gropatax 3<2i, a-c Land- en tuinbouwblad Algemene vergadering van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Verzekeringen ZLM Vfiftk Sociaal Economische Voorlichting (SEV) van de ZLM Voorlichtingsavond ooipremie uitgesteld INHOUDSOPGAVE In verband met het tijdig klaarmaken van het blad, kunnen na dinsdag 15 uur, geen agendaberichten meer worden opgenomen. Re(j Kring Walcheren van de ZLM Algemene ledenvergadering op dins dag 27 november in 'Ons Huis' te Meliskerke, aanvang 19.30 uur. De heer J.F. de Zwarte, werkzaam bij de AID van het ministerie van Land bouw, Natuurbeheer en Visserij, houdt een inleiding over 'AID, bege leiding of bedreiging', waarover ook een gedachtenwisseling kan plaats vinden. Voorts worden de nieuw be noemde leden van verdienste onder scheiden. Het kringbestuur heet jon ge leden en aspirant-leden alsook de dames van harte welkom. Kring Hulst van de ZLM Algemene ledenvergadering op woensdag 28 november in 'De Rei zende man' te Kloosterzande, aan vang 19.30 uur. De hoofden van dienst, alsmede de algemeen voorzit ter en de algemeen secretaris van de ZLM zullen na de pauze korte inlei dingen houden. Gezamenlijke landbouworganisaties in het Land Altena Biesbosch De drie landbouworganisaties in het Land Altena Biesbosch organise ren op donderdag 29 november in de Koppelpaarden te Dussen hun alge mene vergadering. Tweede-kamerlid van de PvdA, ing. Jan van Zijl, zal spreken over landbouwactualiteiten. Er zal een gedachtenwisseling met de heer Van Zijl gevoerd worden over de toekomstige plaats voor akker bouw, veeteelt en tuinbouw in het gebied. Officieel orgaan van Zuidelijke Landbouw Maatschappij Grote Markt 28, 4461 AJ Postbus 2116, 4460 MC Goes (01100) 21010, tst. 20, 21, 22 Telecopiër (01100) 31189 Stationslaan 4, 4761 BG Postbus 17, 4760 AA Zevenbergen 01680-27921 Telefax 01680-25896 Retfrtie Mr. J. Oggel, hoofdredactie tel. huis 01100-20228 J. Jille, eindredactie tel. 01103-2906 L. Kattenwinkel, redactie medewerker tel. huis 01100-16104 Marjan van Erk red. assistente Adressering en abonnementen: Secretariaat ZLM-Goes telefoon 01100-21010 toestel 37 Klachten en klachten over bezorging: Redactie ZLM-blad, Goes telefoon: 01100-21010, toestel 21. Bij klachten over bezorging (op zaterdag): PZC 01184-84000 bellen. Abonnement (wekelijks) f 105,— per jaar. Technische verzorging, advertentie-exploitatie en administratie over advertenties: VINK-ROTADRUK B.V. Nassaustraat 13 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 2069912 Tel. 01155-8000 Telefax 2951 Advertentie-acquisitie voor Midden Zeeland* Tel. 01184-84317 Op maandag 10 december wordt in "De Prins van Oranje" te (Joes de algemene vergadering van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij gehouden. De vergadering begint om 14.00 uur. De bezoekers worden vanaf 13.30 uur ontvangen met koffie of thee. Na de jaarrede van de voorzitter houdt ir. David Luteijn, voorzitter van het bestuur van Ce- beco Handelsraad, een inleiding met als thema: 'Ontwikkelingen in de land- en tuinbouw'. Hierna is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Na de jaarrede door de voorzitter is er voorzien in een korte onderbre king. Ér wordt op gerekend dat de bezoekers na afloop van de verga dering even blijven napraten. Uw aanwezigheid - ook van uw huisge noten - wordt op hoge prijs gesteld. Kring West Zeeuws- Vlaanderen van de ZLM Algemene vergadering op donder dag 6 december a.s. in de volkshoge school "Zeeland" te Aardenburg. De heer Lombaerd, adjunkt- direkteur van de veiling Reo te Roe- selare (B.) houdt een inleiding over de mogelijkheden van deze veiling. Jacques Roumen (volkshogeschool) geeft uitleg over het 'groene werk' op de volkshogeschool. Sankie Koster sluit de avond af met een luchtige voordracht. Kring Oost Zuid-Beveland van de ZLM De Kring Oost Zuid-Beveland van de Zuidelijke Landbouw Maat schappij organiseert in samenwer king met de SEV-dienst voor de le den en hun gezinsleden een bijeen komst, getiteld: "Onderneem het met de SEV". Ingegaan wordt op een groot aantal aktuele onderwer pen, zoals bedrijfsaanpassing, be drijfsbeheer en ruimtelijke orde ning. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 11 december in dorps huis "de Meiboom", Kerkpolder 30 te Krabbendijke, aanvang 20.00 uur. Opgave bij de sekretaris van de kring, tel. 01134-1206. Kring Noord-Beveland van de ZLM Algemene ledenvergadering op dins dag 27 november in café-restaurant 'Zeelandia' te Colijnsplaat, aanvang 20.00 uur. Dr. W.M.J. van-Gelder, werkzaam bij het Agro- technologisch onderzoeksinstituut ATO te Wageningen houdt een inlei ding over agrificatie, de mogelijkhe den en onmogelijkheden hiervan en de afzetverruiming van landbouw- produkten. AFD. KERKWERVE DER ZLM Algemene vergadering op vrijdag 30 november a.s. in 'De Heerenkeet' te Flaauwers, aanvang 20.00 uur. SEV- er op Schouwen-Duiveland Tom van der Mijden houdt een inleiding geti teld 'Onderneem het met de SEV'. Er is ook bestuursverkiezing. AFD. AXEL VAN DE ZLM Voorlichtingsbijeenkomst op 29 no vember over de fiscale zijde van be drijfsopvolging en samenwerkings vormen door de heer A.J. Spijk. De bijeenkomst wordt gehouden in "Het Wapen van Axel" te Axel en begint om 19.30 uur. AFD. WALCHEREN NOORD-WEST VAN DE ZLM Algemene vergadering op maandag 3 december in hotel-restaurant "Kodde" te Aagtekerke, aanvang 19.30 uur. De heer B. Veerbeek, algemeen-direkteur van de Accoun tantsunie ZLM, spreekt over ont wikkelingen op belastinggebied. AFDELING SOUBURG E.O. VAN DE ZLM De afdeling Souburg e.o. van de ZLM houdt haar algemene vergade ring op donderdag 29 november a.s. om 19.30 uur in Ons Dorpsleven te Ritthem. Om 21.30 uur zal ir. A. van der Wiel van Rabobank Neder land een inleiding houden over de bedrijfseconomische aspecten van de teelt van vollegrondsgroenten in zuidwest Nederland. In verband hiermee zal na afloop van het huis houdelijk gedeelte een aantal agrari sche collega's (niet-leden van de af deling) ter vergadering komen. AFD. BREDA-ROOSENDAAL DER ZLM Algemene vergadering op dinsdag 4 december a.s. in het gemeenschaps huis te Liesbosch, aanvang 19.45 uur. Ir. C. de Bont, hoofd sociale en eko- nomische aangelegenheden van het Landbouwschap te Den Haag, houdt een inleiding over het EG-beleid, met name de diverse aspekten van dit be leid over subsidies en restituties. AFD. WOLPHAARTSDIJK DER ZLM Algemene vergadering op dinsdag 27 november a.s. in Hotel 'Royal' te Wolphaartsdijk, aanvang 19.30 uur. SEV-ster in het rayon Zuid- Beveland Liesbeth Pons houdt een inleiding met als thema 'onderne men op het agrarisch bedrijf met de SEV'. AFD. ZAAMSLAG DER ZLM Jaarlijkse praatavond op dinsdag 27 november a.s. in restaurant "de Kraag" te Zaamslag, aanvang 19.30 uur. Spreker is de heer Jac. Her mans, oud-groothandelaar in le vensmiddelen. Hij licht de mogelijk heden voor de landbouw en met na me de Zeeuwse akkerbouw door. De heer Hermans stelt dat de vrouw een belangrijke rol speelt op het land- en tuinbouwbedrijf. Het bestuur stelt de aanwezigheid van de dames - en ook van huisgenoten, PJZ-leden en belangstellenden van andere afdelin gen - dan ook op hoge prijs. AFD. OOSTKAPELLE DER ZLM Algemene ledenvergadering op don derdag 29 november a.s. in Hotel "Zeelandia" te Oostkapelle, aan vang 19.30 uur. De heer J. Witha gen, hoofd SEV van de ZLM, houdt een inleiding over aktualiteiten met betrekking tot de SEV. Alle gezinsle den zijn welkom. Voor de leden en hun partners is er op 14 december een exkursie naar de 'Bakkerij Dominicus-Steketee' te Westkapelle, 's avonds vanaf 19.55 uur. Opgave hiervoor bij W. Gel dof, tel. 01189-1250. AFD. MIDDELBURG E.O. VAN DE ZLM Algemene vergadering op donder dag 6 december in "Het Wapen van Middelburg", Bottermarkt 12 te Middelburg, aanvang 19.30 uur. Ing. A.J. de Hulster van de DLV Goes houdt een inleiding over geïn tegreerde landbouw in het algemeen en geïntegreerde akkerbouw in het bijzonder. AFD. NW. EN ST. JOOSLAND VAN DE ZLM Ledenvergadering op maandag 26 november a.s. om 19.30 uur in Par tycentrum De Merelhoeve, Lange- weg 3. Sprekers de heer L. Kloet, lid van de Ruilverkavelingskommissie Walcheren, en de heer P.J. van Nieuwenhuyzen, bestuurslid van de NAK. AFD. MELISKERKE DER ZLM Algemene vergadering op donder dag 6 december a.s. in "Óns Huis" te Meliskerke, aanvang 19.30 uur. De heer J. Spijk, direkteur van Ac countantsunie ZLM Goes, houdt een inleiding over o.a. balans lezen en bedrijfsopvolging. KANTOREN VAN ACCOUNTANTSUNIE ZLM Goes, Klein Frankrijk 1, tel. 01100-15710 Zaamslag, Axelsestraat 4, tel. 01153-2010 Bergen op Zoom, Dahliastraat 94, tel. 01640-43350 St. Annaland, Voorstraat 35, tel. 01665-2604 Middelburg, Stationsstraat 15, tel. 01180-11451 Oostburg, Nieuwstraat 67b, tel. 01170-4285 Zierikzee, Oude Haven 50, tel. 01110-16051 Renesse, De Zoom 16, tel. 01116-1540 Postbus 70 - 4460 BA GOES tel. no. Algemeen 01100-38000 Polisafd. 01100-38880 Schademelding 01100-38888 Afdeling Advies Verkoop 01100-38850 Landbouwhuis, Grote Markt 28, Goes. Dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur de heer J. v. Nispen, tel. 01100-21010. Bezoekers van de heer Zuidweg alleen op afspraak. Landbouwhuis, Stationslaan 4, Zevenbergen. Donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur de heer J. de Feyter, tel. 01680-27921. J.A.M. Withagen, hoofd voorlichting, tel. 01100-21010 (kantoor), 01106-3842 (privé). J.L. Mieras, tel. 01102-44041 (privé), 01100-21010 (kantoor). A.F. van Rozen, rayon Noord-Beveland en Walcheren, tel. 01100-21010 (kantoor), 01100-13036 (privé). A. Lindenbergh, rayon West-Brabant, Langstraat, en Midden- en Oost-Brabant, tel. 01651-2082 (privé), 01680-27921 (kantoor). Mevr. G.T. Middelkoop-v.d. Ploeg, rayon Heusden en Altena, Langstraat en Midden- en Oost-Brabant, tel. 01685-2338 (privé), 01680-27921 (kantoor). E.T. Pons, rayon Zuid-Beveland, tel. 01100-33242 (privé), 01100-21010 (kantoor). PJ.E. Mangnus, rayon Zeeuws-Vlaanderen, telefonisch bereikbaar tus sen 08.00 en 09.00 uur onder tel. 01150-97332. T. van der Mijden, rayon Schouwen-Duiveland, Tholen en St. Philips- land, tel. 01100-21010 (kantoor), 01100-30389 (privé). De voorlichters op kantoor Goes zijn tussen 8.00 en 9.00 uur telefo nisch bereikbaar onder telefoonnummer: 01100-21010. AFD. NOORDGOUWE EN ZON- NEMAIRE DER ZLM Gezinsavond op vrijdag 30 novem ber a.s. in hotel café-restaurant V.d. Weyde te Noordgouwe, aanvang 19.30 uur. Enkele leden verzorgen een 'Ruslandpresentatie'. Hierna wordt er een koud buffet geserveerd. Tentoonstelling IJsselmeerpolders Op 24 november opent nabij het in formatiecentrum Nieuw Land aan de Oostvaardersdijk te Lelystad voor het publiek de tentoonstelling Hollands Atlantis, polderlandschap in perspektief". De tentoonstelling - een initiatief van Rijkswaterstaat, direktie Flevoland - heeft het land schap van de vier IJsselmeerpolders tot onderwerp. De tentoonstelling schetst een beeld van de sociaal- ekonomische, technische, histori sche en politieke faktoren die ertoe hebben bijgedragen dat het land schap van de vier IJsselmeerpolders (Wieringermeer, Noordoostpolder, Oostelijk en Zuidelijk Flevoland) er uitziet zoals het eruitziet. De voorlichtingsavond van de Zeeuwse Vereniging van Schapen houders, die op 4 december a.s. in De Caisson in Kapelle zou worden gehouden, ga§t niet door. Op deze bijeenkomst zou informatie worden gegeven over het invullen van de aan vragen voor de ooipremie voor het nieuwe seizoen. Het ministerie van landbouw heeft echter onlangs meegedeeld dat de aanvraagprocedure gewijzigd is. Er zal in het voorjaar van 1991 voor twee seizoenen een aanvraag moeten worden ingediend. Met het oog hier op is besloten de voorlichtingsavond uit te stellen tot een nader te bepalen datum in het begin van 1991. Uienstudieclub Zuid-Beveland Vergadering op donderdag 29 no vember in Hotel Royal te Wol phaartsdijk, aanvang 19.30 uur. O.m. zal SNUiF-medewerker D. Hoek waarnemingsrapporten van de uien- percelen van de studieclub behande len. Ook zal hij de rassenproeven met tweedejaarsplantuien toe lichten. Voorlichtingsmiddag Groentebemiddelingsburo Grobeka b.v. Zeeuws- Vlaanderen Op maandagmiddag 26 november a.s. wordt er een voorlichtingsmid dag georganiseerd voor Zeeuws- Vlaanderen waarop de presentatie plaats zal vinden van het Groentebe middelingsburo Grobeka b.v. Aan gegeven zal worden welke mogelijk heden het bemiddelingsburo biedt voor de teelt en afzet van volle grondsgroenten. Daarbij zal de na druk liggen op de teelt van broccoli. De voorlichtingsmiddag wordt ge houden in Hotel van Leuven, Hof te Zandeplein 19, Kloosterzande. Aan vang: 13.30 uur. pag. 4 Landbouwschap heeft be zwaren tegen nieuwe indeling agrarisch gebied (4e Nota extra), pag. 6 Brussel moet massaal boe renprotest worden, pag. 7 Marktgerichte benadering biedt beste kansen voor zuid westen; Stichting zamelt geld in voor akkerbouw, pag. 9 Veel belangstelling voor VITAK. pag. 10 Staten voelen meest voor herinrichting kust West Zeeuws- Vlaanderen. pag. 11 Luteyn: Agrarische pro ducent krijgt minder keuze vrijheid. pag. 12 Agrariërs snakken naar positieve pers. Vrijdag 23 november 1990

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1990 | | pagina 2