrenzen. Zelfstandige of ex- zelfstandige bejaarden komen even eens voor een tegemoetkoming in aanmerking als zij, afgezien van de uitkering krachtens de AOW, geen of slechts geringe andere inkomsten hebben genoten c.q. verwachten of genieten. Ook voor de partner kan aanspraak worden gemaakt op de tegemoetko ming, terwijl maximaal voor twee kinderen jonger dan 16 jaar een bij drage kan worden ontvangen. Hoogte TZZ-tegemoetkoming 1990/1991 De tegemoetkoming bedraagt voor zowel de (ex-)zelfstandige als zijn partner 43,50 per persoon per maand. Voor ten hoogste twee kin deren is het bedrag 67,50 per per soon per maand. Naast deze tege moetkoming krijgen verzekerden op de zogenaamde standaardpolis een extra compensatie. Deze bedraagt voor 1990/1991 10 per volwassene per maand. Voor maximaal twee kinderen onder de 16 jaar kan ƒ5,per maand worden ont vangen. Wanneer een zelfstandige twijfelt of hij/zij voor de regeling in aanmer king komt neemt hij, als goed onder nemer, kontakt op met zijn accoun tant die op de hoogte is van de aan vraagprocedure en alle ins en outs omtrent de vrij ingewikkelde Rege ling tegemoetkoming ziektekosten zelfstandigen. Accountantsunie ZLM b.v. Bergen op Zoom J.J.C. Zegers van 260 duizend werkenden. In het centrum werken twee artsen en twee adviseurs over arbeidsom standigheden. De adviseurs doen on derzoek op het bedrijf van boer en tuinder. Ze kijken of de werkom standigheden veilig en gezond zijn. Vervolgens geven ze tips voor verbe teringen. De bedrijfsarts doet licha melijk onderzoek en bekijkt of klachten verband houden met het werk. Stigas Westland zorgt ook voor begeleiding van arbeidsonge schikten. Vaak kunnen ze met enke le aanpassingen in de land- en tuin bouw blijven werken. Stigas Westland is het eerste cen trum in zijn soort. Het is de bedoe ling dat er in de loop van de jaren ook in andere delen van het land be drijfsgezondheidszorg voor de agra rische sector komt. De bestuurs- en secretariaatskosten van het Landbouwschap zullen vol gend jaar met ruim één miljoen gul den toenemen tot 32,7 miljoen gul den. Dat blijkt uit de ontwerp begroting 1991, die begin december door het bestuur wordt behandeld. De begrotingscommissie stelt het bestuur voor om de Landbouw schapsheffing in het komende jaar met 4 procent te verhogen. Ook dan blijft er nog een tekort van ruim 550.000 gulden. Het Landbouwschap verwacht in 1991 voor 80 miljoen aan bestem mingsheffingen op te leggen. Dit geld is onder meer bestemd voor de medefinanciering van het praktijk onderzoek, de dierengezondheids- zorg, de veeverbetering, de garantie regeling pootaardappelen en de af zetbevordering van consumptieaar dappelen. In de nabije toekomst ko men er nieuwe bestemmingsheffin gen voor de (mede)financiering van de landbouwvoorlichting, voor grootschalige mestverwerking en voor bedrijfsgezondheidszorg. Een exemplaar van de begroting ligt ter inzage op alle kantoren van het Landbouwschap. Een tiental droogbloementelers op Tholen heeft alsnog de vorderingen uitbetaald gekregen, die zij hadden uitstaan bij het in betalingsproble men verkerende in- en verkoopburo ABM te Lisse. De telers hebben en kele maanden geleden bloemen gele verd via dit bedrijf. Volgens het con tract zouden zij voor 15 november worden uitbetaald. Nadat de rechtbank van Haarlem surseance van betaling had verleend aan het bemiddelingsburo is door de bewindvoerders een regeling ont worpen, die ervoor moet zorgen dat de telers alsnog het geld kregen waarop zij recht hebben. Er werd een aparte rekening geopend, via welke rekening de handelaren hun financiële verplichtingen jegens ABM konden voldoen. Vanuit de re kening konden de telers worden be taald. De vorderingen varieerden van enkele tienduizenden tot meer dan honderdduizend gulden. Gebak De blijdschap onder de bloemente- lers op Tholen over de goede afloop van deze spannende weken was zo groot, dat zij het personeel van het Landbouwhuis in Goes woensdag morgen spontaan trakteerden op ge bak. Op deze manier wilden zij iets terugdoen voor de inspanningen die de ZLM heeft gedaan tot een goede oplossing van deze affaire te komen. In nota's van ministeries en an dere instanties wordt regelmatig aangegeven dat een duurzamer landbouw wenselijk is. Meestal wordt echter niet gezegd welke concrete bijdragen het land bouwkundig onderzoek aan zo'n landbouw zou kunnen leveren. Om vertaling van genoemde no ta's in ondrzoekprogramma's te bevorderen heeft het Koninklijk Genootschap van Landbouwwe tenschap een essaywedstrijd uit geschreven. Het thema voor de wedstrijd is 'Duurzame land bouw in Nederland, een uitda ging voor het landbouwkundig onderzoek?' De uiterlijke in- zenddatum is 15 maart 1991. Voor deze wedstrijd komen in aanmerking oorspronkelijke, nog niet eerder gepubliceerde verhandelingen in de Nederland se taal over mogelijke bijdragen vanuit het landbouwkundig on derzoek aan een duurzame land bouw. De lengte van een essay mag variëren van 1500 tot 2500 woorden. De door een deskundige jury aan te wijzen winnaar krijgt de Staring penning uitgereikt. Verder is er voor de prijswinnaars een bedrag van 5.000,beschikbaar. De penning werd in 1986 door het KGvL ingesteld en wordt uitgereikt aan diegenen die zich bijzonder ver- dienstelijk hebben gemaakt voor het landbouwkundig onderzoek. Vrijdag 23 november 1990 3

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 3